12 Ekim 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28793

YNETMELK

Devlet Su leri Genel Mdrlnden:

DEVLET SU LER GENEL MDRL YERALTI SUYU

LM SSTEMLER YNETMEL

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik; kullanma belgesine istinaden yeralt suyu kuyusu, galeri, tnel ve benzerlerinden ekilen ve ekilecek olan yeralt suyu miktarnn, lm sistemleri ile llerek kontrol altna alnmas ve lm sistemi kurulmasn gerekli klacak yeralt suyunun; kullanm maksad, miktar, havza snr ve dier hususlarn uygulama usul ve esaslarnn belirlenmesi amacyla hazrlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; kullanma belgesine balanm yeralt suyu kuyusu, galeri, tnel ve benzerlerinden belgesinde belirtilen miktarda yeralt suyunun ekilmesini kontrol edecek lm sistemlerinin; eitleri, zellikleri ve denetimine ilikin hkmler ile lm sistemi kurulmasn gerektirecek yeralt suyunun; kullanm maksad, ekilecek yeralt suyu miktar, havza snr ve dier hususlarn, havzadaki yeralt suyu rezervi, yeralt suyuna duyulan ime ve kullanma, zirai, sanayi ve dier ihtiyalar gz nne alnarak belirlenmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 16/12/1960 tarihli ve 167 sayl Kanunun 10 uncu ve geici 3 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda;

a) Alt havza snr: Havzann sularn denize boaltan nehre bal yan kollar veya akarsuyu besleyen gller veya glleri besleyen yan kollarn su toplama alannn snrn,

b) Belge sahibi: 167 sayl Kanunda belirtilen, arama, kullanma veya slah ve tadil belgesi alm kimseyi,

c) DS: Devlet Su lerini,

) Dier lm sistemleri: Su sayac, elektrik sayac veya Otomatik Saya Okuma Sistemi dnda bir lm sistemine ihtiya duyulmas durumunda kullanlmasna karar verilen standartlara uygun sistemi,

d) Havza Snr: Nehir havzalarnda su ayrm izgisinden denize akt noktaya, kapal havzalarda ise suyun topland nihai noktaya gre suyun toplanma alannn snrn,

e) Kanun: 167 sayl Yeralt Sular Hakknda Kanunu,

f) Otomatik Saya Okuma Sistemi: Saya verilerinin otomatik olarak uzaktan okunabilmesi, verilerin merkezi bir sisteme aktarlmas, dorulanmas, eksik verilerin doldurulmas, verilerin saklanmas ve ilgili taraflara istenilen formatta sunulmas maksadyla, kurulacak olan ve gerekli yazlm, donanm ve iletiim alt yapsn kapsayan sistemi,

g) lm sistemi: ekilen ve ekilecek olan yeralt suyu miktarn belirlemek iin kullanlan su sayac, elektrik sayac veya dier eit sayalar ile bunlara monte edilecek ama kapatma, n ykleme, uzaktan kontrol ve ykleme ile benzeri aparatlardan oluan sistemi,

) n ykleme: Kullanma belgesi ile verilen ekilebilecek yllk azami su miktarn,

h) Ykleme: Kullanma belgesi ile verilen ekilebilecek yllk azami su miktarna karlk gelen enerji miktarn,

ifade eder.

lm sistemlerine ilikin ilkeler

MADDE 5 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda;

a) Bakanlar Kurulunca belirlenen ekilebilecek yeralt suyu miktarna gre, her kuyuya bir lm sistemi kurulmas,

b) Kurulacak lm sisteminin DS tarafndan belirlenmesi,

c) lm sisteminin her an kontrole uygun olmas,

) Belge sahibinin, lm sisteminin kurulmas, kontrol ve okunmas srasnda yetkililere azami kolayl gstermesi,

d) lm sisteminin bu Ynetmelik hkmlerine uygun olarak korunmas, kullanlmas ve kullandrlmas ile lm sisteminde meydana gelebilecek hasar, arza ve zarardan belge sahibinin sorumlu olmas,

e) Sayalarda kullanlacak akll kartlarn ISO 7816 veya ISO 14443 standartlarna uygun olmas,

f) Sayatan okunan verilerin DS ile ift tarafl iletiim salamas iin saya reticileri tarafndan yaplacak yazlmn ve ktphane dosyalarnn DSݒnin sistemine uygun ekilde hazrlanmas,

g) Sayalar iin reticileri tarafndan sat sonras srekli servis hizmeti verilmesi,

) Her ne sebeple olursa olsun lm sistemi skld zaman kuyudan yeralt suyu ekimi yaplamaz. Yaplmas halinde, kulland enerji/su miktarnn bir nceki senede kulland enerji/su miktarn gememesi

esastr.

