2 Ekim 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28783

YNETMELK

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

ELEKTRK PYASASINDA LSANSSIZ ELEKTRK RETMNE

LKN YNETMELK

BRNC BLM

Genel Hkmler

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac elektrik piyasasnda; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayl Elektrik Piyasas Kanununun 14 nc maddesi kapsamnda, tketicilerin elektrik ihtiyalarnn tketim noktasna en yakn retim tesislerinden karlanmas, arz gvenliinin salanmasnda kk lekli retim tesislerinin lke ekonomisine kazandrlmas ve etkin kullanmnn salanmas, elektrik ebekesinde meydana gelen kayp miktarlarnn drlmesi amacyla lisans alma ile irket kurma ykmll olmakszn, elektrik enerjisi retebilecek gerek veya tzel kiilere uygulanacak usul ve esaslarn belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik;

a) 6446 sayl Elektrik Piyasas Kanununun 14 nc maddesi erevesinde kurulmas ngrlen retim tesislerinin sisteme balanmasna ilikin teknik usul ve esaslar ile bu retim tesislerinin kurulmasna ilikin bavuru yaplmasna ve bavurularn deerlendirilmesine,

b) Lisanssz retim faaliyeti kapsamnda elektrik enerjisi reten gerek ve tzel kiilerin ihtiyacnn zerinde rettii elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde yaplacak uygulamaya,

c) Lisanssz retim faaliyeti ile ilgili arazi temini, retim tesisi devri ve retim faaliyetinde bulunan gerek veya tzel kiiler ile lgili ebeke letmecilerinin hak ve ykmllklerine,

) Lisanssz retim faaliyetinde bulunan kiilerin bu Ynetmelik kapsamndaki faaliyetleri ile kurulan retim tesislerinin denetlenmesine,

ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 6446 sayl Elektrik Piyasas Kanununun 14 nc maddesi ile 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayl Yenilenebilir Enerji Kaynaklarnn Elektrik Enerjisi retimi Amal Kullanmna likin Kanunun 6/A maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Adalanma: Datm sisteminin retim tesisi bulunan bir blgesinin enerjili kalacak ekilde datm sisteminden fiziksel olarak ayrlmasn,

b) AG: Etkin iddeti 1000 Volt ve altndaki gerilimi,

c) Balanabilirlik oran: Datm sistemine bal retim tesislerinin ksa devre katks hari balant noktasndaki faz ksa devre akmnn, balanacak retim tesisinin nominal akmna blm ile elde edilecek deeri,

) Balant: retim tesisinin AG veya YG seviyesinde bir koruma tehizat zerinden datm veya iletim sistemiyle irtibatlandrlmasn,

d) Balant ekipman: retim tesisinin datm veya iletim sistemine balants iin kullanlan, retim tesisi zerinde ve/veya retim tesisi ile balant noktas arasnda tesis edilen koruma ve kumanda sistemlerinin btnn,

e) Balant noktas: Kullanclarn balant anlamalar uyarnca sisteme balandklar saha veya irtibat noktasn,

f) Bakanlk: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanln,

g) DS: Devlet Su leri Genel Mdrln,

) Evirici: Doru akm alternatif akma dntren dzenei,

h) Fatura dnemi: Bir takvim aynn ilk gn saat 00:00da balayp, ayn ayn son gn saat 24:00da biten sreyi,

) l zel daresi: retim tesisinin kurulaca yerin il zel idaresini veya il zel idaresi bulunmayan yerlerde Yatrm zleme ve Koordinasyon Bakanln,

i) lgili mevzuat: Elektrik piyasasna ilikin kanun, ynetmelik, tebli, genelge ve Kurul kararlarn,

j) lgili ebeke iletmecisi: lgisine gre TEAޒ, datm irketini veya OSB datm lisans sahibi tzel kiiyi,

k) lgili teknik mevzuat: Bakanlk tarafndan karlan ilgili ynetmelik, tebli ve dier dzenlemeleri,

l) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayl Elektrik Piyasas Kanununu,

m) Kojenerasyon tesisi: Is ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin e zamanl olarak retiminin gerekletirildii tesisi,

n) Bu Ynetmelik kapsamndaki kojenerasyon tesisi: Bakanlka belirlenen verimlilik deerini salayan kategorideki kojenerasyon tesisini,

o) Mikrokojenerasyon tesisi: Elektrik enerjisine dayal toplam kurulu gc 100 kWeve altnda olan kojenerasyon tesisini,

) Muafiyetli retim miktar: Her bir datm blgesinde, bu Ynetmelik kapsamnda yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal retim tesisi kuran gerek veya tzel kiilerin retim tesislerinde lgili Mevzuat hkmlerine uygun olarak retip sisteme verdikleri ihtiya fazlas elektrik enerjisi miktarn,

p) ebeke: lgisine gre iletim, datm veya OSB datm ebekesini,

r) Tebli: Elektrik Piyasasnda Lisanssz Elektrik retimine likin Ynetmeliin Uygulanmasna Dair Teblii,

s) Teknik deerlendirme raporu: Rzgar veya gne enerjisine dayal retim sahalarnn etkin kullanlmasna ilikin YEGM tarafndan yaplan deerlendirmeyi,

) Teknik etkileim izni: Teknik Etkileim Analizinin neticesine gre, ilgili kurumlar tarafndan olumlu veya artl olarak Bakanlk araclyla ilgili kiilere verilen izni,

t) Tketim tesisi: Bir gerek ya da tzel kiinin uhdesinde olup balant anlamas kapsamnda datm veya iletim sistemine bal veya retim tesisi ile birlikte balanacak ya da 25/9/2002 tarihinden nce imzalanm yerine kaim bir szleme kapsamnda datm veya iletim sistemine bal, elektrik enerjisi tketen birim, tesis ya da tehizat,

u) YEGM: Bakanlk Yenilenebilir Enerji Genel Mdrln,

) YEKDEM: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarnn Belgelendirilmesine ve Desteklenmesine likin Ynetmelik kapsamndaki yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal retim faaliyeti gsteren retim lisans sahibi tzel kiilerin bizzat ve bu Ynetmelik kapsamnda yenilenebilir enerji kaynaklarndan retim yapan kiilerin blgelerinde bulunduklar grevli tedarik irketleri araclyla faydalanabilecei fiyatlar, sreler ve bunlara yaplacak demelere ilikin usul ve esaslar ieren destekleme mekanizmasn,

v) Yenilenebilir enerji kaynaklar: Hidrolik, rzgr, gne, jeotermal, biyoktle, biyoktleden elde edilen gaz (p gaz dahil), dalga, aknt enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarn,

y) YEK Kanunu: 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayl Yenilenebilir Enerji Kaynaklarnn Elektrik Enerjisi retimi Amal Kullanmna likin Kanunu,

z) YG: Etkin iddeti 1000 Voltun zerinde olan gerilimi,

ifade eder.

(2) Bu Ynetmelik erevesinde, retim tesisiyle tketim tesisinin datm sistemine ayn baradan bal olmas halinde ilgili retim ve tketim tesisleri ayn yerde kabul edilir.

(3) Bu Ynetmelikte geen ana kolon hatt, kolon hatt ve yap balant hatt ibareleri lgili Teknik Mevzuattaki anlam ve kapsama; dier ifade ve ksaltmalar ise lgili Mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

Lisans alma ile irket kurma muafiyeti

MADDE 5 (1) nlisans ve lisans alma ile irket kurma ykmllnden muaf olarak kurulabilecek retim tesisleri unlardr:

a) mdat gruplar,

b) letim ya da datm sistemiyle balant tesis etmeden izole alan retim tesisleri,

c) Kurulu gc bir megavat veya Kanunun 14 nc maddesi erevesinde Bakanlar Kurulu karar ile belirlenmi kurulu g st snrna kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal retim tesisleri,

) rettii enerjinin tamamn iletim veya datm sistemine vermeden kullanan, retimi ve tketimi ayn lm noktasnda olan, yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal retim tesisleri,

d) Bakanlka belirlenecek verimlilik deerini salayan kategorideki kojenerasyon tesisleri,

e) Mikrokojenerasyon tesisleri,

f) Belediyelerin kat atk tesisleri ile artma tesisi amurlarnn bertarafnda kullanlmak zere kurulan retim tesisleri,

g) Sermayesinin yarsndan fazlas dorudan veya dolayl olarak belediyeye ait olan tzel kiilerce, belediyeler tarafndan iletilen su isale hatlar ile atk su isale hatlar zerinde teknik imkann olmas ve DS tarafndan uygun bulunmas halinde kurulan retim tesisleri.

