13 Ekim 2013 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28794

YNETMELK

Orman Genel Mdrlnden:

ORMAN GENEL MDRL PERSONELNN ATAMA VE

YER DETRME ESASLARINA LKN YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Orman Genel Mdrl merkez ve tara tekilatnda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak grev yapan personelin hizmet gerekleri esas alnarak atama ve yer deitirme ilemlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Orman Genel Mdrl merkez ve tara tekilatnda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendine gre grev yapan Devlet memurlarnn atama ve yer deitirmelerine ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayl Orman Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin Deitirilerek Kabul Hakknda Kanunun 29 uncu maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Devlet Memurlarnn Yer Deitirme Suretiyle Atanmalarna likin Ynetmeliin 28 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Orman ve Su leri Bakanln,

b) Blge mdrl: Orman Blge Mdrln,

c) Genel mdrlk: Orman Genel Mdrln,

) Hizmet alan: Hizmet blgelerindeki grevin yapld yeri,

d) Hizmet birimi: Orman Genel Mdrl merkez tekilat ve tara tekilatnda yer alan birimleri,

e) Hizmet blgesi: Bu Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-1 Hizmet Blgeleri cetvelinde gsterilen ve hizmet birimleri itibariyle oluturulan grubu,

f) Hizmet Puan: Bu Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-2 Yer Deitirme Bavuru Deerlendirme Formuna gre hesaplanan puan,

g) Mdr: Enstit Mdrn, Orman letme Mdrn, Orman Fidanlk Mdrn, Eitim Merkezi Mdrn ve Yedek Para Depo Mdrn,

) Mdr Yardmcs: Enstits Mdr Yardmcsn, Orman letme Mdr Yardmcsn, Orman Fidanlk Mdr Yardmcsn ve Yedek Para Depo Mdr Yardmcsn,

h) ef: Orman letme, Orman Fidanlk, Aalandrma ve Toprak Muhafaza, Depo, Kadastro Mlkiyet, Elektronik Haberleme ve Atlye, Eitim merkezi ve Arboretum eflii grevini yrten personeli,

) Yer Deitirme Kurulu: Personel Dairesi Bakanlndan sorumlu Genel Mdr Yardmcs bakanlnda Personel Dairesi Bakan ve Genel Mdrlk personeli arasndan Genel Mdr tarafndan seilen 3 ye olmak zere toplam 5 kiiden oluan kurulu,

i) Yer deitirme suretiyle atanma: Bu Ynetmelik kapsamndaki personelin tespit edilen hizmet blgelerine belirli sreler dhilinde 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 76 nc maddesindeki esaslar erevesinde atanmasn,

j) Zorunlu alma sresi: Her hizmet blgesinde zorunlu olarak allmas gereken sreyi,

ifade eder.

KNC BLM

Yer Deitirme Suretiyle Atanmaya likin Genel Esaslar

Temel ilkeler

MADDE 5 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmas ile ilgili olarak aadaki ilkelere uyulur:

a) Yer deitirme suretiyle atamalarda kadro imkanlar ile hizmet ihtiyac gz nnde bulundurulur.

b) Hizmet blgeleri arasnda hizmetin gerei esas alnarak adil ve dengeli dalm salanr.

c) Atamalarda, grevlendirmeler dahil, Genel Mdrlk tarafndan belirlenen ve olmas gereken kadro says alamaz.

Zorunlu yer deitirmeye tabi personel

MADDE 6 (1) Orman Genel Mdrl merkez ve tara tekilatnda yer alan Orman letme Mdrleri, Orman Fidanlk Mdrleri, Eitim Merkezi Mdrleri, Enstits Mdrleri, Yedek Para Depo Mdrleri, Mdr Yardmclar, Orman letme, Orman Fidanlk, Aalandrma ve Toprak Muhafaza, Depo, Kadastro Mlkiyet ve Arboretum eflii grevini yrten personel, Bamhendis ve mhendisler zorunlu yer deitirmeye tabidir.

Hizmet blgelerinin belirlenme kriterleri

MADDE 7 (1) Hizmet blgeleri;

a) Ekonomik durumu,

b) Sosyal durumu,

c) Kltrel durumu,

) Ulam durumu,

d) Nfus younluu,

e) Ormanclk faaliyeti i younluu,

kriterleri esas alnarak Ek-1 Hizmet Blgeleri cetvelinde gsterilmitir.

Hizmet blgeleri

MADDE 8 (1) Atamalara esas olmak zere tara tekilat, 7 nci maddede belirtilen kriterler dikkate alnmak suretiyle, drt hizmet blgesine ayrlmtr.

