3 Ekim 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28784

YNETMELK

Salk Bakanlndan:

SALIK BAKANLII DENETM HZMETLER

BAKANLII YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik, Denetim Hizmetleri Bakanlnn ve salk denetilerinin grev, yetki ve sorumluluklar ile denetim faaliyetlerine, salk deneti yardmclarnn giri snavna, meslee alnmalarna, yetitirilmelerine, tez hazrlama ve yeterlik snavlarna, ykselmelerine, grevlendirilmelerine ve denetime tabi kii ve kurumlarn ykmllklerine ilikin usul ve esaslar dzenler.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayl Salk Bakanl ve Bal Kurulularnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 16, 40 ve 44 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bal Kurulu: Trkiye Halk Sal Kurumu, Trkiye la ve Tbbi Cihaz Kurumu, Trkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Trkiye Hudut ve Sahiller Salk Genel Mdrln,

b) Bakan: Salk Bakann,

c) Bakanlk: Salk Bakanln,

) Bakan: Denetim Hizmetleri Bakann,

d) Bakanlk: Denetim Hizmetleri Bakanln,

e) Deneti: Bakanlk salk badenetisi, salk deneti ve salk deneti yardmcsn,

ifade eder.

KNC BLM

Bakanln Kurulu, Ballk ile Grev ve Yetkileri

Kurulu ve ballk

MADDE 4 (1) Denetim Hizmetleri Bakanl, bir Bakan ile yeteri kadar badeneti, deneti ve deneti yardmclarndan oluur. Denetim Hizmetleri Bakanl Bakana baldr.

(2) Denetim Hizmetleri Bakanlnn yaz, hesap, ariv, bilgi ilem, ktphane ve benzeri ileri Denetim Hizmetleri Bakanlna bal birimlerce yrtlr.

Grev merkezi

MADDE 5 (1) Bakanln grev merkezi Ankaradr. Bu merkez, denetilerin ve birimlerin personelinin de grev merkezidir.

(2) Bakanlk, gerektiinde Bakann onay ile Ankara dnda da grev merkezleri tesis edebilir veya ayn yolla kaldrabilir. Bu alma merkezlerinde, verilen talimatlarn yerine getirilmesi, bro hizmetlerinin yrtlmesi, denetilerin broyla ilikilerinin dzenlenmesi konularnda o merkezdeki kdemli denetilerden biri Bakanln teklifi zerine Bakann onay ile grevlendirilir.

Bakanln grev ve yetkileri

MADDE 6 (1) Bakanlk, Bakann veya yetkili klmas zerine Mstearn emri veya onay ile Bakan adna aadaki grevleri yapar:

a) Bakanln grev alanna giren konularda, denetim ve rehberlie ilikin yntem ve teknikleri gelitirmek, denetim alanndaki standart ve ilkelerin oluturulmasn salamak, denetim rehberleri hazrlamak, denetimlerin etkinliini ve verimliliini artrc tedbirler almak.

b) Bakanlk tekilatnn, gerektiinde bal kurulularn ve denetime tabi dier kurum ve kurulularn, dzenlilik, sistem, performans, risk odakl ve bilgi teknolojileri denetimleri ile performans lmlerini, deerlendirmelerini ve analizlerini yapmak.

c) Bakanln denetimine tabi tm kamu/zel salk kurum ve kurulularnn, salkla ilgili dier kurulularn ve kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn ilgili mevzuat, plan ve program erevesinde denetimini yapmak.

) Bakanlk tekilatnn, bal kurulularn, denetime tabi kurum ve kurulular ile personelinin her trl i ve ilemleri hakknda denetim, inceleme ve soruturma yapmak.

d) Salk politikalarnn amalarna ulamasn salamak ve salk hizmetlerinin mevzuata, plan ve programa uygun olarak srdrlmesini salamak amacyla, denetledii kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiilere ilikin gerekli nerileri hazrlamak ve Bakanla sunmak.

e) Bakan tarafndan verilen benzer grevleri yapmak.

Bakann atanmas, grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 7 (1) Bakan, atama tarihi itibariyle Bakanlkta en az on yl denetilik yapm badenetiler arasndan atanr. 20 nci maddenin birinci fkrasnn (b) bendindeki renim artn haiz olmak kaydyla bakanlklarda denetim hizmetleri ile ilgili grevlerde en az oniki yl hizmeti bulunanlar ile Genel Mdrlk, dengi veya st grevleri yapm olanlar arasndan Bakanla atama yaplabilir. Bakan, badeneti sfat ve yetkilerini haizdir.

(2) Bakann grev, yetki ve sorumluluklar unlardr:

a) Bakanl ynetmek, almalar dzenlemek ve denetlemek.

b) Denetim ve soruturmalara ilikin onaylar Bakana sunmak.

c) Denetileri grevlendirmek, deneti ve deneti yardmclarnn almalarn, i verimlerini, grevine olan ilgilerini, meslek ilke ve etiine gre hareket edip etmediklerini izlemek, gerekli grd zamanlarda bu almalar yerinde denetlemek.

) Denetilerden gelen raporlar incelemek, eksikliklerin giderilmesi ile yanllklarn dzeltilmesini, bilahare ileme konulmasn salamak ve ilgili birimlere gndermek.

d) Denetilerden gelen raporlarda yer alan konularla ilgili eksik inceleme bulunmamakla birlikte, tespit edilen hususlarla ilgili deerlendirme ve nerilerin uyumlu olmad, yaptrlacak yeni bir incelemenin ise zaman ve insan kayna israfna neden olabilecei durumlarda; raporlar ve eklerinde yer alan tespit ve bilgiler dorultusunda mevzuata uygun ilem nerisinde bulunulmasn salamak zere bakanlk gr oluturmak.

e) Denetim, inceleme ve soruturma sonularna gre yaplacak ilemler ve alnacak nlemler iin Bakanla nerilerde bulunmak.

f) Bakann gerekli grd hallerde bizzat denetleme, inceleme, aratrma, n inceleme ve disiplin soruturmas yapmak.

g) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi hkm uyarnca faaliyet raporunu hazrlamak.

) nceleme yapmak ve mesleki bilgilerini gelitirmek amacyla d lkelere gnderilecek denetileri ilgili mevzuatta belirtilen esaslara gre belirlemek.

h) Deneti yardmclarnn ie alnmas ve deneti yardmcl dneminde yetimelerini salayc tedbirler almak.

) Deneti yardmcl giri snav ile yeterlik snavnn yaplmasn ve yrtlmesini salamak.

i) Uygulamada, denetiler arasnda mevzuatn farkl yorumland hallerde, bu farklln giderilmesi iin gr ve uygulama birliini salamak.

j) Grev alanna giren konularda, uygulamalarda ortaya kan mevzuat yetersizlii ve aksaklklarla ilgili hususlarda inceleme ve aratrma yaptrarak, alnmas gereken yasal ve idari tedbirler konusunda teklifte bulunmak.

k) Bakanln tm faaliyet alanna ilikin uygulama birliinin salanmasna ynelik rehber ve talimatlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak.

l) Gerektiinde Bakanln i ileyiine ilikin genelge veya talimat karmak.

m) Bakan tarafndan verilecek grevler ile mevzuatta ngrlen dier grevleri yapmak.

(3) Bakan, Bakanln grevlerinin yerine getirilmesinden, yrrlkteki mevzuat

erevesinde Bakana kar sorumludur.

