12 Ekim 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28793

YNETMELK

Elektrik retim Anonim irketi Genel Mdrlnden:

ELEKTRK RETM ANONM RKET ELEKTRK ENERJS VE

KAPASTE SATI YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Elektrik retim Anonim irketinin elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi satna ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik Elektrik retim Anonim irketinin elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi satna ilikin yntemler ile bu yntemlerin uygulamasna ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayl Elektrik Piyasas Kanununa ve 8/6/1984 tarihli ve 233 sayl Kamu ktisadi Teebbsleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bal ortaklk: Sermayesinin yzde ellisinden fazlas Elektrik retim Anonim irketine ait olan iletme veya iletmeler topluluundan oluan Anonim irketlerini,

b) EA: Elektrik retim Anonim irketini,

c) Deiken maliyet: Enerji retiminde kullanlan ana ve yardmc yakt arlkl ortalama birim maliyeti,

) Dengeleme g piyasas: Arz ve talebin gerek zamanl olarak dengelenmesi amacna hizmet etmek zere, on be dakika ierisinde gerekletirilebilen k gc deiimi ile elde edilen yedek kapasitenin al-satnn gerekletii ve sistem iletmecisi tarafndan iletilen organize toptan elektrik piyasasn,

d) Genel Mdr: Elektrik retim Anonim irketi Genel Mdrn,

e) Genel mdr yardmcs: Elektrik retim Anonim irketi Genel mdr yardmcsn,

f) hale: Bu Ynetmelikte yazl usul ve artlarla elektrik enerjisi ve/veya kapasite satlarnn, ihale dokmanlarnda belirtilen artlar erevesinde istekliler arasndan belirlenen kazananlara yaplmasn salayan ve szlemenin imzalanmas ile tamamlanan ilemleri,

g) hale takas fiyat: halenin sonuland fiyat,

) hale yetkilisi: haleyi onaylayarak sonulandrmaya yetkili kiiyi,

h) kili anlamalar: Gerek ve tzel kiiler arasnda zel hukuk hkmlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alnp satlmasna dair yaplan ve Enerji Piyasas Dzenleme Kurulu onayna tabi olmayan ticari anlamalar,

) stekli: hale dokmanlarn satn alan/ihaleye katlan piyasa katlmclarn,

i) lem fiyat: Sat ileminin gerekletii ve faturalamaya esas fiyat,

j) Endekslenmi eskalasyon mekanizmas: hale takas fiyatnn, parametrik bir forml dorultusunda belirli endekslere gre ve planlanm periyotlarda gncellenerek yeni dnem ilem fiyatlarnn hesapland mekanizmay,

k) Piyasa iletmecisi: 6446 sayl Elektrik Piyasas Kanununda belirlendii ekilde organize toptan elektrik piyasalarnn iletilmesinden ve bu piyasalarda gerekletirilen faaliyetlerin mali uzlatrma ilemleri ile sz konusu faaliyetlere ilikin dier mali ilemlerinden sorumlu olan Enerji Piyasalar letme Anonim irketini, 6446 sayl Elektrik Piyasas Kanunu ilgili hkmleri dorultusunda Enerji Piyasalar letme Anonim irketi piyasa iletim lisans alana kadar Trkiye Elektrik letim Anonim irketini,

l) Piyasa katlmcs: 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektrik Piyasas Dengeleme ve Uzlatrma Ynetmeliinde tanmlanan lisans sahibi tzel kiileri,

m) Piyasa takas fiyat: Gn ncesi piyasasnda belirlenen nihai piyasa takas fiyatlarn,

n) Portfy: EAޒn belirli bir sat dnemi planlamas ve sat kanal iin ngrlen enerji retim varlklar havuzunu,

o) Rezerv fiyat: stekli tarafndan verilebilecek minimum teklif fiyatn belirleyen veya ihalesiz satlarda minimum ilem fiyatn belirleyen EA tarafndan hesaplanm fiyat,

