12 Ekim 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28793

YNETMELK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

MOTORLU ARALARIN VE RMORKLARININ KTLE VE BOYUTLARI

LE LGL TP ONAYI YNETMEL (AB/1230/2012)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu hkmleri uyarnca, aralarn yapm ve kullanm bakmndan karayolu yapsna ve trafik gvenliine uyma zorunluluunu yerine getirmek zere, motorlu aralarn ve rmorklarnn ktle ve boyutlar ile ilgili AT tip onay artlarn ve bunlarn uygulanmasna ait usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 1/11/2012 tarihinden itibaren ilk defa tip onay alm olan tam, tamamlanm ve tamamlanmam M, N ve O kategorisi ara tiplerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik;

a) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanunun 4 nc ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanlarak,

b) Avrupa Birliinin 12/12/2012 tarihli (EU) 1230/2012 sayl Reglasyonuna paralel olarak

hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) MARTOYun ve 661/2009/AT Ynetmeliinin 3 nc maddesinde yer verilen tanmlar bu Ynetmeliin uygulanmasnda da geerli olup, sz konusu tanmlara ek olarak bu Ynetmelikte geen;

a) AB: Avrupa Birliini,

b) Aracn fiili ktlesi: Bir mnferit araca taklan istee bal donanmn ktlesi ile yrr vaziyette ktlenin toplamn,

c) Ara tipi: MARTOYun Ek II Ksm Bsinde tanmlanan bir dizi arac,

) Arka uzunluk: Araca karlabilir zellikte olmayan bir balant tertibat takl olduu durumlarda aracn en arka noktas balant noktas olup, son arka dingilden geen dey dzlem ile aracn en arka noktas arasndaki yatay uzakl,

d) Arka salnm: Bir aracn bu Ynetmelik Ek 1 Ksm C, 6 nc maddesinde veya ayn Ynetmeliin Ksm B, 7 nci maddesinde belirtilen koullarda manevra yaparken en arka ucunun ulat fiili u nokta arasndaki uzakl,

e) 661/2009/AT: 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralarn ve Bunlar in Tasarlanan Rmorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayr Teknik nitelerin Genel Gvenlii le lgili Tip Onay Ynetmeliini,

f) AT: Avrupa Topluluunu,

g) Balant ktlesi: Balant tertibatnn kendisi ile araca balant tertibatnn eklenmesi iin gerekli paralarn ktlesini,

) Balant noktas: Bir ekme aracna taklan balant tertibat dahilinde ekilen araca taklan balant tertibatnn balantsnn merkezini,

h) Balant noktasnda teknik adan msaade edilebilir azami ktle: Azami ktle miktarlar;

1) Bir ekme aracnda, balant tertibatnn ve ekme aracnn yapsal zelliklerine dayanarak, bir ekme aracnn balant noktasnda (S veya U deeri) msaade edilebilir azami statik dey yke karlk gelen ktleyi,

2) Bir yar rmork, bir merkezi dingilli rmork veya bir rijit tam rmorkta, balant tertibatnn ve rmorkun yapsal zelliklerine dayanarak, rmork tarafndan ekme aracna balant noktasnda aktarlacak olan msaade edilebilir azami statik dey yke (S veya U deeri) karlk gelen ktleyi,

) Balant tertibat: BM/AEK Reglasyonu 55in 2.1 maddesi il 2.6 maddesinde tanmland ekilde aksam paralarn ve BM/AEK Reglasyonu 102nin 2.1.1 maddesinde tanmland ekilde bir sabit balant tertibatn ieren bir mekanik tertibat,

i) Beinci teker king pin ekseni ile arka dingil ekseni arasndaki mesafe: ISO 612:1978 standardnn 6.19 maddesinde atfta bulunulan aklamann gz nnde bulundurulmas kouluyla, ayn standardn 6.19.2 maddesinde atfta bulunulan mesafeyi,

j) Blnemez yk: Karayolunda tanmas amacyla, gereksiz masraf veya tehlike riski tamakszn iki veya daha fazla yke blnemeyen ve aracn ktle veya boyutu nedeniyle, bir ye lkede yrrlkteki msaade edilebilir azami ktle ve boyutlar ile uyumlu olan ktle ve boyuta sahip bir arala tanamayan bir yk,