Bakana yardm

MADDE 8 (1) Bakana yardmc olmak zere Bakan onay ile denetiler arasndan yeterli sayda bakan yardmcs grevlendirilir.

(2) Bakan yardmclar, deneti sfat ve yetkilerini haiz olup, Bakann grevlendirmesi dorultusunda i ve ilemlerin yrtlmesini salarlar.

Bakana veklet

MADDE 9 (1) Bakann yllk izin, mazeret izni, hastalk izni, yurt ii ve yurt d grevlendirme gibi nedenlerle geici olarak grevden ayrlmas halinde Bakanla atanma artlarn tayan badenetilerden biri, Bakan tarafndan Bakan vekili olarak grevlendirilir.

NC BLM

Denetilerin Grev, Yetki ve Sorumluluklar, alma Usul ve Esaslar ile Yasaklar

Denetilerin grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 10 (1) Denetilerin grev, yetki ve sorumluluklar aada gsterilmitir:

a) Denetimi altndaki kii, kurum ve kurulularn mevzuata gre her trl faaliyet, hesap ve ilemlerinin denetim, inceleme, soruturma ile n incelemesini yapmak.

b) Denetimini yaptklar ilerde, yanl ve eksiklikleri, mevzuata uymayan ileri tespit ederek, bunlarn dzeltilmesi ve tamamlanmas iin gerekli grdkleri hususlar Bakanla bildirmek.

c) Grevlerini yaparken bizzat renmi olduklar ve grev emri dnda kalan yolsuzluk ve usulszlkler iin, gecikmeden hadiseye el koyabilmek zere, durumu hemen Bakanla bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybna meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak.

) Bakanlk ve bal kurulularn personelinin, 3628 sayl Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rvet ve Yolsuzluklarla Mcadele Kanunu kapsamna giren eylemlerine ilikin olarak, bu Kanun ile belirlenen i ve ilemleri gerekletirmek.

d) Bakanl ve bal kurulular ilgilendiren konularda yurt iinde ve yurt dnda incelemeler yapmak, grevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer, sempozyum ve toplantlara katlmak ve sonularn Bakanla bildirmek.

e) Refakatlerindeki deneti yardmclarnn meslekte yetimesini salamak, yetitirme dnemi sonunda deerlendirmelerini Bakanla intikal ettirmek.

f) Kendilerine verilen grevleri iin kapsam ile uyumlu srede ve eksiksiz olarak tamamlamak.

g) Denetim grevlilerine ilikin; tarafszlk ve nesnellik, eitlik, drstlk, gizlilik, kar atmasndan kanma, nezaket, sayg, yetkinlik ve mesleki zen gibi etik davran ilkelerine uymak.

) Bakan tarafndan verilen benzeri nitelikteki dier grevleri yapmak.

(2) Bakanlk denetileri grevlerine ilikin hususlar iin bulunduklar mahaldeki resmi ve zel btn gerek ve tzel kiilerle, Bakanlk ve bal kurulularla dorudan, dier bakanlklarla Bakanlk aracl ile yazma yaparlar. Ancak, Bakanlk merkez tekilatndan hukuki veya teknik gr talebine ilikin yazmalar Bakanlk kanalyla yaparlar.

(3) Denetim, inceleme ve soruturma esnasnda, inceleme ve deerlendirilmesi uzmanlk bilgi ve tecrbesini gerektiren konularn varl halinde, deneti tarafndan konu, uzman kurum veya kiilere incelettirilir.

(4) Deneti yardmclarnn bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bamsz olarak grev yapabilmeleri, iki yllk bir yetime sresinin sonunda, kendilerine yetki verilmesiyle mmkndr.

(5) Denetiler yaptklar almalar ve hazrladklar raporlardan yrrlkteki mevzuat erevesinde sorumludurlar.

(6) Denetiler, Bakanlk merkez ve tara tekilat iinde ve dnda yaptklar denetim, inceleme, aratrma, n inceleme ve disiplin soruturmas faaliyetlerinde, Bakanln daha iyi hizmet vermesine, bata insan kayna olmak zere kaynaklarn etkin ve verimli kullanlmasna, yolsuzluk ve usulszlklerin nlenmesine ynelik zmler ve neriler getirir.

(7) Denetiler; rehberlik anlayna dayanan eitici, doru iler iin tevik edici ve gven arttrc, verimli, ekonomik, usulsz i ve ilemlerin nlenmesi iin caydrc ve etkin bir denetim sistemini uygular, hata arayan ve sadece tenkit eden statik denetim sistemini reddeder.

Grevden uzaklatrma

MADDE 11 (1) Denetiler, haklarnda soruturma yaptklar memurlarn grevlerinden uzaklatrlmasn, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 137 nci maddesinde belirtilen hususlar gz nnde bulundurularak, 138 inci maddesinde belirtilen yetkili mercilerden talep edebilirler.

Grevlendirme

MADDE 12 (1) Denetiler; Bakann emri veya onay zerine soruturma ve dier grevleri yaparlar. Denetim, inceleme ve aratrma grevleri Bakann verdii yetki erevesinde Bakann emri ile ifa edilir.

Mterek almalar

MADDE 13 (1) Denetim, inceleme ve soruturmalarn birden fazla deneti tarafndan yaplmas halinde kdemli denetiler almalar organize eder. Kdemli denetiler, almalarn seyri hakknda Bakanla zet bilgi veya n rapor verirler. Ayrca, ilerin sresinde bitirilmesini salayacak nlemleri alrlar.

lerin devri ve geri braklmas

MADDE 14 (1) Denetiler, zorunlu ve istisnai haller dnda kendilerine verilen ileri ara vermeden bizzat yapp bitirirler. Sresinde tamamlanamayaca anlalan iler hakknda Bakanla zamannda bilgi verip, alacaklar talimata gre hareket ederler. Denetilere verilen iin devredilmemesi asldr. Ancak, geri brakma ve devir zorunluluu doarsa, denetiler ellerindeki ileri, Bakan veya Bakann yazl emri veya msaadesi ile baka bir denetiye devredebilirler.

(2) Devredilecek iler iin devri yapacak olan deneti bir devir notu hazrlar. Hazrlanacak olan devir notuna; devredilen iin ne olduu, iin hangi ksmnn ne dereceye kadar incelendii, i hakknda ne gibi gr veya kanaate varld ve o iin zelliine gre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruturma eklinin ne olmas gerekecei hakkndaki dncelerini yazar ve Bakanla teslim eder.

(3) Devredilen ie ait btn belgeler, sra numaras altnda gsterilen dizi pusulas ile birlikte, ii devralan denetiye elektronik ortamda verilir. Durum bir yaz ile de devreden deneti tarafndan Bakanla bildirilir.

Yasaklar

MADDE 15 (1) Denetiler, grevlerini yerine getirirken;

a) Gidecekleri yer ve yapacaklar ilerle, grevleri nedeniyle edindikleri gizli bilgi ve belgeleri aklamalar,

b) Denetim, inceleme ve soruturmayla grevli bulunduklar srada, bu ilerle ilgili kimselere konuk olmalar, bunlarn hizmet ve ikramlarn kabul etmeleri, bunlarla alveri yapmalar, bor alp vermeleri,

c) Meslein gerektirdii saygnlk ve gven duygusunu sarsacak nitelikte davranlarda bulunmalar,

) Denetime tabi olanlarn icra ilerine mdahale etmeleri,

d) Evrak, defter ve kaytlar zerine erh, ilave ve dzeltme yapmalar,

yasaktr.