Sayalar

MADDE 6 (1) Su ve elektrik sayalar, l Aletleri Ynetmeliinde (2004/22/AT) belirlenen zelliklere uygun ve yetkili kurumlardan tip onay belgesi alnm sayalardan olmaldr. Sayalarn tip onay belgeleri DSݒye verilir.

n yklemeli su sayal lm sistemi

MADDE 7 (1) Yllk izin verilen ekilebilecek azami su miktar, DS tarafndan n yklemeli karta yklenerek kullanma belgesi ile birlikte verilir.

a) Kullanma belgesinde belirtilen ve n yklemeli karta yklenen su miktarna ulalnca sistem devre d kalr.

b) Karta yklenen ekilebilecek azami su miktar; kullanma belgesinin verildii tarihten itibaren bir yl sre ile geerlidir ve her bir yllk dnemin bitiminde yeni ykleme yaplr.

c) Kullanlan azami su miktar yllk olup ertesi yla devredemez.

) Saya, okunan verilerin DSݒye otomatik olarak aktarlmasn mmkn klacak zelliklere sahip olmaldr.

Uzaktan kontroll su sayal lm sistemi

MADDE 8 (1) Uzaktan kontroll su sayac sistemi, ama kapama, okuma ve kontrol gibi ilemlerin uzaktan yaplmasna imkn salayacak zelliklere sahip olmaldr. Kullanma belgesinde belirtilen su miktarna ulalnca verilen su otomatik olarak kesilir.

Otomatik saya okuma sistemi

MADDE 9 (1) Bu sistemde;

a) Kullanma belgesinde belirtilen, yeralt suyundan ekilebilecek azami su iin gerekli enerji miktar, DS tarafndan aadaki ekilde hesaplanarak kullanma belgesine yazlr.

1) Bir yl ierisinde ekilebilecek yeralt suyu miktar, kullanma belgesinde m3/yl olarak belirlenir.

2) Kuyuya monte edilecek pompann debisi litre/saniye olarak tespit edilir.

3) Pompann monte edilecei derinlik ile varsa ilave basma yksekliinin toplam olan toplam basma ykseklii metre cinsinden tespit edilir.

4) Pompann monte edilecei derinlik veya toplam basma ykseklii ile pompa debisi arplr ve elde edilen deer 40,5e blnerek beygir gc cinsinden pompa gc hesaplanr.

5) Beygir gc cinsinden elde edilen pompa gc 0,8 ile arplarak pompa gc kW olarak elde edilir.

6) Litre/saniye birimindeki pompa debisi 3,6 ile arplarak m3/saat birimine dntrlr.

7) m3/yl birimindeki yllk ekilebilecek azami yeralt suyu miktar m3/saat birimindeki pompa debisine blnerek pompann yllk alma saati, saat/yl olarak belirlenir.

8) Saat/yl olarak belirlenen yllk alma saati ile kW cinsinden pompa gcnn arpm kWh cinsinden yeralt suyunu ekmek iin gerekli enerji miktarn verir.

9) Elektrik sayac ile ekilecek su miktar iin ihtiya duyulan kullanma belgesinde belirtilen enerji miktarnn hesaplanmasnda zaman iinde yaplacak deiikliklerden kaynaklanan enerji miktarndaki dalgalanmalar belge sahibi lehine deerlendirilir.

b) Yetkili datm irketi/irketleri, kullanma belgesi olmadan yeralt suyu kuyularna elektrik enerjisini veremez.

c) Kullanma belgesinde belirtilen enerji miktarna ulalnca yeralt suyu kullanlamaz.

) Kullanma belgesinde belirtilen enerji miktar;

1) Kullanma belgesindeki belirlenen miktar yllktr.

2) Enerji miktarnn tamamnn tespit edilen tarihten itibaren bir yl ierisinde kullanlmamas halinde, kalan miktar, izleyen bir yla karlk gelen dneme devredilemez.

3) Yl iinde ekilebilecek azami miktar belirlenen yeralt suyuna tekabl eden enerji miktarnn bitmesi halinde ilave enerji verilmez.

4) Otomatik veya uzaktan kumandal lm sistemlerinin haberleme sistemleri masraflar DS tarafndan karlanr.

5) Sayatan alnan veriler DSݒde depolanr.

Dier lm sistemleri

MADDE 10 (1) Bu Ynetmeliin 6, 7, 8, 9 uncu maddelerinde belirtilen lm sistemleri dnda, standartlara uygun bir lm sisteminin tespiti durumunda, blge mdrl snrlar ierisinde bu lm sisteminin kullanlmasna, ilgili blge mdrlnn gr alnarak DS Genel Mdrl tarafndan karar verilir.

lm sistemi zerinde bulunmas gereken bilgiler

MADDE 11 (1) Her lm sistemi sayacnn zerinde; silinemeyen, dardan grlebilen ve kolayca okunabilecek ekilde; ticari markas, seri numaras, tip onay, CE iareti ve imalat tarihi bulunmaldr.