) Sabit maliyet: Malzeme, iilik, memur cretleri, dardan salanan fayda ve hizmetler, dier eitli giderler, vergiler, amortisman, finansman ve genel ynetim giderlerini,

p) Serbest tketici: Enerji Piyasas Dzenleme Kurulu tarafndan belirlenen elektrik enerjisi miktarndan daha fazla tketimi bulunduu veya iletim sistemine dorudan bal olduu veya organize sanayi blgesi tzel kiiliini haiz olduu iin tedarikisini seme hakkna sahip gerek veya tzel kiiyi,

r) Teklif: Bu Ynetmelie gre yaplacak ihalelerde isteklinin, artnamede belirtilen koullar dorultusunda sunduu fiyat, miktar ve dier parametrelerden oluan elektrik enerjisi ve/veya kapasite alm teklifini,

s) TETA: Trkiye Elektrik Ticaret ve Taahht Anonim irketini,

) Ynetim Kurulu: Elektrik retim Anonim irketi Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Elektrik Enerjisi ve Kapasite Sat Kanallar

Organize piyasalara sat

MADDE 5 (1) EAޒn rettii elektrik enerjisi miktarnn Ynetim Kurulunca belirlenecek ksm, Elektrik Piyasas Dengeleme ve Uzlatrma Ynetmeliince dzenlenen hkmler erevesinde organize piyasalarda satlabilir.

(2) EAޒn rettii elektrik enerjisi miktarnn ve/veya kapasitesinin Ynetim Kurulunca belirlenecek ksm, elektrik enerjisi, kapasitesi ya da bunlarn trev rnlerinin ilem grd borsalar gibi dier organize piyasalarda satlabilir.

halesiz sat

MADDE 6 (1) Portfy dhilinde, Ynetim Kurulunca belirlenecek miktarda ve koullarda elektrik enerjisi ve/veya kapasite, zel hukuk hkmlerine tabi ticari ikili anlamalar erevesinde TETAޒa satlabilir.

(2) Ynetim Kurulu onay ile EA tzel kiilii bnyesinde yer alan serbest tketicilere elektrik enerjisi tedariki yaplabilir.

hale ile sat

MADDE 7 (1) Portfy dhilinde, Ynetim Kurulunca belirlenecek miktarda elektrik enerjisi ve/veya kapasite, EA tarafndan dzenlenecek enerji sat ve/veya kapasite ihaleleri ile piyasa katlmclarna satlabilir.

(2) Enerji sat ihalelerinde, tek ya da farkl vade ve yk erisine sahip enerji miktarlarndan oluan rn ve/veya rnler sata sunulur.

(3) Enerji kapasite ihalelerinde, belli bir vade iin taahht edilen farkl vade ve yk erisine sahip emre amade retim kapasitesi olarak adlandrlan rn ve/veya rnler sata sunulur.

NC BLM

Elektrik Enerjisi ve Kapasite Satna likin Uygulamalar

Organize piyasalara satlara ilikin uygulamalar

MADDE 8 (1) EA tarafndan Elektrik Piyasas Dengeleme ve Uzlatrma Ynetmeliince dzenlenen organize piyasalara yaplacak satlarda, Elektrik Piyasas Dengeleme ve Uzlatrma Ynetmelii ilgili hkmleri uygulanr.

(2) EAޒn rettii elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin; enerji borsalar ve dier borsalar gibi farkl organize piyasalarda satnda, ilgili piyasalarda satc taraflar iin uyulmas gereken dzenlemeler uygulanr.

halesiz satlara ilikin uygulamalar

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulunca belirlenecek miktarda elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin ikili anlamalarla TETAޒa sat, zel hukuk hkmlerine tabidir.

(2) EAޒn rettii elektrik enerjisinin ihalesiz sat erevesinde, EA satc taraf olarak Elektrik Piyasas Dengeleme ve Uzlatrma Ynetmeliinde dzenlenen uzlatrmaya esas ikili anlama bildirimlerine ilikin kurallara uygun ekilde piyasa iletmecisine bildirim yapmakla ykmldr.