DRDNC BLM

Denetilie Giri ve Snavlar

Denetilie giri

MADDE 16 (1) Bakanlk denetiliine, deneti yardmcs olarak girilir.

(2) Deneti yardmclna atanabilmek iin yaplacak giri snavn kazanmak arttr. Deneti yardmcl giri snavnn yaplmasna Bakann teklifi ve Bakan onay ile karar verilir.

Deneti yardmcl giri snav komisyonu

MADDE 17 (1) Deneti yardmcl giri snav; Denetiler arasndan Bakann teklifi ve Bakann onay ile grevlendirilen be kiilik snav komisyonu tarafndan yaplr. Zorunlu sebeplerden dolay grev yapamayacak asil yelerin yerine gemek zere, yine ayn usulle drt yedek ye tespit edilir.

(2) Komisyon ye tamsaysyla toplanr ve oy okluuyla karar alr.

(3) Komisyon yeleri kendilerinin, boanm olsalar dahi elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayn hsmlarnn veya evlatlklarnn katld snavlarda grev alamazlar.

Deneti yardmcl giri snavnn ekli ve yeri

MADDE 18 (1) Son bavuru tarihi itibaryla geerlilik sresi dolmam KPSSden, giri snavnn ilannda belirtilen puan trlerine gre asgari puan alm olanlar Bakanlka yaplacak deneti yardmcl giri snavna katlabilirler. Yazl snava katlacaklarn says, atama yaplacak kadro saysnn 20 katndan fazla olamaz. KPSS puan en yksek adaydan balamak zere yaplan sralama sonucunda son sradaki aday ile eit puana sahip dier adaylar da snava arlr. Giri snav, yazl ve szl olmak zere iki aamadan oluur.

(2) Yazl snav, Bakanlka yaplr. Bu snavda baar gsterenler szl snava arlr. Szl snava, yazl snavda baarl olan adaylardan alnacak deneti yardmcs kadrosunun drt katna kadar aday, baar srasna gre arlabilir. Her iki snavda baar gsterenler giri snavn baarm saylrlar. Yazl ve szl snavlar Ankarada yaplr.

Deneti yardmcl giri snavnn ilan

MADDE 19 (1) Snavn ekli, yeri ve zaman, mracaat tarihi ve yeri, snava katlma artlar, atama yaplacak kadro ve snava alnacak aday says, snav konular, istenilecek belgelere ilikin bilgiler ile dier hususlar giri snav tarihinden en az otuz gn nce Resm Gazetede ve Trkiye genelinde yaymlanan tiraj en yksek ilk be gazetenin en az birinde ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulur. Snav ilan Bakanln internet sitesinde de yaymlanr.

(2) Adaylarn son mracaat tarihi ve kayt sresi, yazl snav tarihinden en ok 20 gn ncesine kadar devam edecek ekilde tespit olunur.

Deneti yardmcl giri snavna bavuru artlar

MADDE 20 (1) Deneti yardmcl giri snavna katlabilmek iin aada gsterilen nitelikleri tamak gerekir:

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel artlar tamak.

b) Bakanln kadro ve ihtiya durumuna gre;

1) ktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve iletme fakltelerinden veya bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilmi yurtii ve yurtdndaki retim kurumlarndan,

2) Tp, di hekimlii, eczaclk, salk bilimleri ve mhendislik faklteleri ile fen-edebiyat fakltelerinin biyoloji, kimya, molekler biyoloji ve genetik blmlerinden veya bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilmi yurtii ve yurtdndaki retim kurumlarndan,

mezun olmak.

c) Yazl snavn yapld yln ocak aynn birinci gn itibaryla otuz be yan doldurmam olmak.

) Adli sicili ynnden denetilie engel hali bulunmamak.

d) Salk durumu bakmndan yurdun her yerinde grev ve yolculuk yapmaya elverili olmak.

Bavuruda istenecek belgeler ve bavuru ekli

MADDE 21 (1) Deneti yardmcl giri snavna girmek isteyen adaylar;

a) Snav bavuru formu,

b) KPSS belgesi,

c) ki adet fotoraf,

) Yksek renim diplomas veya bitirme belgesi,

ile Bakanla mracaat ederler.

(2) Postadaki gecikmeler nedeniyle ve ilanda belirtilen sre ierisinde yaplmayan bavurular deerlendirmeye alnmaz.

(3) Snav bavuru formu, adayn T.C. kimlik numarasn, salkla ilgili olarak grevini devaml yapmaya engel bir durumu olmadn, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesine gre adli sicil ynnden memuriyete engel bir halin bulunmadn, erkek adaylarn askerlikle iliii olmadn form zerinde iaretleyerek beyan edecei ekilde dzenlenir. Snava bavuru srasnda istenen belgelerin fotokopileri ekilip aslna uygunluu grevli tarafndan kontrol edildikten sonra sz konusu belgeler ilgililere iade edilir.

Bavurularn incelenmesi ve adaylarn snava kabul

MADDE 22 (1) Snav ncesinde oluturulacak bir snav hazrlk komisyonu marifetiyle, sresinde yaplan bavurular incelenerek adaylarda aranan artlarn mevcut olup olmad tespit edilir ve yarma snavna katlmaya hak kazananlar Bakanlk internet sayfasnda ilan edilir.

(2) Yazl snava girme hakk kazanan adaylara fotorafl snav giri belgesi verilir. Snav giri belgesinde kimlik bilgileri, snav yeri, tarihi ve saati yer alr. Snav giri belgesi olmayan adaylar snava katlamaz.

(3) Yazl snava katlacaklarn listesine, isim listesinin ilanndan itibaren be gn iinde itiraz edilebilir. Yaplan itirazlar snav hazrlk komisyonunca itiraz tarihinden itibaren en ge be gn ierisinde sonulandrlr. Bu sre, incelemenin zorunlu klmas halinde en fazla on gne kadar uzatlabilir.

(4) Bavurusu kabul edilip, isimleri snava katlabilecekler arasnda yer alanlardan, geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenler snava alnmaz, snava girmi olanlarn snavlar geersiz saylr ve atamalar yaplmaz. Bunlarn atamalar yaplm olsa dahi iptal edilir. Bunlar hibir hak talep edemez ve haklarnda 5237 sayl Trk Ceza Kanununun ilgili hkmleri uygulanmak zere Cumhuriyet Basavclna su duyurusunda bulunulur. Bu ekilde yanltc beyanda bulunanlar kamu grevlisi ise durumlar altklar kurumlara bildirilir.

(5) Bavuru artlarn haiz olmayanlarn bavuru ile ilgili belgeleri talepleri halinde, kendilerine elden iade edilir.

Deneti yardmcl yazl snav konular

MADDE 23 (1) Deneti yardmcl giri snav, ikinci ve nc fkralardaki konulardan seilmek suretiyle ve yrrlkteki mevzuat hkmleri esas alnarak yaplr.

(2) 20 nci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (1) numaral alt bendinde belirtilen fakltelerden mezun olanlar iin yazl snav konular unlardr:

a) Hukuk;

1) Anayasa hukuku (genel esaslar),

2) dare hukukunun genel esaslar, idari yarg, idari tekilat,

3) Ceza hukuku (genel esaslar ve memur sular),

4) Medeni hukuk (genel esaslar ve ayni haklar),

5) Borlar hukuku (genel esaslar),

6) Ticaret hukuku (genel esaslar),

7) Ceza muhakemeleri usul hukuku (genel esaslar).

b) ktisat;

1) ktisat teorisi (mikro iktisat, makro iktisat),

2) ktisadi dnceler ve doktrinler tarihi,

3) Para, banka, kredi ve konjonktr,

4) Uluslararas iktisadi ilikiler ve teekkller,

5) letme iktisad,

6) Gncel ekonomik sorunlar.

c) Maliye;

1) Genel maliye teorisi ve maliye politikalar,

2) Kamu giderleri,

3) Bte.

