12 Ekim 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28793

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 398

- K A R A R -

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 12/3/2013 tarihli, 321 sayılı yazıda; Siyasi partilerin sicil kayıtlarının 2820 sayılı Kanun’da gösterilen usul ve esaslara uygun şekilde tutulmasının sağlanması ve seçimlere katılacak siyasi partilerin tespitinde birlikteliğin sağlanması açısından, On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulmasına ilişkin 6360 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme uyarınca, Yüksek Seçim Kurulu tarafından çalışma yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise sonucundan bilgi verilmesi istenilmiş ve konu hakkında Kurulumuzun 16/3/2013 tarihli, 2013/95 sayılı kararı ile oluşturulan komisyonun bu konuda yaptığı çalışmalarını tamamlayarak konu hakkında düzenlediği raporu Kurulumuza sunmuş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Kurulumuza sunulan 28/9/2013 tarihli “Komisyon Raporu”nda;

“6/12/2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesi ile;

Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüş ve böylece toplam on üç (13) İl’de büyükşehir belediyesi kurulmuştur.

22/3/2013 tarihli ve 28595 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6447 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’un;

1. maddesi ile;

12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun başlığında yer alan “ON Üǔ ibaresi “ON DÖRT” olarak, “YİRMİ ALTI” ibaresi “YİRMİ YEDİ” olarak değiştirilmiş ve 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Muğla,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ordu,” ibaresi,

2. maddesi ile;

6360 sayılı Kanunun 2. maddesinin yirmi üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere “Ordu ilinde, Ordu Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Ordu Merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Altınordu ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.” ibaresi,

eklenmiştir.

Bu yasal düzenlemelere göre, Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illeri olmak üzere, toplam on dört (14) İl büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür.

6/12/2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 2. maddesi ile;

- Aydın İlinde; Efeler,

- Balıkesir İlinde; Karesi ve Altıeylül,

- Denizli İlinde; Merkezefendi ilçesi kurulmuş, yine Denizli Belediyesine bağlı bazı mahalle, köy ve belediyeler mevcut Akköy İlçe sınırlarına dahil edilerek Akköy Belediyesine katılmış ve Akköy İlçesi merkez ilçe statüsüne getirilerek ismi Pamukkale olarak değiştirilmiş,

- Hatay İlinde; Antakya, Defne, Arsuz ve Payas,

- Malatya İlinde yeni ilçe kurulmamış, fakat Malatya Belediyesine bağlı mahalle, köy ve belediyeler mevcut Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe sınırlarına dahil edilerek Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerine katılmış ve Yeşilyurt ve Battalgazi İlçeleri merkez ilçe statüsüne getirilmiş,

- Manisa İlinde; Şehzadeler ve Yunusemre,

- Kahramanmaraş İlinde; Dulkadiroğlu ve Onikişubat,

- Mardin İlinde; Artuklu,

- Muğla İlinde; Menteşe ve Seydikemer,

- Ordu İlinde; Altınordu,

- Tekirdağ İlinde; Süleymanpaşa, Kapaklı ve Ergene,

- Trabzon İlinde; Ortahisar,

- Şanlıurfa İlinde; Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü,

- Van İlinde; Tuşba ve İpekyolu,

olmak üzere on dört (14) büyükşehirde toplam yirmibeş (25) ilçe kurulmuş,

Ayrıca, 6360 sayılı Kanun ile Zonguldak İli Büyükşehir Belediyesine dönüştürülmemiş, ancak Zonguldak İlinde; Kilimli ve Kozlu olmak üzere iki (2) yeni ilçe kurulmuştur.

Buna göre, yukarıda sayılan 14 büyükşehirde (25), Zonguldak İlinde de (2) yeni ilçe kurularak, toplam (27) yeni ilçe kurulmuş ve anılan Kanun ile il büyükşehir belediyelerinin idari yapılarında yapılan değişiklikle merkez ilçeler kaldırılmış ve il merkezlerinde bağımsız ilçeler oluşturulmuştur.

