11 Ekim 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28792

KANUN

KLTR VE TABAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNDA
DE
KLK YAPILMASINA DAR KANUN

Kanun No. 6498 Kabul Tarihi: 8/10/2013

MADDE 1 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayl Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanununun 7 nci maddesinin drdnc fkras yrrlkten kaldrlm, maddeye beinci fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkralar eklenmi ve maddenin son fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Tescil kararlar, tescil olunan tanmazn kadastral bilgileri ile birlikte, tapu siciline erh dlmek zere ilgili tapu mdrlne bildirilir.

Tek yap leindeki kltr ve tabiat varlklar ile korunma alanlarna ilikin tescil kararlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanunu uyarnca maliklere tebli edilir.

Sit alanlarnn, tabiat varlklarnn ve tek yap leinde tescil edilen tanmazlar da dhil olmak zere malikleri idarece tespit edilemeyen tanmazlarn tescil kararlar, Resm Gazetede yaymlanr ve Bakanln internet sayfasnda bir ay sreyle duyurulur.

Tespit ve tescil ile ilgili usul ve esaslar ynetmelikle dzenlenir.

MADDE 2 2863 sayl Kanunun 8 inci maddesinin birinci fkrasna birinci cmlesinden sonra gelmek zere aadaki cmle ve birinci fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

Korunma alanlarna dair koruma blge kurulu kararlar, 7201 sayl Kanun uyarnca maliklere tebli edilir.

Malikleri idarece tespit edilemeyen kltr ve tabiat varlklarnn korunma alanlarnn tesciline ilikin kararlar, Resm Gazetede ilan yoluyla duyurulur ve Bakanln internet sayfasnda bir ay sreyle yaymlanr.

MADDE 3 2863 sayl Kanunun 65 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 65 Tescil edilen sit alanlar ve korunmas gerekli tanmaz kltr ve tabiat varlklar ile korunma alanlarnn bu Kanuna gre tebli veya ilan edilmi olmasna ramen yklmasna, bozulmasna, tahribine, yok olmasna veya her ne suretle olursa olsun zarar grmesine kasten sebebiyet verenler ile koruma blge kurullarndan izin alnmakszn ina ve fiziki mdahale yapanlar veya yaptranlar, iki yldan be yla kadar hapis ve be bin gne kadar adli para cezasyla cezalandrlr.

Bu Kanuna aykr olarak ykma veya imar izni verenler, iki yldan be yla kadar hapis ve be bin gne kadar adli para cezasyla cezalandrlr.

Birinci ve ikinci fkralarda belirtilen fiiller, korunmas gerekli kltr ve tabiat varln yurt dna karmak amacyla ilenmi ise verilecek cezalar bir kat artrlr.

Bnyesinde koruma, uygulama ve denetim brolar kurulan idarelerden 57 nci maddenin yedinci fkras uyarnca izin almakszn veya izne aykr olarak tamirat ve tadilat yapanlar ile izinsiz ina ve fiziki mdahale yapanlar veya yaptranlar alt aydan yla kadar hapis veya adli para cezas ile cezalandrlrlar.

MADDE 4 Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

1010/2013