) Muhasebe;

1) Genel muhasebe,

2) Bilano analizi ve teknikleri,

3) Ticari hesap.

d) Kompozisyon (genel, gncel ve sosyo-ekonomik konular).

e) Yabanc dil;

1) ngilizce,

2) Franszca,

3) Almanca,

dillerinden birisi.

(3) 20 nci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (2) numaral alt bendinde belirtilen fakltelerden mezun olanlar iin yazl snav konular unlardr:

a) Mezun olunan blmlerin mfredat dikkate alnarak belirlenen alan bilgisi konular.

b) Kompozisyon (genel, gncel ve sosyo-ekonomik konular).

c) Yabanc dil;

1) ngilizce,

2) Franszca,

3) Almanca,

dillerinden birisi.

Deneti yardmcl yazl snavnn yaplma ekli

MADDE 24 (1) Yazl snav sorular ve her soruya verilecek puanlar ile cevaplar veya cevap anahtarlar ve snav sreleri, snav komisyonunca tespit edilir. Hazrlanan snav sorular ve cevaplar veya cevap anahtarlar snav komisyonu yeleri tarafndan imzalanarak mhrl zarf iinde snav komisyonu bakanna teslim edilir. Yazl snav sorularnn puanlar ve snavn sresi soru ktlarnda belirtilir.

(2) oaltlan soru ktlar, zarflar ierisine konularak mhrlenmek suretiyle kapatlp muhafaza edilir ve snav salonunda adaylarn huzurunda alr.

(3) Yazl snavda, Bakanlk tarafndan grevlendirilen denetiler gzlemcilik yaparlar. Snava balamadan nce, snava girenlerin isimleri bir tutanakla tespit edilir, sonra soru zarflarnn salam, kapal ve mhrl olduu hususunda da ayr bir tutanak dzenlenir. Zarflar alarak soru ktlar snava gireceklere datlr.

(4) Snavda, nceden mhrlenmi cevap ktlar kullanlr. Snav katlarnn zel blm dndaki yerlere ad, soyad ya da kimlii belirtecek herhangi bir iaret konulamaz. Aksi takdirde snav kad iptal edilir. Adaylar tarafndan cevaplanan snav kadnn zel blmleri kapatlp yaptrlarak gzlemcilere teslim edilir.

(5) Yazl snav sona erdikten sonra, snava girenlerin ad, soyad, teslim ettii kat adedi, snavn balama ve biti saati ile ilgili olabilecek sair hususlar, snavn sonucuna ilikin dzenlenen tutanaa alnr.

(6) Snav sonunda; toplanan snav ktlar ve tutanaklar, zarf iine konularak kapatlp mhrlendikten sonra snav komisyonu bakanna teslim edilir.

Deneti yardmcl yazl snav notlarnn deerlendirilmesi

MADDE 25 (1) Deneti yardmcl giri snavnda her konu grubu iin tam not 100dr. Yazl snav baarm saylmak iin yabanc dil dahil her konu grubu iin alnan notun 50den ve konu gruplarnn aritmetik ortalamasnn da 70den aa olmamas gerekir.

(2) Snav katlar, snav komisyonu tarafndan ayr ayr veya birlikte kapal blmleri almadan deerlendirilir.

(3) Snav katlarndaki cevaplarla, cevap anahtarlarnn karlatrlmas sonucu verilen notlar snav kadnn st ksmna yazlr. Tm katlar deerlendirildikten sonra, snav komisyonu yeleri tarafndan kapal olan kimlik blm alarak, en yksek notlardan balamak zere baar srasn gsterir bir tutanak dzenlenir. Notlarn eitlii halinde yabanc dil notu yksek olana ncelik tannr.

(4) Yazl snavda baar gstererek szl snava girecek olanlarn listesi Bakanlk binasnda aslr ve Salk Bakanlnn internet sitesinde ilan edilir. Ayrca snavda baarl olan adaylara sonu, yaz ile de bildirilir.

Deneti yardmcl szl snav

MADDE 26 (1) Szl snavn yaplaca yer, tarih ve saat belirtilmek suretiyle Salk Bakanl internet sitesinde ilan edilir.

(2) Szl snavda aday;

a) Snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davran ve tepkilerinin meslee uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel yetenek ve genel kltr,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

ynlerinden deerlendirmeye tabi tutulur.

(3) Adaylar, komisyon tarafndan ikinci fkrann (a) bendi iin 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazl zelliklerin her biri iin 10ar puan zerinden deerlendirilir ve verilen puanlar ayr ayr tutanaa geirilir. Szl snavda baarl saylmak iin, komisyon bakan ve yelerinin 100 tam puan zerinden verdikleri puanlarn aritmetik ortalamasnn en az 70 olmas arttr.

Deneti yardmclna giri snav deerlendirilmesi ve sonularnn ilan

MADDE 27 (1) Deneti yardmcl snavn baarm saylmak iin giri snav notunun 70den az olmamas gerekir. Giri snav notu, yazl snav notu ile szl snav notu toplamnn ortalamas alnarak bulunur.

(2) Giri snav notunun eitlii halinde; srasyla yazl snav notu, yabanc dil notu ve KPSS puan yksek olan aday ncelik kazanr. Snav sonular Bakanln internet sitesinde ilan edilir, ayrca asil ve yedek listede yer alan adaylara tebligat yaplr. Asl adaylardan atama iin gelmeyen veya atamas yaplp da greve balamayan adaylarn ya da greve balayp da herhangi bir sebeple grevden ayrlanlarn yerine snav sonularnn ilanndan itibaren alt ay ierisinde yedek adaylar baar srasna gre arlr. Atama iin gelmeyen veya atamas yaplp da greve balamayan adaylar iin snav sonular kazanlm hak saylmaz.

Snav sonularna itiraz

MADDE 28 (1) Yazl ve szl snav sonularna itiraz, snav sonularnn ilan gnnden balamak zere 5 i gn ierisinde Bakanla yaplr. Bakanlk 10 i gn ierisinde itiraza cevap verir.

Deneti yardmclna atanma iin mracaat

MADDE 29 (1) Snav kazanan adaylara Bakanlk tarafndan gerekli tebligat yaplr. Kazanan aday, tebli tarihinden itibaren 15 gn iinde Bakanla mracaat etmedii takdirde hakkn kaybeder.

Deneti yardmclna atanma

MADDE 30 (1) Ayn giri snavnda baar gsterenlerin deneti yardmclna atanmalar snavdaki baar srasna gre yaplr.

BENC BLM

Deneti Yardmclarnn Yetitirilmesi ve Tez Sreci

Deneti yardmclarnn yetitirilmesi

MADDE 31 (1) Deneti yardmcl sresi en az yldr.

(2) Deneti yardmclar, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Aday Memurlarn Yetitirilmelerine likin Genel Ynetmelik ile bu Ynetmelikte belirtilen esaslar dhilinde eitim ve staja tabi tutulurlar.

