3 Ekim 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28784

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

AKARYAKIT KMAL VE NATO POL TESSLER LETME BAKANLII

PERSONEL YER DETRME SURETYLE ATANMA ESASLARINA

DAR YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 4/1/2009 tarihli ve 27100 sayl Resm Gazetede yaymlanan Akaryakt kmal ve NATO POL Tesisleri letme Bakanl Personeli Yer Deitirme Suretiyle Atanma Esaslarna Dair Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasndaki tabloda yer alan 8 yl ibaresi 4 yl, 10 yl ibaresi 6 yl olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Yer deitirme suretiyle atamalar, 10 uncu ve 10/A maddelerinde belirtilen nedenler hari olmak zere, her yln Haziran, Eyll aylarn kapsayan dnemde yaplr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 9 (1) Yer deitirme suretiyle atamalar; personelin adil ve dengeli bir ekilde dalm amac gzetilerek, renimi, uzmanl, i tecrbesi, mesleki bilgisi, bo kadro durumu ve hizmet blgelerindeki i ve personel ihtiyalar dikkate alnarak hazrlanan bir plan dhilinde yaplr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Haklarnda yaplan adli ve idari bir soruturma sonucunda yerinde kalmasnda saknca grlenlerin, hizmet blgelerindeki zorunlu alma srelerine baklmakszn, hizmetin gerei olarak yer deitirme suretiyle atamalar yaplr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinden sonra gelmek zere aadaki maddeler eklenmitir.

stee bal yer deitirmeler

MADDE 10/A (1) Aada belirtilen zrlerin belgelendirilmesi halinde, hizmet blgelerindeki zorunlu alma sreleri tamamlanmadan, memurun istei zerine yer deitirme suretiyle atama;

a) Memurun salk durumuna bal olarak yer deitirme isteinde bulunabilmesi iin; kendisinin veya kanunen bakmakla ykml olduu kimselerden birinin, bulunduu yerde kalmasnn salk durumunu tehlikeye koyacan ya da tam teekkll hastane bulunan bir yerde oturma zorunluluu bulunduunu, tam teekkll resmi hastaneden alnacak salk kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde,

b) Memurun e durumuna dayanarak yer deitirme isteinde bulunabilmesi iin; einin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayl Devlet Personel Bakanl Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye tabi bir kurumda memur statsnde altn, grev yeri belgesi ve vukuatl nfus kayt rnei ile belgelendirmesi halinde,

yaplabilir.

Olaanst hallerde yer deitirmeler

MADDE 10/B (1) Genel hayat etkileyen sava, skynetim, afet ve dier olaanst hallerde, ihtiyac karlamak amacyla herhangi bir arta bal kalmakszn yer deitirme suretiyle atama yaplabilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci, ikinci ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Yer Deitirme Kurulu; bu Ynetmelik kapsamna giren personelin yer deitirme suretiyle yaplacak atama ilemlerini incelemek ve deerlendirmek zere, nsan Kaynaklar Dairesi Bakan bakanlnda, Personel ube Mdr, nsan Kaynaklar Planlama ve Gelitirme ube Mdr, Memur Personel efi ve Personel ube Mdrlnde grev yapan bir memur olmak zere toplam 5 yeden oluur.

(2) Kurul, Bakann ars zerine mracaat dneminin sona erdii tarihi izleyen 10 gn iinde ve salt ounluun katlmyla toplanr. Bakan ve yelerin grevde bulunmamalar halinde toplantya vekilleri katlr. htiya duyulmas halinde birden fazla toplant da yaplabilir. Kararlar oy okluu ile alnr. ekimser oy kullanlamaz. Kurul toplantlar ve alnan gerekeli kararlar bir tutanak ile tespit edilir ve Bakanlk onayna sunulur. Karara muhalif kalan ye gerekesini tutanakta belirtmek zorundadr.

(4) Kurul, atanma istek formu, tercih sras, bo veya boalacak kadro durumlarn; liyakat, renimi, uzmanl, i tecrbesi, mesleki bilgisi, hizmet gerekleri ve kamu yarar ilkelerini gzeterek karar verir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin ikinci fkras ve nc fkrasnn son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Hizmet blgesinde zorunlu alma sresini tamamlayanlar ile tamamlamayarak 10/A maddesinde belirtilen neden ve zrlerini belgeleyen personel; bu Ynetmeliin ekinde yer alan EK-2 Yer Deitirme Suretiyle Atanma stek Formunu istedikleri hizmet alanlarnn belirtilmesi suretiyle doldurarak nc fkrada belirtilen yerlere bavururlar.

Bavurular, idarece gerekli dzenlemelerin yaplmas ve duyurulmasn mteakip internet ortamnda da yaplabilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Grev yapt hizmet blgesinde ihtiya fazlal tespit edilen personel, ihtiya olan blgelere tercih kullandrlmak suretiyle; bu Ynetmeliin ve Devlet Memurlarnn Yer Deitirme Suretiyle Atanmalarna likin Ynetmeliin ilgili hkmleri uygulanarak ayn usulle atanabilir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesi ile ekinde yer alan EK-3 sayl Yer Deitirme Bavuru Deerlendirme Formu yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 10 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 11 Bu Ynetmelik hkmlerini Akaryakt kmal ve NATO POL Tesisleri letme Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/1/2009

27100

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/10/2011

28098