11 Ekim 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28792

YNETMELK

ileri Bakanl (G daresi Genel Mdrl)ndan:

G DARES GENEL MDRL HUKUK MAVRL VE AVUKATLIK

SINAV VE ATAMA YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Genel Mdrlk hukuk maviri ve avukat kadrolarna atanacaklarda aranacak nitelikler, giri snavnn ekli ve uygulanmasn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Genel Mdrlkte hukuk maviri ve avukat kadrolarna atanacaklar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmeliin ek 6 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: ileri Bakann,

b) Birim amirleri: Genel Mdrlk daire bakanlarn ve I. Hukuk Mavirini,

c) Genel Mdr: G daresi Genel Mdrn,

) Genel Mdrlk: G daresi Genel Mdrln,

d) Giri snav: Hukuk maviri ve avukat alm iin yaplacak yazl ve/veya szl snav,

e) KPSS (B): B Grubu kadrolar iin yaplan Kamu Personel Seme Snavn,

f) KPSSP3: Kamu Personel Seme Snav puan 3,

g) Snav Komisyonu: Hukuk maviri ve avukatlk giri snav komisyonunu,

ifade eder.

KNC BLM

Giri Snavna likin Esaslar

Giri snav

MADDE 5 (1) Genel Mdrle ait hukuk maviri ve avukat kadrolarna, bo kadro ve ihtiya durumuna gre, KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sralamas esas alnarak yaplacak yazl ve/veya szl snav sonundaki baar sralamasna gre atama yaplr.

Giri snav bavuru artlar

MADDE 6 (1) Giri snavna katlmak isteyenlerin aadaki artlar tamalar gerekir:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel artlar tamak,

b) Son bavuru tarihi itibariyle geerlilik sresi dolmam KPSSP3 puan trnden, giri snav ilannda belirtilmi olan asgari puan alm olmak,

c) Hukuk fakltesi mezunu olmak,

) Avukatlk kadrosu iin bavuru tarihinin son gn itibariyle avukatlk ruhsatnamesine sahip olmak.

Giri snavnn duyurulmas

MADDE 7 (1) Giri snavnn ekli, katlma artlar, snav konular, ilk ve son bavuru tarihi, istenecek belgeler, bavuru evraknn temin edilecei yerler, bavuru yeri, snavn yeri ve zaman, KPSSP3 asgari puan, atama yaplmas planlanan kadro says, kadronun snf ve derecesi ile gerekli grlen dier hususlar snav tarihinden en az bir ay nce, Resm Gazetede, yurt dzeyinde gnlk olarak yaymlanan tiraj yksek ilk be gazetenin en az birinde ve Genel Mdrln internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giri snav bavuru ilemleri ve sekretarya hizmetleri

MADDE 8 (1) Snava bavuru, ahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildii takdirde internet zerinden yaplabilir.

(2) Snava katlmak isteyen adaylar, Genel Mdrlk veya Genel Mdrlk internet adresinden temin edecekleri snav bavuru formunu doldurarak aadaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin asl veya onayl rnei; eitimini yurtdnda tamamlam olanlarn diploma denklik belgesinin asl veya onayl rnei.

b) adet vesikalk fotoraf.

c) KPSS (B) sonu belgesinin bilgisayar kts.

) zgemi.

d) Avukatlk ruhsatnamesinin asl veya onayl rnei.

(3) kinci fkrada saylan belgelerin son bavuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Mdrle teslim edilmesi arttr. Bu belgeler, asl ibraz edilmek kaydyla adayn bulunduu yerdeki kamu kurumlar veya Genel Mdrlke de onaylanabilir.

(4) Posta ile yaplan bavurularda, ikinci fkradaki belgelerin giri snav duyurusunda belirtilen son bavuru tarihine kadar Genel Mdrle ulam olmas gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alnmaz.

(5) Bu Ynetmelikte yer alan giri snav ve Snav Komisyonunun ilgili sekretarya hizmetleri nsan Kaynaklar Dairesi Bakanlnca yrtlr.

Bavurularn deerlendirilmesi

MADDE 9 (1) Yaplan bavurular, nsan Kaynaklar Dairesi Bakanlnca incelenerek, giri snav koullarn tayan adaylarla ilgili olarak, ilanda belirtilen son bavuru gn mesai bitiminde, toplam bavuru saysn ve son aday numarasn da belirleyen bir tutanak dzenlenir.