Teşkilât yapımızdaki mevcut duruma göre; Aydın İlinde 1, Balıkesir İlinde 2, Denizli İlinde 3, Hatay İlinde 2, Malatya İlinde 2, Manisa İlinde 2, Kahramanmaraş İlinde 3, Mardin İlinde 1, Muğla İlinde 1, Ordu İlinde 1, Tekirdağ İlinde 1, Trabzon İlinde 2, Şanlıurfa İlinde 3 ve Van İlinde 2 Merkez İlçe Seçim Kurulu olmak üzere toplam 26 merkez ilçe seçim kurulu ile ismi değiştirilerek Pamukkale İlçesi adını alan Akköy İlçe Seçim Kurulu bulunmaktadır.

Komisyon raporunda;

6360 sayılı Kanun ile getirilen idari yapıdaki değişiklikler gözetilerek, Başkanlığımızın 9/4/2013 tarihli, 1231 sayılı yazısı ile mevcut seçmen kütüğü listelerinde gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için yukarıda belirtilen yeni kurulan ilçelerin nüfusları ile mülki sınırlarını gösterir şekilde düzenlenmiş il haritaları İçişleri Bakanlığından,

Yine, Başkanlığımızın 1/10/2013 tarihli, 3188 ve 3189 sayılı yazıları ile Denizli İlinde mevcut olan (Akköy) fakat ismi değiştirilerek merkez ilçe statüsüne getirilen Pamukkale İlçesi ile Malatya İlinde mevcut olan fakat merkez ilçe statüsüne getirilen Yeşilyurt ve Battalgazi İlçelerinin nüfusları Denizli Valiliği ile Malatya Valiliğinden,

istenilerek temin edildiği,

Bundan ayrı olarak, Başkanlığımızın 9/4/2013 tarihli, 1232 sayılı yazısı ile 6360 sayılı Kanun kapsamında olan 27 yeni ilçede adli teşkilat kurulup kurulmadığı, kurulmamış ise adli yönden hangi il veya ilçeye bağlı oldukları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulundan sorulmuş ve Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 30/9/2013 tarih, 38243 sayılı yazısı ile yeni kurulan ilçeler ile adliye teşkilatı olan civar ilçelerin birbirine uzaklıkları, ulaşım olanakları, iş durumları ile adli yargı adalet komisyonu başkanlıklarının görüşlerinin de dikkate alınarak, yeni kurulan 27 ilçenin yargı alanı yönünden bağlanacağı mahaller Adalet Bakanlığı’nın 10/9/2013 tarih ve 1945/36136 sayılı yazısı ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na teklif edildiği, bunun üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 18/9/2013 gün ve 671 sayılı kararı ile anılan ilçelerin yargı alanı yönünden bağlandığı ağır ceza merkezleri ve mülhakatlara ilişkin listenin yazıları ekinde temin edildiği,

belirtilmiştir.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu’nun 18/9/2013 gün ve 671 sayılı kararı ile;

Adli yönden;

1) Aydın İl’inde yeni kurulan;

  - Efeler İlçesinin Aydın,

2) Balıkesir İl’inde yeni kurulan;

  - Karesi ve Altıeylül İlçelerinin Balıkesir,

3) Denizli İl’inde yeni kurulan;

  - Merkezefendi İlçesinin Denizli,

4) Hatay İl’inde yeni kurulan;

  - Antakya ve Defne İlçelerinin Hatay,

- Arsuz İlçesinin İskenderun,

- Payas İlçesinin Dörtyol,

5) Manisa İl’inde yeni kurulan;

  - Şehzadeler ve Yunusemre İlçelerinin Manisa,

6) Kahramanmaraş İl’inde yeni kurulan;

  - Dulkadiroğlu ve Onikişubat İlçelerinin Kahramanmaraş,

7) Mardin İl’inde yeni kurulan;