(3) Deneti yardmcs olarak atananlar, denetiliin gerektirdii bilgi, beceri ve etik deerleri kazanmalar amacyla gerekli teorik ve pratik eitimlerden geirilir. Bu eitimler, Bakanlka belirlenir. Bu srete;

a) Bakanln tekilat yaps, grevleri ve alma dzeni hakknda bilgi ve tecrbe kazanmaya,

b) Bakanlk grev alanna giren konulara ilikin mevzuata ve bu mevzuatn uygulanmasna ilikin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c) Yazma, rapor yazma, inceleme ve aratrma teknikleri konularnda gerekli bilgi ve yetenei kazanmaya,

) Yabanc dil bilgisini gelitirmeye,

d) Bakanlk alma alanyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararas konferans, seminer ve eitim programlarna katlm ve temsil kabiliyetini gelitirmeye,

e) Yetki alanna giren yrrlkteki mevzuat ile denetim, inceleme ve soruturma konularnda tecrbe ve ihtisas sahibi olmalarn salamaya,

f) Denetim kltrn ve rehberlik anlayn gelitirmeye,

g) Temel yazl ve szl iletiim becerileri ile analitik dnme alkanl kazandrmaya,

) alma disiplini ve ekip almas alkanl kazandrmaya,

h) Bilimsel alma ve teknolojinin getirdii yeniliklerden yararlanma alkanln kazandrmaya,

) Bakanlk stratejik plannda yer alan ama ve hedefler konusunda bilgi sahibi olmalarn salamaya,

ynelik almalarda bulunurlar.

(4) Deneti yardmclar, hazrlanacak bir program erevesinde uygulamay yerinde grmek bakmndan uygun grlen Bakanlk hizmet biriminde doksan gn gememek zere rotasyona tabi tutulabilirler.

(5) Deneti yardmclar, 9 aylk sreler halinde ve 2 ayr deneti refakatinde denetim, inceleme ve soruturma usulleri hakknda bilgi ve deneyimlerini gelitirme ve mstakil olarak grev yapabilecek duruma gelmelerini salamak zere pratik eitim alrlar. Deneti yardmclar belirtilen sre ierisinde refakatinde bulunduklar denetinin denetim ve gzetimi altndadr. Kendilerine verilen grevleri, denetinin talimatna gre yerine getirirler.

Tez jrisi ve grevleri

MADDE 32 (1) Tez jrisi, tez konularnn belirlenme tarihinden en az otuz gn nce oluturulur.

(2) Tez jrisi, Bakann onay ile denetiler arasndan seilen biri jri bakan olmak zere be yeden oluur. Ayrca, ayn vasflar haiz 5 yedek ye de belirlenir. Bakanlka uygun grlmesi halinde retim yeleri de tez jrisi yesi olarak grevlendirilebilir. Ancak bu ekilde grevlendirilecek ye says ikiyi geemez.

(3) Tez jrisi; nerilen tez konular hakknda gr bildirir ve tezleri deerlendirir.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 33 (1) Tez konular, Salk Hizmetleri Genel Mdrl ile ibirlii ierisinde Bakanln ihtiyalarna gre Bakanlka belirlenir. Oluturulan tez konular listesi tez jrisine bildirilir. Tez jrisi bu liste ierisinden ncelikli konular, deneti yardmclarna tebli edilmek zere Bakanla gnderir.

(2) Deneti yardmclar bu listede yer alan tez konular arasndan tercih srasna gre tez konusunu aylksz izin ile toplam ay aan hastalk ve refakat izinleri hari iki yllk hizmetinin bitiminden itibaren bir ay iinde seip Bakanla bildirirler. Deneti yardmclarna ncelikli konular tebli edilmesi durumunda, deneti yardmclarnn tez konusu tercihlerini bu konular arasndan belirlemeleri esastr.

(3) Deneti yardmclarnn belirledikleri tez konular, tez jrisinin onayna sunulur. Tez jrisi, tez konusundan bir tanesini veya gerekli grlen hallerde baka bir tez konusunu deneti yardmcsnn hazrlayaca tez olarak belirleyebilir.

(4) Tez jrisi, deneti yardmcsnn hazrlayaca tezi belirledikten sonra, her deneti yardmcsna deneti yardmcsnn teklifi dorultusunda veya resen tez danman belirler. Bir retim yesi veya denetiden tez danman belirlenebilecei gibi tez konusu ile ilgili ihtisas sahibi kamu kurum ve kurulularnda alan personelden de tez danman belirlenebilir. Uygun bulunan tez konular ve tez danmanlar, deneti yardmclarna tebli edilmek suretiyle kesinleir.

(5) Deneti yardmcsna tez konusunun kesinlemesinden itibaren on iki ay tez hazrlama sresi verilir ve verimli bir alma yapabilmesini salamak amacyla bu srenin son iki ay ierisinde baka grev verilmez.

Tez hazrlanmasna ilikin esaslar

MADDE 34 (1) Tez konusunun baka bir kurum ve kuruluta uzmanlk, yksek lisans, doktora tezi veya baka bir ad altnda ayn ekilde incelenip savunulmam olmas zorunludur. Deneti yardmcsnn hazrlayaca tezin kendi gr ve deerlendirmeleri ile nerilerini iermesi ve bilimsel alma etiine uygun olmas gerekir.

(2) Deneti yardmcs, tezini tez danmannn rehberliinde bilimsel esaslara ve tez hazrlama klavuzuna uygun olarak hazrlar. Tez hazrlama klavuzu, Salk Hizmetleri Genel Mdrlnce hazrlanr. Tezde savunulan fikir ve grlerin zgnl ile sorumluluu tezi hazrlayan deneti yardmcsna aittir, bu grler Bakanln kurumsal grn yanstmaz.

Tezin teslimi

MADDE 35 (1) Deneti yardmcs, tez danmannn deerlendirme raporunu ve tez hazrlanmas iin tannan srenin bitiminde hazrlad tezi, elektronik ortamda ve yazl olarak Bakanla sunar.

(2) Tezlerini sunmayan/sunamayan deneti yardmcsna alt ay amamak zere ilave sre verilir.

Tezin deerlendirilmesi

MADDE 36 (1) Bakanla sunulan tezler be gn ierisinde tez jrisinin asil ve yedek yelerine gnderilir.

(2) Tez jrisi, teslim ald tezleri en ge iki ay ierisinde inceler ve bu srenin bitiminden itibaren bir ay ierisinde deneti yardmcsn tezini savunmak zere arr. Tezini teslim ettii halde, geerli grlecek bir mazeret nedeniyle tez savunmasna girememi olan deneti yardmcs iin ayr bir savunma tarihi belirlenir.

Tezin savunulmas

MADDE 37 (1) Deneti yardmcs, belirlenen gnde tezini szl olarak savunur ve tez jrisinin tez konusu ile ilgili sorularn cevaplandrr. Tez jrisi, tez danmann dinlemek zere davet eder.

(2) Tez jrisi yelerinin her biri, savunma toplantsnn ardndan teze ilikin puanlamasn yapar. 100 tam puan zerinden yaplacak deerlendirmede, verilen notlarn aritmetik ortalamas en az 70 puan olan tez, baarl kabul edilir.

(3) Geerli bir mazereti olmakszn savunma toplantsna girmeyen deneti yardmcs baarsz tez vermi saylr.

