22 Ekim 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28799

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı

MADDE 31 – (1) Liman idari sahasında bulunan gemi ve deniz araçlarında ilgili mevzuat gereği emniyet ve haberleşme cihazlarının bulundurulması ve bu cihazların, liman idari sahasında kızakta bulunma, önceden bildirilmesi şartıyla arıza gibi durumlar ve olağanüstü haller haricinde açık ve çalışır halde bulundurulması şarttır.

(2) Emniyet ve haberleşme teçhizatından ilgili mevzuata göre özel tescil ve kaydı gerekenler İdareye ve ilgili makamlara kayıt ettirilir. Kayıt ettirilen bilgiler güncel halde bulundurulur.

(3) Gemi trafik hizmetleri sistemleri olan ya da trafik ayırım düzeni tesis edilmiş deniz alanlarında seyir halinde bulunan gemi ve deniz araçları, ilgili sektör kanallarını sürekli dinler ve verilen talimatlara uyar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine  aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(9) 31 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden gemiler ve deniz araçlarının ilgilisine 1000 TL idarî para cezası verilir. Aynı maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden Türk Bayraklı gemilerin limandan kalkışına izin verilmez. Ayrıca bu gemilerin ilgililerine 500 TL idarî para cezası verilir ve gemi detaylı denetime tabi tutulur.

(10) 12 nci maddeye aykırı hareket eden Türk veya yabancı bayraklı gemi ilgililerine 1000 TL’den 5000 TL’ye kadar idarî para cezası verilir. Türk Bayraklı gemilerin yurt dışında yaptığı benzer kural ihlallerinin İdareye rapor edildiği durumlarda gemi ilgilisine aynı ceza uygulanır.

(11) İlgili mevzuatta belirtilen can kurtarma, emniyet, güvenlik veya acil durum yardım isteme işaret, sinyal veya yayınlarını yanıltıcı şekilde kullandığı ve bu yanlışlığı uygun şekilde düzeltmediği belirlenen Türk veya yabancı bayraklı gemilere ve liman ilgililerine 5.000 TL’den 50.000 TL’ye; denizde çatışmaya sebep olacak şekilde seyir veya manevra yaptığı veya işaret veya teçhizatı eksik veya uyumsuz olduğu tespit edilen gemilerin ilgililerine 5000 TL’den 50.000 TL’ye kadar idarî para cezası verilir. Aykırılık eğer bir teçhizat eksikliği veya hatasından kaynaklanıyor ise durum düzeltilene kadar gemi seferden men edilir. Ayrıca, yanlış alarm sebebiyle oluşan kamu masrafları, sorumlusundan tahsil edilir. Uğraksız geçiş yapan gemiler için bayrak devletine bildirim yapılır.

(12) Bu Yönetmelik kurallarının ihlali durumunda idarî ve cezaî müeyyide uygulanması, ulusal mevzuat ile uluslararası sözleşmelerde öngörülen diğer ceza ve tedbirlerin uygulanmasına engel değildir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Çanakkale Liman Başkanlığı başlıklı 20 nci maddesinin B bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“20) Çanakkale Liman Başkanlığı

B) Demirleme sahaları

a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 00',90 K – 026º 15',10 D

2) 40º 01',70 K – 026º 17',40 D

3) 40º 03',07 K – 026º 18',95 D

4) 40º 02',55 K – 026º 19',80 D

5) 40º 01',40 K – 026º 18',75 D

6) 40º 00',30 K – 026º 15',20 D

b) 2 nolu demirleme sahası: Kısa süre demirde kalacak gemiler, yakıt ikmali yapacak gemiler ve atık verecek gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 39º 51' 30" K – 026º 08' 00" D

2) 39º 52' 24" K – 026º 08' 00" D

3) 39º 52' 24" K – 026º 07' 00" D

c) 3 nolu demirleme sahası: Çanakkale’de bulunan kıyı tesislerine gelen gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 39º 54' 18" K – 026º 08' 54" D

2) 39º 53' 12" K – 026º 09' 18" D

3) 39º 53' 12" K – 026º 08' 06" D

4) 39º 54' 18" K – 026º 08' 15" D

ç) 4 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 32´ 48" K – 026º 56´ 00" D

2) 40º 31´ 24" K – 026º 56´ 30" D

3) 40º 30´ 00" K – 026º 53´ 00" D

4) 40º 31´ 18" K – 026º 52´ 24" D

d) 5 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 28´ 30" K – 026º 44´ 15" D

2) 40º 27´ 21" K – 026º 46´ 00" D

3) 40º 29´ 03" K – 026º 50´ 30" D

4) 40º 30´ 15" K – 026º 49´ 51" D

e) 6 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, atık verecek gemiler ile yakıt ikmali yapacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 26´ 42" K – 026º 52´ 42" D

2) 40º 24´ 48" K – 026º 52´ 42" D

3) 40º 24´ 42" K – 026º 51´ 18" D

4) 40º 26´ 18" K – 026º 51´ 18" D

f) 7 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 25´ 48" K – 026º 49´ 36" D

2) 40º 24´ 36" K – 026º 49´ 36" D

3) 40º 24´ 42" K – 026º 51´ 18" D

4) 40º 26´ 18" K – 026º 51´ 18" D

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Çanakkale Liman Başkanlığı haritası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

C:\Users\onursari\Desktop\Lİman Yönetmelikleri\Ağustos Değişiklik Yönetmelik\canakkale Ağustos son.jpg

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/10/2012

28453

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/2/2013

28572

2-

28/4/2013

28631

3-

6/8/2013

28730