9 Ekim 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28790

TEBL

evre ve ehircilik Bakanlndan:

GNLL KARBON PYASASI PROJE KAYIT TEBL

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; sera gaz emisyon azaltm salayan ve karbon sertifikas elde etmek amacyla gelitirilen projelerin kayt altna alnmasna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, karbon sertifikas elde etmek amacyla Trkiye Cumhuriyeti snrlar ierisinde gelitirilen projelerin kayt altna alnmasna dair usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli,

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayl evre Kanununa,

b) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayl evre ve ehircilik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci ve 8 inci maddelerine,

c) 16/10/2003 tarihli ve 4990 sayl Kanun ile uygun bulunan Birlemi Milletler klim Deiiklii ereve Szlemesine,

) 5/2/2009 tarihli ve 5836 sayl Kanun ile uygun bulunan Birlemi Milletler klim Deiiklii ereve Szlemesine Ynelik Kyoto Protokolne,

d) 20/6/1990 tarihli ve 3656 sayl Kanun ile uygun bulunan Ozon Tabakasn ncelten Maddelere Dair Montreal Protokolne,

e) 20/6/1990 tarihli ve 3655 sayl Kanun ile uygun bulunan Ozon Tabakasnn Korunmasna Dair Viyana Szlemesine,

dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bamsz denetleyici kurulu: Kyoto Protokolnn ilgili organlarnca akredite edilmi, projelerin onaylanmas ve dorulanmas konusunda yetkili, bamsz denetleyici kurum veya kuruluu,

b) Bakanlk: evre ve ehircilik Bakanln,

c) Dorulama: Bamsz denetleyici kurulu tarafndan onaylanan projenin beyan ettii sera gaz azaltmlarnn kabul edilen dorulama kstaslar esas alnarak yaplan periyodik inceleme, lm, izleme ve denetim sonucunda dorulanmas ilemini,

) Dorulama raporu: Bamsz denetleyici kurulu tarafndan dorulama sonrasnda verilecek olan raporu,

d) Emisyon: Sera gaz emisyonlarn,

e) Emisyon azaltm: Proje sonucunda gerekleen karbondioksit edeer ton birimindeki sera gaz emisyon azaltmn, snrlandrlmasn veya tutulmasn,

f) Gnll karbon standartlar: Sera gaz emisyon azaltm projelerinin gelitirilmesi, kayt edilmesi ve sertifikalandrlmasna dair oluturulmu standartlar,

g) Gnll karbon standart kuruluu: Gnll karbon standartlar oluturan, bu standartlara uygun olarak proje kaydna dair i ve ilemleri gerekletiren ve karbon sertifikalarn tescil eden organizasyonu,

) Gnll karbon piyasas: Kyoto Protokolnn esneklik mekanizmalarndan bamsz olarak ileyen, gnlllk esasnda kurulmu ve karbon sertifikalarnn alm ve satmnn yapld piyasay,

h) Karbon sertifikas: Sera gaz emisyon azaltm projelerinin bamsz denetleyici kurulu tarafndan dorulanmas ve gnll karbon standart kuruluu tarafndan belgelendirilmesi sonucu elde edilen ve karbondioksit edeer ton cinsinden ifade edilen sertifikay,

) Karbondioksit edeer ton: Sera gazlarnn kresel snma potansiyelinin karbondioksit gaz cinsinden ifade edilen ton cinsinden birimini,

i) Onaylama: Bamsz denetleyici kurulu tarafndan projenin beyan ettii sera gaz azaltmlarnn kabul edilen onaylama kriterleri esas alnarak yaplan deerlendirme sonucunda onaylanmas ilemini,

j) Onaylama raporu: Bamsz denetleyici kurulu tarafndan onaylama sonrasnda verilecek olan raporu,

k) Proje: Sera gaz emisyonlarnn bir veya bir kann azaltlmasn salayan ve karbon sertifikas elde etmek amacyla gelitirilmekte olan veya gelitirilmi projeyi,

l) Proje sahibi: Projeyi gelitiren gerek veya tzel kiiyi,

m) Proje tasarm belgesi: Uluslararas kabul grm herhangi bir karbon piyasa standard erevesinde gelitirilmi projeye zg bilgileri ieren belgeyi,

n) Sera gaz emisyonlar: Kyoto Protokol ve Montreal Protokol ile kontrol altna alnm kresel snmaya neden olan gazlar

ifade eder.

