8 Ekim 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28789 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE
DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 − 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Ek-1’inin birinci bölümünün 40 ıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“40. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kriterlere uygun olan alacaklardan; kredi kartı vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için veya nakit olarak kullandırılan kredilerin kalan vadesi 1 aydan (bu ay hariç) 6 aya kadar (bu ay dahil) olan taksit ödemeleri tutarları %100, diğerleri %75 risk ağırlığına tabi tutulur.”

MADDE 2 − Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin birinci bölümünün 59 uncu fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“Aşağıda %150, %200 ve %250 risk ağırlığına tabi tutulan alacaklar ile Kurul tarafından risk ağırlığı %150’ye veya daha fazlasına çıkarılan alacaklar ve bu Ek’te yer alan hükümler çerçevesinde risk ağırlığı %150 veya daha fazla olan alacaklar yüksek riskli alacaklar olarak kabul edilir ve bu sınıfta izlenir.”

“2) Konut kredileri ile kredi kartları vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için veya nakit olarak kullandırılan krediler dışındaki tüketici kredilerinden kaynaklanan ve kalan vadesi bir yıldan (onikinci ay hariç) iki yıla kadar (yirmidördüncü ay dahil) olan alacaklar.”

“1) Kredi kartları vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için veya nakit olarak kullandırılan kredilerin kalan vadesi 6 aydan (bu ay hariç) 12 aya kadar (bu ay dahil) olan taksit ödemeleri tutarı,”

“2) Konut kredileri ile kredi kartları vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için veya nakit olarak kullandırılan krediler dışındaki tüketici kredilerinden kaynaklanan ve kalan vadesi iki yılı (yirmidördüncü ay hariç) aşan alacaklar.”

“c) %250 risk ağırlığı tabi alacaklar

1) Kredi kartları vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için veya nakit olarak kullandırılan kredilerin kalan vadesi 12 ayı aşan taksit ödemeleri tutarı,”

MADDE 3 − Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 − Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/6/2012

28337

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/9/2013

28756