Tezin baarsz bulunmas

MADDE 38 (1) Tezi baarl bulunmayan deneti yardmclarna, baarsz olma gerekesinin yer ald tez jrisi raporunu dikkate almak suretiyle, yeni bir tez hazrlamas iin alt ay amamak zere sre verilir. Verilen ilave sre iinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazrladklar tezleri de kabul edilmeyenler hakknda 42 nci madde hkmleri uygulanr.

ALTINCI BLM

Yeterlik Snav ve Denetilie Atama

Deneti yeterlik snav komisyonu

MADDE 39 (1) Deneti yeterlik snavn, 17 nci maddede belirtilen ekilde oluturulacak snav komisyonu yapar. Snavlar yrrlkteki mevzuat hkmlerine gre yaplr.

Yeterlik snav

MADDE 40 (1) Tezi kabul edilen deneti yardmcs, aylksz izin ile toplam ay aan hastalk ve refakat izinleri hari en az yl fiilen almas kaydyla yeterlik snavna girmeye hak kazanr.

(2) Yeterlik snav, tezin kabulnden itibaren en ge alt ay ierisinde yaplr.

(3) Yeterlik snav, Bakanlk grev alanna giren ve snavdan alt ay nce ilan edilen konularda yazl ve szl olarak yaplr. Snav sorular Yeterlik Snav Komisyonunca hazrlanr. Snav sorularnn hazrlanmasnda gizlilie riayet edilir. Yazl ve szl snav puanlarnn aritmetik ortalamas esas alnarak 100 puan zerinden en az 70 puan alanlar baarl saylr.

(4) Yeterlik snavnda baarl olamayanlar veya snava girmeye hak kazand halde geerli mazereti olmakszn snav hakkn kullanmayanlara, bir yl iinde ikinci kez snav hakk verilir.

(5) kinci snavda da baar gsteremeyen veya snav hakkn kullanmayanlar hakknda 42 nci madde hkmleri uygulanr.

Yeterlik snavnda baarl olanlar ve denetilie atama

MADDE 41 (1) Yeterlik snavnda baarl olanlarn deneti kadrolarna atanabilmeleri, yardmclk dneminde alnm olmas kaydyla, Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan asgar (C) dzeyinde veya dil yeterlii bakmndan buna denklii kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan baka bir belgeye, yeterlik snavndan itibaren en ge iki yl iinde sahip olma artna baldr.

(2) Yeterlik snavnda baar gsteren deneti yardmclarnn deneti kadrolarna, yeterlik snav baar srasna gre atamalar yaplr. Yeterlik snav puanlarnn eitlii halinde, deneti yardmcl kdemi esas alnr.

Meslekten karlma

MADDE 42 (1) Verilen ilave sre iinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazrladklar tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci snavda da baar gsteremeyen veya snav hakkn kullanmayanlar ile sresi iinde yabanc dil yeterlii artn yerine getirmeyenler deneti yardmcs unvann kaybeder ve Bakanlkta veya bal kurulularnda durumlarna uygun memur unvanl kadrolara atanrlar.

YEDNC BLM

Denetime Tabi Olanlarn Ykmllkleri

Denetime tabi olanlarn ykmllkleri

MADDE 43 (1) Denetime tbi kamu ve zel tm salk kurum ve kurulularnn yneticileri ve grevli memurlar ile alanlar; btn belge, defter ve bilgileri talep edildii takdirde ibraz etmek, para ve para hkmndeki evrak ve ayniyat ilk talep hlinde gstermek, saylmasna ve incelenmesine yardmc olmak zorundadr. Denetiler, grevleri srasnda kamu kurum ve kurulular ve kamuya yararl dernekler ile gerek ve tzel kiilerden gerekli yardm, bilgi, evrak, kayt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanun engel bulunmadka bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

(2) Denetime tbi kamu ve zel tm salk kurum ve kurulularnn ynetici ve grevli memurlar ile alanlar; denetilerin grevlendirildikleri konularda, bilgi ilem sistemleri, raporlama aralar, internet, intranet ve benzeri alar ile veri tabanlarna eriimini salamak, elektronik, manyetik ve benzeri her trl elektronik bilgi iletiim ara ve gerelerindeki bilgiler ve kaytlar ilk talebinde denetiye gstermek ve incelemesine yardmda bulunmak zorundadr.

(3) Denetim, inceleme ve soruturmaya tabi tutulan resmi ve zel kurum ve kurulularn yneticileri, hizmetin gerei gibi yrtlebilmesi iin gereken nlemleri almak, Denetilere grevleri sresince uygun bir yer salamak ve gerekli dier tedbirleri almak zorundadrlar.

(4) Denetime balanan birim grevlilerine daha nceden verilmi izinlerin kullanlmas, hastalk ve benzeri zorunlu nedenler dnda, denetinin istemi zerine denetim sonuna kadar durdurulabilir. Denetim devam ettii sre iinde kurum grevlilerine denetinin bilgisi dnda izin verilemez. znini kullanmaya balam olanlar, zorunluluk bulunmadka geri arlmazlar. Ancak, denetinin gerekli grd zorunlu hallerde iznini kullanmaya balam olan personel geri arlabilir.

SEKZNC BLM

Ykselme, Kdem ve Deneti Gvencesi

Ykselme ve kdem

MADDE 44 (1) Salk badenetiliine ykselme; en az 10 yl denetilik yapm olanlar arasndan mesleki yetenek, liyakat, almalarda gsterilen gayret, baar, yabanc dil bilgisi, yapt ile ilgili yksek lisans ve kdem durumlar deerlendirilmek suretiyle Bakann nerisi ve Bakan onay ile gerekletirilir.

(2) Salk denetilii kdemine esas sre, deneti yardmcl ile denetilikte, denetilik sfat ve kadrosu muhafaza edilmek artyla idari grevlerde ve cretli izinlerde geirilen sredir. Denetilik kdemine esas sreleri ayn olanlar iin kdem sras; deneti yardmclar asndan giri snavndaki, denetiler iin yeterlik snavndaki baar derecelerine gre tespit edilir. Badenetilerin kdem sras denetilerden ncedir. Badenetiler arasndaki kdem srasnn tespitinde, Badenetilie atanma tarihi, ayn tarihte atananlar iin denetilik kdemi, denetilik kdemi ayn olanlar iin yeterlik snavndaki baar sras esas alnr.

(3) Bakanlk yaptktan sonra Denetilie dnenler, dneminin en kdemlisi saylrlar. Ayn dnemde bu durumda birden fazla deneti varsa, bunlarn kdem srasnn tespitinde denetilik kdemleri esas alnr.

(4) Bakanlktan ayrlp yeniden atananlarn Bakanlk dnda geirdikleri sre deneti kdemlerinde dikkate alnmaz.

Mesleki eitim

MADDE 45 (1) Denetiler, mesleki yeteneklerinin arttrlmas amacyla yurt iinde ve gerekiyorsa yurt dnda yksek lisans dahil eitime tabi tutulabilirler.

(2) Denetiler grev alanlaryla ilgili konularda inceleme ve aratrma yapmak ve mesleki bilgilerini artrmak zere 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Yetitirilmek Amacyla Yurt Dna Gnderilecek Devlet Memurlar Hakknda Ynetmelik hkmleri erevesinde yurt dna gnderilebilirler.

Mesleki gvence

MADDE 46 (1) Denetiler, grevlerini Bakan adna ve dorudan Bakana kar sorumlu olarak bamsz bir ekilde yerine getirirler.

