13 Ekim 2013 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28794

TEBL

Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumundan:

BAIMSIZ DENETNN GENEL AMALARI VE BAIMSIZ DENETMN

BAIMSIZ DENETM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK

YRTLMES (BDS 200) HAKKINDA TEBL

TRKYE DENETM STANDARTLARI TEBL NO: 2

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; bu Tebliin ekinde yer alan Bamsz Denetinin Genel Amalar ve Bamsz Denetimin Bamsz Denetim Standartlarna Uygun Olarak Yrtlmesi Standardnn yrrle konulmasdr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliin kapsam, Ekte yer alan BDS 200 metninde belirlenmitir.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayl Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunun Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (c) bendine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakan: Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu Bakann,

b) Kurum: Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunu,

ifade eder.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yaym tarihine kadar 660 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin geici 1 inci maddesine gre mevcut mevzuat hkmleri erevesinde yrtlen bamsz denetim faaliyetleri, bu Tebli hkmleri erevesinde yrtlm kabul edilir.

Yrrlk

MADDE 5 (1) Bu Tebli 1/1/2013 tarihinde ve sonrasnda balayacak hesap dnemlerinden itibaren uygulanmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 6 (1) Bu Tebli hkmlerini Kurum Bakan yrtr.

 

Ek Trkiye Denetim Standartlar