(2) nlisans ve lisans alma ykmllnden muaf olan yenilenebilir enerji kaynaklarndan elektrik enerjisi reten gerek veya tzel kiilerin ihtiyacnn zerinde rettii elektrik enerjisinin sisteme verilmesi hlinde sz konusu elektrik enerjisi, ilgili grevli tedarik irketi aracl ile YEKDEM kapsamnda deerlendirilir.

(3) Birinci fkrann (g) bendi kapsamnda kurulacak retim tesislerinin su kullanm hakkna ilikin ilemler, 26/6/2003 tarihli ve 25150 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektrik Piyasasnda retim Faaliyetinde Bulunmak zere Su Kullanm Hakk Anlamas mzalanmasna likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik hkmleri erevesinde sonulandrlr.

(4) Bu Ynetmelik erevesinde, datm sisteminde yeterli kapasite bulunmas halinde bir tketim tesisi iin birden fazla kojenerasyon veya yenilenebilir enerji kaynana dayal retim tesisi kurulmasna izin verilebilir. Her bir tketim tesisi iin birinci fkrann (c) bendi kapsamnda kurulabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal retim tesisinin veya tesislerinin toplam kurulu gc, birinci fkrann (c) bendi kapsamndaki azami kapasiteden fazla olamaz. Bir gerek veya tzel kii, uhdesindeki her bir tketim tesisi iin sadece bir adet mikrokojenerasyon tesisi kurabilir.

(5) Bu Ynetmelik kapsamnda retim tesisi kuracak gerek veya tzel kiilerin retim tesisleri ile tketim tesislerinin ayn datm blgesi ierisinde olmas zorunludur.

(6) Birinci fkrann (a), (b), (), (d), (f) ve (g) bentleri kapsamnda yer alan retim tesisleri iin kurulu g st snr uygulanmaz.

KNC BLM

Balant ve Sistem Kullanmna likin Hkmler

Balant esaslar

MADDE 6 (1) Bu Ynetmelik kapsamna giren retim tesisleri, drdnc fkra kapsamnda belirtilen istisnalar dnda, datm sistemine balanr. lgili ebeke letmecisi, retim tesisinin teknik zelliklerine ve balant noktas itibaryla datm sisteminin mevcut kapasitesine gre retim tesisini YG veya AG seviyesinden datm sistemine balayabilir. Balant bavurusu talebi, ancak lgili Mevzuat ve lgili Teknik Mevzuat hkmleri kapsamnda reddedilebilir.

(2) Bu Ynetmelik kapsamnda YG seviyesinden datm sistemine balanmak isteyen rzgr ve/veya gne enerjisine dayal retim tesisi balant bavurular iin, 5 inci maddenin drdnc fkras hkmleri sakl kalmak kaydyla, bir transformatr merkezine ynlendirilen toplam kurulu gcn 2 MWn zerinde olmas halinde ilgili datm irketi veya OSB datm lisans sahibi tzel kii TEAޒa kaynak baznda ayr ayr balant kapasite bildiriminde bulunur ve TEAޒn grleri alnr. Datm irketi veya OSB datm lisans sahibi tzel kii, TEAޒn bildirecei balanabilir kapasiteyi balant grlerinin sonulandrlmasna esas alr. TEA, talepleri kendisine geli tarihinden itibaren bir ay iinde sonulandrr.

(3) YG seviyesinden balant talebinde bulunan rzgr ve/veya gne enerjisine dayal retim tesisi bavurular transformatr merkezi baznda ikinci fkra kapsamnda belirlenecek kapasiteye ulancaya kadar 8 inci maddenin drdnc fkras hkmne gre yaplacak deerlendirme erevesinde datm sistemine balanr.

(4) 5 inci maddenin birinci fkrasnn;

a) () bendi kapsamnda kurulacak retim tesisleri bu tesisler ile ilikilendirilecek tketim tesisinin sisteme iletim seviyesinden bal olmas halinde,

b) (d) bendi kapsamnda kurulacak kojenerasyon tesisleri kurulu gcne bal olarak,

iletim sistemine balanr.

Bu fkra kapsamnda iletim sistemine balanacak retim tesisi bavurular iin bu Ynetmelikte datm sistemine balanacak retim tesisi bavurularnda datm irketince yrtlmesi ngrlen i ve ilemler, TEA tarafndan yrtlr.

Balant bavurusu

MADDE 7 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda hidrolik kaynaa dayal retim tesisleri haricindeki retim tesislerinde retim yapmak isteyen gerek veya tzel kiiler, balant ve sistem kullanm amacyla, ekinde aadaki bilgi ve belgeler bulunan Ek-1de yer alan Lisanssz retim Balant Bavuru Formu ile dorudan lgili ebeke letmecisine bavurur. Bu bavurularda;

a) retim tesisinin kurulaca yere ait tapu kayd veya kira szlemesi veya kullanm hakkn gsterir belge,

b) Kojenerasyon tesisleri iin tesis toplam verimliliine ilikin belge,

c) Biyoktle ve biyoktleden elde edilen gaz (p gaz dhil) ile rzgr ve gne enerjisine dayal retim tesisleri hari olmak zere yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanm hakknn elde edildiine dair belge,

) Bavuru cretinin lgili ebeke letmecisinin hesabna yatrldna dair makbuz veya dekont,

d) Kurulacak tesisin teknik zelliklerini de gsteren Tek Hat emas,

sunulur.

(2) Bu Ynetmelik kapsamnda hidrolik kaynaklara dayal retim tesisi kurmak isteyen gerek veya tzel kiiler sisteme balant ve su kullanm hakk edinimi amacyla, Ek-2de yer alan Bavuru Dilekesi ve Ek-1de yer alan Lisanssz retim Balant Bavuru Formu ile tesisin kurulaca yerin l zel daresine bavuruda bulunur. Sz konusu bavuru ekinde; birinci fkrann (a), () ve (d) bentlerinde belirtilen belgelerin sunulmas zorunludur. l zel dareleri, retim tesisinin yapmnn su rejimi asndan uygun bulunduuna dair gr almak iin her takvim ay iinde alnan balant bavurularn takip eden ayn ilk be gn iinde DSݒnin yetkili blge mdrlklerine gnderir. lgili DS birimi, su rejimi asndan uygunluk grn kendisine bavurunun ulat ay takip eden ayn yirminci gnne kadar sonulandrr ve l zel daresine gnderir. DSݒnin ilgili birimi tarafndan gnderilen grn olumlu olmas halinde, l zel daresi olumlu grn kendisine ulat ay takip eden ayn ilk be gn ierisinde balantya ilikin bavuruyu lgili ebeke letmecisine gnderir. Bavurularn l zel daresi tarafndan lgili ebeke letmecisine gnderilmemesi halinde, yatrlan bavuru bedeli bavuru sahibinin talebi zerine lgili ebeke letmecisi tarafndan bavuru sahibine iade edilir.

(3) Bavuru sahibi gerek veya tzel kii, DS tarafndan karlan mevzuatta istenen belgeleri de bavuru dosyasna eklemekle ykmldr. DS tarafndan karlan mevzuatta istenen bilgi veya belgeler tamamlanmadan hidrolik kaynaklara dayal retim tesisi kurmak amacyla bavuru yaplamaz.

(4) 5 inci maddenin birinci fkrasnn () bendi ile (d) bendi kapsamnda kurulacak retim tesisine ilikin balant bavurusu birinci fkrada yer alan belgeler ile;

a) letim seviyesinden balanacak retim tesisleri iin TEAޒa,

b) Datm seviyesinden balanacak retim tesisleri iin ilgili datm irketi veya OSB datm lisans sahibi tzel kiiye,

yaplr.

(5) Bu madde kapsamnda bavuruda bulunan gerek veya tzel kiilerin, bavuruda bulunduu ay ierisinde ilgili retim tesisine ilikin yazl olarak kurulu g deiiklii talebinde bulunmas halinde,

a) Kurulu g deiikliine ilikin talep tarihi bavuru tarihi olarak kabul edilir.

b) Yeni kurulu gce gre sunulmas gereken belgeler bavuru ekinde sunulur.