(2) Aranlan artlar tayan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan trnden en yksek puan alan adaydan balamak ve atama yaplacak kadro saysnn be katn gememek zere bir sralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan tr itibariyle en son adayn ald puanla ayn puana sahip adaylar da giri snavna arlr. Sralamaya giren adaylarn isimleri ile sz konusu adaylarn nerede snava gireceklerine ilikin listeler, yazl snav tarihinden en az 10 gn nce Genel Mdrlk internet sitesinde duyurulur

(3) Snavlar Genel Mdrlke belirlenecek yerlerde yaplr.

Snav konular

MADDE 10 (1) Snav konular unlardr:

a) Anayasa Hukuku.

b) Medeni Hukuk.

c) Borlar Hukuku.

) Ticaret Hukuku.

d) Medeni Usul Hukuku.

e) cra ve flas Hukuku.

f) dare Hukuku.

g) dari Yarglama Hukuku.

) Ceza Hukuku.

h) Ceza Usul Hukuku.

) Hukuku.

i) Uluslararas Hukuk.

(2) Genel Mdrln uygun grmesi halinde, giri snav duyurusunda yer vermek artyla ilave konular da belirlenebilir.

Giri snav komisyonu

MADDE 11 (1) Snav Komisyonu, Genel Mdr veya grevlendirecei bir bakan ve drt asl ile yedek yeden teekkl eder. Komisyon yeleri, genel mdr yardmclar, birim amirleri ile hukuk maviri/avukat arasndan seilir. 1. Hukuk Maviri ve nsan Kaynaklar Dairesi Bakan komisyonun doal yesidir. Yksekretim kurumlarnn retim yeleri arasndan da komisyon yeleri seilebilir. Genel Mdrlk dndan snav komisyonuna grevlendirilen ye says ikiyi geemez. Asl yelerin herhangi bir nedenle komisyona katlamamalar halinde yedek yeler tespit srasna gre giri snav komisyonuna katlrlar.

(2) Giri snav komisyonu bakan ve yeleri; kendilerinin, boanm olsalar dahi elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dhil) kan ve kayn hsmlarnn veya evlatlklarnn katld snavlarda grev alamaz.

Giri snav komisyonunun grevleri

MADDE 12 (1) Giri snav komisyonu, giri snav n hazrlk almalarnn yrtlmesi, snavn yaplmas, sonularn ilan edilmesi, itirazlarn sonulandrlmas ve snavla ilgili dier ilemlerin yrtlmesiyle grevli ve yetkilidir.

(2) Giri snav komisyonu ye tam says ile toplanr ve oy okluuyla karar alr. Oylama srasnda ekimser oy kullanlamaz. Karara katlmayanlar kar oylarn gerekeleriyle birlikte belirtmek zorundadr.

Snavn deerlendirilmesi

MADDE 13 (1) Snavn yazl yaplmas hlinde, Snav Komisyonu, snav ktlarn deerlendirmek zere ye tam says ile toplanr. Cevap ktlarnn bulunduu kapal zarf alr ve cevap ktlar numaralandrlr. Cevap ktlarnn deerlendirme notu, ktlarn numaralarnn yer ald cetvele her ye tarafndan ayr ayr yazlarak snav kd ile birlikte Snav Komisyonu bakanna teslim edilir. Yazl snav puanlarnn aritmetik ortalamas alnarak yazl snav baar notu belirlenir. Baar sralamasna gre hazrlanan liste, snav deerlendirmesinin neticelendii gn takip eden be gn iinde Genel Mdrlnn internet sayfasnda yaynlanmak suretiyle duyurulur. Yazl snavn deerlendirmesi yz tam puan zerinden yaplr. Yazl snavda baarl saylabilmek iin en az yetmi puan almak gerekir. Sadece yazl snav sonucuna gre atama yaplmas halinde, bu snavda en yksek puan alandan balamak zere duyurulan azami bo kadro says kadar atama yaplr. Snav notlarnn aritmetik ortalamasnn eitlii durumunda KPSS P3 puan yksek olan aday sralamada stte yer alr.

(2) Snavn yazl ve szl yaplmas halinde, yazl snavda baarl olanlarn tamam szl snava alnrlar. Szl snavdan baarl saylabilmek iin en az yetmi puan almak arttr. Yazl ve szl snav notlar ortalamas alnarak baar notu bulunur. Baar sralamas, en yksek not alandan balamak zere belirlenir.

(3) Snavn sadece szl yaplmas halinde, baar sralamas, szl snavda en yksek not alan adaydan balanarak belirlenir. Snav notlarnn aritmetik ortalamasnn eitlii durumunda KPSS P3 puan yksek olan aday sralamada stte yer alr.