(3) Ynetim Kurulu onay ile EA tzel kiilii bnyesinde yer alan serbest tketicilere enerji sat, zel hukuk hkmlerine tabidir.

(4) EA tzel kiilii bnyesinde yer alan serbest tketicilere ihalesiz elektrik enerjisi sat erevesinde, EA, Elektrik Piyasas Dengeleme ve Uzlatrma Ynetmelii gerei serbest tketicilerini piyasa katlmcs portfyne kaydettirmekle ykmldr.

hale ile satlara ilikin uygulamalar

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulunca belirlenecek miktarda elektrik enerjisi ve/veya kapasite sat iin, EA tarafndan ihaleler dzenlenir.

(2) halelere ilikin tm teknik kurallar EA tarafndan hazrlanacak teknik artnamede tanmlanr.

(3) halelere ilikin tm idari kurallar EA tarafndan hazrlanacak idari artnamede tanmlanr.

(4) Teknik artnamede baka bir koul belirtilmedii takdirde; ihalelerde istekli tarafndan verilebilecek minimum teklifi tanmlamak iin, portfy retim maliyetlerinden dk olmamak zere ve/veya uygun gelir beklentisi oluturacak ekilde rezerv fiyat ve/veya ihale modeline bal olmak zere rezerv fiyat koruyacak dier limitler belirlenir.

(5) Ynetim Kurulu karar dorultusunda teknik artnamede kurallar dzenlenmek zere, ihale takas fiyatnn parametrik bir forml dorultusunda belirli endekslere gre ve planlanm periyotlarda gncellenerek yeni dnem ilem fiyatlarnn hesapland, endekslenmi eskalasyon mekanizmasna tabi ihaleler dzenlenebilir.

(6) haleler sonucunda kazananlarla imzalanacak szlemeler iin EA satc taraf olarak, Elektrik Piyasas Dengeleme ve Uzlatrma Ynetmeliinde dzenlenen uzlatrmaya esas ikili anlama bildirimlerine ilikin kurallara uygun ekilde piyasa iletmecisine bildirim yapmakla ykmldr.

(7) halelere hazrlk kapsamnda aadaki faaliyetler elektronik ve/veya fiziksel ortamda Elektrik Piyasas Hizmetleri Daire Bakanlnca yrtlr:

a) hale duyurusunun yaplmas: hale bavurusunun kabul iin gerekli koul ve tarih ile birlikte ihalenin gerekletirilecei yer ve zaman bilgilerinin duyurusu ihale tarihinden en az 20 i gn nce yaplr.

b) artnamelerin yaymlanmas: Teknik artname kapsamndaki elektrik enerjisi ve/veya kapasite ihalesi iin rezerv fiyat ve/veya ihale modeline bal olmak zere rezerv fiyat koruyacak dier limitleri ieren tm teknik kurallar ve idari artnamede yer alan idari kurallar ihale tarihinden en az 10 i gn nce yaymlanr.

c) stekli listesinin oluturulmas: artnameyi satn alan isteklilerin listesi oluturulur.

(8) haleler kapsamnda aadaki faaliyetler, 15 inci madde uyarnca kurulacak olan ihale komisyonu tarafndan elektronik ve/veya fiziksel ihale ortamnda yrtlr.

a) Tekliflerin toplanmas: Teknik artnamede tanmlanan ihale yntemine ve idari artnamede tanmlanan idari koullara gre ihaleye ilikin teklifler ihale tarihi ve saatinde isteklilerden toplanr.

b) hale kontrollerinin yaplmas: Toplanan teklifler teknik artnamede tanmlanan ihale modeli ve yntemine ilikin teknik kurallar ve idari artname kurallar dorultusunda ihalenin gerekletirildii i gnnde balayacak tek oturum kapsamnda kontrol edilir.

c) hale takas fiyatnn ve/veya fiyatlarnn hesaplanmas: EA tarafndan ilgili teknik artnamede tanmlanan ihale fiyat belirleme yntemine gre ihale takas fiyat ve/veya fiyatlar ihalenin gerekletirildii i gnnde balayacak tek oturum kapsamnda belirlenir.