k) Dingil: Aracn boylamasna merkez hattna dik olarak ayn dzlemde bulunan bir veya daha fazla segmentte g tahrikli olarak veya serbest hareket eden iki ya da daha fazla tekerlein hareketinin ortak eksenini,

l) Dingil grubu: 18/7/1997 tarihli ve 23053 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Karayollar Trafik Ynetmeliinin 128 inci maddesinin birinci fkrasnda mesafe:(d) olarak atfta bulunulan dingil mesafelerinin biriyle snrl olan bir dingil mesafesine sahip ve sspansiyonun spesifik tasarm sebebiyle etkileimde bulunan bir dizi dingili,

m) Dingil kaldrma tertibat: Dingili zeminden kaldrmak ve zemine indirmek amacyla kullanlmak zere araca taklan mekanizmay,

n) Dingil mesafesi: kiden fazla dingilli aralarda ISO 612:1978 standardnn 6.4 maddesinde atfta bulunulan ardk iki dingil arasndaki mesafeyi; araca sadece iki dingilin takl olduu durumlarda veya bir yar rmork, bir tam rmork veya bir rijit tam rmorkta ISO 612:1978 standardnn 6.4.2 maddesinde atfta bulunulan dingil mesafesi iin ise (o) bendinde tanmlanan dingil uzakln,

o) Dingil uzakl: Dingil uzakl mesafesi olarak;

1) ISO 612:1978 standard 6.4.1 maddesinde atfta bulunulan boyutu,

2) Tek dingilli bir merkez dingilli rmork iin, balant tertibatnn dey ekseni ile dingilin merkezi arasndaki yatay mesafeyi,

3) Birden fazla dingilli bir merkez dingilli rmork iin, balant tertibatnn dey ekseni ile ilk dingilin merkezi arasndaki yatay mesafeyi,

) Fazlalk yk ktlesi: Teknik adan msaade edilebilir azami ykl ktle ile yolcularn ktlesi ve istee bal donanmn ktlesi ile artrlan yrr vaziyette ktle arasndaki fark,

p) Genilik: ISO 612:1978 standard 6.2 maddesinde tanmlanan boyutu,

r) Haval sspansiyon: Hava yaylanmasnn neden olduu yay etkisinin en az %75 olduu sspansiyon sistemini,

s) stee bal donanm: malatnn sorumluluu altnda bir araca taklan, standart donanma dhil olmayan ve mteri tarafndan sipari edilebilen tm zellikleri,

) stee bal donanmn ktlesi: malatnn artnamesi uyarnca standart donanma ek olarak araca taklabilecek donanmn ktlesini,

t) z: ISO 612:1978 standardnn 6.5 maddesinde atfta bulunulan mesafeyi,

u) Kaldrlabilir dingil veya geri ekilebilir dingil: Dingil kaldrma tertibat ile normal konumundan kaldrlarak yeniden indirilebilen bir dingili,

) Katarn teknik adan msaade edilebilir azami ykl ktlesi (MC): Yapsal zelliklerine ve tasarm performansna dayanlarak, bir motorlu ara ve bir veya daha fazla rmork katarna tahsis edilen azami ktleyi veya bir ekici nite ve bir yar rmork katarna tahsis edilen azami ktleyi,

v) Krkl (mafsall) ara: BM/AEK Reglasyonu 107, madde 2.1.3te tanmlanan M2 veya M3 kategorisindeki bir arac,

y) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralar ve Rmorklar Tip Onay Ynetmelii (2007/46/AT)ni,

z) Onay Kuruluu: Tip onayndan her ynyle sorumlu olan, onay belgelerini dzenlemeye ve gerektiinde geri ekmeye, dier onay kurulularnn bavurabilecei bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri grevlendirmeye ve imalatlarn imalat uygunluuyla ilgili ykmllklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanln,

aa) Otobs snf: BM/AEK Reglasyonu 107nin 2.1.1 ve 2.1.2 maddelerinde tanmlanan bir dizi arac,

bb) n uzunluk: lk dingilden veya bir yar rmorkta king pin ekseninden geen dey dzlem ile aracn en n noktas arasndaki yatay uzakl,

cc) Standart donanm: Konfigrasyon veya donanm dzeyinde daha detayl artnameye gerek olmakszn taklan tm zellikler dahil olmak zere MARTOYun Ek-IV ve Ek-XIinde atfta bulunulan dzenleyici ilemler kapsamnda zorunlu olan tm zelliklerle donatlm olan bir aracn temel konfigrasyonunu,