Balant bavurusunun deerlendirilmesi ve sonulandrlmas

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda retim yapmak isteyen gerek veya tzel kiilerin her takvim ay iinde alnan bavurular ile l zel darelerinden ynlendirilen bavurular, lgili ebeke letmecisi tarafndan, takip eden ayn ilk yirmi gn iinde toplu olarak deerlendirilir ve sonulandrlr. Eksik veya yanl evrak verenlerin bavurular deerlendirmeye alnmaz. Eksik veya yanlln mahiyeti hakknda, bavuru sahibine eksikliklerin on i gn ierisinde tamamlanmas iin bildirimde bulunulur. Eksik belgelerin sresinde tamamlanmamas halinde, bavuru reddedilerek sunulan belgeler bavuru sahibine iade edilir ve ilgili l zel daresine konu hakknda bilgi verilir. Eksiksiz olarak yapld tespit edilen bavurular bavuru tarihi itibariyle veya eksikliklerin giderildiine ilikin belgelerin lgili ebeke letmecisinin evrakna giri tarihi itibari ile deerlendirmeye alnr. Bu bavurularn deerlendirmesi eksikliklerin tamamland tarih itibariyle yaplm olan bavurularla birlikte yaplr.

(2) TEA gr sorulan bavurular, TEA grnn datm irketi veya OSB datm lisans sahibi tzel kiiye ulat tarih itibariyle mevcut bavurular ile birlikte Teblide belirlenen usule gre deerlendirilir. Birinci fkrada belirlenen sre bu bavurularda sadece datm irketi veya OSB datm lisans sahibi tzel kiinin ilemleri iin uygulanr.

(3) Rzgar enerjisine dayal bavurulardan; balant noktas uygun bulunanlar ile alternatif balant nerilen bavurular hakknda YEGM tarafndan Teknik Deerlendirme Raporu hazrlanmas iin Teblide belirlenen usule gre ilem tesis edilir. Birinci fkrada belirlenen sre bu bavurularda sadece lgili ebeke letmecisinin ilemleri iin uygulanr.

(4) lgili ebeke letmecisi tarafndan ebekeye balants yaplacak olan retim tesisinin balantsna ilikin deerlendirmede;

a) Bavuruya konu retim tesisinin yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal olmas,

b) Bavuruya konu retim tesisinin kojenerasyon tesisi olmas,

c) Bavuru sahibinin son bir yl iindeki tketim miktarnn dier bavurulardan yksek olmas,

) Bavuruya konu retim tesisinin tketim tesisi ile ayn yerde olmas,

d) Bavurunun tketim birletirme hkmleri kapsamndaki bavuru olmas,

e) Bavuru sahibinin nceden olumlu balant gr verilmi bir bavurusunun olmamas,

kriterleri srasyla uygulanr. Bir yllk tketimi olmayan bavuru sahiplerinin yllk tketimleri mevcut aylk tketimlerinin ortalamas dikkate alnarak yllk bazda, sadece bir aylk tketiminin olmas halinde bu tketimi dikkate alnarak yllk bazda hesap edilir. na aamasndaki tesisler iin yaplan bavurularda proje deerleri dikkate alnarak en yakndaki benzer abonelerin tketimlerine gre hesap yaplr. Yaplan deerlendirme sonucunda, birden fazla bavurunun tm kriterleri salamas durumunda lgili ebeke letmecisine veya varsa ilgili l zel daresine yaplan bavuru tarihi sralamaya esas alnr.

(5) lgili ebeke letmecisi, bu madde kapsamnda deerlendirilen bavurulara ilikin gerekeli deerlendirme neticesini ve balant noktas uygun bulunmayan bavurular iin varsa alternatif balant nerisini kendi internet sayfasnda bir ay sreyle ilan eder, hidrolik kaynaa dayal retim tesislerine ilikin deerlendirme sonularn ilgili l zel daresine yazl olarak bildirir.

Balant ve sistem kullanm iin bavuru

MADDE 9 (1) Hidrolik kaynaa dayal retim tesisleri bakmndan Ek-3te yer alan rnee uygun Su Kullanm Hakk zin Belgesi dzenlemeye, bavuru yaplan l zel daresi yetkilidir. lgili l zel daresi, su kullanm hakk izin belgesini ancak bavurunun DS tara tekilatnca retim tesisinin yapmnn su rejimi asndan uygun bulunduuna dair gr ve lgili ebeke letmecisinin uygun balant grnn birlikte bulunmas halinde dzenleyebilir.

(2) Hidrolik kaynaa dayal retim tesisleri bakmndan ilgili l zel daresinden su kullanm hakk izin belgesini alan ve dier kaynaklar bakmndan balant bavurusu uygun bulunan veya lgili ebeke letmecisi tarafndan teklif edilen alternatif balant noktas nerisini kabul edenler ile rzgar enerjisine dayal bavurularda Teknik Deerlendirme Raporu olumlu olanlara lgili ebeke letmecisi Balant Anlamasna ar Mektubu gnderilir. Kendisine Balant Anlamasna ar Mektubu gnderilen gerek veya tzel kiilere, sz konusu su kullanm hakk izin belgesinin alnma veya Balant Anlamasna ar Mektubunun tebli tarihinden itibaren yzseksen gn sre verilir. Gerek veya tzel kiiler sz konusu srenin ilk doksan gn ierisinde retim tesisi ve varsa irtibat hatt projesini Bakanlk veya Bakanln yetki verdii kurum ve/veya tzel kiilerin onayna sunar. Doksan gn iinde proje onay iin bavuruda bulunmayan gerek veya tzel kiilerin balant bavurular geersiz saylarak sunmu olduklar belgeler kendilerine iade edilir.

(3) lgili gerek veya tzel kiilerin aadaki belgeleri lgili ebeke letmecisine sresi ierisinde ve eksiksiz olarak sunmalar halinde, lgili ebeke letmecisi kendileriyle otuz gn ierisinde balant anlamas imzalamakla ykmldr:

a) retim tesisinin inaatna balanabilmesi iin lgili Teknik Mevzuat erevesinde alnmas gereken proje onay,

b) Rzgar enerjisine dayal bavurularda Teknik Etkileim zni.

(4) nc fkrada belirlenen belgeleri zamannda edinemeyen bavuru sahiplerinin, sz konusu belgeleri kendi kusurlar olmakszn edinemediklerinin lgili ebeke letmecisi tarafndan anlalmas halinde, ilgili gerek veya tzel kiilere lgili ebeke letmecisi tarafndan ay ilave sre verilir.

(5) Kendisine drdnc fkra kapsamnda ek sre verilen bavuru sahiplerinin, verilen ek sre sonuna kadar sz konusu belgeleri lgili ebeke letmecisine sunamamalar halinde, ilgili gerek veya tzel kiiler balant anlamas imzalama hakkn kaybeder ve mevcut belgeleri kendisine iade edilir.

(6) Hidrolik kaynaa dayal retim tesisleri bakmndan su kullanm hakk izin belgesi verilen, dier kaynaklar bakmndan lgili ebeke letmecisi tarafndan kendisi iin Balant Anlamasna ar Mektubu dzenlenen gerek veya tzel kiiler tarafndan, lgili ebeke letmecisi ile balant anlamas imzalanana kadar kurulu g deiiklii talebinde bulunulamaz.

(7) Balant anlamas imzalanan retim tesislerinde kurulu g art talebinde bulunulmas halinde, ilgili talep sz konusu talebin yapld ayda yaplan dier tm bavurular ile birlikte deerlendirilir. Bu kapsamda;

a) Sz konusu talebe lgili ebeke letmecisi tarafndan olumsuz gr verilmesi veya nerilen alternatif balant grnn ilgili gerek veya tzel kii tarafndan kabul edilmemesi halinde, bavuru sahibine ait mevcut balant anlamasnn geerlilii devam eder.

b) Sz konusu talebe lgili ebeke letmecisi tarafndan olumlu gr verilmesi veya nerilen alternatif balant grnn ilgili gerek veya tzel kii tarafndan kabul edilmesi halinde, kabul edilme tarihinden itibaren otuz gn ierisinde retim tesisinin projesi tadil edilerek ikinci fkra erevesinde Bakanlk veya Bakanln yetki verdii kurum ve/veya tzel kiilerin onayna sunulur. Proje onaynn tamamlanmasndan itibaren otuz gn ierisinde ilgili balant anlamas yeni kurulu gce gre revize edilir. lgili gerek veya tzel kiinin sresi ierisinde anlamay imzalamaktan imtina etmesi halinde, kurulu g art talebine ilikin balant gr kendiliinden geersiz hale gelir. Bu durumda ilgili kiinin bavuruda sunduu belgeler kendisine iade edilir.

c) Kurulu g artna ilikin talebin olumlu bulunmas halinde, ilgili retim tesisinin tamamlanmas iin 24 nc maddenin birinci fkrasnda belirlenen srelere ilave olarak alt ay ek sre verilir.