  - Artuklu İlçesinin Mardin,

8) Muğla İl’inde yeni kurulan;

  - Menteşe İlçesinin Muğla,

- Seydikemer İlçesinin Fethiye,

9) Ordu İl’inde yeni kurulan;

  - Altınordu İlçesinin Ordu,

10) Tekirdağ İl’inde yeni kurulan;

  - Süleymanpaşa İlçesinin Tekirdağ,

- Kapaklı İlçesinin Çerkezköy,

- Ergene İlçesinin Çorlu,

11) Trabzon İl’inde yeni kurulan;

  - Ortahisar İlçesinin Trabzon,

12) Şanlıurfa İl’inde yeni kurulan;

  - Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü İlçelerinin Şanlıurfa,

12) Van İl’inde yeni kurulan;

- Tuşba ve İpekyolu İlçelerinin Van,

13) Zongduldak İl’inde yeni kurulan;

  - Kilimli ve Kozlu İlçelerinin Zonguldak,

Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına dahil edilmelerine karar verildiği bildirilmiştir.

Kurulumuzun 17/1/2012 tarihli ve 2012/24 sayılı kararı ile il ve ilçe seçim kurullarında görev alacak hâkimler hakkında ilke ve esaslar belirlenerek detaylı olarak açıklanmış olup, bu kararda belirtilen ilkelere ve mevcut uygulamalara göre, il ve ilçe seçim kurulları oluştuktan sonra, seçim kurullarının yapısında bir  değişiklik yapılmaması gerekmektedir.

Öte yandan; 6360 sayılı Kanunla getirilen idari yapıdaki düzenlemeler ile yeni kurulan yirmi yedi (27) ilçenin nüfus durumları gözetilerek, nüfusu 200.000’i aşan ilçelerden; Aydın İli Efeler İlçesinin 259.786, Denizli İli Merkezefendi İlçesinin 254.481, Hatay İli Antakya İlçesinin 340.663, Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi 217.356, Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi 343.786, Trabzon İli Ortahisar İlçesinin 243.735, Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesinin 354.992, Haliliye İlçesinin 341.956, Van İli İpekyolu İlçesinin 271.408 nüfusu olduğu İçişleri Bakanlığı’nca, ayrıca Denizli İlinde mevcut olan (Akköy) fakat ismi değiştirilerek merkez ilçe statüsüne getirilen Pamukkale İlçesinin 305.335, yine Malatya İlinde mevcut olan fakat merkez ilçe statüsüne getirilen Battalgazi İlçesinin 305.578, Yeşilyurt İlçesinin ise 259.146 nüfusu olduğu Denizli ve Malatya Valiliklerince bildirilmiştir.

Bu durum karşısında; 298 sayılı Kanun’un 10. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince, ilçe seçim kurullarının sayılarında değişiklik yapılması ve yeni kurulan yirmi yedi (27) ilçede kendi adlarıyla müstakil ilçe seçim kurullarının oluşturulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bu nedenle,

I- 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un yayımlanarak yürürlüğe girmesinden sonra, İçişleri Bakanlığı ile Denizli ve Malatya Valilikleri tarafından gönderilen  nüfus sayıları esas alınarak, 298 sayılı Kanun’un 10. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince, yeni kurulacak ilçe seçim kurullarının sayılarının Kurulumuz tarafından tespit edilerek karara bağlanması,

