9 Ekim 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28790

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

DAHLDE LEME REJM TEBL (HRACAT: 2006/12)NDE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

(HRACAT: 2013/6)

MADDE 1 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dahilde leme Rejimi Teblii (hracat: 2006/12)nin 21 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Firmalarn;

a) 22 nci maddenin birinci fkras hkmne istinaden dahilde ileme izin belgelerine ek sre almak iin, en ge belge sresi sonundan itibaren 3 () ay ierisinde elektronik ortamda Bakanla,

b) 22 nci maddenin ikinci fkras hkm erevesinde belgeli performanslarna istinaden dahilde ileme izin belgelerine ek sre almak iin, en ge belge sresi sonundan itibaren 3 () ay ierisinde elektronik ortamda Bakanla,

c) 22 nci maddenin beinci fkras hkmne istinaden proje sresine ilikin dahilde ileme izin belgelerine ek sre almak iin, en ge belge sresi sonundan itibaren 3 () ay ierisinde elektronik ortamda Bakanla,

) 22 nci maddenin beinci fkras hkmne istinaden proje sresine ilikin dahilde ileme iznine ek sre almak iin Gmrk ve Ticaret Bakanlnca belirlenen uygulama esaslar erevesinde, izne ilikin beyanname asl, gerekletirilen ihracata ilikin liste ve bu listede yer alan gmrk beyannamelerinin iznin ihracat taahhdnn kapatlmasnda kullanlacana ve bu bilgilerin doruluuna dair taahhtname ile birlikte en ge izin sresi sonundan itibaren 1 (bir) ay ierisinde ilgili gmrk idaresine,

mracaat etmeleri gerekir.

MADDE 2 Ayn Tebliin 22 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Dahilde ileme izin belgesi kapsamnda gerekletirilen ihracat deerinin belge ihracat taahhd deerine orannn en az % 25 olmas halinde (komple tesis veya gemi inasna ilikin dzenlenen belgelerde retimin % 25inin tamamlandnn belgelenmesi halinde) dahilde ileme izin belgesine belge orijinal sresinin yars kadar ek sre verilebilir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 23 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Dahilde ileme izin belgesi ile ilgili olarak, en ge belge sresi sonundan itibaren 3 () ay ierisinde elektronik ortamda Bakanla,

MADDE 4 Ayn Tebliin 24 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) lgili firmann izin kapsamnda gerekletirdii retim ve ileme faaliyeti veya taahht edilen ihracatn tamamn ihmal veya kusur olmakszn gerekletirememesi halinde, izin kapsamnda gerekletirilen ileme faaliyeti ve retimin veya ihracatn izin ihracat taahhdne orannn en az % 25 olmas kaydyla, ilgili izne orijinal izin sresinin yars kadar hakl sebebe ilikin ek sre verilebilir.

MADDE 5 Ayn Tebliin 26 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Dahilde ileme izin belgesi ile ilgili olarak, en ge belge sresi sonundan itibaren 3 () ay ierisinde elektronik ortamda Bakanla,

MADDE 6 Ayn Tebliin ek-3 ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 7 Ayn Tebliin ek-4 ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 8 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Ek-3

 

DAHLDE LEME ZN BELGELERNN KAPATILMASI N

GEREKL BLG VE BELGELER

 

1 Dahilde leme zin Belgesinin kat ortamndaki basl nshas (Belge sahibi firmann talebine istinaden ilgili firmaya gnderilmise)

2 Gmrk beyannameleri asllar (*)

3 Dviz alm belgesi asl (hracatn zel fatura ile yaplmas halinde)

4 hracat listesi (Ek-5)

5 thalat listesi (Ek-6)

6 Ekspertiz raporu (Belge sresi ierisinde alnm, zerinde ilgili dahilde ileme izin belgesinin tarih ve says belirtilmi, ilgili en az iki mhendis tarafndan imzalanm ve ilgili birimin yetkilileri tarafndan tasdik edilmi) (**)