) halenin dorulanmas: hale sresince katlmclarn ihalenin kurallar ve mevzuatna aykr davranta bulunmadklar ve ihale takas fiyat ile rn taksimat hesaplamalarnn doru yapld kontrol edilir ve ihalenin gerekletirildii i gnnde balayacak tek oturum sonucunda ihale dorulanr.

d) halenin iptal edilmesi: hale kurallarnn ihlal edildii ve ihale sonucuna zarar verebilecek davranlarn tespit edildii durumlarda ihalenin gerekletirildii i gn iinde balayacak tek oturum sonucunda ihale iptal edilir.

e) Kazananlarn rn miktarlarnn belirlenmesi: haleyi kazanan isteklilere, EA tarafndan teknik artnamede tanmlanan rn datm yntemine gre rn taksimi ihalenin gerekletirildii i gnnde balayacak tek oturum kapsamnda yaplr.

f) Teminatlarn hesaplanmas ve ihalenin sonlandrlmas: haleyi kazananlar ve karlamalar gereken teminat miktarlar belirlenerek, ihale gerekletirildii i gnnde balayacak tek oturum sonucunda sonlandrlr.

g) halenin onaylanmas: Sonlandrlan ihale onaylanmak zere ihale yetkilisinin onayna sunulur.

(9) hale sonucunun onaylanmasn takiben aadaki faaliyetler 16 nc maddenin ikinci fkras uyarnca ihale komisyonu sekretaryas tarafndan yrtlr:

a) Teminatlarn kazananlara bildirilmesi ve teslim alnmas: Kazananlarn teminat ykmllkleri ihale onayndan sonra 3 i gn ierisinde bildirilir ve ykml olduklar teminat miktarn karladklarna ilikin belgeler bildirim tarihinden sonra 5 i gn iinde teslim alnr.

b) Szlemeye davet ve szlemelerin imzalanmas: Teknik artnamede tanmlanan ihale takas fiyat ve rn datm belirleme yntemlerine gre belirlenen miktar ve fiyatlar zerinden kazananlarla yaplacak olan enerji ve/veya kapasite sat szlemesinin, kazananlarn szlemeye davet edilmesinden sonra 5 i gn iinde taraflarn yetkili temsilcileri tarafndan imzalanmas salanr.

Alternatif ihale modelleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunca belirlenecek miktarda elektrik enerjisi ve/veya kapasite sat iin EA tarafndan fiyat - miktar ihaleleri dzenlenir.

(2) Ynetim Kurulunca belirlenecek miktarda elektrik enerjisi sat iin EA tarafndan piyasa takas fiyatna endeksli ihaleler dzenlenir.

(3) Ynetim Kurulunca belirlenecek miktarda kapasite sat iin EA tarafndan kapasite ihaleleri dzenlenir.

(4) Piyasa geliimi ve dier gncel koullar dorultusunda ihtiya olmas halinde EA Ynetim Kurulunca onaylanacak baka ihale modelleri ile de elektrik enerjisi ve/veya kapasite sat yaplabilir.

(5) EA bu Ynetmelikte yer alan ya da Ynetim Kurulunca onaylanm ihale modellerini, dzenlenecek bir ihale iin tek tek ya da bir arada kullanabilir.

hale yntemleri

MADDE 12 (1) EA Ynetim Kurulu ihalenin verimliliini salamak iin dzenleyecei ihale modeline uygun ihale yntemini seer. hale ynteminin, ihale takas fiyat belirleme ve miktar datmna ilikin detaylar teknik artnamede belirtilmek zere, aadaki ihale yntemlerinden ihale modeli ile uyumlu olacak biri kullanlabilir:

a) Artan fiyat ihale yntemi: stekliler her turda verdikleri teklifi teknik artnamede belirlenen kurallar dhilinde revize etmek zorundadr ve ihale, teknik artname kurallar dorultusunda sonlandrlr.

b) Kapal zarf ihale yntemi: stekliler yalnz tek bir teklif bildirir ve ihale, teknik artname kurallar dorultusunda sonlandrlr.