II- a) Teşkilât yapımızda mevcut durumda bulunan Aydın İlinde bir (1), Balıkesir İlinde iki (2), Denizli İlinde üç (3), Hatay İlinde iki (2), Malatya İlinde iki (2), Manisa İlinde iki (2), Kahramanmaraş İlinde üç (3), Mardin İlinde bir (1), Muğla İlinde bir (1), Ordu İlinde bir (1), Tekirdağ İlinde bir (1), Trabzon İlinde iki (2), Şanlıurfa İlinde üç (3) ve Van İlinde iki (2) Merkez İlçe Seçim Kurulu olmak üzere toplam yirmialtı (26) merkez ilçe seçim kurulu ile,

     b) Denizli İli Akköy İlçe Seçim Kurulunun,

     kaldırılması,

III- 6360 sayılı Kanun ile yeni kurulan ilçelerde kurulacak olan ilçe seçim kurullarına başkanlık edecek hâkimlerin, Kurulumuzun 17/1/2012 tarihli ve 2012/24 sayılı kararında belirtilen ilkeler çerçevesinde belirlenmesi gerektiğinin teşkilâta duyurulmasının sağlanması,

IV- Yeni kurulan ilçelerden nüfusu 200.000’i aşanlar ile nüfus sayısındaki artışa göre (200.000’i aşanlar) kurulmasına karar verilen yeni ilçe seçim kurullarının coğrafi görev alanlarının, seçim çevreleri, nüfus durumları ile idari birimlerdeki bütünlük (hangi belde, mahalle veya köylerin hangi ilçe seçim kurulunun görev alanına gireceği) gözetilmek suretiyle, ilçe seçim kurulu başkanları ile il seçim kurulu başkanlıklarınca ortaklaşa belirlenmesi ve bu konuda düzenlenecek tutanakların ve alınacak kararların birer örneğinin Kurulumuz Başkanlığına gönderilmesinin istenilmesi,

V - 298 sayılı Kanun’un 19. maddesinin birinci fıkrasında; “İlçe seçim kurulunun dört asıl ve dört yedek üyesi siyasi partilerden alınır... İlçe seçim kurulu başkanı bu kurulun yeniden kurulması için 18. maddede öngörülen sürenin başında ilçede teşkilâtı bulunan ve son Milletvekili Genel Seçiminde o ilçede en çok oy almış olan dört siyasi partiye birer asıl ve birer yedek üye adını iki gün içinde bildirmelerini tebliğ eder.” hükmü yer aldığından;

1- Yeni kurulan ilçelerin, ilçe kurulmazdan önceki idari yapıları belde konumunda olduğundan, yeni kurulan ilçelerin seçim kurullarının, bu yerlerin hangi yerleşim birimlerinin birleşmesiyle ilçe oluşmuş ise, bu yerlerin ilçe olmadan önceki yerleşim birimleri dikkate alınarak 12 Haziran 2011  tarihinde yapılan milletvekili genel seçimindeki oyların partiler bazında birleştirilerek yeni ilçelere ait siyasi parti oylarının belirlenmesine ve sonucuna göre 19. madde gözetilerek, yeni kurulan ilçelerdeki ilçe seçim kurulunun siyasi partili üyelerinin belirlenmesi,

2- Aynı ilçelerdeki sandık kurullarının oluşumunda da, 298 sayılı Kanun’un 20. maddesinin ikinci fıkrasının dikkate alınarak aynı işlemin esas alınması,

VI - İlçe seçim kurullarının iki yıl süreyle yeniden oluşturulmasına dair Kurulumuzun 17/1/2012 tarihli ve 24  sayılı kararında belirtilen ilkeler doğrultusunda, yeni kurulacak olan her ilçe seçim kurulu için ayrı ayrı olmak üzere ilçe seçim kurulu başkanının görevi devraldığına ilişkin oluşum tutanakları ile yine ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi parti ve memur üyelerin belirlenmesine ve yeminlerine ilişkin tutanakların düzenlenerek Kurulumuz Başkanlığına gönderilmesinin istenilmesi,

VII - 6360 sayılı Kanun ile yeni ilçeler kurularak merkez ilçeler kaldırılmış olduğundan, söz konusu ilçelerde görev yapan seçim müdürleri ile seçmen kütük bürosu personelinin naklen atanma işlemleri ve ayrıca yeni kurulan ilçelerde ilçe seçim kurullarının oluşturulmasından sonra bu ilçelerde seçmen kütük bürolarının kurulması ve bu bürolara seçim müdürü ve yeter sayıda personel ataması yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi,

