3 Ekim 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28784

YNETMELK

Aksaray niversitesinden:

AKSARAY NVERSTES OCUK ETM UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Aksaray niversitesi ocuk Eitimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyetlerine, ynetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Aksaray niversitesine bal olarak kurulan Aksaray niversitesi ocuk Eitimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) ocuk: Alt yandan gn alm ve on sekiz yan doldurmam kiiyi,

b) Merkez: Aksaray niversitesi ocuk Eitimi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Aksaray niversitesi Rektrn,

d) niversite: Aksaray niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac ve faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin amac ve faaliyet alanlar unlardr:

a) ocuklarn, niversite ortamnda genel bilgi ve birikimlerini arttrmak.

b) Akademik erevede bilim, sanat, spor ve kltr alanlarnda uygulamalar yaparak, ocuklarn etkileimli olarak alma alkanlklarnn olumasn salamak.

c) Yetenekli ocuklar iin ortam oluturmak ve meslek seiminde, kendi yeteneklerine ynelik destek salamak.

) niversitenin imknlarn ocuklar ve aileleri yolu ile toplumla paylaarak toplumun geliimine katkda bulunmak.

d) renme gl yaayan ya da stn yetenekli olan renciler ile ilgili aratrmalar yapmak, eitimler vermek.

e) Bilimsel, sanatsal, sportif ve kltrel nitelikli her trl ulusal ve uluslararas dzeyde faaliyetler dzenlemek, yayn ve yaym etkinliklerinde bulunmak.

f) Ulusal ve uluslararas dzeyde, ocuk faaliyetleri kapsamnda yaplan organizasyonlarla ibirlii yapmak.

g) Merkezin faaliyetleri kapsamnda niversite olanaklarnn etkili bir ekilde deerlendirilmesinin salanmas.

) Talep edildii durumlarda herhangi bir alanda retmenlere sertifikal eitimler vermek.

h) Bilim, spor ve sanat dallarnda yaz okullar dzenlemek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 6 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Merkez Mdr.

b) Merkez Ynetim Kurulu.

Merkez Mdr

MADDE 7 (1) Merkez Mdr, Rektr tarafndan Merkezin alma alan ile ilgili konularda alan niversitenin tam zamanl retim elemanlar arasndan iki yl iin grevlendirilir. Grev sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn alt aydan fazla grevinin banda bulunamad durumlarda grevi sona erer. Bu durumda Rektr tarafndan ayn usulle iki yl iin yeniden Mdr grevlendirilir.

(2) Mdrn, almalarnda kendisine yardmc olmak zere, Merkezin faaliyet alan ile ilgili konularda alan niversite retim elemanlar arasndan nerdii bir kii, Rektr tarafndan mdr yardmcs olarak grevlendirilebilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmcsnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 8 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez Ynetim Kurulunu toplantya armak, gndemi hazrlamak ve bu kurulun bakan olarak toplantlar ynetmek.

c) Merkezi amalar dorultusunda ynetmek.

) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait alma programn dzenlemek ve Merkez Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrn onayna sunmak.

Merkez Ynetim Kurulu

MADDE 9 (1) Merkez Ynetim Kurulu; niversitenin tam zamanl retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan iki yl sre ile grevlendirilecek drt ye ve Mdr olmak zere toplam be yeden oluur. Grev sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Grev sresi dolmadan grevden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere yeni bir ye grevlendirilebilir. Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine en az ayda bir, yelerinin salt ounluu ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Eitlik halinde Mdrn oyu iki oy saylr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 10 (1) Merkez Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyet alanlar kapsamndaki almalar planlamak ve yrtmek.

b) Yllk faaliyet raporlarn ve alma programlarn Rektrle sunmak.

c) lgili mevzuat hkmlerine gre verilen dier ileri yapmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 11 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Merkez Mdrnn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Ekipman ve demirbalar

MADDE 12 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrmalar kapsamnda alnan her trl alet, donanm ve demirbalar Merkezin ve gerektiinde niversitenin kullanmna tahsis edilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato ve Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Aksaray niversitesi Rektr yrtr.