Hizmet blgelerinde zorunlu alma sreleri

MADDE 9 (1) Blgelerde alma sreleri kadrolar ve hizmet blgeleri itibaryla aada gsterilmitir:

 

Hizmet blgelerinde zorunlu alma sresi

UNVAN

1.

BLGE

2.

BLGE

3.

BLGE

4.

BLGE

MHENDS, EF

4

3

3

3

MDR YARDIMCISI

3

3

2

2

MDR, BAMHENDS

4

4

2

2

 

a) Atamalarn srasyla 4 nc veya 3 nc hizmet blgelerine yaplmas ve bu blgelerde belirtilen sre kadar allmas zorunludur.

b) Atanacak personel saysnn 4 nc veya 3 nc hizmet blgelerinde bulunan bo kadro saysndan fazla olmas halinde, puan durumlar dikkate alnarak, bu personelin srasyla 2 nci ve 1 inci hizmet blgesine atamalar gerekletirilir.

c) (b) bendine gre atananlar, 2 nci veya 1 inci hizmet blgesinde alma srelerini tamamladklarnda puan durumlar dikkate alnarak resen ya da 4 veya 3 nc hizmet blgesinde boalma olmas halinde talepleri zerine puan durumlar dikkate alnarak srasyla 4 nc veya 3 nc hizmet blgesine atanarak, personelin bu hizmet blgesindeki zorunlu alma sreleri tamamlattrlr.

Hizmet blgelerinde en fazla allabilecek sreler

MADDE 10 (1) Tara tekilat birimlerinde bulanan kadrolar ve grevler esas alnarak en fazla allabilecek sreler aada gsterilmitir.

a) efler ayn eflik, mdr yardmclar ile mdrler ayn mdrlk bnyesinde ayn grevde 5 yldan fazla,

b) Bamhendisler ve mhendisler, ayn blge mdrl bnyesinde ayn grevde 10 yldan fazla,

c) ube mdrleri ayn blge mdrl bnyesinde ayn grevde 7 yldan fazla,

) Blge mdr yardmclar ile blge mdrleri ayn blge mdrl bnyesinde ayn grevde 5 yldan fazla,

d) Enstit mdr ve mdr yardmclar ayn mdrlkte 10 yldan fazla ayn unvanda,

e) Saymanlar ayn mdrlkte 7 yldan fazla,

grev yapamazlar.

(2) Merkez tekilat birimlerinde ube mdrleri, ayn mdrlkte 7 yldan fazla grev yapamazlar ve bunlar ayn birimde veya dier birimler arasnda yer deiikliine tabi tutulurlar. Mhendisler ise ayn daire bakanl bnyesinde ayn yerde 10 yldan fazla grev yapamazlar.

Blge hizmetinden saylacak sreler

MADDE 11 (1) Blge hizmetinden saylacak sreler aada gsterilmitir:

a) Yllk, mazeret ve salk izinlerinin tamam,

b) Ylda toplam 90 gn gemeyen geici grev sreleri,

c) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 86 nc maddesi uyarnca bir grevin vekleten yrtlmesi halinde bu srelerin tamam,

) Grevden uzaklatrlan ve grevleri ile ilgili olsun veya olmasn herhangi bir sutan tutuklanan veya gzaltna alnan memurlarn 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 143 nc maddesinde saylan durumlarn gereklemesi halinde bu srelerin tamam,

d) Hizmet ii eitimde baarl geen srelerin tamam,

e) Hizmetin gerei olarak TODAEde baarl geen srelerin tamam.

(2) Birinci fkrann (a) bendinde belirtilen sreler, memurun grev yapt blge hizmetinden, dier bentlerde belirtilen sreler ise bu srelerin geirildii yerin blge hizmetinden saylr.

NC BLM

Atama, Atamaya likin Esaslar, Atanlamayacak Yerler

Atama

MADDE 12 (1) Orman Genel Mdrl personelinin atanmas, 3234 sayl Orman Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin Deitirilerek Kabul Hakknda Kanunun 31 inci maddesine gre yaplr.

zr durumuna dayal atama

MADDE 13 (1) E durumu veya salk durumu zr halini oluturur. lgililerin talebi ve bu zrlerin belgelendirilmesi halinde;

a) Zorunlu alma sresini doldurmu personel, zrlerine cevap verebilecek farkl hizmet blgelerine atanabilir veya yerlerinde braklabilir.

b) Zorunlu alma sresini tamamlamam personel, ncelikle zrlerine cevap verebilecek, ayn blge iinde baka bir hizmet alanna, bunun mmkn olmamas halinde farkl blgelere atanabilir. Yer deitirmeye tabi olan elerden ast durumunda olann, grev yerinin st durumda olana bal olarak deitirilmesi esastr.

