3 Ekim 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28784

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 5535                                                                                            Karar Tarihi: 26/9/2013

Kurul Başkanlığının 25/9/2013 tarihli yazısı ekinde gönderilen 19/9/2013 tarih ve 20008792.41.1-23478 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca; yurt içi ve yurt dışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara, Türkiye’de yerleşik firmalara kullandıracakları kredilere yönelik teminatın kontrolü, borçludan teslim alınması ve raporlanması ile kredilerin dokümantasyonu, teminatın alımı ve çözülmesi süreçlerine dair operasyonel işlemler konusunda destek/danışmanlık hizmeti sunulmasına izin verilmesine

karar verilmiştir.