11 Ekim 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28792

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

GVENL UZMANLARININ GREV, YETK, SORUMLULUK VE

ETMLER HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gvenlii Uzmanlarnn Grev, Yetki, Sorumluluk ve Eitimleri Hakknda Ynetmeliin 3 nc maddesinde geen 30 uncu ibaresi 3 nc ve 30 uncu olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi aadaki ekilde deitirilmi, ayn bentten sonra gelmek zere aadaki (g) ve () bentleri eklenmi, dier bentler buna gre teselsl ettirilmi ve mevcut () bendinde geen niversitelerin fen veya fen-edebiyat fakltelerinin fizik veya kimya blmleri mezunlar ibaresi fiziki, kimyager veya biyolog unvanna sahip olanlar olarak deitirilmitir.

f) gvenlii uzman: sal ve gvenlii alannda grev yapmak zere Bakanlka yetkilendirilmi, i gvenlii uzmanl belgesine sahip, Bakanlk ve ilgili kurulularnda alma hayatn denetleyen mfettiler ile mhendislik veya mimarlk eitimi veren fakltelerin mezunlar ile teknik eleman,

g) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununu,

) Komisyon: Bakan veya Bakanlk Mstear tarafndan belirlenecek bir yetkilinin bakanlnda Sal ve Gvenlii Genel Mdrl ve Tefti Kurulu Bakanlndan seilecek yeler ile gerek grldnde niversitelerin tp, hukuk, eitim, mhendislik ve iletiim fakltelerinden seilecek retim yelerinden oluan Komisyonu,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmi, (b) bendi kaldrlm ve (c) bendi teselsl ettirilmitir.

a) alanlar arasndan 4 nc maddenin birinci fkrasnn (f) bendindeki niteliklere sahip alan, iyerinin tehlike snf ve alan saysn dikkate alarak i gvenlii uzman olarak grevlendirir. alanlar arasnda belirlenen niteliklere sahip personel bulunmamas hlinde, bu ykmlln ortak salk ve gvenlik birimlerinden veya yetkilendirilmi toplum sal merkezlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde, ikinci fkrasnda geen (4) ve (5) ibaresi (3) ve (4) olarak deitirilmitir.

(1) gvenlii uzmanl belgesinin snflar aada belirtilmitir:

a) (A) snf i gvenlii uzmanl belgesi;

1) (B) snf i gvenlii uzmanl belgesiyle en az drt yl fiilen grev yaptn i gvenlii uzmanl szlemesi ile belgeleyen ve (A) snf i gvenlii uzmanl eitimine katlarak yaplacak (A) snf i gvenlii uzmanl snavnda baarl olanlara,

2) Mhendislik veya mimarlk eitimi veren faklte mezunlar ile teknik elemanlardan; i sal ve gvenlii veya i gvenlii programnda doktora yapm olanlara,

3) Genel Mdrlk veya bal birimlerinde en az on yl grev yapm mhendislik veya mimarlk eitimi veren faklte mezunlar ile teknik elemanlara,

4) sal ve gvenlii alannda mfetti yardmcl sresi dhil en az on yl grev yapm mhendis, mimar veya teknik eleman olan i mfettilerine,

5) Genel Mdrlk ve bal birimlerinde uzman yardmcl sresi dhil en az on yl fiilen grev yapm mhendislik veya mimarlk eitimi veren faklte mezunlar ile teknik eleman olan i sal ve gvenlii uzmanlarna,

EK-1deki rneine uygun olarak Genel Mdrlke verilir.

b) (B) snf i gvenlii uzmanl belgesi;

1) (C) snf i gvenlii uzmanl belgesiyle en az yl fiilen grev yaptn i gvenlii uzmanl szlemesi ile belgeleyen ve (B) snf i gvenlii uzmanl eitimine katlarak yaplacak (B) snf i gvenlii uzmanl snavnda baarl olan mhendislik veya mimarlk eitimi veren fakltelerin mezunlar ile teknik elemanlara,

2) sal ve gvenlii veya i gvenlii programnda yksek lisans yapm mhendislik veya mimarlk eitimi veren fakltelerin mezunlar ile teknik elemanlardan (B) snf i gvenlii uzmanl iin yaplacak snavda baarl olanlara,