VIII – a) Büyükşehir belediyesi kurulan yerlerde merkez ilçeler kaldırıldığından, yeni kurulan ilçe seçim kurulları ve sandık kurulları mührünün Başbakanlık Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne yaptırılması ve yeni kurulan ilçe seçim kurullarına seçim malzemelerinin alınması, 

b) Kaldırılan merkez ilçe seçim kurulları ve sandık kurulları mührü ile seçim malzemelerinin terkin işlemlerinin yapılması,

hususlarında gerekli işlemlerin yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi,

IX – Adli teşkilâtı bulunmayan ancak yargı alanı itibariyle il merkezlerindeki yargı alanına bağlı olan ve seçim iş ve işlemleri kaldırılan merkez ilçe seçim kurulu seçmen kütük bürosu personelince yürütülen ilçelerin işlemlerinin bundan sonra il merkezlerinde yeni kurulan ilçelerden hangisinin bakacağının belirlenmesi,

X – Yukarıda sayılan (14) İl’in, İl seçim bürolarında tahsisli kadrolu personel bulunmadığından, il seçim bürosu iş ve işlemleri bugüne kadar merkez ilçe seçim kurulları tarafından yürütülmüş olup, yeni kurulan 14 büyükşehirde merkez ilçeler kaldırıldığından, bu yer il seçim bürosu iş ve işlemlerinin il merkezlerinde yeni kurulan ilçelerden hangisinin bakacağının o yer il seçim kurulunca belirlenmesi,

XI – Yeni kurulan ilçelerdeki seçmen kütük bürolarının yer temininin 298 sayılı Kanun’un 30. maddesinin son fıkrası uyarınca ilgili yer Cumhuriyet Başsavcıları ve Mülki Amirlerce sağlanması,

XII – Kararın  Resmî Gazete’de yayımlanması,

XIII – Karar örneğinin Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına,Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, siyasi partiler genel başkanlıklarına ve Kurulumuz Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmesi,

XIV – Karar örneğinin Kurulumuzun resmi internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanması ve ayrıca il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iç-mail olarak iletilmesi,

gerektiği

şeklinde görüş bildirilmiştir.

Komisyon raporunda da belirtildiği üzere; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 10. maddesinin üçüncü fıkrasında; “Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000’i aşan ilçelerde, köy ve mahalle sınırları (seçim bölgeleri) esas alınarak ve mümkün olduğu nispette nüfus sayısında eşitlik gözetilerek, birden fazla ilçe seçim kurulu teşkil edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun;

10 uncu maddesinde; “… her ilçede bir ilçe seçim kurulu … bulunur.”,

18 inci maddesinde; “İlçe seçim kurulu, iki yılda bir Ocak ayının son haftasında, bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden kurulur ve iki yıl süre ile görev yapar. İlçedeki en kıdemli hâkim kurulun başkanıdır…”,

28 inci maddesinde; “… her ilçede “Seçmen Kütükleri Bürosu” kurulmuştur.”,

30 uncu maddesinin son fıkrasında; “İlçe seçmen kütük büroları ve il seçim kurulları için öncelikle adliye ve hükümet konaklarında yeterli nitelikte yer ayırmakla Cumhuriyet Başsavcıları ile mülki amirler görevlidir.”,

hükümleri bulunmaktadır.