(2) Genel Mdrlk, zr hallerinin ortadan kalkmas halinde memurun ayrld blgedeki eksik kalan alma sresini tamamlatr.

(3) Salk durumu nedeniyle zr grubuna dayanarak memurun yer deitirme veya yerinde kalma isteinde bulunabilmesi iin; kendisinin veya kanunen bakmakla ykml olduu kimselerden birinin bulunduu yerde kalmasnn salk durumunu tehlikeye koyaca, tam teekkll Devlet hastanesinden alnacak salk kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Bu zr grubuna dayanarak yerleri deitirilenler her yl Ocak aynda alacaklar ayn nitelikteki salk kurulu raporu ile durumun devam ettiini belgelendirirler. Gerekli salk artlarn kazandklar resmi salk kurullarnca tespit edilenler, ayrldklar hizmet blgesindeki eksik hizmetlerini tamamlamak zorundadrlar.

(4) E durumu nedeniyle memurun yer deitirme veya yerinde kalabilmesi iin;

a) 217 sayl Devlet Personel Bakanl Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye tabi bir kurumda memur statsnde altn grev yeri belgesiyle,

b) Sosyal gvenlik kurumlar kapsamnda veya sosyal gvenlik kurumlar kapsam dnda kalan ve zel kanunlarla dzenlenmi bulunan dier sandklara tabi olarak almas hlinde mracaat tarihi itibari ile en az yl, son bulunduu yerde kesintisiz en az iki yl prim dediini veya Ba-Kur sigortals olanlarn Ba-Kur borlarn yaplandrdklarn,

c) Devlet tarafndan iyeri sahiplerine prim deme kolayl ya da prim aff getirildii dnemlerde sigorta primi kesilen iyeri alannn bu durumu Sosyal Gvenlik Kurumu veya Maliye Bakanl makamlarndan alaca belge ile,

belgelendirmesi gerekir. Ksa alma deneinin dendiini veya iverenin zorunlu olarak yer deitirdiini belgelendirenler ile askerlik nedeniyle iyeriyle iliii kesilenlerden askerlik dn ayn yerde en ge iki ay ierisinde tekrar greve balayanlar iin, mracaat tarihi itibariyle yllk prim deme art aranmakla birlikte bulunduu yerde iki yllk kesintisiz prim deme art aranmaz. Doum ve hastalk nedeniyle alnan cretsiz izinler hari olmak zere bir ylda toplam ay aan her trl kesinti, sigortallk sresinin tespitinde kesinti olarak deerlendirilir. Sosyal Gvenlik Kurumu kapsamnda alanlardan askerlik sresini borlanp primlerini deyenlerin askerlikte geen sreler yllk sre kapsamnda deerlendirilir. Ayrca elerden birinin bal bulunduu nfus idaresinden alnacak evlilik durumunu ispatlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

Hizmet gerei atama

MADDE 14 (1) Haklarnda adli, idari, inzibati bir soruturma yaplm ve bu soruturma sonucunda bulunduu grev yerinde kalmalarnda saknca grlm olanlarn bulunduu blgedeki zorunlu alma sreleri tamamlanmadan hizmetin gerei olarak tayin dnemi gzetilmeksizin yer deitirme suretiyle atamas yaplabilir. Bu durumda olanlarn ayrldklar hizmet blgesindeki eksik hizmetleri baka bir hizmet alannda tamamlattrlr.

DRDNC BLM

lk Defa Memuriyete Atanacaklara likin lemler

lk defa Devlet memurluuna atanacak personel

MADDE 15 (1) Kadro, hizmet ve ihtiyaca gre tespit olunacak blgelere ve grevlere ilk defa atanacak personel, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlnn il baznda yapt yerletirmeler sonucunda atanrlar. Atanacaklar ilde birden fazla birim olmas halinde grev yerleri kura ile belirlenir. Kura ekmede ilgili mevzuatta atanamayaca belirtilen yerlerden birini eken personele yeniden kura ektirilir.

(2) lk defa orman mhendisi olarak atanacak olanlardan iletme efi olarak grevlendirilecekler Blge Mdrlklerince 6 aylk temel eitime tabi tutulduktan sonra iletme efi olarak grevlendirilirler.

BENC BLM

Yer Deitirme Kurulu, Bo ve Boalacak Kadrolarn lan ve Bavuru ekilleri

Yer deitirme kurulu ve grevleri

MADDE 16 (1) Yer Deitirme Kurulu; Personel Dairesi Bakanlndan sorumlu Genel Mdr Yardmcs bakanlnda Personel Dairesi Bakan ve Genel Mdrlk personeli arasndan Genel Mdr tarafndan seilen 3 ye olmak zere toplam 5 kiiden oluur.