3) sal ve gvenlii alannda tefti yapan mhendis, mimar veya teknik eleman olan i mfettileri hari, Bakanlk ve ilgili kurulularnda mfetti yardmcl sresi dahil en az on yl grev yapan mfettilerden (B) snf i gvenlii uzmanl eitimine katlarak yaplacak (B) snf i gvenlii uzmanl snavnda baarl olanlara,

EK-1deki rneine uygun olarak Genel Mdrlke verilir.

c) (C) snf i gvenlii uzmanl belgesi;

1) (C) snf i gvenlii uzmanl eitimine katlarak yaplacak (C) snf i gvenlii uzmanl snavnda baarl olan mhendislik veya mimarlk eitimi veren fakltelerin mezunlar ile teknik elemanlara,

2) sal ve gvenlii alannda tefti yapan mhendis, mimar veya teknik eleman olan i mfettileri hari Bakanlk ve ilgili kurulularnda mfetti yardmcl sresi dhil en az on yl grev yapan mfettilerden (C) snf i gvenlii uzmanl eitimine katlanlara,

EK-1deki rneine uygun olarak Genel Mdrlke verilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn () bendine (4) numaral alt bentten sonra gelmek zere aadaki alt bent eklenmitir.

5) Bakanlka belirlenecek i sal ve gvenliini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, SG KATPe bildirmek.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde, ikinci fkrasnda geen 1000 ibareleri 2000 olarak, nc fkrasnda geen 750 ibareleri 1500 olarak, drdnc fkrasnda geen 500 ibareleri 1000 olarak, beinci fkrasnn ikinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Dier iyerlerinden;

1) Az tehlikeli snfta yer alanlarda, alan bana ayda en az 6 dakika.

2) Tehlikeli snfta yer alanlarda, alan bana ayda en az 8 dakika.

3) ok tehlikeli snfta yer alanlarda, alan bana ayda en az 12 dakika.

Birden fazla iyeri ile ksmi sreli i szlemesi yapld takdirde bu iyerleri arasnda yolda geen sreler haftalk kanuni alma sresinden saylmaz.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin ikinci fkrasnda geen () ve (g) ibaresi (), (g) ve (h) olarak deitirilmitir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Derslik pencerelerinin; doal havalandrmaya msaade edecek ekilde binann d cephesinde olmas, pencere alannn bulunduu blmn taban alannn %10undan az olmamas ve yerden yksekliinin 90 santimetreden fazla olmamas gerekir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 18 (1) Eitim kurumlar,

a) gvenlii uzmanl ve dier salk personeli eitimi iin bu Ynetmelikte belirtilen eitici belgesine sahip olan en az drt eiticiyle tam sreli i szlemesi yapar. Bu eiticilerden en az biri mhendis olmak zorunda olup en fazla ikisi ayn meslek dalndan olabilir.

b) yeri hekimlii, i gvenlii uzmanl ve dier salk personeli eitimi iin bu Ynetmelikte belirtilen eitici belgesine sahip olan biri iyeri hekimi olmak zere ikisi hekim, ikisi mhendis ve kalan ikisi farkl meslek dalndan olmak zere en az alt eiticiyle tam sreli i szlemesi yapar.

(2) Bakanlk ve Salk Bakanl ile bal ve ilgili kurulular;

a) gvenlii uzmanl ve dier salk personeli eitimi iin bu Ynetmelikte belirtilen eitici belgesine sahip olan en az iki eiticiyi tam sreli ve en az iki eiticiyi de ksmi sreli grevlendirir. Bu eiticilerden en az biri mhendis olmak zorunda olup en fazla ikisi ayn meslek dalndan olabilir.

b) yeri hekimlii, i gvenlii uzmanl ve dier salk personeli eitimi iin bu Ynetmelikte belirtilen eitici belgesine sahip olan biri iyeri hekimi, biri mhendis ve kalan ikisi farkl meslek dalndan olmak zere en az drt eiticiyi tam sreli ve en az iki eiticiyi de ksmi sreli grevlendirir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin sekizinci fkras ve onikinci fkrasnn nc cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

(8) Eitim kurumunda sorumlu mdr olarak grevlendirilen kiinin deimesi veya bu kiinin grevinden ayrlmas halinde durum en ge gn iinde Genel Mdrle yazyla bildirilir. Grevden ayrlan sorumlu mdrn yerine en ge 30 gn ierisinde yeni sorumlu mdr atanr ve durum Genel Mdrle yazyla bildirilir.