) Src ktlesi: Srcnn koltuk referans noktasnda bulunan 75 kgdaki anma ktlesini,

dd) Tek dingil: Bir dingil grubunun paras olarak deerlendirilemeyen bir dingili,

ee) Teknik adan msaade edilebilir azami ekilebilir ktle (TM): Ara ekiciye balyken herhangi bir rmork zerindeki bir dingil veya bir dingil grubunun tekerlekleri vastasyla zemine aktarlan toplam yke karlk gelen, bir ekme aracyla ekilebilen bir veya daha fazla rmorkun azami ktlesini,

ff) Teknik adan msaade edilebilir azami ykl ktle (M): Aracn yapsal zellikleri ve tasarm performans temelinde bir araca tahsis edilen azami ktlesini (bir rmorkun veya bir yar rmorkun teknik adan msaade edilebilir ykl ktlesi ise ekici araca bal iken ekiciye aktarlan statik ktleyi),

gg) Teknik adan msaade edilebilir bir dingil grubu zerine den azami ktle (μ): Dingil grubunun ve aracn yapsal zellikleri ve tasarm performanslarna dayanarak, dingil grubunun tekerlekleri vastasyla zemine aktarlan msaade edilebilir azami statik dey yke karlk gelen ktleyi,

) Teknik adan msaade edilebilir dingil zerine den azami ktle (m): Dingilin ve aracn yapsal zellikleri ve tasarm performanslarna dayanarak, dingilin tekerlekleri vastasyla zemine aktarlan msaade edilebilir azami statik dey yke karlk gelen ktleyi,

hh) Tip onay: Ara veya ayr teknik nite tipinin bu Ynetmelikte belirtilen hkmlere uygunluunu gsteren onaylama ilemini,

) Tip onay belgesi: Onay Kuruluunun ara veya ayr teknik nite tipinin onaylandn resmi olarak bildirdii belgeyi,

ii) Uzunluk: Bu tanm iki ya da daha fazla blmden oluan krkl (mafsall) aralar iin de uygulanp, ISO 612:1978 standardnn 6.1.1, 6.1.2de ve 6.1.3 maddelerinde tanmlanan boyutu,

jj) Yar rmork n uzant yarap: King pin ekseninden yar rmorkun n ksmndaki en d noktaya olan yatay uzakl,

kk) Yolcularn ktlesi: Ara kategorisine gre, (varsa) mrettebata ynelik oturma yerleri ve ayakta yolcu says dahil olup, src dahil olmadan oturma yeri saysyla arplan anma ktlesini,

ll) Ykseklik: ISO 612:1978 standardnn 6.3 maddesinde tanmlanan boyutu,

mm) Ykleme alannn uzunluu: Aracn boylamasna dzleminde yatay olarak llen, yk alannn en ndeki i noktas ile en arkadaki i noktas arasndaki uzakl,

nn) Yklenebilir dingil: Dingil kaldrma tertibat kullanlarak dingil kaldrlmakszn zerindeki ykn deitirebildii bir dingili,

oo) Yrr vaziyette ktle: Ktlesi ile ilgili olarak;

1) Motorlu bir arata, srcnn, yakt ve svlarn ktlesi dahil olmak zere, kapasitelerinin en az %90 kadar dolu olan yakt tank/tanklar, imalatnn artnamesi uyarnca standart donanm takl olan ve takl olduu zaman karoserin, kabinin, balant tertibatnn ve yedek lastiin/lastiklerin yan sra cihazlarn ktlesi dahil aracn ktlesini,

2) Bir rmorkta, yakt ve svlarn ktlesi dahil olmak zere, imalatnn artnamesi uyarnca standart donanm takl olan ve takl olduu zaman karoserin, ilave balant tertibatnn/tertibatlarnn ve yedek lastiin/lastiklerin yan sra cihazlarn ktlesi dahil aracn ktlesini,

ifade eder.

