14 Ekim 2013  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28795

YÖNETMELİK

Spor Genel Müdürlüğünden:

SPORTİF DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME KURULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/7/2012 tarihli ve 28352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ç) Dopingle mücadele ile ilgili olarak bağımsız federasyonların çalışmalarını değerlendirerek gerekli tedbiri almayan federasyonlara ilişkin raporunu Bakanlık Makamına sunmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/7/2012

28352