Gnlk olarak, programa ait derslerin tamamnn bitiminde katlmc devam izelgesi sorumlu mdr tarafndan onaylanr.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde geen salamak ibaresi takip etmek olarak deitirilmi, (c) bendinden sonra gelmek zere aadaki bent eklenmi ve ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

) Bu Ynetmelikte belirtilen dier grevleri yapmak.

(2) Eitim kurumlarndan talep edilen veya eitim kurumlarnca bildirilen her trl belgeye ilikin i ve ilemler sorumlu mdr tarafndan imzalanarak Genel Mdrle gnderilir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde, ikinci fkrasnda geen hukuki ibaresi hukuki ve cezai eklinde ve drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Eitim kurumlar eitime balayabilmek iin; Komisyonca belirlenen mfredat esas alnarak hazrlanan teorik eitim programn, eitim verilecek konulara uygun en az bir en fazla iki olmak zere eiticilerin yedeklerinin de yer ald eiticiler ile eitime katlacaklarn listesini eitimin balang tarihinden en az i gn nce Bakanla elektronik ortamda bildirirler.

(4) Adaylar, teorik eitimde mazeretli veya mazeretsiz en fazla alt ders saati devamszlk hakkna sahiptir. Ancak uygulamal eitimin tamamna katlm zorunludur. Katlm zorunluluuna aykrln 5 yl ierisinde tespiti halinde kii hakknda belge dzenlenmi olsa dahi 32 nci maddenin ikinci fkras hkmleri gereince belgeleri iptal edilir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin birinci fkrasnda geen Genel Mdrlke ibaresi Komisyon tarafndan olarak deitirilmitir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin birinci fkrasnda geen Genel Mdrlke ibaresi Komisyon tarafndan olarak deitirilmitir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve aadaki drdnc fkra eklenmitir.

(2) Yenileme eitim programlarnn sresi i gvenlii uzmanl belgesi sahibi olanlar iin 30 saatten az, dier salk personeli belgesi sahibi olanlar iin 18 saatten az olamaz. Bu programlar, yz yze eitim eklinde uygulanr ve programn ierii ile programda grevli eiticilerin nitelikleri Komisyonca belirlenir.

(4) Yenileme eitiminin tamamna katlm zorunludur. Katlm zorunluluuna aykrln tespiti halinde kii hakknda vize ilemi tamamlanm olsa dahi belgesi geersiz saylarak vize ilemi iptal edilir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin birinci fkrasnda geen Genel Mdrlke ibaresi Bakanlka olarak deitirilmi, ikinci fkrasnda geen en fazla iki defa ibaresi madde metninden karlm ve nc fkrann birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Bu Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin ikinci alt bendi uyarnca eitim alma art aranmakszn snavlara katlm hakk tannanlar, bu haklarn en fazla iki defada kullanabilirler.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ikinci fkrasnda yer alan Genel Mdrlke ibaresi madde metninden karlmtr.

(1) yeri hekimlii ve i gvenlii uzmanl eitici belgesi:

a) Pedagojik formasyona veya eiticilerin eitimi belgesine sahip olan;

1) En az be yl (A) snf i gvenlii uzmanl yaptn belgeleyen (A) snf i gvenlii uzmanlarna,

2) En az on yllk mesleki tecrbeye sahip olup i sal ve gvenlii veya i gvenlii programnda doktora yapm mhendis, mimar veya teknik elemanlara,

3) Genel Mdrlk ve bal birimlerinde uzman yardmcl sresi dhil en az on yl grev yapm i sal ve gvenlii uzmanlar, en az on yl grev yapm mhendislik, mimarlk eitimi veren faklte mezunlar ile teknik elemanlara,

4) Bakanlk ve ilgili kurulularnda mfetti yardmcl sresi dhil en az on yl grev yapm mfettilere,