7 Telafi edici vergi makbuzu (Gerekli olmas halinde)

8 A.TR dolam belgesi (Gerekli olmas halinde)

9 Mene ispat belgeleri (Gerekli olmas halinde)

10 Tedariki beyan (Gerekli olmas halinde)

11 n stat belgesi (hracatn serbest blgeye yaplmas halinde)

12 Serbest blge bilgi ilem formu asl (Serbest blgelerden, Trkiye Gmrk Blgesi veya baka bir serbest blge hari olmak zere serbest blge dna sat yaplmas halinde) (*)

13 Serbest blgeden yaplan ithalata ilikin gmrk beyannamesi asl (*) ve bu ithalatn yapld dahilde ileme izin belgesinin, dahilde ileme izninin veya yatrm tevik belgesinin noter tasdikli rnei veya dahilde ileme izni ile ilgili olarak bu ithalatn ilgili izin kapsamnda yapldna dair ilgili gmrk idaresinden alnacak yaz (Serbest blgelerden yatrm tevik belgesi veya bir baka belge/izin kapsamnda Trkiye Gmrk Blgesine ithalat yaplmas halinde)

14 Serbest blge gmrk mdrl ve serbest blge mdrl tarafndan mtereken dzenlenecek tutanak (Belge kapsamnda serbest blgeye ihrac gerekletirilen ilem grm rnn, bu Tebliin 28 inci maddesinde belirtildii ekilde serbest blgede kullanlmas halinde)

15 Yeminli mali mavirlerce onayl ihracata ilikin gmrk beyannamesi listesi ve konuyla ilgili yeminli mali mavir raporu (Tecil-terkin sistemi erevesindeki belge kapsamndaki yurt ii almlarda)

16 Telafi edici vergi tablosu (Gerekli olmas halinde) (Ek-8)

 

(*): Taahht hesabna sayldna dair zerine meruhat dlm ilgili belgenin fotokopisi alndktan sonra Dahilde leme zin Belgesi sahibi firmaya iade edilmek zere

(**): Dahilde leme zin Belgesi zel artlar blmnde yer almas veya gerek grlmesi halinde istenir. Belge kapsamndaki retimin kapasite raporu konusu retimden farkllk gsteren zel bir retim olmas durumunda ekspertiz raporu dzenlenir ve bu durum ekspertiz raporunda belirtilir. Ayrca, belge kapsamndaki ekspertize konu her bir ithal girdi ile her bir ilem grm rnden en az bir numunenin alnmas veya numune alnmasnn mmkn bulunmad durumlarda firma tesisinde inceleme yaplmas gerekmekte olup; bu numuneler veya incelenen eya ile ilgili ithalata ve ihracata ilikin gmrk beyannamelerinin tarih ve saylarnn ekspertiz raporunda belirtilmesi gerekmektedir. Ekspertiz raporuna konu olan eyadan alnacak numunenin veya numune alnmasnn mmkn bulunmad durumlarda firma tesisinde yaplacak incelemenin belge sresi ierisinde yaplmas, bu durumun ilgili kurumun yetkilileri tarafndan belge sresi ierisinde tasdik edilmi bir yazyla (ekspertiz raporu ekinde sunulan) tevsik edilmesi ve numune alnmas veya yerinde yaplan incelemeye ilikin yaz tarihi ile ekspertiz raporunun dzenleme tarihi arasnda azami 3 () aylk bir srenin olmas halinde, ekspertiz raporunun belge sresi ierisinde alnmas art aranmaz.

 

NOT: Gerek grlmesi halinde; Bakanlka (hracat Genel Mdrl) ve/veya ilgili ihracat birlikleri genel sekreterliince, yukardaki bilgi ve belgeler dnda bilgi ve belge istenebilir veya Bakanlka (hracat Genel Mdrl), yukarda belirtilen bilgi ve belgelerden biri veya birka istenmeyebilir.