(2) Denetiler kendi istekleri dnda veya denetim hizmetlerinin gerekleriyle badamayan ahlaki, mesleki veya performans ynnden yetersizlikleri ile salk durumu bakmndan yurdun her yerinde grev ve yolculuk yapmaya elverili olmad ve meslee giriteki artlardan herhangi birinin kayb tespit edilmedike grevden alnamaz, dier idari grevlere atanamazlar.

(3) Yetersizlik hallerinin, yarg karar, salk kurulu raporu, 3 salk denetisinin dzenleyecei inceleme ve soruturma raporu gibi belgelerle tevsiki esastr.

(4) Denetiler, denetilik haklar sakl kalmak zere, denetinin rzas ve Bakan onay ile Bakanlk tekilat idari kademelerinde geici olarak grevlendirilebilirler.

(5) Ak olan maddi ve hukuki durumun bilerek deitirilmesi veya baka trl gsterilmesi veya denetiliin ve etik ilkelerin gereklerine uyulmakszn rapor dzenlenip zarara yol almas gibi haller hari olmak zere denetilerin dzenledikleri raporlardaki kanaat ve teklifleri sebebiyle sorumlu tutulmamalar asldr.

Yeniden atanma

MADDE 47 (1) Bakanlkta deneti unvann kazandktan sonra Bakanlktan eitli sebeplerle ayrlanlardan denetilie atanmak isteyenler, gerekli nitelikleri yitirmemi olmalar, durumlarna uygun bo kadro bulunmas ve Bakanlka uygun bulunmas halinde yeniden atanabilirler.

DOKUZUNCU BLM

Denetim Trleri ve Denetime likin Esaslar

Dzenlilik denetimi

MADDE 48 (1) Bakanlk tekilat ile gerektiinde bal kurulularn ve bunlarn denetimi altndaki kurum ve kurulularn her trl i ve ilemlerinin ilgili kanun, tzk, ynetmelik ve dier mevzuata uygunluunun denetlenmesidir.

(2) Denetimlerde Bakanlka hazrlanan denetim rehberleri kullanlr. Denetimlerde su unsuruna rastlanlmsa, konunun incelenmesi veya soruturulmas iin Bakanlk vastasyla soruturma emri talep edilir.

Performans denetimi

MADDE 49 (1) Denetiler bir program, proje veya faaliyetin uygulanmas srasnda kullanlan kaynaklarn verimli, etkin ve tutumlu (ekonomik) kullanlp kullanlmadnn ortaya konulmas amacyla performans denetimleri yapar. Performans denetimi srasnda Bakanlk tarafndan hazrlanan Performans Denetim Rehberi kullanlr.

Performans deerlendirmesi ve llmesi

MADDE 50 (1) Denetiler 663 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 41 inci maddesi erevesinde yneticiler ve dier grevliler hakknda, verilen grevlere ve belirlenen hedeflere gre performans lm yapabilirler.

Risk odakl denetim

MADDE 51 (1) Mali, idari sistem ve kontrol mekanizmalarnn risk, hata ve zayflklarnn belirlenmesi ve iyi uygulama rneklerinin yaygnlatrlmas yoluyla sistemlerin gelitirilmesi hedeflerine ynelik olarak, mevzuata uygunluk, ynetim ve davran standartlaryla, i kontrollerin denetimi konularnda younlaan denetim trdr.

Bilgi teknolojileri denetimi

MADDE 52 (1) Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin srekliliinin ve gvenilirliinin deerlendirilmesidir.

Sistem denetimi

MADDE 53 (1) Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve i kontrol sisteminin; organizasyon yapsna katk salayc bir yaklamla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluunun aratrlmas, kaynaklarn ve uygulanan yntemlerin yeterliliinin llmesi suretiyle deerlendirilmesidir.

nceleme, soruturma ve n inceleme

MADDE 54 (1) Denetiler tarafndan, bir konunun veya yrtlen i ve ilemlerin mevcut bilgi ve belgelere dayanarak geree uygunluunun ve doruluunun belirlenmesi ve buna bal olarak mevzuat erevesinde yaplmas gereken ilemlerin saptanmas amacyla inceleme yrtlr. Yaplan inceleme sonucunda soruturma almasn gerektirir bir sonucun ortaya kmas ve konuyla ilgili soruturma yetkisi bulunmamas halinde Bakanlk vastasyla Bakanlk Makamndan soruturma yetkisi talep edilir.

(2) Denetiler tarafndan kamu grevlileri ve dier ilgililerin ceza ve disiplin hukukundan doan sorumluluklarnn saptanmas amacyla soruturma yrtlr.

(3) Denetiler Bakanlka grevlendirilmeleri halinde, memurlar ve dier kamu grevlileri hakknda 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanun gereince n inceleme yaparlar.

ONUNCU BLM

Raporlar

Denetim raporlarnn kapsam

MADDE 55 (1) Raporlar esas itibariyle somut verilere dayanlarak, objektif deerlendirmeleri ierecek ekilde, hizmetin hukuka uygunluk ile ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik iinde yrtlp yrtlmediinin tespiti, deerlendirilmesi ve nerileri kapsayacak biimde dzenlenir.

(2) nemli olmayan eksiklikler ve yanllklar iin grevlilere szl aklamalar yapmakla yetinilebilir. Gerektiinde denetim srasnda bunlarn giderilmesi salanr.

(3) Denetim srasnda inceleme, n inceleme, aratrma ve disiplin soruturmas konusu yaplan hususlar raporda ayrca belirtilir.

Rapor eitleri

MADDE 56 (1) Denetiler, almalarnn neticesinde iin zelliine gre;

a) Dzenlilik denetimi raporu,

b) Performans denetimi raporu,

c) Performans lm raporu,

) nceleme raporu,

d) Disiplin soruturma raporu,

e) Tazmin raporu,

f) Su duyurusu raporu,

g) Tevdi raporu,

) n inceleme raporu,

h) Aratrma raporu,

) Risk denetimi raporu,

i) Bilgi teknolojileri denetimi raporu,

j) Sistem denetimi raporu,

dzenlerler.

(2) Raporlar, iin tamamlanmasndan itibaren en ge 15 gn ierisinde sunulur.

(3) Raporlarn ak, anlalr, yazm kurallarna uygun olmas ve objektif delillere dayandrlmas gerekir.

Dzenlilik denetimi raporu

MADDE 57 (1) Dzenlilik denetimi raporlarnda denetlenen kurum, kurulu ve firmalarn denetim rehberlerinde ve klavuzlarnda belirtilen kriterlere uyumlar ksaca deerlendirilir. Denetim onaynda kurum verimlilik ve hizmet gstergelerinin deerlendirilmesi istenmise bu hususlar ayrca deerlendirilir.

(2) lke genelindeki kurum/kurulularda sistem ve ileyi ynnden aksayan ortak noktalarn tespiti amacyla, Bakanla sunulan dzenlilik denetim raporlar ve ekleri deerlendirilerek toplu sonular karlr. Hazrlanan ortak deerlendirme raporlar denetim raporlaryla birlikte ilgili kurum ve birimlere gnderilir.

Performans denetimi raporu

MADDE 58 (1) Performans denetimi raporu, bir program, proje veya faaliyetin uygulanmas srasnda kullanlan kaynaklarn verimli, etkin ve tutumlu (ekonomik) kullanlp kullanlmadnn denetlenmesi sonucu dzenlenen rapordur.