(2) Piyasa geliimi ve dier gncel koullar dorultusunda ihtiya olmas halinde Ynetim Kurulunca onaylanacak baka ihale yntemleri elektrik enerjisi ve/veya kapasite ihalelerinde uygulanabilir.

(3) EA bu Ynetmelikte yer alan ya da Ynetim Kurulunca onaylanm ihale yntemlerini, dzenlenecek bir ihale iin tek tek ya da bir arada kullanabilir.

Teknik komite kurulmas

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelikte dzenlenen elektrik enerjisi ve kapasite sat kanallar, sata ilikin uygulamalar ile miktar ve fiyat belirleme hususlarnda Ynetim Kuruluna teknik analizler salamak zere Ynetim Kurulu onay ile teknik komite kurulur.

(2) Teknik komite, Ynetim Kurulu onay ile Elektrik Piyasas Hizmetleri Daire Bakanlnn bal bulunduu Genel mdr yardmcs bakanlnda;

a) Elektrik Piyasas Hizmetleri Daire Bakan,

b) Termik Santraller Daire Bakan,

c) Hidrolik Santraller Daire Bakan,

) Mal ler ve Finans Ynetimi Daire Bakan,

d) Elektrik Piyasas Hizmetleri Daire Bakanlndan imza yetkili bir personel veya sz konusu personelin mevcut bulunmad durumlarda daire bakanl tarafndan yerine grevlendirilecek imza yetkili baka bir personel,

e) Mal ler ve Finans Ynetimi Daire Bakanlndan imza yetkili bir personel veya sz konusu personelin mevcut bulunmad durumlarda daire bakanl tarafndan yerine grevlendirilecek imza yetkili baka bir personel,

olmak zere en az yedi kiiden oluur.

(3) htiya olmas halinde, teknik komiteye konuyla ilgili uzman kiiler dhil edilebilir. Ayrca teknik komite, grevleri erevesinde, teekkl ierisindeki ihtisas dairelerinden destek alabilir veya gerektiinde uzman kurululardan ve danmanlardan hizmet satn alabilir.

Teknik komitenin grevleri

MADDE 14 (1) Ynetim Kurulu tarafndan talep edilmesi durumunda, elektrik enerjisi ve kapasite sat kanallar, sata ilikin uygulamalar ile miktar ve fiyat belirleme hususlarnda alnacak kararlara girdi oluturmak zere teknik komite tarafndan analizler gerekletirilir.

(2) Ynetim Kurulu karar dorultusunda ihale ile enerji ve/veya kapasite sat yaplaca durumlarda teknik komite, komiteyi oluturan birim temsilcilerinin ihtisas alanlar ile ilgili hususlarn kendi daire bakanlklar tarafndan yerine getirilmesi kaydyla, idari ve teknik artnameyi hazrlamakla grevlidir.

(3) Teknik komite tarafndan yrtlecek analizler iin gerekli veriler ve bilgiler talep edildikleri birimler tarafndan mmkn olan en ksa srede temin edilerek teknik komiteye iletilir.

(4) Teknik komite tarafndan yrtlecek analizler Ynetim Kurulu kararlarna temel oluturmak iin kullanlmakla beraber, verilecek nihai kararlar Ynetim Kurulu sorumluluundadr.

hale komisyonu kurulmas

MADDE 15 (1) Portfy dhilindeki elektrik enerjisi miktarnn ihale ile sat kapsamnda, ihalenin salkl bir ekilde yrtlmesi ve teknik ve idari artname erevesinde deerlendirilerek sonulandrlmas iin ihale komisyonu, Ynetim Kurulu karar ile kurulur. hale yetkilisi Genel Mdrdr.