) Bu fkra kapsamnda kurulu g art talebine, retim tesisinin geici kabul yaplana kadar sadece bir defa izin verilebilir.

Balant ve sistem kullanm

MADDE 10 (1) retim tesisinin ebekeye balantsnda kullanlacak olan balant ekipman retim tesisinin ayrlmaz bir parasdr. retim tesisinin ebekeye balantsnda, korumasnda veya kumandasnda retim tesisine ilave olarak dhili veya harici bir balant ekipman kullanlmas durumunda, balant ekipmanlar da retim tesisine ilikin kabul testlerine dhil edilir.

(2) Bu Ynetmelik kapsamnda; ebekeye balanacak reticilerle yaplacak balant ve sistem kullanm anlamalarnda yer alacak genel hkmler, lgili ebeke letmecisinin gr alnarak Kurul tarafndan belirlenir. Belirlenen genel hkmler lgili ebeke letmecisinin ve Kurumun internet sayfalarnda yaymlanr.

(3) Balantya ilikin mlkiyet ve iletme snrlar, balant anlamasnda belirlenir.

(4) retim tesisleri, sistem kullanm anlamasnda belirtilen tarihten itibaren sisteme enerji verebilir. Bu tarih hibir ekilde Bakanlk veya Bakanln yetki verdii kurulu ve/veya tzel kiiler tarafndan retim tesisinin geici kabulnn yapld tarihten nce olamaz.

(5) Bu Ynetmelik kapsamnda retim yapan gerek ve tzel kiiler;

a) retim ve tketim tesislerinin ayn yerde olmas halinde sisteme verdii veya sistemden ektii net enerji miktar iin,

b) retim ve tketim tesislerinin ayn yerde olmamas halinde sisteme verdii ve sistemden ektii enerji miktarlar iin ayr ayr,

sistem kullanm bedeli der.

NC BLM

retim Kaynak Belgesine ve Teknik Hususlara likin Hkmler

Lisanssz reticilere retim kaynak belgesi verilmesi

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda yenilenebilir enerji kaynaklarndan retim yapmak amacyla lgili ebeke letmecisi ile balant anlamas ve sistem kullanm anlamasn imzalayan reticilere, talep etmeleri halinde, Ek-4te yer alan rnee uygun retim Kaynak Belgesi lgili ebeke letmecisi tarafndan verilir.

(2) Bu madde kapsamnda yaplacak bavurular lgili ebeke letmecisi tarafndan en ge on i gn ierisinde sonulandrlr. Bu madde kapsamnda ayn retim dnemine ilikin sadece bir kez retim Kaynak Belgesi verilir.

Balant noktas seimi

MADDE 12 (1) Bavuruda beyan edilen retim tesisi kurulu gcnn;

a) 11 kWeve altnda olmas halinde AG,

b) 11 kWenin zerinde olmas halinde yaplan teknik deerlendirme sonucunda AG veya YG,

seviyesinden ebekeye balanr. Bu husustaki balant artlar, Tebli ile dzenlenir.

(2) Bu Ynetmelik kapsamnda ebekeye balanan tketim tesisi ile ayn yerdeki retim tesislerinin ebekeye balants iin ek yatrm gerekmesi halinde lgili Mevzuat hkmleri erevesinde ilem tesis edilir.

(3) AG seviyesinden balanacak retim tesislerinin toplam kapasitesi, bu retim tesislerinin bal olduu datm transformatrnn lgili ebeke letmecisine ait bir transformatr olmas halinde transformatr gcnn yzde otuzunu geemez. Transformatrn bavuru sahibine ait olmas durumunda, sz konusu kapasite transformatr gc kadar olur.

(4) lgili ebeke letmecisine ait bir datm transformatrnn AG seviyesinde bir kiiye bir yl ierisinde tahsis edilebilecek kapasite Ek-5te yer alan tabloya gre belirlenir.

(5) Balanlacak noktann balanabilirlik orannn;

a) Kurulu gc 1000 kWen zerindeki kojenerasyon tesisleri iin 30un,

b) Dier retim tesisleri iin 70in,

zerinde olmas esastr. Balanabilirlik orannn bu deerlerin altnda olmas durumunda lgili ebeke letmecisi balant iin baka bir balant noktas teklif edebilir.

(6) Tketim tesisi ile ayn yerdeki retim tesisleri hari olmak zere balant noktas tadil talepleri, bu Ynetmelik kapsamnda belirlenen hkmlere gre deerlendirilir.

(7) Tketim tesisi ile ayn yerde olmayan retim tesisi ya da tesislerinin ebekeye balants iin gereken ek yatrmlar lgili Mevzuat hkmlerine gre lgili ebeke letmecisi tarafndan yaplr.

letme koullarnn dna klmas

MADDE 13 (1) Can ve mal emniyetinin salanmas iin, bu Ynetmelik kapsamnda kurulan retim tesisi ile balant ekipmannn, ebeke kayb olmas veya ksa devre arzas olumas durumlarnda Teblide belirlenen koullara uygun olarak ebekeyle balantsnn kesilmesi zorunludur. retim tesisi, bu durumlarn her birinde sistemde adalanmaya neden olmadan ebekeden ayrlmaldr.

(2) lgili ebeke letmecisi gerekelerini bildirmek kaydyla, balant noktasndaki ebekenin durumuna gre lgili Mevzuatta ngrlen iletme koullar dna klmamas ve retim tesisinin fliker etkisinin uygun seviyeye getirilebilmesi iin ilave koruma tedbirlerinin alnmasn isteyebilir.

Teknik sorumluluk

MADDE 14 (1) ebekeye AG ve YG seviyesinden balanacak retim tesislerinin yapm, iletmeye alnmas, iletilmesi ve i gvenlii sorumluluu retim yapan gerek veya tzel kiiye aittir. Bu kapsamda, retim tesisi sahibi gerek veya tzel kiiler YG seviyesinden yaplacak balantlar iin, retim tesisinin geici kabulnden balamak zere iletme sresince, lgili Teknik Mevzuata gre grev yapacak yetkili iletme sorumlusu istihdam etmek ve/veya bu konuda gerekli hizmetleri almakla ykmldr.

(2) letme sorumlusu, retim tesisi ve mtemmim czlerinin lgili Mevzuat ve lgili Teknik Mevzuata uygun olarak iletilmesinden sorumludur. Sorumlu olduu mevzuata aykrlklardan kaynaklanacak zararlardan iletme sahibi ile beraber mteselsilen sorumludur.

Uyum, bakm, testler ve geici kabul

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda retim tesisi kuran gerek veya tzel kii; ebekeye balanacak retim tesisinin, bu Ynetmelik ve Teblide tanmlanan kriterlere ve balant anlamasnda yer alan artlara uygun olduunu aadaki usul ve esaslar erevesinde lgili ebeke letmecisine bildirir. retim tesisinin geici kabule hazr olduu lgili ebeke letmecisi tarafndan tutanakla imza altna alnr. Bu kapsamda;

a) retim yapacak gerek veya tzel kii; lgili ebeke letmecisi ile birlikte imzalanan geici kabule hazr tutana ile uyum raporunu kabul ilemi iin Bakanlk veya Bakanln yetki verdii kurulu ve/veya tzel kiilere sunar ve kabul bavurusu yapar. Uyum raporunda; imalat testi, tip testleri (Ek-6) veya sertifikalar ile ilgili teknik veriler ve parametreler yer alr.

b) Kabul ilemleri lgili Teknik Mevzuata gre yaplr ve kabul ileminden sonra lgili ebeke letmecisi ile bir ay iinde sistem kullanm anlamas imzalanr.

(2) retim yapan gerek veya tzel kii, retim tesisinin bakmndan sorumludur. retim tesisinin ve balant sisteminin, imalatlarn bakm ve/veya rutin deney iin verdii zaman dilimlerinde ve balant anlamasndaki hkmlere gre yaplacak periyodik bakmlarnn lgili Teknik Mevzuata gre yaptrlmas veya iletme sorumlusu tarafndan yaplmas ile yaplan bakmlara ilikin raporlarn lgili ebeke letmecisine sunulmas zorunludur. letme sorumlusu periyodik bakmlardan lgili ebeke letmecisine kar ayrca sorumludur.

(3) lgili ebeke letmecisi, bu Ynetmelik kapsamnda kurulan retim tesisi ile retim tesisi ve balant sisteminde yaplan bakm, test ve deneylerin bu Ynetmelik ve Tebli ile balant ve sistem kullanm anlamalarnda belirlenen esaslara uygunluunu kontrol edebilir.

