9 Ekim 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28790

YNETMELK

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

ELEKTRK DAITIMI VE PERAKENDE SATIINA LKN HZMET
KAL
TES YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA
DA
R YNETMELK

MADDE 1 21/12/2012 tarihli ve 28504 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektrik Datm ve Perakende Satna likin Hizmet Kalitesi Ynetmeliinin 1 inci maddesinde yer alan perakende sat irketleri ibaresi grevli tedarik irketleri eklinde deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayl Enerji Piyasas Dzenleme Kurumunun Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 5 inci maddesinin altnc fkrasnn (c) bendine ve 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayl Elektrik Piyasas Kanununun 17 nci maddesinin sekizinci fkrasna dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi ve (hh) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayl Elektrik Piyasas Kanununu,

hh) Grevli tedarik irketi: Datm ve perakende sat faaliyetlerinin hukuki ayrtrmas kapsamnda kurulan veya son kaynak tedarii ykmls olarak Kurul tarafndan yetkilendirilen tedarik irketini,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan perakende sat irketi ibaresi grevli tedarik irketi eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan perakende sat irketi ibaresi grevli tedarik irketi eklinde deitirilmi, ayn maddenin ikinci fkrasnda yer alan perakende sat irketi ibaresi grevli tedarik irketi eklinde deitirilmi, ayn fkrada yer alan perakende sat irketinin ibaresi grevli tedarik irketinin eklinde deitirilmitir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin birinci fkrasnda yer alan Perakende sat irketinin ibaresi Grevli tedarik irketinin eklinde ve ayn maddenin ikinci fkrasnda yer alan perakende sat irketi ibaresi grevli tedarik irketi eklinde deitirilmi, ayn maddenin nc fkrasnda yer alan Perakende sat irketi ibaresi Grevli tedarik irketi eklinde deitirilmitir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan Perakende sat irketi ibaresi Grevli tedarik irketi eklinde deitirilmi, ayn maddenin ikinci fkrasnda yer alan Perakende sat irketi ibaresi Grevli tedarik irketi eklinde deitirilmitir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan tablo-6daki B) Perakende Sat irketi Ticari Kalite Tablosu ile C) Datm ve Perakende Sat irketleri in Dier Ticari Kalite Gstergeleri balklar aadaki ekilde deitirilmitir.

B) GREVL TEDARK RKET TCAR KALTE TABLOSU

C) DAITIM VE GREVL TEDARK RKETLER N DER TCAR KALTE GSTERGELERݔ

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan tablo-8in B) Perakende Sat irketi balkl ksmnn dipnotunda yer alan perakende sat irketi ibaresi grevli tedarik irketi eklinde deitirilmi, ayn tablonun B) Perakende Sat irketi ile C) Datm ve Perakende Sat irketleri in Dier Ticari Kalite Gstergeleri balklar aadaki ekilde deitirilmitir.

B) GREVL TEDARK RKETݔ

C) DAITIM VE GREVL TEDARK RKETLER N DER TCAR KALTE GSTERGELERݔ

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendinin (2) numaral alt bendinde, ayn fkrann (c) bendinde ve (d) bendinde yer alan 11 inci ibareleri 16 nc eklinde deitirilmitir.

MADDE 11 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 12 Bu Ynetmelik hkmlerini Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

21/12/2012

28504