1 Ekim 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28782

YNETMELK

Trakya niversitesinden:

TRAKYA NVERSTES TIP FAKLTES ETM-RETM VE

SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Trakya niversitesi Tp Fakltesinde uygulanan eitim-retim, kayt ve snavlarda uygulanacak esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Trakya niversitesi Tp Fakltesinde tp doktoru unvan almak zere eitim gren rencilerin kayt, eitim-retim ve snavlarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Dekan: Faklte Dekann,

b) Ders/Staj Kurulu: Bir veya daha fazla tema etrafnda biraraya toplanm kuramsal konu ve uygulamalar,

c) Eitim Komisyonu: Faklte Eitim Komisyonunu,

) Faklte: Trakya niversitesi Tp Fakltesini,

d) Faklte Kurulu: Fakltenin Kurulunu,

e) Faklte Ynetim Kurulu: Fakltenin Ynetim Kurulunu,

f) Kurul Yrtme Komitesi: Kurul eitim programnn yrtlmesinden sorumlu komiteyi,

g) lme Deerlendirme Birimi: Faklte lme Deerlendirme Birimini,

) Rektr: niversite Rektrn,

h) Semeli Ders/Staj Koordinatr: Semeli Ders/Staj eitiminin yrtlmesi iin grevlendirilmi retim yesini,

) Senato: niversite Senatosunu,

i) niversite: Trakya niversitesini,

ifade eder.

KNC BLM

Eitim ve retime likin Esaslar

Eitim dzeyi ve program

MADDE 5 (1) Faklte, ortaretime dayal alt yllk eitim-retim programn, Yksekretim Kurulu ve niversiteleraras Kurulun belirledii temel ilkelere uygun olarak srdrerek mezunlarna tp doktoru unvan ve yetkisi verir.

Kesin kayt ve kayt koullar

MADDE 6 (1) Faklteye renci kayt ilemleri, Yksekretim Kurulunun belirledii esaslar erevesinde yaplr.

(2) niversiteye girmeye hak kazanan rencilerin kaytlar Yksekretim Kurulunca belirlenen gnlerde niversite renci leri Daire Bakanl tarafnca yrtlr.

(3) Kayt iin istenen belgelerin asl veya Faklte tarafndan onayl rnei kabul edilir.

(4) Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

(5) Hakl ve geerli mazereti niversite Ynetim Kurulu tarafndan kabul edilenler dnda, zamannda bavurmayan ve istenilen belgeleri tamamlayamayan renci, kayt hakkn kaybeder.

(6) rencilerin daha sonraki yllk kaytlar, devam durumlar ve akademik baarlaryla ilgili ilemler Faklte renci ileri brosu tarafndan yrtlr.

Yabanc uyruklu renciler

MADDE 7 (1) Yabanc uyruklu rencilerin Faklteye kabul edilmeleri, Senato tarafndan belirlenen esas ve usullere gre yaplr.

Kayt yenileme ve renci katk pay

MADDE 8 (1) Her eitim ylnda rencinin, bir nceki dnemdeki baar durumuna gre, bu Ynetmelik hkmleri erevesinde ve 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi hkmlerine gre belirlenen renci katk payn yatrmas halinde yeniden kayd yaplr. Her eitim yl banda kayt yenileme tarihleri ve bir nceki dnemin baar sralamasnda ilk % 10a giren renciler Dekanlka ilan edilir. lk % 10a giren renciler o eitim yl iin demeleri gereken katk paynn yarsn derler.

(2) Dekanln, ilgili mevzuata uygun olarak, ilan edecei tarihler arasnda kaydn yenilemeyen renci, o eitim ylnda devam etme hakkn kaybetmi olur. Kaybedilen bu yl eitim sresinden saylr.

(3) Sresi iinde ders kaytlarn yaptrmayp kaytlarn yenilemeyen rencilerin devamszlk snrn amamak kouluyla mazeretlerinin hakl ve geerli olduu Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilmesi halinde kaytlar yenilenir.

Kayt alma

MADDE 9 (1) Kendi isteiyle rencilikten ayrlacak olanlar Dekanla yazl olarak bavurur. Bavuru zerine kaydn alan renciye girite teslim ettii diplomas verilerek durum diplomann arkasnda belirtilir. Bu renciler nceden yatrm olduklar katk paylarn geri alamaz.