(2) hale komisyonu;

a) Elektrik Piyasas Hizmetleri Daire Bakanlndan birinci derece imza yetkili bir ube mdr olan komisyon bakan,

b) Mal ler ve Finans Ynetimi Daire Bakanlndan imza yetkili bir personel,

c) Ticaret Daire Bakanlndan imza yetkili bir personel,

) Ticaret Daire Bakanlndan imza yetkili bir personel,

d) Elektrik Piyasas Hizmetleri Daire Bakanlndan, imza yetkili bir personel,

olmak zere tek sayda ve en az be kiiden oluturulur. hale yetkilisi tarafndan, asl yeler ve bu yelerin yerine geecek yedek yelerin isimleri belirlenir. Asl yenin bulunmamas hlinde yedek ye komisyona katlr.

(3) hale komisyonu ye tam saysyla toplanr. Yedek yeler ile ye tam saysna ulalamad durumda, eksik yenin bal bulunduu daire bakanl, sz konusu yenin yerine geecek personel grevlendirmekle sorumludur.

(4) Komisyon kararlar ounlukla alnr. Kararlarda ekimser kalnamaz. Muhalif kalan ye kar oy gerekesini kararn altna yazarak karar imzalamak zorundadr.

(5) htiya olmas halinde, bu komisyona konu ile ilgili uzman kiiler dhil edilebilir.

hale komisyonunun grevleri

MADDE 16 (1) hale komisyonu, 10 uncu maddenin sekizinci fkrasnda belirtilen faaliyetleri yrtmek, idari ve teknik artnamede belirtilen koullar dorultusunda gelen teklifleri deerlendirerek ihaleyi sonlandrmak ve nihai karar ihale yetkilisinin onayna sunmakla grevlidir.

(2) hale komisyonunun sekretarya grevini Elektrik Piyasas Hizmetleri Daire Bakanl yrtr. Sekretarya kapsamnda, 10 uncu maddenin dokuzuncu fkrasnda belirtilen faaliyetlere ek olarak aadaki listelenen faaliyetler ile ihale komisyonunun destee ihtiya duyabilecei dier faaliyetler yrtlr:

a) Komisyonun toplanmasn salamak.

b) Her trl karar ve tutanaklar hazrlayarak komisyon yelerine ve/veya ihale yetkilisine imzalatmak.

c) Komisyon kararlarn muhafaza etmek.

) Gizliliin korunmas iin gerekli tm tedbirleri almak.

DRDNC BLM

Elektrik Enerjisi ve Kapasite Satna likin Miktar ve Fiyat Belirleme

Elektrik enerjisi ve kapasite satnda miktar belirleme

MADDE 17 (1) Portfy dhilinde retilen elektrik enerjisinin sata konu olacak toplam miktarna ve bu miktarn, sat kanallar arasndaki dalmna Ynetim Kurulu karar verir.

(2) Portfy dhilinde sata konu olacak kapasite miktarna Ynetim Kurulu karar verir.

(3) Portfy dhilindeki elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini satabilecei bu Ynetmelikte tanmlanan sat kanallarndan farkl bir sat kanal olmas durumunda, sz konusu sat kanalna elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi miktar ayrp ayrmama ve ayrlacaksa ne kadar elektrik enerjisi ve/veya kapasite miktar ayrlaca Ynetim Kurulunca belirlenir.

Elektrik enerjisi satnda fiyat belirleme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelikte yer alan organize piyasalara sat kanal kapsamnda yaplacak elektrik enerjisi satlarnda piyasaya verilecek tekliflerin, Ynetim Kurulunca belirlenecek teklif fiyat band aralnda olmas esastr. Ancak dengeleme g piyasasnda yaplacak ilemlerde ilem fiyatlar, Elektrik Piyasas Dengeleme ve Uzlatrma Ynetmelii hkmlerince dzenlenen piyasa yaps ve gncel piyasa dinamikleri dorultusunda sz konusu fiyat bandndan bamsz belirlenir.

(2) Bu Ynetmelikte yer alan ihalesiz sat kanal kapsamnda yaplacak elektrik enerjisi satlarnda oluacak ilem fiyatnn, rezerv fiyata eit veya rezerv fiyatn stnde olmas esastr.

