13 Ekim 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28794

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         : 7/10/2013

Karar No  : 2013/173

Konu         : Maliye Hazinesine ait taşınmazın

                     özelleştirme kapsam ve programına alınması.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23/9/2013 tarih ve 8481 sayılı yazısına istinaden;

1- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Antalya ili, Alanya ilçesi, Mahmutlar Beldesi 480 ada, 10 numaralı parselde kayıtlı bulunan 2.001,67 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2- Söz konusu taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesine ve satışın varlık satışı suretiyle gerçekleştirilmesine,

3- Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2015 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.