(4) Szl snavda adaylar;

a) 10 uncu maddede yer alan snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davran ve tepkilerinin meslee uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel yetenek ve genel kltr,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

ynlerinden ayr ayr puan verilmek suretiyle deerlendirilirler. Adaylar, Snav Komisyonu tarafndan (a) bendi iin elli puan, dier bentlerde yazl zelliklerin her biri iin onar puan zerinden deerlendirilir ve verilen puanlar ayr ayr tutanaa geirilir. Szl snavda baarl saylmak iin, Snav Komisyonu ve yelerinin yz tam puan zerinden verdikleri puanlarn aritmetik ortalamasnn en az yetmi olmas arttr.

Snav sonularnn ilan ve itiraz

MADDE 14 (1) Snav sonular, snav komisyonu tarafndan tutanaa balanr. Baar puan en yksek olan adaydan balanmak suretiyle snav duyurusunda belirtilen hukuk maviri ve avukat kadro says kadar asl aday ile bunlarn yars kadar yedek aday isimlerinden oluturulan liste Genel Mdr onayna sunulur. Genel Mdrn onaylad baar listesi Genel Mdrlk internet sitesinde ve Genel Mdrlk hizmet binasnda ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrca, baarl olan adaylara sonu yazl olarak bildirilir.

(2) Baar srasna gre oluturulacak yedek aday listesi, snav sonularnn ilanndan itibaren alt ay sreyle geerlidir.

(3) Snavda yetmi ve zerinde puan alm olmak sralamaya giremeyen adaylar iin mktesep hak tekil etmez.

(4) Duyuru tarihinden itibaren be gn ierisinde snav sonularna itiraz edilebilir. Yaplan itirazlar Snav Komisyonunca varsa szl snav tarihinden nce ve her halde en ge on be gn iinde sonulandrlr.

Geree aykr beyan

MADDE 15 (1) Snav kazananlardan snav bavuru formunda geree aykr beyanda bulunduu veya sahte belge verdii tespit edilenlerin snav sonular geersiz saylr ve atamalar yaplmaz. Atamalar yaplm olsa dahi iptal edilir. Bunlar hibir hak talep edemez.

(2) Geree aykr beyanda bulunduu veya belge verdii tespit edilenler hakknda Cumhuriyet Basavclna su duyurusunda bulunulur.

Snav belgelerinin saklanmas

MADDE 16 (1) Atamas yaplanlarn snavla ilgili belgeleri, ilgililerin zlk dosyalarnda; baarsz olanlar ile baarl olduu halde herhangi bir nedenle atanamayanlarn snav belgeleri ise dava ama sresinden az olmamak kaydyla bir sonraki snava kadar Genel Mdrlke saklanr.

NC BLM

Hukuk Maviri ve Avukat Atama ve Bildirim

Atamadan nce istenecek belgeler

MADDE 17 (1) Hukuk maviri ve avukat kadrolarna atanmak zere yaplan giri snavnda baarl olan adaylardan aadaki belgeler istenir:

a) Erkek adaylarn askerlikle iliii olmadna dair yazl beyan.

b) Drt adet vesikalk fotoraf.

c) Adli sicil kaydna ilikin yazl beyan.

) Salk asndan grevini devaml olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadna dair yazl beyan.

d) Mal bildirimi.

e) Kamu etik szlemesi.

Hukuk maviri ve avukat kadrolarna atama

MADDE 18 (1) Giri snavnda baarl olan adaylardan, ilan edilen bo kadro says kadar aday, baar sralamasna gre hukuk maviri veya avukat olarak atanr. Asl listeden hukuk mavirlii veya avukatl kazanan adaylardan eitli sebeplerle greve balamayanlarn veya atamas yaplp herhangi bir sebeple grevden ayrlanlarn yerine, yedek aday listesinden baar srasna gre atama yaplabilir.

(2) Gerekli belgeleri sresinde ibraz etmeyenlerin atamalar yaplmaz.

(3) Atamalar yaplan hukuk maviri ve avukatlarn grevlerine balamalarnda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 62 ve 63 nc madde hkmleri uygulanr.

Bildirim

MADDE 19 (1) Giri snavnda baarl olup atananlara ilikin bilgiler, Devlet Personel Bakanlna e-uygulama sistemi zerinden otuz gn ierisinde bildirilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ve Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmelik ile dier ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini ileri Bakan yrtr.