Sicil

MADDE 12 (1) Kullanma belgesinde belirtilen, bir yl ierisinde ekilebilecek azami su miktar ile kuyuya kurulan lm sistemi sayacnn seri numaras DS tarafndan bir sicile kaydedilir.

lm sisteminin muhafazas

MADDE 13 (1) lm sisteminin d etkilere ve mdahalelere kar korunmasndan belge sahibi sorumludur.

(2) lm sisteminin arzalanmas veya hasar grmesi halinde DSݒye haber vermek art ile arzal lm sistemi sklerek belge sahibi tarafndan otuz gn iinde tamir ettirilerek, DS yetkililerinin bilgisi dhilinde taklr.

(3) klim artlarna gre su sayalarnn donmaya kar muhafaza maksatl olarak sklp kurulmas DS nezaretinde yaplr.

Denetim

MADDE 14 (1) DS, 167 sayl Kanuna ve 20/7/1961 tarihli ve 5/1465 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Yeralt Sular Tzne uygun olarak, bu Ynetmelikte yer alan hkmlerin uygulanp uygulanmadn tespit eder ve yrtlmesini salamak iin lm sistemlerinin denetimini yapar.

Yaptrmlar

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen hususlara aykr hareket edenler ve ykmllklerini yerine getirmeyenler hakknda, 167 sayl Kanunun 18 inci maddesi ve Yeralt Sular Tzne gre ilem yaplr.

Kullanm maksad

MADDE 16 (1) Faydal kullan miktar gz nnde bulundurularak DSݒce tespit edilen, yeralt suyunu kullanacak belge sahibinin; srasyla ime, temizlik, belediye hizmetleri, hayvan sulamas, zirai sulama, maden ve sanayi suyu, sportif ve benzeri kullanmlardr.

Miktar

MADDE 17 (1) lm sistemi kurulmasn gerekli klacak yeralt suyu miktarna; yaplan hidrojeolojik ettler sonucunda belirlenen yeralt suyu rezervinin, havzadaki ihtiyalar dikkate alnarak DSݒnin teklifi zerine Bakanlar Kurulunca karar verilir.

Yzey sulamas yaplacak sahalar

MADDE 18 (1) Yzeysel sulama projesi devam eden sahalarda kuyulara lm sistemi kurulmaz. Yzeysel su verildii zaman sz konusu kuyular iptal edilir.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 19 (1) 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayl Resm Gazete de yaymlanan DS Yeraltsuyu lm Sistemleri Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Mevcut kuyular

GEC MADDE 1 (1) 1/3/2013 tarihinden nce yeralt suyu temini maksadyla kuyu, galeri, tnel ve benzerleri iin kullanma belgesi alm olanlardan;

a) Sanayi maksatl olanlar, bu tarihten itibaren bir yl ierisinde bu Ynetmelikte ngrlen lm sistemini kurarlar.

b) Zirai, ime ve kullanma maksatl olup da, lm sistemi kurma zorunluluu dahilinde bulunanlar, 1/3/2013 tarihinden itibaren bir yl ierisinde bu Ynetmelikte ngrlen lm sistemini kendileri kurarlar.

1) 1/3/2013 tarihinden, 1/3/2014 tarihine kadar lm sistemini kuramayanlarn DSݒye mracaat edip szleme imzalamalar halinde lm sistemi, 1/3/2014 tarihinden itibaren iki yl ierisinde DS tarafndan kurulur veya kurdurulur.

2) DS tarafndan kurulan lm sisteminin bedeli, malzemelerin ambar giri deeri ile iilik toplamndan oluur ve bu miktar %10 fazlas ile faizsiz olarak ilgililerden tahsil edilir.

3) lm sisteminin DS tarafndan kurdurulmas durumunda lm sisteminin bedeli ihaledeki anahtar teslim bedelidir. Bu bedel %10 fazlas ile faizsiz olarak ilgililerden tahsil edilir.

4) lm sisteminin bedeline ilikin demeler, DSݒce yaplan bildirim zerine ilgili tarafndan iki eit taksitle yaplacak olup, ilk taksit bildirimi izleyen 12 nci ayn sonuna kadar, ikinci taksit ise 24 nc ayn sonuna kadar denir. lgililer tarafndan yaplacak demelerin takip ve tahsili genel hkmlere gre DS ilgili blge mdrlklerince gerekletirilir.

(2) 1/3/2013 tarihinden nce lm sistemi kurulmu ve DSݒce uygun bulunan yerlere yeni bir lm sistemi kurulmaz.

Yrrlk

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Devlet Su leri Genel Mdrlnn bal olduu Bakan yrtr.