Kayt silme

MADDE 10 (1) Aadaki durumlarda Faklte Ynetim Kurulu karar ile rencilerin kayd silinir.

a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri uyarnca ilgili rencinin yksekretim kurumundan karma cezas alm olmas,

b) Faklte Ynetim Kurulunun bavurusu zerine, salk kurulu tarafndan yaplan inceleme sonucunda, ilgili rencinin hekimlik yapmasnn uygun olmadna dair rapor verilmi olmas.

renci stats

MADDE 11 (1) Faklteye yalnz tam zamanl renci kabul edilir.

(2) rencilerin azami sre ierisinde rencilik haklarndan ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve snavlara girebilmesi iin ilgili dnemin banda katk paylarn zamannda yatrm ve kaytlarn yaptrm olmalar gerekir.

(3) Azami sre sonunda mezun olamayan renciler, 2547 sayl Kanunun 44 nc ve 46 nc maddeleri hkmleri erevesinde, ilgili dneme ait katk payn deyerek ders kayd yaptrmak artyla derslere ve snavlara katlrlar. Bu durumdaki renciler, ders ve snavlara katlma dnda dier rencilik haklarndan yararlanamazlar.

Yatay gei

MADDE 12 (1) Baka bir Tp Fakltesinden yatay gei yapmak isteyen rencilerin Faklteye kabul; Yksekretim Kurulunca belirlenen esaslar ve Senato tarafndan belirlenen koullar dorultusunda, rencinin alm olduu eitimin Faklte eitim programna uyum ve denklii hakknda Eitim Komisyonunun gr alnarak, Faklte Ynetim Kurulu karar ile yaplr. Yatay geilerde genel zorunlu derslerin baars da dikkate alnr.

st snflara intibak

MADDE 13 (1) Bu Ynetmeliin 6 nc maddesine uygun olarak Faklteye kesin kayt yaptran rencilerin, daha nce srdrm ve baarm olduklar eitim programlarnn uygunluu-edeerlilii Faklte Ynetim Kurulunca kabul edildii takdirde, sreleri 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesinde belirlenen azami eitim sresinden dlerek intibaklar yaplr.

Eitim sresi

MADDE 14 (1) Normal eitim sresi alt yl; azami eitim sresi dokuz yldr. Eitim sresinin hesaplanmasnda rencinin Faklteye ilk kesin kayt yaptrd eitim dneminin balama tarihi gn, ay ve yl olarak esas alnr.

(2) Azami sre sonunda eitimlerini tamamlayamayan ve mezun olamayan rencilerin iliii kesilmez, haklarnda 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesinin ilgili hkmleri uygulanr.

Yatay gei ve intibaklarda eitim sresi

MADDE 15 (1) Baka bir faklteden yatay geile gelen veya st snfa intibak ettirilen rencilerin kalan eitim-retim srelerinin hesaplanmasnda, daha nce renim grdkleri yksekretim kurumlarnda geirdikleri sreler ile intibak ettirildikleri snf dikkate alnr.

Eitim dili ve ekli

MADDE 16 (1) Fakltenin eitim dili Trkedir.

(2) Birinci, ikinci ve nc snflarda eitim-retim ders kurullar halinde dzenlenir. Her snftaki ders kurullarnn say ve sreleri Eitim Komisyonu nerisiyle Faklte Kurulunca belirlenir ve Senato onayndan sonra uygulanr.

(3) Drdnc ve beinci snflarda eitim-retim staj kurullar eklinde dzenlenir. Her snftaki staj kurullarnn saylar ve sreleri Eitim Komisyonu nerisiyle Faklte Kurulunca belirlenir ve Senato onayndan sonra uygulanr.

(4) Ders ve Staj kurullarnn tmn baaryla tamamlayan renci n-hekimlik dnemine balar. n-hekimlik dnemi dilimlerini, eitim-retim dnemi balangcnda ilan edilmi program dahilinde eksiksiz olarak tamamlayan ve dilimlerin tmnden yeterlilik belgesi alan renciler Faklte Ynetim Kurulu onay ile mezun olurlar.

Eitim programlar

MADDE 17 (1) lk snfta eitim, ders kurullar eklinde dzenlenmi entegre programlarla yrtlr. Ders kurullarnn programlar, ilgili kurulun eitim dnemi balamadan nce Faklte internet sayfasnda ve renci panolarnda Dekanlk tarafndan ilan edilir. lan edilen ders kurul programlarna ilgili snfta okuyan tm rencilerin katlmas zorunludur.

