2 Ekim 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28783

YNETMELK

Maliye Bakanlndan:

VERG DENETM KURULU YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASI HAKKINDA YNETMELK

MADDE 1 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayl Resm Gazetede yaymlanan Vergi Denetim Kurulu Ynetmeliinin 7 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan drt ibaresi alt olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin nc fkrasnn (a) bendine talimatlar erevesinde ibaresinden sonra gelmek zere 41 inci maddede yazl kurallara uyulmasn da salamak zere, ibaresi eklenmi ve ayn fkrann () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Vergi Mfetti Yardmclarnn gruplarnda grevli bulunduklar sre boyunca meslek ve hizmet gereklerine en uygun ekilde yetitirilmesinden sorumludur.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasna aadaki (g) bendi eklenmitir.

g) Ynetmeliin 23, 29 ve 35 inci maddeleri gereince Vergi Mfettilii kadrosuyla iliii kesilenler bu fkrada saylan artlar tasalar dahi giri snavna katlamazlar.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin nc fkrasnda yer alan Snav Kurulu Bakan ve yelerince ibaresinden sonra gelmek zere (szl snavn birden fazla komisyon tarafndan yaplmas halinde ise en az be Snav Kurulu yesince) ibaresi eklenmitir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fkralarnda yer alan %20nin ibaresi %5in olarak deitirilmitir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin ikinci fkrasnn ilk cmlesinde yer alan zel eitim veya ibaresi ile ayn fkrann ikinci cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

(B), (C) ve () Grup Bakanlklarnda grevlendirilecek Vergi Mfetti Yardmclarnn temel eitim konular

MADDE 21 (1) Vergi Mfetti Yardmclna atananlardan giri snavndaki baar srasna gre en baarl %5, en az ay olmak zere temel eitime tabi tutulur. Bu eitim, temel vergi mevzuat, revizyon, vergi inceleme teknikleri, ihtisas muhasebeleri, mali tablolar analizi, istatistik, gider ve milli emlak mevzuat ile Bakanlka belirlenen dier konulardan oluur.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

(A) Grup Bakanlklarnda grevlendirilecek Vergi Mfetti Yardmclarnn temel eitim konular

MADDE 22 (1) Vergi Mfetti Yardmclna atananlardan giri snavndaki baar srasna gre en baarl %5e giremeyenler, en az ay olmak zere temel eitime tabi tutulur. Bu eitim, temel vergi mevzuat, revizyon, vergi inceleme teknikleri, gider ve milli emlak mevzuat ile Bakanlka belirlenen dier konulardan oluur.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Temel eitim seminer notunun tespiti ve sonucunun deerlendirilmesi

MADDE 23 (1) Temel eitimde her bir konu veya konu grubu itibaryla ayr ayr snav yaplrken, temel eitim sonunda da tm konular kapsayan genel bir snav yaplr. Her bir konu veya konu grubu itibaryla yaplacak snavlardan 100 tam puan zerinden alnan puanlarn aritmetik ortalamasnn %40 ile temel eitim sonunda genel snavda 100 tam puan zerinden alnan notun %60nn toplam temel eitim seminer notunu oluturur.

(2) Birinci yln sonunda performans deerlendirmesine gre baarsz olan Vergi Mfetti Yardmclar yetki ve yeterlik snavlar beklenmeksizin Bakanlk tekilatnda derecelerine uygun memur kadrolarna atanrlar.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Vergi Mfetti Yardmclarnn grevlendirilecekleri Grup Bakanlklar

MADDE 24 (1) 21 inci maddede belirtilen konulardan temel eitime tabi tutulacak Vergi Mfetti Yardmclar, Bakan tarafndan (B), (C) ve () Grup Bakanlklarndan birinde ihtiyalar gzetilerek grevlendirilir.

(2) 22 nci maddede belirtilen konulardan temel eitimlerini baaryla tamamlayan Vergi Mfetti Yardmclar, temel eitim seminer notu baar srasna gre ve tercihleri de dikkate alnarak Bakanlk tarafndan (A) Grup Bakanlklarndan birinde ihtiyalar gzetilerek grevlendirilir. Baar sras, temel eitim seminer notunun yksek olandan dk olana doru sralanmas suretiyle belli edilir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan zel ve temel ibaresi Temel olarak deitirilmitir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesinde yer alan zel ve ibaresi yrrlkten kaldrlm, ayn fkrann nc cmlesinde yer alan Yllk izin ve st izinleri hari, 20 gnden fazla olmamak zere izinli gn saylar ibaresi Aylksz izinler olarak deitirilmitir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesinde yer alan Yllk izin ve st izinleri hari, 20 gnden fazla olmamak zere izinli gn saylar ibaresi Aylksz izinler olarak deitirilmitir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan kurallar gz nnde bulundururlar. ibaresi kurallara uyarlar. olarak deitirilmitir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 68 inci maddesine aadaki nc fkra eklenmitir.

(3) Bakanlk bu maddede yazl bilgilerin aynen veya deitirilerek bilgi ilem sistemi zerinden gnderilmesini isteyebilir.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 69 uncu maddesinin ikinci fkrasnda yer alan Bakanlyla, bunun dndaki konularda ise dorudan Bakanlk ile ibaresi Bakanlyla, sekizinci fkrasnda yer alan yrrlkte olan ibaresi ise Bakanlka belirlenen olarak deitirilmitir.

MADDE 18 Ayn Ynetmelie 71 inci maddesinden sonra gelmek zere aadaki 71/A maddesi eklenmitir.

Rapor Deerlendirme Komisyonlarnn deerlendirmesine tabi olmayan raporlar

MADDE 71/A 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayl Resm Gazetede yaymlanan Rapor Deerlendirme Komisyonlarnn Oluturulmas ile alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik ile belirlenen Rapor Deerlendirme Komisyonlarnn deerlendirmesine tabi olmayan rapor ve yazlarnda, mevzuat ynnden tenkidi gereken hususlara ya da maddi hata ve noksanlklara rastlanan Vergi Mfettileri, duruma gre Bakanlka veya ilgili Grup Bakanlnca uyarlr. Uyarma sonucunda gr birliine varlamad takdirde konu, Bakanlka seilecek Vergi Mfettiine birlikte incelettirilir. Bu inceleme sonucuna gre ilem yaplr.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesine aadaki ikinci fkra eklenmitir.

(2) 10/7/2011 tarihinden sonra yaplan yeterlik snavlarnda, bu madde hkm dolaysyla 31 inci maddede belirlenen snav konularndan yaplan snava katlmayan Vergi Mfetti Yardmclarnn yeterlik snav notuna gre en baarl %5i (B), (C) ve () Grup Bakanlklarndan birinde ihtiyalar gzetilerek Bakan tarafndan grevlendirilir.

MADDE 20 Bu Ynetmeliin 13 nc maddesinin aylksz izinlere ilikin ksm ile 14 nc maddesi 1/1/2014 tarihinde, dier maddeleri yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 21 Bu Ynetmelik hkmlerini Maliye Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

31/10/2011

28101

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

27/3/2013

28600

2-

5/6/2013

28668