9 Ekim 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28790

YÖNETMELİK

Avrupa Birliği Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/7/2012 tarihli ve 28352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2/8/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/7/2012

28352