(2) Personelin yer deiikliine ilikin atama ilemleri yer deitirme kurulu tarafndan incelenir ve deerlendirilir.

(3) Kurul, Bakann ars zerine mracaat dneminin sona erdii tarihi izleyen 10 gn ierisinde ve btn yelerinin katlmyla toplanr.

(4) Kurulun raportrlk grevi Personel Dairesi Bakanl tarafndan yerine getirilir.

(5) Kurul, personelin durumlarn; Ek-3 Yer Deitirme Suretiyle Atanma stek Formunu, Ek-2 Yer Deitirme Bavuru Deerlendirme Formunu, bo veya boalacak kadrolar, hizmet gerekleri ve ihtiya durumunu, daha nce grev yaplan hizmet blgesini, tercih srasn, renimini, uzmanln, i tecrbesini, mesleki bilgisini, liyakati, zr hallerini ve varsa dier belgelerini kamu yarar erevesinde puanlamaya ncelik vermek suretiyle bu Ynetmelik hkmleri erevesinde inceler ve personelin atanaca hizmet blgesini belirleyerek hazrlad teklifleri atamaya yetkili amirin onayna sunar.

Bo veya boalacak kadrolarn ilan ve personelin bavuru ekilleri

MADDE 17 (1) Yer deitirme suretiyle atamaya tabi bo veya boalacak kadro ve unvanlar ile personel ihtiyac bulunan dier hizmet birimlerinin listesi Ocak ve Austos aylar sonuna kadar Genel Mdrlk internet sitesinden ilan edilir.

(2) Yer deitirmeler her yln Mart ve Ekim aylarnda yaplmak zere talep ve teklifler Ocak ve Austos aylarnda bal bulunduu birimlere yaplr. Birimler kendi grleriyle birlikte istek formlarn, birinci dnem tayinler iin en ge ubat aynn 15 inci gnne kadar, ikinci dnem tayinler iin ise en ge Eyll aynn 15 inci gnne kadar Personel Dairesi Bakanlna gnderir. Talep ve teklifler Bakanla geli tarihi itibariyle 30 gn iinde sonulandrlr.

(3) Hizmet blgesinde zorunlu alma sresini tamamlayan ve istee bal olarak yer deitirme talebinde bulunan personel; bu Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-3 Yer Deitirme Suretiyle Atanma stek Formunu doldurarak ikinci fkrada belirtildii ekilde birimlerine bavuru yaparlar. Bu formda atanmak istedikleri hizmet alanlarnn belirtilmesi zorunludur.

(4) Zorunlu olarak atamaya tabii olduu halde belirlenen takvimde atanma talebinde bulunmayan veya atanma talebinde bulunduu halde yaplan deerlendirmeye gre tercihine yerleemeyen personelin atamalar, kurulca kurumun ihtiyalar gz nne alnarak yaplr.

lk defa tayin talebi

MADDE 18 (1) Genel Mdrlk merkez ve tara tekilatna ilk defa aday memur olarak greve balayan personel ile dier kamu kurum ve kurulularndan naklen tayin olan personelden blge mdrl ierisindeki tayinler ile zr durumu hari olmak zere atand birim emrinde asgari 5 yl sre ile almadan tayin talebinde bulunamaz.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde Devlet Memurlarnn Yer Deitirme Suretiyle Atanmalarna likin Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan Ynetmelik

MADDE 20 (1) 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayl Resm Gazetede yaymlanan Orman Genel Mdrl Personelinin Atama ve Yer Deitirme Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

ntibak

GEC MADDE 1 (1) Yer deitirme suretiyle atamaya tabi grevlerde bulunanlarn bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce grev yaptklar blgelerde ayn unvanda geen sreleri, bu Ynetmelikteki hizmet blgelerine intibak ettirilir.

(2) ntibak sonucunda bulunduu blgede alma sresi dolan personel ile ilgili olarak bir yl ierisinde unvanlarna uygun grevlere atamalar yaplr.

(3) Mlga evre ve Orman Bakanl merkez ve tara birimlerinde grev yapmakta iken 29/6/2011 tarihli ve 645 sayl Orman ve Su ileri Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ile Orman Genel Mdrlne devredilen personelin evre ve Orman Bakanlnda ayn unvanda geen hizmetleri Orman Genel Mdrlnde allm gibi deerlendirilir.

Standart kadro fazlas personel

GEC MADDE 2 (1) Genel Mdrlke belirlenen standart kadroya gre birimlerdeki standart kadro fazlas personelin, bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren 1 yl iinde ncelikle talepleri dorultusunda, aksi takdirde en az puan olan personelden balamak zere ihtiya duyulan birimlere atamalar yaplr.

Yrrlk

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Orman Genel Mdr yrtr.

 

Ek-1

Ek-2

Ek-3