Yine, aynı Kanun’un 30 ve 181. maddelerinde de; seçmen kütük bürolarının, ilçe seçim kurulu başkanı olan hâkim nezaretinde faaliyette bulunacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, 6360 sayılı Kanunla yapılan idari yapıdaki düzenlemeler ile yeni kurulan yirmi yedi (27) ilçenin nüfus durumları İçişleri Bakanlığı’nca, Denizli İli Pamukkale İlçesi ile Malatya İli Battalgazi İlçesi ve Yeşilyurt İlçesinin nüfusları ise Denizli ve Malatya Valilikleri tarafından Kurulumuz Başkanlığına bildirilmiş olup, yukarıda komisyon raporunda açıklanan nüfus sayılarına göre bazı ilçelerin nüfuslarının 200.000’i aştığı ve yukarıda sözü edilen madde hükmü gereğince birden fazla ilçe seçim kurulu oluşturulacak nüfusa ulaştığı tespit edilmiştir.

Bu nedenle, komisyonca yürütülen çalışma sonrası düzenlenen 28/9/2013 tarihli raporun Kurulumuzca uygun görüldüğüne ve komisyon raporunda belirtilen konuların karar haline dönüştürülmesine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

I – 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden sonra, İçişleri Bakanlığı ile Denizli ve Malatya Valilikleri tarafından gönderilen nüfus sayıları, ilçelerin coğrafi konumları ve mülki bütünlükleri göz önüne alınarak;

1- Aydın İli;

Efeler İlçesinde iki (2),

2- Balıkesir İli;

a) Altıeylül İlçesinde bir (1),

b) Karesi İlçesinde bir (1),

3- Denizli İli;

a) Merkezefendi İlçesinde iki (2),

b) Pamukkale İlçesinde iki (2),

4- Hatay İli;

a) Antakya İlçesinde iki (2),

b) Defne İlçesinde bir (1),

c) Payas İlçesinde bir (1),

d) Arsuz İlçesinde bir (1),

5- Malatya İli;

a) Battalgazi İlçesinde mevcut bir (1) ilçe seçim kurulu sayısının iki (2)’ye çıkartılmasına,

b) Yeşilyurt İlçesinde mevcut bir (1) ilçe seçim kurulu sayısının iki (2)’ye çıkartılmasına,

6- Manisa İli;

a) Şehzadeler İlçesinde bir (1),

b) Yunusemre İlçesinde bir (1),

7- Kahramanmaraş İli;

a) Dulkadiroğlu İlçesinde iki (2),

b) Onikişubat İlçesinde iki (2),

8- Mardin İli;

Artuklu İlçesinde bir (1),

9- Muğla İli;

a) Menteşe İlçesinde bir (1),

b) Seydikemer İlçesinde bir (1),

10- Ordu İli;

Altınordu İlçesinde bir (1),

11- Tekirdağ İli;

a) Ergene İlçesinde bir (1),

b) Kapaklı İlçesinde bir (1),

c) Süleymanpaşa İlçesinde bir (1),

12- Trabzon İli;

Ortahisar İlçesinde iki (2),

13- Şanlıurfa İli;

a) Eyyübiye İlçesinde iki (2),

b) Haliliye İlçesinde iki (2),

c) Karaköprü İlçesinde bir (1),

14- Van İli;

a) İpekyolu İlçesinde iki (2),

b) Tuşba İlçesinde bir (1),

15- Zonguldak İli;

a) Kilimli İlçesinde bir (1),

b) Kozlu İlçesinde bir (1),

olmak üzere toplam kırk (40) ilçe seçim kurulu kurulmasına,

Ayrıca, bu ilçelerde Kurulumuzun 17/1/2012 tarihli ve 24 sayılı kararında açıklanan esas ve ilkeler doğrultusunda ilçe seçim kurullarının oluşturulmasına,