5) Uzman yardmcl sresi dhil en az on yl grev yapm alma ve sosyal gvenlik eitim uzmanlarna,

b) Bakanlka ilan edilen eitim programlarna uygun olarak niversitelerde en az drt yaryl ders veren mhendis, mimar, fiziki, kimyager, biyolog, teknik retmen, hukuku ve hekimler ile bu alanlarda lisansst eitim alm olan retim yelerinden Komisyonca belirlenen eitim mfredatna uygun ders verdiini belgeleyen ve Bakanlka belgeleri uygun grlenlere

EK-7deki rneine uygun olarak dzenlenir.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) yeri hekimlii ve i gvenlii uzmanl eiticisi, mfredatta belirtilen konu ieriklerinin tamamnn derslerde ele alnmasn ve renim hedeflerine ulalmasn salar. Mfredatta ve Ynetmelikte belirtilen dier grevleri yapar.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde geen Genel Mdrlke ibareleri Bakanlka olarak deitirilmitir.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesinin bal Genel Mdrln grev, yetki ve sorumluluklar ile denetim olarak, altnc fkras ise aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(6) Eitim kurumlarnda grev alan eiticilerin listesi Genel Mdrlke Sosyal Gvenlik Kurumuna SG-KATP zerinden bildirilir.

(7) Eitim kurumlarnn ilk bavuru incelemesi ve ileyi denetimi Genel Mdrlk tarafndan, katlmclarn devam durumlarnn ve eitici uygunluunun denetimi ise Genel Mdrlk personeli ile Bakanlka belirlenen usul ve esaslar erevesinde Sosyal Gvenlik l Mdrlkleri bnyesinde grev yapan Sosyal Gvenlik Denetmenleri tarafndan yaplr. Yaplan tespitler Genel Mdrle bildirilir.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesinin nc fkrasnn ikinci cmlesi ve beinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

Ancak, yetki belgesinin geerlilii askya alnan veya belgesi dorudan iptal edilen eitim kurumunun faaliyeti onayl programlar bitinceye kadar devam eder.

) Yetki belgesinin amac dnda kullanldnn veya yetki aldklar adreste Genel Mdrlke yetkilendirilmedikleri konularda hizmet verdii veya faaliyette bulunduunun tespiti,

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin geici 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Snflar aras ykselme

GEC MADDE 2 (1) (C) snf i gvenlii uzmanl belgesine sahip olanlardan;

a) Bavurduklar tarihte adlarna 1500 gn prim denenler, (B) snf i gvenlii uzmanl belge snavna,

b) Bavurduklar tarihte adlarna 3000 gn prim denenler, (A) snf i gvenlii uzmanl belge snavna,

girmeye hak kazanrlar.

(2) (B) snf i gvenlii uzmanl belgesine sahip olanlardan;

a) Bavurduklar tarihte adlarna 1800 gn prim denenler, (A) snf i gvenlii uzmanl belge snavna,

girmeye hak kazanrlar.

(3) Birinci ve ikinci fkrada saylanlar Kanunun Geici 4 nc maddesinin ikinci fkrasnn yrrle girdii tarihten itibaren bir yl iinde dzenlenecek snavlara iki defaya mahsus girme hakk kazanrlar. Bavuruda istenecek belgeler Bakanlka ilan edilir.

(4) Birinci ve ikinci fkrada saylanlar, yaplacak snavda baarl olamadklar takdirde sahip olduklar belge ile almaya devam ederler.

MADDE 23 Ayn Ynetmelie aadaki geici maddeler eklenmitir.

Snav hakk

GEC MADDE 3 (1) 15/8/2009 tarihinden sonra Bakanlka yetkilendirilmi eitim kurumlarndan eitim alp snav hakkn kaybedenler, bu maddenin yaym tarihi itibariyle 1 yl iinde ilgili snavlara katlabilirler.

Eitim kurumlarn uyumlatrma

GEC MADDE 4 (1) Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce kurulan eitim kurumlar ay iinde 18 inci maddede belirtilen eksikliklerini tamamlarlar.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin EK-5inde yer alan Gvenlii Uzmanl Eitim Kurumu Gnlk Katlmc Devam izelgesi aadaki ekilde deitirilmitir.