Performans lm raporu

MADDE 59 (1) 663 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 41 inci maddesi erevesinde performans deerlendirmesi yapacak yneticilere sunulmak zere, ilgili personel hakknda yaplan performans lm sonucunda dzenlenen rapordur.

nceleme raporu

MADDE 60 (1) nceleme raporlar, ikayet ve ihbarlar zerine yaplan inceleme sonucunda cezai takibat gerektirir hal grlmedii takdirde yaplacak ileme esas grlerin; yrrlkteki mevzuatn uygulanmasnda grlen noksanlklar ve bunlarn dzeltilme yollar ile yeniden konulmas gereken hkm ve usuller hakknda gr ve tekliflerin bildirilmesi maksadyla dzenlenir. Denetiler, bu raporlar verilen grev gerei olarak dzenlerler.

Disiplin soruturma raporu

MADDE 61 (1) Disiplin soruturma raporlar verilen soruturma onayna istinaden, disiplin suu niteliindeki tutum ve eylemlere ilikin olarak dzenlenir.

Tazmin raporu

MADDE 62 (1) Tazmin raporu, inceleme sonucu tespit edilen zararlarn tazmini amacyla yrrlkteki mevzuat erevesinde dzenlenen rapordur.

Su duyurusu raporu

MADDE 63 (1) Trk Ceza Kanununa veya zel kanunlara gre su saylan ve 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakkndaki Kanun kapsamnda soruturulamayan eylemlerle ilgili olarak yetkili yarg mercilerine gnderilmek zere dzenlenir. Bakanlk dndaki kurum ve kurulularn grev alanna giren konularn bildirilmesi veya personeli hakknda gerekli ilemlerin yaplmas amacyla da su duyurusu raporu dzenlenir.

Tevdi raporu

MADDE 64 (1) Denetim, inceleme ve soruturmalarn yrtlmesi srasnda 4483 sayl Kanun kapsamnda n inceleme yaplmas gereken konularn tespit edilmesi durumunda n inceleme yaptrmaya yetkili mercilere iletilmek zere tevdi raporu dzenlenir. Konunun zelliine gre tevdi raporu dzenlenmeyip, aklayc bir yazyla da yetkili merciye bilgi verme yoluna gidilebilir.

n inceleme raporu

MADDE 65 (1) n inceleme raporu, 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanuna gre yaplan incelemenin sonularnn aktarld rapor trdr.

Aratrma raporu

MADDE 66 (1) Aratrma yaptrlan eitli konular hakkndaki dnceler ile mesleki ve bilimsel almalarn sonularnn, bildirilmesi maksadyla dzenlenir.

Risk denetimi raporu

MADDE 67 (1) Mali, idari sistem ve kontrol mekanizmalarnn risk, hata ve zayflklarnn belirlenmesi ve iyi uygulama rneklerinin yaygnlatrlmas yoluyla sistemlerin gelitirilmesi hedeflerine ynelik olarak, mevzuata uygunluk, ynetim ve davran standartlaryla, i kontrollerin denetimi konularnda dzenlenen rapor trdr.

Bilgi teknolojileri denetimi raporu

MADDE 68 (1) Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin srekliliinin ve gvenilirliinin deerlendirilmesi amacyla dzenlenen rapordur.

Raporlar zerine yaplan ilemler

MADDE 69 (1) Bakan tarafndan grevlendirilecek denetiler, kendilerine tevdi edilen raporlar, kanunlar ile bunlara ilikin kararname, tzk, ynetmelik, genel tebli, sirkler, genelgeler ve zelgelere uygunluu ile maddi hata ve usul hatas ierip iermedii ynnden deerlendirirler.

(2) Ak hata ve noksanlk tespit edilen raporlarn, dzeltilmesi ve/veya tamamlanmas raporu dzenleyen denetiden istenir. Deneti ile gr birliine varlamad takdirde dier deneti veya denetilere yeniden inceletilir veya rapor zerinde inceleme yaptrlr ya da Bakanlk gr oluturulmak suretiyle Bakann takdiri dorultusunda raporlar muameleye konulur.

ONBRNC BLM

Birimler

Birimler

MADDE 70 (1) Birimler; Bakann emri altnda, Denetim, nceleme ve Soruturma Birimi ile dari ve Mali ler Biriminden oluur.

(2) Birimin ynetiminden sorumlu olmak zere Bakan tarafndan bir kii grevlendirilir.

Denetim, inceleme ve soruturma birimi

MADDE 71 (1) Denetim, nceleme ve Soruturma Birimi, Birimden sorumlu kii ile yeterli sayda personelden mteekkil olup, grevleri unlardr:

a) Denetim, inceleme ve soruturma konularnda denetilere verilecek grevlendirme yazmalarn yapmak.

b) Denetilerden gelen rapor ve denetim, inceleme ve soruturma evrakn kayt etmek ve ilgili olduu yerlere vererek takip etmek.

c) leri biten rapor ve evrak dzenli bir ekilde muhafaza etmek.

) Denetim, inceleme ve soruturma konularna ilikin cetvellerle istatistikleri tutmak.

d) Bakan tarafndan verilecek dier grevleri yapmak.

dari ve mali iler birimi

MADDE 72 (1) dari ve Mali ler Birimi, Birimden sorumlu kii ile yeterli sayda personelden mteekkil olup, grevleri unlardr:

a) Yllk bteyi hazrlamak, tahakkuk ilerini yapmak,

b) Denetilerin alma ve hak edi cetvellerini zamannda inceleyerek tahakkuka ait ilemi hazrlamak,

c) Denetilerin ve dier memurlarn zlk haklaryla ilgili idari ve mali ilemlerini yaparak takip etmek ve sonularn ilgililere bildirmek,

) Tanr malla ilgili her trl ilemleri yrtmek, kaytlarn tutmak,

d) Bakanla intikal eden her trl evrakn kaydn tutmak ve arivi dzenlemek,

e) Bakan tarafndan verilecek dier grevleri yapmak.

ONKNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Deneti kimlii ve nitelikli elektronik sertifika

MADDE 73 (1) Denetilere; nitelikli elektronik sertifikas temin edilir ve yetkili makamlarca imzalanm salk denetisi kimlik ve yetki belgesi verilir.

Haberleme

MADDE 74 (1) Denetiler, grevli gittikleri yerlere var ve buradan ayrllarn elektronik ortamda bildirirler.

zin kullanlmas

MADDE 75 (1) Denetiler, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa gre aldklar izinleri, bu izinlere hangi gn baladklarn ve greve dn tarihlerini Bakanla elektronik ortamda bildirirler.

devir cetveli

MADDE 76 (1) Denetiler, her ayn ilk haftasnda, bir nceki ay itibariyle zerlerindeki ilerin ayrntl safahatn ve muhtemel biti tarihini gsterir i devirlerini elektronik ortamda Bakanla bildirirler.

Yrrlkten kaldrlan mevzuat

MADDE 77 (1) 9/5/2004 tarihli ve 25457 sayl Resm Gazetede yaymlanan Salk Bakanl Tefti Kurulu Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Mevcut deneti yardmclarnn denetilie atanmalar

GEC MADDE 1 (1) 663 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin yaymland tarihte Salk Bakanl mfetti yardmcs kadrolarnda bulunanlarn yetitirilmesi, yeterlik snav konular ve deneti kadrolarna atanmalar ve kdem sreleri bu maddenin yrrle girdii tarihten nce tabi olduklar Salk Bakanl Tefti Kurulu Bakanl Ynetmelii ile dier ilgili mevzuat hkmlerine gre sonulandrlr.

Yrrlk

MADDE 78 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 79 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.