Sayalar

MADDE 16 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmas amacyla nc fkra hkm sakl kalmak kaydyla;

a) retim ve tketim tesislerinin ayn yerde bulunmas halinde, balant anlamasnda belirlenen yere lgili Mevzuatta dengeleme mekanizmasnn gerektirdii haberlemeyi salayabilecek ift ynl lm yapabilen saatlik saya taklr.

b) retim tesisinin tketim tesisiyle ayn yerde bulunmamas halinde balant anlamasnda belirlenen yere lgili Mevzuatta dengeleme mekanizmasnn gerektirdii haberlemeyi salayabilecek sayalar iin belirlenen zelliklere sahip ift ynl lm yapabilen saatlik saya taklr. Bu kapsamda tesis edilecek sayalarn, ilgili tesislerin balant noktasnda yer almas esastr.

(2) ebekeye bal her bir retim tesisinin retimini lmek amacyla ayr bir saya bulundurulmas zorunludur. Faturalamaya esas lm noktas ebekeye balant noktasnda birinci veya ikinci fkraya uygun olarak tesis edilecek sayatr.

(3) Kurulu gc 50 kWnn zerinde olan retim tesisleri iin birinci ve ikinci fkralara gre tesis edilen sayalarn, lgili Mevzuata gre tesis edilecek otomatik saya okuma sistemine uyumlu olmas zorunludur.

(4) Bir tketim tesisi iin kurulacak, farkl tevik fiyatlarna tabi yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal retim tesisleri ile kojenerasyon ve mikro kojenerasyon tesislerinde retilen elektrik enerjisinin ayr ayr saatlik llmesine imkn verecek ekilde saya tesis edilir.

DRDNC BLM

Ticari Hkmler

htiya fazlas enerjinin tespiti

MADDE 17 (1) Lisanssz retim yapan gerek ve tzel kiilerin kendi ihtiyalarn karlamak iin retim yapmalar esastr. Ancak, 5 inci maddenin birinci fkrasnn (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen retim tesislerinde retilen elektrik enerjisinin, retim tesisi ile ayn yerde kurulu tketim tesisi ya da tesislerinde tketilemeyen miktar, ayn datm blgesinde olmas artyla ayn kiinin uhdesindeki baka bir tketim tesisinde ya da tesislerinde tketilebilir.

(2) lgili ebeke letmecisi, bu Ynetmelik kapsamnda retim yapan gerek ve tzel kiilerin reterek ebekeye verdikleri ihtiya fazlas elektrik enerjisi miktarn;

a) retim tesisi ile tketim tesisinin ayn yerde olmas halinde balant anlamasnda belirlenen yere taklan saya verilerinden saatlik bazda ve/veya,

b) retim tesisi ile tketim tesisinin ayn yerde olmamas halinde retim sayacndan elde edilen saatlik verilerden, tketim tesisine ilikin saatlik saya verilerinin veya tketim sayalarndan saatlik bazda veri alnamayan tketim tesisleri iin dengeleme ve uzlatrma ilemlerini dzenleyen ilgili mevzuat hkmleri uyarnca onaylanan profil uygulamas yaplarak elde edilen saatlik tketim verilerinin mahsuplatrlmas suretiyle saatlik bazda,

tespit eder.

(3) lgili ebeke letmecisi, bu Ynetmelik kapsamndaki her bir retici iin ikinci fkra kapsamnda elde edilen saatlik verileri kaynak baznda bir araya getirerek fatura dnemi baznda ebekeye verilen ihtiya fazlas elektrik enerjisi miktarn belirler ve her ayn ikisine kadar ilgili grevli tedarik irketine bildirir.

(4) lgili ebeke letmecileri; kendi ebekelerindeki lisanssz reticilere ilikin toplam ihtiya fazlas retim miktarn,

a) 18 inci maddenin birinci fkras kapsamndaki lisanssz reticiler iin kaynak baznda,

b) 18 inci maddenin ikinci, nc, drdnc ve beinci fkralar kapsamndaki lisanssz reticiler iin,

ayr ayr toplam deerler olarak piyasa iletmecisine Piyasa Ynetim Sistemi vastas ile her ayn drdne kadar saatlik bazda bildirir.

(5) Lisanssz retim tesisi ile ilikilendirilen tketim tesisinin serbest tketici olarak ikili anlama ile enerji tedarik etmesi halinde, Piyasa Ynetim Sisteminde kaytl tketim sayac iin sayata okunan deer yerine lisanssz retim kapsamnda yaplan retim ve tketimin mahsuplatrlmas neticesinde ortaya kan deer girilir. Bu kapsamda retim tesisine ilikilendirilen birden fazla tketim tesisinin olmas halinde, tketim tesisi iin enerji tedariinin tek bir tedarikiden karlanmas zorunludur.

(6) OSB datm ebekesi iinde kurulacak retim tesislerinden sisteme verilen enerji ancak OSB datm ebekesine bal tketim tesislerinde tketilebilir.

(7) Serbest blgelerde bu Ynetmelik kapsamnda kurulacak retim tesislerinden sisteme verilen enerji, ancak serbest blge snrlar ierisinde yer alan tketim tesislerinde tketilebilir. Bu kapsamda sisteme verilen enerji iin herhangi bir bedel denmez.

htiya fazlas enerjinin satn alnmas

MADDE 18 (1) 5 inci maddenin birinci fkrasnn (c), (f) ve (g) bentleri kapsamnda yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal olarak gerek veya tzel kiiler tarafndan kurulan ve iletilen;

a) Tketim tesisi ile ayn yerde kurulu retim tesisinde ya da tesislerinde retilerek her fatura dneminde ebekeye verilen net elektrik enerjisi ile,

b) Tketim tesisi ile ayn yerde kurulu olmayan retim tesisinde ya da tesislerinde retilerek ebekeye verilen elektrik enerjisinden ilgili tketim tesisinde, her fatura dnemi iin tketilemeyen net elektrik enerjisi miktar,

ihtiya fazlas elektrik enerjisi olarak grevli tedarik irketi tarafndan YEK Kanununa ekli I sayl Cetvelde kaynak baznda belirlenen fiyattan, YEKDEM kapsamnda deerlendirilmek zere, on yl sreyle satn alnr. Bu sre ilgili retim tesisinin 10 uncu maddenin drdnc fkras erevesinde ebekeye enerji vermeye balad tarihten itibaren hesaplanr.

(2) 5 inci maddenin birinci fkrasnn (e) bendi ile (f) bentleri kapsamnda yenilenebilir enerji kaynaklar dnda dier kaynaklardan, gerek veya tzel kiilerce kurulan retim tesislerinde retilerek sisteme verilen net enerji miktar, grevli tedarik irketi tarafndan YEK Kanununa ekli I sayl Cetvelde belirlenen en dk fiyattan, tesisin ebekeye enerji vermeye balad tarihten itibaren on yl sreyle satn alnr.

(3) 5 inci maddenin birinci fkrasnn () ve (d) bentleri kapsamnda kurulan retim tesislerinden ebekeye enerji verilmesi halinde, sz konusu enerji miktar lgili Mevzuat uyarnca, YEKDEM kapsamnda deerlendirilir. Ancak bu enerjinin grevli tedarik irketi tarafndan retilerek sisteme verilmi olduu kabul edilir ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa iletmecisi ve grevli tedarik irketi tarafndan herhangi bir deme yaplmaz.

(4) Bir tketim tesisi iin 5 inci maddenin birinci fkrasnn () bendi dnda farkl yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal birden ok retim tesisinin kurulmas halinde ebekeye verilen ihtiya fazlas enerjinin hangi retim tesisinden verildiinin tespit edilememesi durumunda, bu tesislerden ebekeye verilen enerji YEK Kanunu eki I sayl Cetvelde bu retim tesislerinde kullanlan yenilenebilir enerji kaynaklar iin yer alan fiyatlardan en dk olan kaynak fiyatndan YEKDEM kapsamnda deerlendirilmek zere satn alnr.