 

.. GVENL UZMANLII

ETM KURUMU GNLK KATILIMCI DEVAM ZELGES

 

Program ID Kodu ve Tr:

Tarih:

Derslik Kontenjan:

 

1. Ders

2. Ders

3. Ders

4. Ders

5. Ders

6. Ders

Ders Saati

 

 

 

 

 

 

Ders Kodu / Ad*

 

 

 

 

 

 

No

Katlmc Ad Soyad**

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

Eitici Ad Soyad***

 

 

 

 

 

 

mza

 

 

 

 

 

 

 

Sorumlu Mdr Onay

Ad Soyad

 

mza

 

 

*Bu alann matbu olmas zorunludur.

**Katlmc isimlerinin alfabetik srayla ve matbu olarak yazlmas zorunludur.

***Eitici ad ve soyadnn doldurulmas zorunludur.

 

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin EK-8inde yer alan Gvenlii Uzmanlar, Eiticiler ve Sorumlu Mdrler in htar Tablosuna yedinci maddeden sonra gelmek zere aadaki maddeler eklenmitir.

8.

Onaylanm programda kendisine tanmlanmam derse girmesi durumunda eiticiye ders bana

Ar

40

9.

Tam sreli eitici olarak grevlendirilenlerin, i gvenlii uzmanl veya iyeri hekimlii szlemesi yapmalar durumunda

Ar

50

MADDE 26 Ayn Ynetmeliin EK-9unda yer alan Gvenlii Uzmanl Eitim Kurumlar in htar Tablosu aadaki ekilde deitirilmitir.

 

GVENL UZMANLII ETM KURUMLARI N HTAR TABLOSU

Sra No.

hlalin Ad

hlalin Derecesi

htar Puan

          1.          

Eitim kurumlarnca, kurumun giriinin bulunduu ksma ilgili maddede belirtilen tabelann aslmamas durumunda

Hafif

10

          2.          

Eitim programnn eitim kurumu ierisinde ilan edilmemesi durumunda

Hafif

10

          3.          

Eitim kurumlarnn grev ve sorumluluklar olarak belirtilen hususlara aykrlk durumunda her bir aykrlk bana

Hafif

10

          4.          

Eitim kurumlarna ve katlmclara ilikin kaytlarn eksik tutulmas veya tutulmamas durumunda eitim program bana

Hafif

10

          5.          

Genel Mdrlke belirlenen eitim kriterlerine aykrlk durumunda ihlal bana

Orta

20

          6.          

Tabela veya basl evraknda yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlardan farkl isim ve unvan veya yabanc dildeki karlklarnn kullanlmas durumunda

Orta

20

          7.          

Eitim program sresince sorumlu mdr veya veklet eden eiticinin kurumda bulunmamas durumunda

Orta

20

          8.          

Genel Mdrlke belirlenen eitim kriterlerine uygun eiticinin grevlendirilmemesi durumunda

Ar

40

          9.          

Mekn ve donanm ile ilgili artlara uygunluun devamnn salanmamas veya yerleim plannda Genel Mdrlk onay alnmadan deiiklik yaplmas veya yerleim plannda belirtilen blmlerin amalar dnda kullanlmas durumunda uygunsuzluk bana

Ar

40

         10.         

Onaylanm eitim programnn herhangi bir unsurunda Bakanln onay alnmadan deiiklik yaplmas durumunda uygunsuzluk bana

Ar

40

         11.         

Eitici belgesi olmayanlarn veya eitici belgesi askya alnm olanlarn derse girmesi durumunda eitici bana

Ar

50

         12.         

Onaylanmam programlarla eitime balanmas durumunda program bana

Ar

50

         13.         

Tam sreli i szlemesiyle istihdam edilmesi gereken eiticilerin ayrlmasna ramen 30 gn iinde yeni eitici istihdam edilmemesi veya grevlendirilmemesi durumunda atanmayan eitici bana

Ar

50

         14.         

Ynetmelie uygun olmayan meslek dalndan kiilerin eitime alnmas durumunda kii bana

Ar

50

         15.         

Yaplacak denetimlere engel olunmas, yaplacak denetim ve kontrollerde istenen bilgi ve belgelerin verilmemesi veya denetim grevinin tamamlanmasna engel olunmas durumunda

Ar

100

MADDE 27 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 28 Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

29/12/2012

28512

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

31/1/2013

28545