 

Ek-4

 

DAHLDE LEME ZNNN KAPATILMASI N

GEREKL BLG VE BELGELER

 

1- thalata ilikin gmrk beyannamesi asl

2- hracata ilikin gmrk beyannameleri asllar (*)

3- Ekspertiz raporu (zin sresi ierisinde alnm, zerinde ilgili dahilde ileme iznine ilikin beyanname tarih ve says belirtilmi, ilgili en az iki mhendis tarafndan imzalanm ve ilgili birimin yetkilileri tarafndan tasdik edilmi) (**)

4- Telafi edici vergi makbuzu (Gerekli olmas halinde)

5- A.TR dolam belgesi (Gerekli olmas halinde)

6- Mene ispat belgeleri (Gerekli olmas halinde)

7- Tedariki beyan (Gerekli olmas halinde)

8- n stat belgesi (hracatn serbest blgeye yaplmas halinde)

9- Serbest blge bilgi ilem formu asl (Serbest blgelerden, Trkiye Gmrk Blgesi veya baka bir serbest blge hari olmak zere serbest blge dna sat yaplmas halinde) (*)

10- Serbest blgeden yaplan ithalata ilikin gmrk beyannamesi asl (*) ve bu ithalatn yapld dahilde ileme izin belgesinin, dahilde ileme izninin veya yatrm tevik belgesinin noter tasdikli rnei (Serbest blgelerden yatrm tevik belgesi veya bir baka belge/izin kapsamnda Trkiye Gmrk Blgesine ithalat yaplmas halinde)

11- Serbest blge gmrk mdrl ve serbest blge mdrl tarafndan mtereken dzenlenecek tutanak (zin kapsamnda serbest blgeye ihrac gerekletirilen ilem grm rnn, bu Tebliin 28 inci maddesinde belirtildii ekilde serbest blgede kullanlmas halinde)

 

(*): Taahht hesabna sayldna dair zerine meruhat dlm ilgili belgenin fotokopisi alndktan sonra Dahilde leme zni sahibi firmaya iade edilmek zere

(**): Dahilde leme zni kapsamnda ihra edilen ilem grm rnn ithal edilen eyadan elde edilmediine ilikin karinelerin bulunmas halinde istenir. zin kapsamndaki retimin kapasite raporu konusu retimden farkllk gsteren zel bir retim olmas durumunda ekspertiz raporu dzenlenir ve bu durum ekspertiz raporunda belirtilir. Ayrca, izin kapsamndaki ekspertize konu her bir ithal girdi ile her bir ilem grm rnden en az bir numunenin alnmas veya numune alnmasnn mmkn bulunmad durumlarda firma tesisinde inceleme yaplmas gerekmekte olup; bu numuneler veya incelenen eya ile ilgili ithalata ve ihracata ilikin gmrk beyannamelerinin tarih ve saylarnn ekspertiz raporunda belirtilmesi gerekmektedir. Ekspertiz raporuna konu olan eyadan alnacak numunenin veya numune alnmasnn mmkn bulunmad durumlarda firma tesisinde yaplacak incelemenin izin sresi ierisinde yaplmas, bu durumun ilgili kurum yetkilileri tarafndan izin sresi ierisinde tasdik edilmi bir yazyla (ekspertiz raporu ekinde sunulan) tevsik edilmesi ve numune alnmas veya yerinde yaplan incelemeye ilikin yaz tarihi ile ekspertiz raporunun dzenleme tarihi arasnda azami 3 () aylk bir srenin olmas halinde, ekspertiz raporunun izin sresi ierisinde alnmas art aranmaz.

 

NOT: Gerekli grlmesi halinde Gmrk ve Ticaret Bakanl (Gmrkler Genel Mdrl) ve/veya gmrk idarelerince yukardaki bilgi ve belgeler dnda bilgi ve belge istenebilir.