KNC BLM

malatnn Ykmllkleri

Genel ykmllkler

MADDE 5 (1) malat, aracn tamamlanm olma halini dikkate almakszn, bir ara tipinin her bir versiyonu iin aadaki ktleleri belirler.

a) Teknik adan msaade edilebilir azami ykl ktleyi,

b) Teknik adan msaade edilebilir azami ykl katar ktlesini,

c) Teknik adan msaade edilebilir azami ekilebilir ktleyi,

) Dingillerde teknik adan msaade edilebilir azami ktle veya dingil grubunda teknik adan msaade edilebilir azami ktleyi,

d) Balant noktasnda/noktalarnda, duruma gre araca taklan veya taklabilecek balant tertibatlarnn teknik zelliklerini gz nnde bulunduran teknik adan msaade edilebilir azami ktleleri.

(2) malat, birinci fkrada atfta bulunulan ktleleri belirlerken zellikle malzemelerin ypranmasna bal olanlar olmak zere, mekanik arza riskini en aza indirmek ve karayolu altyapsnn hasar grmesini engellemek zere en iyi mhendislik uygulamalarn ve mevcut olan en iyi teknik bilgileri gz nnde bulundurur.

(3) malat, birinci fkrada atfta bulunulan ktleleri belirlerken aracn yapsna uygun azami hz dikkate alr. Araca imalat tarafndan bir hz snrlama cihaz takld durumlarda, aracn yapsna uygun azami hz, hz snrlama cihaznn izin verdii fiili hz olmak zorundadr.

(4) malat, birinci fkrada atfta bulunulan ktleleri belirlerken, BM/AEK Reglasyonu 54 ve 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralarn ve Rmorklarnn Lastiklerinin Yerletirilmesi ile lgili Tip Onay Ynetmelii (AB/458/2011) Ek-IInin 5 inci maddesi kapsamnda izin verildii ekilde aracn yapsna uygun ekilde hza gre ayarlanabilen lastik kapasitesine ilikin olanlar hari olmak zere aracn kullanmna ilikin herhangi bir snrlamada bulunmaz.

(5) malat, asi kabinli aralar dahil olmak zere, ek bir tamamlama aamas gerektiren tamamlanmam aralarda, bu Ynetmeliin artlarnn yerine getirilebilmesi iin bir sonraki aama imalatlarna tm gerekli bilgileri tedarik eder. malat, birinci fkra erevesinde toplam yke karlk gelen ktlenin, arlk merkezinin konumunu belirtir.

(6) st yaps bulunmayan M2, M3, N2 ve N3 kategorisindeki tamamlanmam aralar, bir sonraki aama imalatlarnn bu Ynetmeliin Ek-1inde yer alan Ksm Cnin 6 ve 7 nci maddeleri ile Ksm Bnin 7 ve 8 inci maddelerinin artlarn yerine getirmesine izin verecek ekilde tasarlanr.

NC BLM

AT Tip Onay lemleri

AT tip onayna ilikin idari hkmler

MADDE 6 (1) malat veya imalatnn yetkili temsilcisi, bir ara tipinin ktleleri ve boyutlar ile ilgili AT tip onay iin bavuruyu Onay Kuruluuna yapar.

(2) Bavuru, Ek-V, Ksm Ada belirtilen bilgi dokman rneine uygun olarak dzenlenir.

(3) malat, ktle dalm hesaplar iin Onay Kuruluuna, Ek-Vte yer verilen ilgili noktalarn bir dizi deerince belirlendii ekilde ara tipi ierisindeki her bir teknik konfigrasyon ile ilgili aadaki ktlelerin belirlenmesi iin gereken bilgileri temin eder. Bilgi, Onay Kuruluu ile mutabakata varlarak tablo halinde veya baka uygun bir formatta salanr.

a) Teknik adan msaade edilebilir azami ykl ktleyi,

b) Dingiller veya dingil grubunda teknik adan msaade edilebilir azami ktleyi,

c) Teknik adan msaade edilebilir azami ekilebilir ktleyi,

) Balant noktasnda veya noktalarnda teknik adan msaade edilebilir azami ktleyi,

d) Katarn teknik adan msaade edilebilir azami ykl ktlesini,

(4) stee bal donanmn aracn ktlelerini ve boyutlarn nemli lde etkiledii durumlarda, imalat, teknik servise, araca taklabilecek istee bal donanmn dingillerine ilikin olarak dingillerin yeri, ktlesi ve arlk merkezinin geometrik konumu bilgilerini temin eder.