(2) Drdnc ve beinci snfta eitim, staj kurullar eklinde dzenlenmi entegre programlarla yrtlr. Staj kurullarnn programlar, ilgili kurulun eitim dnemi balamadan nce Faklte internet sayfasnda ve renci panolarnda Dekanlk tarafndan ilan edilir. lan edilen staj kurul programlarna ilgili snfta okuyan tm rencilerin katlmas zorunludur.

(3) n-hekimlik dnemi dilimler eklinde dzenlenir, n-hekimlik dilimine kayt yaptrmaya hak kazanm olan renciler gruplara blnerek dnml olarak belirlenen tm dilimleri tamamlar.

(4) Her ders ve staj kurulu bir ders niteliindedir.

Zorunlu ders kurulu

MADDE 18 (1) lk snf eitimini oluturan ders kurullar, bir veya daha fazla tema etrafnda biraraya toplanm kuramsal konu ve uygulamalardan oluur.

(2) lk snfta verilen eitimler sonunda rencilerin temel ve klinik tp konularndaki bilgi ve temel beceri ihtiyalar tamamlanr.

(3) Ders kurullarnn kuramsal konu ve uygulama ierii insan doasna uygun bir ak iinde sunulur. Ders kurullarnn konu btnlk ve uyumu ile lisans eitiminin gereklerine uygunluu Eitim Komisyonu nerisi ile Faklte Kurulu tarafndan belirlenir.

(4) Ders kurullar iinde, kurulun temas-temalar ile ilikili Anabilim Dallar, Eitim Komisyonu nerisi ile Faklte Kurulu tarafndan belirlenir.

(5) Her ders kurulu iin Faklte Kurulu tarafndan belirlenen kuramsal konuyu anlatacak ve uygulamalar yrtecek retim yeleri, ilgili Anabilim Dal Bakanlklarnca kurulun Yrtme Komitesi Bakanlna bildirilir.

(6) Ders Kurulu Yrtme Komitesi, kuramsal konu ve uygulamalarn kurul ii yerleimi ve tarihlerini bir btnlk oluturacak ekilde belirler.

(7) lgili ders kurulunun eitim-retim dneminin tamamlanmasnn ardndan, en ge onbe gn iinde;

a) Kurul Yrtme Komitesi renci ve retim yesi geri-bildirimlerini deerlendirmek amacyla, kurul eitim programna katk veren tm retim yeleri ve Kurul Yrtme Komitesi Bakan tarafndan belirlenen kurulu baar ile tamamlam bir ve baarsz olmu bir rencinin katlm ile toplanr, bir sonraki eitim-retim dnemi iin nerilerini ve yeni eitim dneminde uygulanacak eitim program taslan rapor halinde dekanla sunar,

b) Tp Eitimi Anabilim Dalnn Akademik Kurulu, ders kurulu eitim programn izlemekle grevlendirdii retim yesinin kurul eitim program ve uygulanmas ile ilgili deerlendirmelerini grmek zere toplanr, sonu raporu ve nerilerini dekanla sunar.

(8) Tm ders kurullarna ait nerilerin yedinci fkra hkmlerine uygun olarak Dekanla ulamasndan sonra on gn iinde Eitim Komisyonu toplanarak yeni dnemde uygulanacak eitim program taslan hazrlayarak Faklte Kuruluna sunar.

(9) Ders kurulu eitim programlar, Eitim Komisyonu nerisi dikkate alnarak Faklte Kurulu tarafndan belirlenir ve ilgili kurulun eitim dnemi balamadan nce Dekanlk tarafndan renci panolar ve Faklte internet sitesinde ilan edilir.

Zorunlu staj kurulu

MADDE 19 (1) Drdnc ve beinci snf eitimini oluturan Staj kurullar, bir veya daha fazla tema etrafnda biraraya toplanm kuramsal konu ve uygulamalardan oluur.

(2) Staj kurullar iinde, kurulun temas-temalar ile ilikili Anabilim Dallar, Eitim Komisyonu nerisi ile Faklte Kurulu tarafndan belirlenir.

(3) Her staj kurulu iin Faklte Kurulu tarafndan belirlenen kurumsal konular anlatacak ve uygulamalar yrtecek retim yeleri, ilgili Anabilim Dal Bakanlklarnca kurulun Yrtme Komitesi Bakanlna bildirilir.