 II- a) Teşkilât yapımızda mevcut durumda bulunan Aydın İlinde bir (1), Balıkesir İlinde iki (2), Denizli İlinde üç (3), Hatay İlinde iki (2), Malatya İlinde iki (2), Manisa İlinde iki (2), Kahramanmaraş İlinde üç (3), Mardin İlinde bir (1), Muğla İlinde bir (1), Ordu İlinde bir (1), Tekirdağ İlinde bir (1), Trabzon İlinde iki (2), Şanlıurfa İlinde üç (3) ve Van İlinde iki (2) Merkez İlçe Seçim Kurulu olmak üzere toplam yirmialtı (26) merkez ilçe seçim kurulunun,

     b) Denizli İli Akköy İlçe Seçim Kurulunun,

     kaldırılmasına,

III- 6360 sayılı Kanun ile yeni kurulan ilçelerde kurulacak olan ilçe seçim kurullarına başkanlık edecek hâkimlerin, Kurulumuzun 17/1/2012 tarihli ve 2012/24 sayılı kararında belirtilen ilkeler çerçevesinde belirlenmesine,

IV- Yeni kurulan ilçelerden nüfusu 200.000’i aşanlar ile nüfus sayısındaki artışa göre (200.000’i aşanlar) kurulmasına karar verilen yeni ilçe seçim kurullarının coğrafi görev alanlarının, seçim çevreleri, nüfus durumları ile idari birimlerdeki bütünlük (hangi belde, mahalle veya köylerin hangi ilçe seçim kurulunun görev alanına gireceği) gözetilmek suretiyle, ilçe seçim kurulu başkanları ile il seçim kurulu başkanlıklarınca ortaklaşa belirlenmesine ve bu konuda düzenlenecek tutanakların ve alınacak kararların birer örneğinin Kurulumuz Başkanlığına gönderilmesine,

V - 298 sayılı Kanun’un 19. maddesinin birinci fıkrasında; “İlçe seçim kurulunun dört asıl ve dört yedek üyesi siyasi partilerden alınır... İlçe seçim kurulu başkanı bu kurulun yeniden kurulması için 18. maddede öngörülen sürenin başında ilçede teşkilâtı bulunan ve son Milletvekili Genel Seçiminde o ilçede en çok oy almış olan dört siyasi partiye birer asıl ve birer yedek üye adını iki gün içinde bildirmelerini tebliğ eder.” hükmü yer aldığından;

1- Yeni kurulan ilçelerin, ilçe kurulmazdan önceki idari yapıları belde konumunda olduğundan, yeni kurulan ilçelerin seçim kurullarının, bu yerlerin hangi yerleşim birimlerinin birleşmesiyle ilçe oluşmuş ise, bu yerlerin ilçe olmadan önceki yerleşim birimleri dikkate alınarak 12 Haziran 2011  tarihinde yapılan milletvekili genel seçimindeki oyların partiler bazında birleştirilerek yeni ilçelere ait siyasi parti oylarının belirlenmesine ve sonucuna göre 19. madde gözetilerek, yeni kurulan ilçelerdeki ilçe seçim kurulunun siyasi partili üyelerinin belirlenmesine,

2- Aynı ilçelerdeki sandık kurullarının oluşumunda da, 298 sayılı Kanun’un 20. maddesinin ikinci fıkrasının dikkate alınarak aynı işlemin esas alınmasına,

VI - İlçe seçim kurullarının iki yıl süreyle yeniden oluşturulmasına dair Kurulumuzun 17/1/2012 tarihli ve 24  sayılı kararında belirtilen ilkeler doğrultusunda, yeni kurulacak olan her ilçe seçim kurulu için ayrı ayrı olmak üzere ilçe seçim kurulu başkanının görevi devraldığına ilişkin oluşum tutanakları ile yine ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi parti ve memur üyelerin belirlenmesine ve yeminlerine ilişkin tutanakların düzenlenerek Kurulumuz Başkanlığına gönderilmesine,

VII - 6360 sayılı Kanun ile yeni ilçeler kurularak merkez ilçeler kaldırılmış olduğundan, söz konusu ilçelerde görev yapan seçim müdürleri ile seçmen kütük bürosu personelinin naklen atanma işlemleri ve ayrıca yeni kurulan ilçelerde ilçe seçim kurullarının oluşturulmasından sonra bu ilçelerde seçmen kütük bürolarının kurulması ve bu bürolara seçim müdürü ve yeter sayıda personel ataması yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine,