Proje sahibi kayd

MADDE 5 (1) Proje sahipleri Bakanla kayt olmakla ykmldr. Proje sahipleri kayt iin Ek-1de verilen formu doldurarak Ek-2de belirtilen belgeler ile birlikte Bakanla bavurur.

(2) Belgelerin eksik veya hatal olmas durumunda proje sahibine istenen belgelerin tamamlanmas iin 20 gn sre tannr.

Proje kayd

MADDE 6 (1) Proje sahipleri projelerini Bakanla kayt ettirmekle ykmldr.

(2) Proje sahipleri projelerinin kayd iin, Ek-3te yer alan Proje Knyesi ile birlikte aadaki belgelerin elektronik kopyasn, projenin karbon sertifikasn elde etmesini mteakip 30 gn ierisinde hazrlayarak Bakanla bavurur.

a) Onaylanm proje tasarm belgesi,

b) Onaylama raporu,

c) Gnll karbon standart kuruluu tarafndan projenin kayt edildiini ve sertifikalandrmann yapldn gsterir bilgi ve/veya belgeler,

) Dorulama raporu.

(3) Belgelerin eksik veya hatal olmas durumunda proje sahibine istenen belgelerin tamamlanmas iin 20 gn ilave sre tannr.

Gnll karbon standart kurulular

MADDE 7 (1) Gnll Karbon Standart Kurulular, her yln Ocak ve Temmuz aylar sonuna kadar nceki alt ay iinde Trkiyede gelitirilen ve kendilerinin kaydettikleri ve/veya sertifikalandrdklar projeler ile ilgili bilgileri Ek-4te yer alan formata uygun olarak Bakanla iletir.

Bamsz denetleyici kurulular

MADDE 8 (1) Bamsz Denetleyici Kurulular, her yl Ocak ve Temmuz aylar sonuna kadar nceki alt ay iinde Trkiyede gelitirilen ve kendilerinin onayladklar veya doruladklar projeler ile ilgili bilgileri, Ek-5te yer alan formata uygun olarak Bakanla iletir.

Bilgi ve belge bildirimi

MADDE 9 (1) Bakanlk gerekli grd durumlarda ilave bilgi veya belgenin ibrazn isteyebilir.

(2) Bakanlk tarafndan kayt iin elektronik sistemin kurulmas durumunda, bu Tebli hkmleri erevesinde gerekletirilecek olan i ve ilemler bu sistem zerinden gerekletirilir.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 10 (1) 7/8/2010 tarihli ve 27665 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Sera Gaz Emisyon Azaltm Salayan Projelere likin Sicil lemleri Teblii yrrlkten kaldrlmtr.

Proje kayd

GEC MADDE 1 (1) Proje sahipleri, bu Tebliin yaymland tarihten nce gnll karbon standart kurulular tarafndan sertifikalandrma ilemi tamamlanm tm projelerini Ek-3te yer alan proje knyesi ve 6 nc maddenin ikinci fkrasnda yer alan belgeler ile 31/12/2013 tarihine kadar Bakanla kayt iin iletmekle ykmldr.

(2) Gnll karbon standart kurulular Trkiyede gelitirilen ve kendilerinin kayt ettikleri ve/veya sertifikalandrdklar tm projeler ile ilgili bilgileri, 31/12/2013 tarihine kadar Ek-4te yer alan formata uygun olarak hazrlayp Bakanla iletmekle ykmldr.

(3) Bamsz denetleyici kurulular, Trkiyede gelitirilen ve kendilerinin onayladklar ve/veya doruladklar tm projeler ile ilgili bilgileri, 31/12/2013 tarihine kadar Ek-5te yer alan formata uygun olarak hazrlayp Bakanla iletmekle ykmldr.

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Tebli hkmlerini evre ve ehircilik Bakan yrtr.

 

GNLL KARBON PYASASI PROJE KAYIT TEBL EKLER