(5) 5 inci maddenin birinci fkrasnn () ve/veya (d) bentleri kapsamnda kurulabilecek retim tesisleri ile ayn fkrann dier bentleri kapsamnda kurulabilecek retim tesislerinin birlikte kurulmas halinde, ebekeye verilen ihtiya fazlas enerjinin hangi retim tesisinden verildiinin tespit edilememesi durumunda, sz konusu enerji miktar lgili Mevzuat uyarnca, YEKDEM kapsamnda deerlendirilir. Ancak bu enerjinin grevli tedarik irketi tarafndan retilerek sisteme verilmi olduu kabul edilir ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa iletmecisi ve grevli tedarik irketi tarafndan herhangi bir deme yaplmaz.

htiya fazlas enerjinin deerlendirilmesi

MADDE 19 (1) 18 inci maddenin birinci, nc, drdnc ve beinci fkralar kapsamndaki elektrik enerjisi, ilgili grevli tedarik irketi tarafndan retilerek sisteme verilmi kabul edilir ve YEKDEM kapsamnda deerlendirilir.

(2) 18 inci maddenin ikinci fkras kapsamndaki elektrik enerjisi grevli tedarik irketi tarafndan dzenlenen tarife kapsamnda enerji alan tketicilere satlabilir.

(3) Lisanssz reticiler bu Ynetmelik kapsamndaki retimleri iin ikili anlama ve/veya Organize Toptan Elektrik Piyasalarnda sat yapamazlar.

htiya fazlas enerjinin bedelinin tespiti ve denmesi

MADDE 20 (1) Grevli tedarik irketi, YEKDEM kapsamnda satn almakla ykml olduu enerji miktar iin her bir reticiye her bir fatura dnemi iin yapaca deme tutarn hesaplamak iin srasyla aadaki ilemleri yapar:

a) 18 inci maddenin birinci fkras kapsamnda satn almakla ykml olduu enerji miktar iin yaplacak demeyi; 17 nci maddenin nc fkrasna gre her bir retici iin belirlenerek kendisine bildirilen ihtiya fazlas retim miktarn YEK Kanununa ekli I sayl Cetvelde kaynak baznda belirlenen fiyatla; arparak belirler.

b) Bu fkrann (a) bendine gre belirledii bedele, 21 inci madde uyarnca belirledii bedeli ilave ederek ilgili fatura dnemi iin yaplacak toplam demeyi bulur.

c) Bu fkrann (b) bendine gre her bir retici iin bulduu bedelleri kaynak baznda toplayarak kaynak baznda yaplacak demeyi belirler.

) 18 inci maddenin drdnc fkras kapsamnda satn almakla ykml olduu enerji miktar iin yaplacak demeyi; 17 nci maddenin nc fkrasna gre her bir retici iin belirlenerek kendisine bildirilen ihtiya fazlas retim miktarn YEK Kanunu eki I sayl Cetvelde bu retim tesislerinde kullanlan yenilenebilir enerji kaynaklar iin yer alan fiyatlardan en dk olan kaynak fiyatyla arparak belirler.

d) Bu fkrann (c) bendine gre kaynak baznda belirledii bedellerin toplam ile () bendi kapsamnda belirlenen bedeli toplayarak ilgili fatura dnemi iin piyasa iletmecisine bildirecei lisanssz reticilere denecek toplam bedeli (LYTOB) belirler.

e) Bu fkrann (d) bendi uyarnca bulduu miktar piyasa iletmecisine piyasa ynetim sistemi zerinden her ayn ilk alt i gn ierisinde bildirir.

f) Piyasa iletmecisi tarafndan kendisine yaplan demeyi ilgili reticilere der.

(2) Grevli tedarik irketi, birinci fkra hkmlerine gre piyasa iletmecisine bildirdii bedelin kendisine eksik denmesi halinde birinci fkra kapsamndaki demeleri ayn oranda eksik yapar. Piyasa iletmecisinin nceki fatura dnemlerinden kalan eksik demesini ilgili fatura dneminde fazla deme eklinde yapmas halinde fazla ksm eksik deme yaplan reticilere paylar orannda denir.

(3) Grevli tedarik irketleri 18 inci maddenin ikinci fkras kapsamnda satn almakla ykml olduklar enerji miktar iin her bir reticiye yapaca deme tutarn hesaplamak iin srasyla aadaki ilemleri yapar;

a) 17 nci maddenin nc fkrasna gre her bir retici iin belirlenerek kendisine bildirilen ihtiya fazlas retim miktarn YEK Kanununa ekli I sayl Cetvelde ngrlen en dk fiyatla arparak yaplacak demeyi belirler.

b) 17 nci maddenin nc fkras kapsamnda kendisine yaplan bildirim tarihini izleyen alt gn ierisinde, ebekeye verilen ihtiya fazlas enerji miktar ile enerji almna esas birim fiyat ilgili kiiye bildirir.

c) lgili kii tarafndan dzenlenen faturann grevli tedarik irketine tebli tarihini izleyen on i gn ierisinde, fatura bedelini ilgili kiinin bildirecei banka hesabna yatrr.

(4) Grevli tedarik irketinin, ikinci fkrada belirlenen istisna dnda, demede temerrde dmesi halinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesine gre belirlenen gecikme zamm oran uygulanr.

Yerli rn kullanmnn desteklenmesi

MADDE 21 (1) Grevli tedarik irketleri 18 inci maddenin birinci fkras kapsamnda satn almakla ykml olduklar enerji miktar iin her bir reticiye her bir fatura dneminde yapaca yerli rn kullanmn destekleme bedelini, 17 nci maddenin nc fkrasna gre belirlenen ihtiya fazlas retim miktarn YEK Kanununa ekli II sayl Cetvelde belirlenen fiyatlardan yararlanarak Bakanlka YEK Kanununun 6/B maddesi uyarnca karlan ynetmelie gre hesaplanm destek fiyatyla arparak belirler.

(2) Bir tketim tesisi iin yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal birden fazla retim tesisi kurulmas halinde yerli rn kullanm destei, her bir retim tesisinden sisteme verilen ihtiya fazlas enerji iin birinci fkra hkmleri ayr ayr uygulanarak bulunur.

(3) Bu Ynetmelik kapsamnda kurulan retim tesisleri birinci veya ikinci fkra kapsamndaki desteklerden tesisin geici kabulnn yapld tarihten itibaren be yl sreyle yararlanabilir.

tirazlar

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda retim yapan gerek ve tzel kiiler, bu Ynetmeliin 17 nci, 18 inci, 20 nci ve 21 inci maddeleri ile Tebliin ilgili maddeleri hkm uyarnca grevli tedarik irketi tarafndan yaplan i ve ilemlere, ilemin kendilerine bildirim tarihinden itibaren i gn ierisinde itiraz edebilir.

(2) Grevli tedarik irketi, itiraz tarihinden itibaren i gn ierisinde itiraza konu ilemi yeniden inceleyerek gerekmesi halinde dzeltir ve sonucu itiraz sahibine bildirir.

(3) demeye esas miktarlarn ve bedelin deimesi halinde fark bir sonraki fatura dneminde dzeltilir.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Tketim tesisi ve tketim birletirme

MADDE 23 (1) Ayn balant noktasna balanan veya elektrik enerjisi tketimleri tek bir ortak saya ile llebilen bir veya birden fazla gerek ve/veya tzel kii, uhdesindeki/uhdelerindeki tesislerde tketilen elektrik enerjisi iin tketimlerini birletirerek bu Ynetmelik kapsamnda retim tesisi ya da tesisleri kurabilir. Tketim birletirmeye katlan kiilerin her birinin ayr ayr tketim tesisi ya da tesislerinin olmas gerekir.

(2) Tketimini birletiren gerek ve/veya tzel kiiler, bu Ynetmelik hkmlerinden yararlanmak amacyla aralarndan bir kiiyi vekalet szlemesiyle tam ve snrsz olarak yetkilendirir.

(3) Bu Ynetmeliin uygulanmas amacyla, tketimini birletiren gerek ve/veya tzel kiilerin tketim tesislerinde tketilen elektrik enerjisi aralarndan yetkilendirecekleri kiinin elektrik enerjisi tketimi ve bu Ynetmelik kapsamnda kurulacak retim tesisinde ya da tesislerinde retilecek elektrik enerjisi aralarndan yetkilendirecekleri kiinin elektrik enerjisi retimi saylr. Bu Ynetmelik hkmlerinin uygulanmas amacyla yaplacak i ve ilemler, yetkilendirilen kii nam ve hesabna yaplr. Grevli tedarik irketi ile lgili ebeke letmecisi i ve ilemlerinde yetkilendirilmi kiiyi muhatap alr.

(4) Bu Ynetmelik kapsamnda tketimini birletiren kiiler, bu birletirmeden kaynaklanan her trl anlamazl kendi aralarnda zerler.

(5) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayl mar Kanununa gre tek bir inaat ruhsat kapsamnda yaplan yaplarda, onayl imar projesi zerinden tketim birletirme hkmleri erevesinde tketim birletirmesi yaplabilir.

