12 Ekim 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28793

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/5452

İçişleri Bakanlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Esaslarda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Esasların yürürlüğe konulması; anılan Bakanlığın 2/9/2013 tarihli ve 2416 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                      C. YILMAZ                                           B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı V.                      Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

                     B. ARINÇ                                                      N. ERGÜN                                     M. Z. ÇAĞLAYAN                                          N. ERGÜN

              Adalet Bakanı V.                        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.       Avrupa Birliği Bakanı V.               Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                         S. KILIÇ                                        A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı         Çevre ve Şehircilik Bakanı V.                      Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                              M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

                    M. GÜLER                                                     C. YILMAZ                                             Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                          Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                          İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                                    Millî Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                             B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

10/9/2013 TARİHLİ VE 2013/5452 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

ESASLAR

MADDE 1 – 1/2/2010 tarihli ve 2010/87 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İçişleri Bakanlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Esasların 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğü veya Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 3 – Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınan bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/2/2010

27501

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/10/2010

27721