(5) Drdnc fkrann bir istisnas olarak, istee bal donanmn aracn farkl alanlarnda bulunan birden fazla paradan olutuu durumlarda, imalat teknik servise sadece dingiller zerindeki istee bal donanmn ktlesinin dalm bilgisini temin edebilir.

(6) Dingil gruplarnda imalat, gruba uygulanan toplam ktlenin dingilleri arasndaki yk dalmn belirtir. Gerekli olduu durumlarda, imalat dalm formln belirtir veya ilgili dalm grafiklerini oluturur.

(7) Onay Kuruluu veya teknik servis gerekli grd durumlarda, tefti amacyla imalatnn onaylanacak ara tipini temsil eden bir arac hazr bulundurmasn talep edebilir.

(8) Ara imalats, Tip Onay Kuruluuna herhangi bir sspansiyonun haval sspansiyona denkliinin tannmas iin bavuruda bulunabilir. Onay Kuruluu, bu Ynetmeliin Ek IIInn artlarnn karland durumlarda bir sspansiyonun haval sspansiyona denkliini tanr. Teknik servis denklii tand durumlarda bir deney raporu hazrlar. Onay Kuruluu, deney raporunu ve sspansiyonun bir teknik aklamasn AT tip onay belgesine ekler.

(9) Bu Ynetmeliin Ek-I il Ek-IVnde yer alan ilgili artlar karlanyorsa, Onay Kuruluu MARTOYun Ek-VIIsinde belirtilen numaralama sistemine uygun olarak bir tip onay verir. Ayn numara baka bir ara tipine tahsis edilemez.

(10) Dokuzuncu fkra erevesinde, Onay Kuruluu Ek-V Ksm Bde belirtilen rnee uygun ekilde bir AT tip onay belgesi verir.

(11) Ek-I ilave 2de atfta bulunulan msaade edilebilir sapmalar, MARTOYun 12 nci maddesinin ikinci fkras kapsamnda uygulanr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Tescil/kullanm srasndaki msaade edilebilir azami ktleler

MADDE 7 (1) Bu Ynetmelik erevesinde tip onay verilen aralarn tescili ve hizmete balamas asndan ara tipi dahilinde, her bir varyant ve versiyon iin Karayollar Trafik Ynetmeliinin 128 inci maddesi kapsamnda ulusal trafik veya uluslararas trafik iin msaade edilen aadaki ktlelerin tamam belirlenir. Onay Kuruluu, bu fkrada atfta bulunulan tescil ve kullanm srasndaki msaade edilebilir azami ktlelerin tespitine ilikin prosedr belirler. laveten Onay Kuruluu, bu ktlelerin belirlenmesiyle grevlendirilecek yetkili kuruluu tespit eder ve bu yetkili kurulua temin edilmesi gereken bilgileri belirler.

a) Tescil ve kullanm srasndaki msaade edilebilir azami ykl ktle,

b) Dingil veya dingillerde tescil ve kullanm srasndaki msaade edilebilir azami ktle,

c) Dingil grubunda tescil ve kullanm srasndaki msaade edilebilir azami ktle,

) Tescil ve kullanm srasndaki msaade edilebilir azami ekilebilir ktle,

d) Tescil ve kullanm srasndaki msaade edilebilir azami ykl katar ktlesi.

(2) Birinci fkrada atfta bulunulan prosedre uygun ekilde tespit edilen tescil ve kullanm srasndaki msaade edilebilir azami ktleler, 3 nc maddenin birinci fkrasnda atfta bulunulan azami ktleleri aamaz.

(3) Yetkili kurulu, aracn sistemlerinin, zellikle fren ve direksiyon sisteminin dzgn almasn salamak iin dingillerde veya dingil grubundaki ktle dalmn imalatya danr.

(4) Onay Kuruluu, tescil ve kullanm srasndaki msaade edilebilir azami ktleleri belirlerken, MARTOYun Ek-IV ve Ek-XIinde belirtilen dzenleyici ilemlerin artlarnn karlanmasna devam edilmesini salar.

