9 Ekim 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28790

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 4/10/2013

Karar No : 2013/158

Konu : Mardin ili, Merkez ilesi, Nur Mahallesi

879 ada 1 parselde bulunan tanmazn zelletirilmesi

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn (dare) 23/7/2013 tarih ve 6662 sayl yazsna istinaden;

Kurulumuzun 1/6/2010 tarih ve 2010/31 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan Maliye Hazinesi adna kaytl; Mardin ili, Merkez ilesi, Nur Mahallesi, 879 ada, 1 parselde bulunan 20.654,32 m2 yzlml tanmazn Sat yntemiyle ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle zelletirilmesini teminen hale lan Metni ve hale artnamesinde belirtilen hususlar dikkate alnarak yaplan ihale sonucunda:

Sz konusu tanmazn, 12.200.000 (Onikimilyonikiyzbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren eyhmus SAERe hale artnamesi erevesinde satlmasna, eyhmus SAERin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 10.160.000 (Onmilyonyzaltmbin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Abdulkadir SNCARa hale artnamesi erevesinde satlmasna, Abdulkadir SNCARn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

dair verilen hale Komisyonu Kararnn onaylanmasna,

Bu Karar erevesinde sat szlemesinin imzalanmas ve Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarnda darenin yetkili klnmasna

karar verilmitir.