VIII – a) Büyükşehir belediyesi kurulan yerlerde merkez ilçeler kaldırıldığından, yeni kurulan ilçe seçim kurulları ve sandık kurulları mührünün Başbakanlık Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne yaptırılması ve yeni kurulan ilçe seçim kurullarına seçim malzemelerinin alınması, 

b) Kaldırılan merkez ilçe seçim kurulları ve sandık kurulları mührü ile seçim malzemelerinin terkin işlemlerinin yapılması,

hususlarında gerekli işlemlerin yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine,

IX – Adli teşkilâtı bulunmayan ancak yargı alanı itibariyle il merkezlerindeki yargı alanına bağlı olan ve seçim iş ve işlemleri kaldırılan merkez ilçe seçim kurulu seçmen kütük bürosu personelince yürütülen;

1- Aydın İli;

İncirliova, Koçarlı ve Köşk İlçe Seçim Kurulları seçim iş ve işlemlerinin Efeler İlçe Seçim Kurulu Seçmen Kütük Bürosu,

2- Mardin İli;

Yeşilli İlçe Seçim Kurulu seçim iş ve işlemlerinin Artuklu İlçe Seçim Kurulu Seçmen Kütük Bürosu,

3- Ordu İli;

Gülyalı, Kabadüz ve Ulubey İlçe Seçim Kurulları seçim iş ve işlemlerinin Altınordu İlçe Seçim Kurulu Seçmen Kütük Bürosu,

4- Trabzon İli;

Arsin ve Yomra İlçe Seçim Kurulları seçim iş ve işlemlerinin Ortahisar İlçe Seçim Kurulu Seçmen Kütük Bürosu,

tarafından yürütülmesine,

5- Denizli İli Honaz, Malatya İli Arguvan, Kale ve Yazıhan, Muğla İli Ula ve Van İli Edremit İlçe Seçim Kurulları seçim iş ve işlemlerinin il merkezlerinde yeni kurulan ilçelerden hangisinin bakacağının o yer il seçim kurulunca belirlenmesi gerektiğine,

X- Zonguldak İlinde yeni kurulan Kilimli ve Kozlu İlçe Seçim Kurulları seçim iş ve işlemlerinin Zonguldak Merkez İlçe Seçim Kurulu Seçmen Kütük Bürosunca yürütülmesine,

XI – Yukarıda sayılan (14) İl’in, İl seçim bürolarında tahsisli kadrolu personel bulunmadığından, il seçim bürosu iş ve işlemleri bugüne kadar merkez ilçe seçim kurulları tarafından yürütülmüş olup, yeni kurulan 14 büyükşehirde bulunan merkez ilçeler kaldırıldığından, bu yer il seçim bürosu iş ve işlemlerinin il merkezlerinde yeni kurulan ilçelerden hangisinin bakacağının o yer il seçim kurulunca belirlenmesine,

XII – Yeni kurulan ilçelerdeki seçmen kütük bürolarının yer temininin 298 sayılı Kanunun 30. maddesinin son fıkrası uyarınca, ilgili yer Cumhuriyet Başsavcıları ve Mülki Amirlerce sağlanmasına,

XIII – Kararın  Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

XIV – Karar örneğinin;

a) Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Kurulumuz Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına,

b) Kurulumuzun 16/3/2013 tarih ve 2013/92 sayılı kararı ile tespit edilen siyasi partilerin genel başkanlıklarına,

gönderilmesine,

XV – Karar örneğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun resmi internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanması ve ayrıca il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iç-mail olarak iletilmesine,

28/9/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

Sadi GÜVEN

Turan KARAKAYA

Muharrem COŞKUN

Mehmet KÜRTÜL

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

Nilgün İPEK

Ünal DEMİRCİ

Ali KAYA

 

 

 

Üye

Üye

İbrahim ZENGİN

Zeki YİĞİT