(3) Bu Ynetmelikte yer alan ihale ile sat kanal kapsamnda yaplacak elektrik enerjisi satlarnda oluacak ilem fiyatnn:

a) Miktar-fiyat ihaleleri iin, rezerv fiyata eit veya rezerv fiyatn stnde olmas esastr.

b) Piyasa takas fiyatna endeksli ihaleler iin, rezerv fiyata eit veya rezerv fiyatn stnde olmas hedeftir. Ancak, teknik adan almas zorunlu santraller gz nne alnarak ve organize piyasa mekanizmalar ile fiyat hesaplama metodolojileri dorultusunda ilem fiyat baz saatlerde rezerv fiyatn altnda gerekleebilir.

(4) Rezerv fiyat aadaki formle gre hesaplanr:

 

 

 

 

(5) Bu formlde geen;

a) SM (t) : t planlama dnemi iin ngrlen, Mali ler ve Finans Ynetimi Daire Bakanl tarafndan hesaplanan portfy sabit maliyet tutarn (TL),

b) SEh (t) : t planlama dnemi iin Hidrolik Santraller Daire Bakanlndan ay ve santral baznda alnan brt retim tahmini zerinden hesaplanan portfy satlabilir enerji miktar tahminini (MWh),

c) SEu(t) : t planlama dnemi iin Termik Santraller Daire Bakanlndan ay ve santral baznda alnan brt retim tahmini zerinden hesaplanan portfy satlabilir enerji miktar tahminini (MWh),

) DM(t) : t planlama dnemi iin ngrlen, Mali ler ve Finans Ynetimi Daire Bakanl tarafndan hesaplanan arlkl ortalamas alnm portfy satlabilir enerji birim deiken maliyetini (TL/MWh),

d) t : Planlamas yaplan ihaleye konu dnem/vadeyi,

e) k : Ynetim Kurulunca belirlenen hedef kar/zarar marjn (%),

ifade eder.

Kapasite satnda fiyat belirleme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelikte yer alan ihale ile sat kanal erevesinde yrtlecek kapasite ihaleleri kapsamnda yaplacak kapasite satlarnda oluacak ihale takas fiyat, kapasite kullanm hakk fiyatdr.

(2)hale sonucu satn alnan kapasite hakknn kullanm gerekletii takdirde, enerji retim maliyeti EA tarafndan deiken maliyetlerine endeksli olarak ayrca tahsil edilir.

(3) Kullanm hakk bedeli iin rezerv fiyat hesaplamas, her planlama dnemi iin birim kapasite bana; iletme ve bakm onarm maliyeti ile etkin kapasite bana hesaplanan frsat maliyetlerini de kapsayan yatrm maliyeti kalemlerinin tespiti ile yaplr.

(4) Kapasite ihaleleri iin rezerv fiyat, hazrlanacak metodoloji kapsamnda belirlenir. Kapasite satna ilikin rezerv fiyat belirleme metodolojisi, EA tarafndan sz konusu kapasite sat ihalesinin dzenlenecei tarihten 6 ay nce hazrlanr ve Ynetim Kurulu tarafndan onaylanr. hale tarihinde teknik artnamede metodolojiye uygun hazrlanm rezerv fiyat isteklilere duyurulur.

BENC BLM

Dier Hkmler

Bal ortaklk ilikisi

GEC MADDE 1 (1) lgili zelletirme sreci tamamlanana kadar, bal ortaklklarn elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin bu Ynetmelik kapsamnda deerlendirilerek portfye dhil edilebilmesi iin, EA ve bal ortaklklarnn ynetim kurullarnca karlkl karar alnmas gereklidir.

hale srecine ilikin sre kstlar

GEC MADDE 2 (1) 10 uncu maddenin yedinci fkrasnda yer alan ihale srecine ilikin i gn kstlarnn uygulanmasna 1/7/2014 tarihinden sonra dzenlenecek haleler iin balanr. Bu tarihten nceki ihaleler iin artnamelerde belirtilecek sre kstlar iletilir.

Yrrlk

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Genel Mdr yrtr.