(6) htiyac karlanacak tketim tesisinin, en ge ilgili retim tesisinin geici kabulnn yapld tarih itibariyle enerji tketiyor olmas zorunludur.

retim tesislerinin iletmeye girmesi

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre ebekeye balanacak retim tesislerinin geici kabul ilemlerinin, balant anlamasnn imza tarihinden itibaren;

a) YG seviyesinden balanacak hidrolik kaynaa dayal retim tesislerinde yl,

b) YG seviyesinden balanacak hidrolik kaynaa dayal retim tesisleri dndaki retim tesislerinde iki yl,

c) AG seviyesinden balanacak tm retim tesislerinde bir yl,

) letim ebekesine balanacak retim tesislerinde Elektrik Piyasas Lisans Ynetmelii erevesinde ayn niteliklere sahip retim tesisleri iin ngrlen sre,

ierisinde tamamlanmas zorunludur. Mcbir sebepler dnda, bu srelerin sonunda retim tesisinin tamamlanmamas halinde balant anlamas ile su kullanm haklarna ilikin izin belgeleri kendiliinden hkmsz hale gelir.

Denetim

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda lisanssz faaliyet gsteren gerek veya tzel kiilerin bu Ynetmelik ve Tebli kapsamndaki faaliyetlerinin inceleme ve denetimi ilgisine gre lgili ebeke letmecisi ve/veya grevli tedarik irketi tarafndan yaplr.

Kamulatrma

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda kurulacak retim tesisleri iin Kurum tarafndan herhangi bir kamulatrma ilemi yaplmaz.

Bilgilerin toplanmas

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda retim tesisi kuran gerek veya tzel kiiler, lgili ebeke letmecisi tarafndan bu Ynetmelik ve Tebli erevesinde istenen bilgi ve belgeleri sresi ierisinde ve lgili ebeke letmecisine sunmakla ykmldr.

(2) lgili ebeke letmecileri her ay, bir nceki aya ait bu Ynetmelik kapsamnda;

a) retim bavurusu olumlu veya olumsuz sonulanan gerek veya tzel kiileri,

b) retim tesisi iletmeye giren gerek veya tzel kiiler ile bu tesislerin kurulu gcn, retim miktarn, kaynak trn, gerilim seviyesini ve retim teknolojisini,

c) retim tesisinin bulunduu ili ve ileyi,

) Kurumca gerekli grlecek dier bilgileri,

Kurum tarafndan belirlenecek formata uygun olarak Kuruma sunmakla ykmldr.

Yasaklar ve yaptrmlar

MADDE 28 (1) lgili ebeke letmecileri ile grevli tedarik irketleri, bu Ynetmelik kapsamnda faaliyette bulunan gerek veya tzel kiiler arasnda ayrm yapamaz.

(2) Bu Ynetmelik kapsamna giren retim tesisleri lgili Mevzuat kapsamnda dengeleme birimi olamaz ve bu kapsamda uygulamalara katlamaz.

(3) Bu Ynetmelik kapsamndaki retim tesislerinde retilen elektrik enerjisi, bu Ynetmelikte belirtilen istisnalar dnda, ticarete konu edilemez ve retim tesisinin bulunduu datm blgesinin dnda tketime sunulamaz.

(4) Bu Ynetmelik ve Tebli hkmlerine aykr hareket eden gerek veya tzel kii, ilgisine gre lgili ebeke letmecisi ve/veya grevli tedarik irketi tarafndan ihtar edilerek aykrln giderilmesi iin kendisine 15 gnden az olmamak kaydyla makul bir sre verilir. Verilen sre zarfnda da aykrln giderilmemesi ve sz konusu aykrln ebekenin ileyiine zarar vermesi durumunda; bu kiinin sisteme elektrik enerjisi vermesi, tketim tesisinin sistemden enerji ekmesine engel olmayacak biimde lgili ebeke letmecisi tarafndan dorudan veya grevli tedarik irketinin bildirimi zerine engellenebilir. Bu fkra kapsamna giren gerek veya tzel kiiler konuya ilikin bilgi ve belgeler ile beinci fkra kapsamnda Kuruma bildirilir.

(5) Lisanssz retim faaliyeti gsteren kiilerin lgili Mevzuat hkmlerine aykr davranmas durumunda, Kurul tarafndan Kanunun 16 nc maddesinde ngrlen yaptrmlar uygulanr.

retim tesisi devri

MADDE 29 (1) Geici kabul yaplm olmak kaydyla, bu Ynetmelik kapsamndaki retim tesisi; sat, devir veya dier bir dzenleme ile bu Ynetmelik veya lgili Mevzuat kapsamnda retim faaliyeti gstermek isteyen baka bir gerek veya tzel kiiye devredilebilir. Geici kabul yaplmam retim tesisleri, bu fkra kapsamnda devre konu edilemez.

(2) Birinci fkra kapsamnda retim tesisini devredecek ve devir alacak gerek veya tzel kiiler, devir ilemi gereklemeden nce ezamanl olarak lgili ebeke letmecisine bavuruda bulunur. lgili ebeke letmecisi, bu fkra kapsamnda yaplan bavurular devir iin gerekli belgelerin tam ve eksiksiz olmas halinde otuz gn ierisinde sonulandrr. Devir ilemi, devir alacak gerek veya tzel kiinin balant anlamas ve sistem kullanm anlamasn imzalamad srece, lgili ebeke letmecisi nezdinde geerlilik kazanmaz.

(3) Hidrolik kaynaklara dayal retim tesisleri asndan bu madde kapsamnda yaplacak devirlerde ikinci fkrada belirtilen i ve ilemlere ek olarak, ayrca devir ileminden nce ilgili su kullanm hakk izin belgesinin devir alacak gerek veya tzel kii adna dzenlendiinin belgelenmesi zorunludur. Bu fkra kapsamnda yaplacak olan devir ilemlerinde ikinci fkrada belirtilen anlamalarn imzalanmasndan nce sz konusu izin belgesi, lgili ebeke letmecisine sunulur.

(4) Lisanssz retim kapsamndaki bir retim tesisi iin bankalar ve/veya finans kurulular tarafndan snrl veya gayri kabili rcu proje finansman salanmas halinde, szleme hkmleri gerei, bankalar ve/veya finans kurulular lgili ebeke letmecisine gerekeli olarak bildirimde bulunarak, bu Ynetmeliin ngrd artlar erevesinde nerecekleri bir baka gerek veya tzel kiiye ilgili retim tesisine ilikin tm ykmllkleri stlenmek artyla sz konusu retim tesisinin devredilmesini ve ilgili gerek veya tzel kii ile balant ve sistem kullanm anlamas imzalanmasn talep edebilir. Szleme hkmlerine aykrln belgelenmesi halinde, bankalar ve/veya finans kurulular tarafndan bildirilen gerek veya tzel kii ile retim tesisi devri kapsamnda balant ve sistem kullanm anlamalar imzalanr. Bu fkra kapsamnda yaplan devir ilemlerinin, devir ileminin gerekletirildii tarihten itibaren on i gn ierisinde lgili ebeke letmecisi tarafndan Kuruma bildirilmesi zorunludur. Birinci fkra hkm bu fkra kapsamndaki tesisler iin uygulanmaz.

Lisansa konu bir retim tesisinin lisanssz retim faaliyeti kapsamna alnmas

MADDE 30 (1) Lisansa konu bir retim tesisinin bu Ynetmelik hkmleri erevesinde lisanssz retim faaliyeti kapsamna alnmas ilgili retim tesisinin;

a) Geici kabul yaplarak iletmeye gemi olmas,

b) 5 inci maddenin birinci fkrasnda saylan retim tesisleri kapsamnda olmas,

c) Bavuruda bulunan gerek veya tzel kiinin, tketiminin tamamn veya bir ksmn ilgili retim tesisinden karlayaca mevcut bir tketim tesisinin olmas,

artlarnn birlikte salanmas halinde mmkndr.

(2) Birinci fkra kapsamna giren gerek veya tzel kiiler; bu Ynetmelik erevesinde lisanssz retim faaliyetinde bulunmak istemeleri halinde, ilgili kiinin uhdesindeki retim tesisi ile ilikilendirilecek ayn kii uhdesindeki tketim tesisi veya tesislerine ilikin belgeler ile birlikte retim tesisinin bulunduu blgede yer alan lgili ebeke letmecisine bavuruda bulunur. Bu kapsama giren retim tesisi sahibi gerek veya tzel kiinin lisansna kaytl olan balant noktasna ilikin balant hakk korunur. lgili ebeke letmecisi, bu fkra kapsamnda yaplan bavurular bu Ynetmelik erevesinde gerekli belgelerin tamamland tarihten itibaren otuz gn ierisinde sonulandrr.

