12 Ekim 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28793

TBMM KARARI

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN, IRAK’IN KUZEYİNDEN ÜLKEMİZE YÖNELİK TERÖR

 TEHDİDİNİN VE SALDIRILARININ BERTARAF EDİLMESİ AMACIYLA, SINIR ÖTESİ

 HAREKÂT VE MÜDAHALEDE BULUNMAK ÜZERE, IRAK'IN PKK TERÖRİSTLERİNİN

YUVALANDIKLARI KUZEY BÖLGESİ İLE MÜCAVİR ALANLARA GÖNDERİLMESİ

VE GÖREVLENDİRİLMESİ İÇİN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN 17.10.2007

TARİHLİ VE 903 SAYILI KARARIYLA HÜKÜMETE VERİLEN VE 08.10.2008,

06.10.2009, 12.10.2010, 05.10.2011 VE 11.10.2012 TARİHLİ 929, 948, 975, 1005 VE

 1026 SAYILI KARARLARI İLE BİRER YIL UZATILAN İZİN SÜRESİNİN

 ANAYASANIN 92’NCİ MADDESİ UYARINCA 17.10.2013 TARİHİNDEN

İTİBAREN BİR YIL DAHA UZATILMASINA DAİR KARAR

Karar No. 1049                                                                                                 Karar Tarihi: 10.10.2013

Irak’ın kuzey bölgesinde yuvalanmış bulunan PKK terör unsurlarından kaynaklanan ve Türk halkının huzur ve güvenliğiyle, ülkesinin milli birliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik açık tehdit, bölgede ahiren meydana gelen gelişmelerin de etkisiyle devam etmektedir.

Dost ve kardeş Irak’ın toprak bütünlüğünün, millî birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfeden Türkiye, PKK teröristlerinin Irak’ın kuzeyindeki mevcudiyetine ve ülkemize yönelik terörist saldırılarına son verilmesini sağlamak amacıyla askerî faaliyetlerini başarıyla yürütmekte, siyasi ve diplomatik girişimlerini ve uyarılarını sürdürmektedir.

Türkiye’ye yönelik terörist saldırılara ve tehdide karşı, terörizmle mücadelenin bir parçası olarak uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri almak üzere, hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümetçe belirlenecek şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Irak’ın kuzeyinden ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla, gerektiği takdirde sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak üzere, Irak’ın PKK teröristlerinin yuvalandıkları kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesi ve görevlendirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17.10.2007 tarihli ve 903 sayılı Kararıyla Hükümete verilen ve son olarak 11.10.2012 tarihli ve 1026 sayılı Kararı ile bir yıl uzatılan izin süresinin, 17.10.2013 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca izin verilmesi, Genel Kurulun 10.10.2013 tarihli 6’ncı Birleşiminde kabul edilmiştir.