(5) Bu Ynetmelik hari olmak zere, MARTOYun Ek-IV ve Ek-XIde belirtilen dzenleyici ilemlerin herhangi birine ilikin artlarn artk karlanmadnn tespit edilmesi halinde, yeni deneylerin gerekletirilmesi talep edilebilir veya duruma gre ilgili dzenleyici ilem erevesinde, ilk tip onayn vermi olan tip onay kuruluu tarafndan yeni bir tip onay verilebilir veya kapsam geniletme yaplabilir.

Sapmalar

MADDE 8 (1) Azami boyutlar aan aralara veya ara kombinasyonlarna, bu aralar veya ara kombinasyonlarnn blnemez ykleri tad ya da tamasnn dnld yerlerde Yetkili Kurulularca ayrm yaplmakszn verilen zel izinlere veya bu Kurulularla duruma gre anlamaya varlan ayrmc olmayan benzer dzenlemelere dayanarak trafie kna izin verilebilir. Bu izine uygun olarak, boyutlar bu Ynetmeliin artlarn aan, blnemez yklerin tanmasna ynelik aralara AT tip onay verilebilir. Byle bir durumda, tip onay belgesinde ve uygunluk belgesinde aracn sadece blnemez yklerin tanmasna ynelik olduu aka belirtilir.

(2) Onay Kurulular, MARTOYun 23 nc ve 24 nc maddeleri kapsamnda, boyutlar bu Ynetmeliin Ek-I Ksm B, C ve D 1.1 maddelerinde belirtilen msaade edilebilir azami boyutlar aan aralara onay verebilir. MARTOYun 23 nc maddesi kapsamndaki tip onaylar, ayn Ynetmeliin Ek-XIIsinde yer alan Ksm Ann 3 nc maddesinde belirtilen nicel snrlara tabi olmas gerekir.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) 661/2009/AT Ynetmeliinin 13 nc maddesinin ikinci fkrasnda atfta bulunulan 1/11/2012 tarihinden nce tip onay verilen aralarn satna ve hizmete giriine izin verilir ve 18/4/2003 tarihli ve 25083 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralarn ve Rmorklarnn Baz Snflarnn Ktle ve Boyutlar le lgili Tip Onay Ynetmelii (97/27/AT) ve 29/5/2002 tarihli ve 24769 sayl Resm Gazetede yaymlanan M1 Snf Motorlu Aralarn Ktleleri ve Boyutlar le lgili Tip Onay Ynetmelii (92/21/AT) koullar uyarnca verilmi onaylarn kapsam geniletmeleri devam eder.

(2) Birinci fkrann istisnas olarak, Motorlu Aralarn ve Rmorklarnn Baz Snflarnn Ktle ve Boyutlar le lgili Tip Onay Ynetmelii 97/27/ATnin 9 uncu maddesinin (e) bendi uyarnca verilmi AT tip onaylar, 661/2009/AT Ynetmeliinin 19 uncu maddesinin birinci fkrasnda atfta bulunulan 1/11/2014 tarihinde geerliliini yitirir. Ancak, Onay Kurulular MARTOYun 27 nci maddesi uyarnca imalatnn talepte bulunduu durumlarda AT tip onay artk geerli olmayan seri sonu aralar tescil edebilir ve bunlarn satna veya hizmete girmesine izin verilebilir.

(3) malatlar bu Ynetmelie uygun olan uygunluk belgelerini 10/1/2014ten itibaren verir. 9/1/2014e kadar, imalatlar uygunluk beyannn dier maddelerinden birinde belirtilmedike, uygunluk beyannn 52 nci maddesinde aracn fiili ktlesini belirtir.

(4) Birinci fkrada yer alan hkmler ile tip onay 1/11/2012 tarihinden itibaren verilmi olan yeni ara tipleri iin bu Ynetmelikte belirtilen hkmler 1/11/2012 tarihinden 1/11/2013 tarihine kadar ihtiyari olarak uygulanabilir.

Yrrlk

MADDE 9 (1) Bu Ynetmelik 1/11/2013 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 10 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Ekleri in Tklaynz