Dier hkmler

MADDE 31 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda kurulu gc 5 MWa kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal retim tesislerine emreamade kapasite bedeli tahakkuk ettirilmez.

(2) Bu Ynetmelik kapsamnda;

a) lgili ebeke letmecisi tarafndan tahsil edilebilecek bavuru bedeli,

b) Grevli tedarik irketlerinin bu Ynetmelik kapsamnda fiilen retim yapan kiiler iin yrttkleri i ve ilemler karlnda tahsil edebilecei yllk iletim bedeli,

her yl 31 Aralk tarihine kadar Kurul tarafndan belirlenir. retim tesislerinin lgili Mevzuat gerei demekle ykml olduklar bedeller sakldr.

(3) Bu Ynetmelik kapsamnda kurulacak retim tesislerinde kullanlacak YEK Kanununa ekli II sayl Cetvelde ad geen mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamdan her birinin, ithalat tarihi baz alnarak, en fazla nceki be takvim ylnda retilmi olmas zorunludur.

(4) Kurum; lisanssz retim tesislerinin sisteme balants, sistem kullanm, lisanssz elektrik retimi yapmaktan kaynaklanan hak ve ykmllkleri ile ebekenin ilgili mevzuatta ngrlen gvenlik, teknik ve kalite esaslarna gre iletilmesine dair bu Ynetmeliin uygulanmasna ilikin alt dzenleyici ilemler yapmaya yetkilidir.

(5) Datm irketleri ile OSB datm lisans sahibi tzel kiiler, ilgili datm blgesinde bu Ynetmelik erevesinde trafo merkezi baznda datm sistemine balanabilecek retim tesisi kapasitelerini iinde bulunulan yl iin, Ocak, Nisan, Temmuz ve Eyll aylarnn ilk haftas ierisinde kendi internet sayfalarnda yaymlamakla ykmldr.

(6) lgili ebeke letmecileri ve grevli tedarik irketleri bu Ynetmelik ve Tebli hkmleri uyarnca sahip olduklar bilgileri Elektrik Piyasas Lisans Ynetmelii hkmleri erevesinde saklamak ve korumakla ykmldr.

(7) Bu Ynetmelik kapsamnda faaliyette bulunan gerek veya tzel kiilere, bu Ynetmelik ve Teblide belirtilen hususlar dnda, balant ve sistem kullanmndan kaynaklanan her trl bedel iin lgili Mevzuat hkmleri uygulanr.

(8) Bu Ynetmelik ve Teblide belirtilen istisnalar dnda bavuru bedeli iade edilmez.

Atflar

MADDE 32 (1) 21/7/2011 tarihli ve 28001 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektrik Piyasasnda Lisanssz Elektrik retimine likin Ynetmelie yaplan atflar bu Ynetmelie yaplm saylr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 33 (1) 21/7/2011 tarihli ve 28001 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektrik Piyasasnda Lisanssz Elektrik retimine likin Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Balant Anlamas ar Mektubu gnderilmemi bavurulara ilikin ilemler

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce hidrolik kaynaklar dnda dier kaynaklara dayal retim tesisleri iin lgili ebeke letmecisine bavuruda bulunmu ve bavurusu hakknda kendisine Balant Anlamas ar Mektubu gnderilmemi olan gerek veya tzel kiilerin, bu Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkras kapsamnda varsa ek olarak sunmas gereken belgeleri, yzseksen gn ierisinde lgili ebeke letmecisine sunmalar zorunludur. Sz konusu belgelerin yzseksen gn ierisinde edinilemediinin lgili ebeke letmecisi tarafndan anlalmas halinde, lgili ebeke letmecisi ay sreyle eksik belgelerin ulamasn bekler. Gerekli tm belgeleri sresinde tamamlayan gerek veya tzel kiilerin bavurusu bu Ynetmelik hkmleri erevesinde sonulandrlr.

Balant Anlamas ar Mektubu gnderilmi bavurulara ilikin ilemler

GEC MADDE 2 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce hidrolik kaynaklar dnda dier kaynaklara dayal retim tesisleri iin lgili ebeke letmecisine bavuruda bulunmu ve bavurusu hakknda kendisine Balant Anlamas ar Mektubu gnderilmi olan gerek veya tzel kiilerden;

a) Rzgar enerjisine dayal bavurular dndaki dier bavuru sahibi gerek veya tzel kiiler, 7 nci maddenin birinci fkras erevesinde sunulmas gereken ek belgeler ile 9 uncu maddenin nc fkras erevesinde sunulmas gereken belgeleri yzseksen gn ierisinde lgili ebeke letmecisine eksiksiz sunmas halinde sz konusu kii ile otuz gn ierisinde balant anlamas imzalanr.

b) Rzgar enerjisine dayal bavuru sahibi gerek veya tzel kiiler iin, bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren otuz gn ierisinde Ynetmeliin 8 inci maddesinin nc fkras kapsamnda YEGMden rzgar enerjisine dayal bavurular iin Teknik Deerlendirme Raporu talep edilir. Bu kapsamda;

1) Teknik Deerlendirme Raporunun olumsuz olmas halinde bavuru belgeleri iade edilir.

2) Teknik Deerlendirme Raporunun olumlu olmas halinde, ilgili bavuru hakknda birinci fkrann (a) bendi erevesinde ilem tesis edilir.

(2) Birinci fkra kapsamnda istenen belgeleri lgili ebeke letmecisine sresi iinde sunamayan bavuru sahipleri balant anlamasn imzalama hakkn kaybeder ve mevcut belgeleri iade edilir.

(3) Birinci fkrann (b) bendinde belirlenen belgelerin zamannda edinilemediinin lgili ebeke letmecisi tarafndan anlalmas halinde, lgili ebeke letmecisi ay sreyle eksik belgelerin ulamasn bekler.

(4) Birinci fkrann (b) bendi kapsamnda rzgar enerjisine dayal bavurular iin ayn bendin (2) nolu alt bendinde ngrlen sre, Teknik Etkileim zninin dzenlendii tarihten itibaren balatlr. Bu fkra kapsamnda Teknik Etkileim zninin, dzenlenme tarihinden itibaren otuz gn ierisinde lgili ebeke letmecisine sunulmas zorunludur. Teknik Etkileim zninin, sresi ierisinde ilgili tzel kiiye sunulmamas halinde, balant bavurusu geersiz saylr ve ilgili belgeler bavuru sahibine iade edilir.

(5) Bu madde kapsamna giren gerek ve tzel kiilerin Teknik Etkileim znini en ge 31 Aralk 2014 tarihine kadar lgili ebeke letmecisine sunmalar zorunludur.

Teknik etkileim izni

GEC MADDE 3 (1) 31 Aralk 2014 tarihine kadar; rzgar enerjisine dayal bavurular iin bu Ynetmeliin 9 uncu maddesinin ikinci fkrasnda ngrlen sre, Teknik Etkileim zninin dzenlenme tarihinden itibaren balatlr. Teknik Etkileim zninin, dzenlenme tarihinden itibaren otuz gn ierisinde proje onay iin ilgili tzel kiiye sunulmas zorunludur.

retim tesisisin datm blgesinde tketim tesisisin OSB datm ebekesinde olmas halinde yaplacak ilemler

GEC MADDE 4 (1) retim tesisisin datm blgesinde, tketim tesisisin OSB datm blgesinde olmas halinde, ihtiya fazlas enerjinin deerlendirilebilmesi iin piyasa iletmecisi tarafndan yaplmas gerekli ilave yazlm almalar bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren en ge bir yl ierisinde tamamlanr.

Hidrolik kaynaa dayal retim tesisleri iin verilen mevcut balant grlerinin geerlilii

GEC MADDE 5 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce hidrolik kaynaa dayal retim tesisleri iin verilmi olan balant grleri geersiz hale gelir.

Mevcut tketim birletirme bavurular

GEC MADDE 6 (1) 23 nc maddenin birinci fkras kapsamndaki snrlama, bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce tketim birletirme erevesinde bavuruda bulunan ve lgili ebeke letmecisi ile balant anlamas imzalam olan gerek veya tzel kiiler iin uygulanmaz.

(2) Birinci fkra kapsamnda bavurmu olup bu Ynetmeliin yrrle girdii tarih itibariyle balant