(4) Staj Kurulu Yrtme Komitesi, kuramsal konu ve uygulamalarn kurul ii yerleimi ve tarihlerini btnlk oluturacak ekilde dzenler.

(5) lgili Staj Kurulunun, yl iindeki tm dnglerinin tamamlanmasnn ardndan en ge onbe gn iinde;

a) Kurul Yrtme Komitesi renci ve retim yesi geri-bildirimlerini deerlendirmek amacyla kurul eitim programna katk veren tm retim yeleri ve Kurul Yrtme Komitesi Bakan tarafndan belirlenen kurulu baar ile tamamlam bir ve baarsz olmu bir rencinin katlm ile toplanr, bir sonraki eitim-retim dnemi iin nerilerini ve yeni eitim dneminde uygulanacak eitim program taslan rapor halinde dekanla sunar,

b) Tp Eitimi Anabilim Dalnn Akademik kurulu, staj kurulu eitim programn izlemekle grevlendirdii retim yesinin kurul eitim program ve uygulanmas ile ilgili deerlendirmelerini grmek zere toplanr, sonu raporu ve nerilerini dekanla sunar.

(6) Tm staj kurullarna ait nerilerin yedinci fkra hkmlerine uygun olarak dekanla ulamasndan sonra on gn iinde Eitim Komisyonu toplanarak yeni dnemde uygulanacak eitim program taslan hazrlayarak Faklte Kuruluna sunar.

(7) Staj kurulu eitim programlar, Eitim Komisyonu nerisi dikkate alnarak Faklte Kurulunca belirlenir ve ilgili kurulun eitim dnemi balamadan nce Dekanlk tarafndan renci panolar ve Faklte internet sitesinde ilan edilir.

Semeli ders kurulu

Madde 20 (1) Eitimin ilk snfnda renciler snf gemek iin gerekli olan toplam 60 kredinin, en fazla %75ini (45 kredi) zorunlu ders ve ders kurullarn, en az %25ini (15 kredi) ise semeli ders/ders kurullar baar ile bitirerek tamamlamak zorundadrlar.

(2) Semeli ders kurullarnn toplam kredisinin %80i (12 kredi) alan ii, %20si (3 kredi) alan d ders/ders kurullarn baar ile tamamlayarak elde edilmelidir.

(3) Semeli ders kurulu bir veya daha fazla tema etrafnda biraraya toplanm kuramsal konu ve/veya uygulamalardan oluur.

(4) Semeli Ders Kurulu Koordinatrleri Eitim Komisyonu tarafndan iki eitim yl grev yapmak zere seilirler.

(5) Semeli Ders Kurulu Koordinatrleri kurul eitim programnn yrtlmesinden sorumludur.

(6) Semeli ders kurulunun yl iindeki tm dnglerinin tamamlanmasnn ardndan onbe gn iinde;

a) Semeli Ders Kurulu Koordinatrleri, kurula katkda bulunan retim yeleri ve Faklte renci temsilcisinin belirledii kurulu baar ile tamamlam bir ve baarsz olmu bir rencinin katlm ile kurul sonu deerlendirmesini yapar; sonu raporu ve bir sonraki eitim ylnda uygulanacak eitim program taslan hazrlayarak dekanla sunar.

b) Tp Eitimi Anabilim Dalnn Akademik Kurulu, semeli ders kurulu eitim programn izlemekle grevlendirdii retim yesinin kurul eitim program ve uygulanmas deerlendirmelerini grmek zere toplanr, sonu raporu ve nerilerini hazrlayarak dekanla sunar.

(7) Her Eitim ylnn Nisan aynn ilk haftasnda retim ye veya yeleri yeni semeli ders kurulu tekliflerini oluturarak Dekanla sunabilirler. Bu durumda, Nisan aynn ikinci haftasnda eitimden sorumlu Dekan Yardmcsnn bakanlnda Tp Eitimi Anabilim Dal Akademik Kurulu tarafndan belirlenen iki retim yesi yeni semeli ders kurulu tekliflerini deerlendirir; lisans eitiminin gerekleri, lkemizin salk hizmeti ihtiyalarn gz nne alarak ve gereinde katkda bulunabilecei dnlen retim yelerini de davet ederek yeni semeli ders kurulu eitim program taslaklarn hazrlar, Eitim Komisyonuna sunar.

(8) Eitim Komisyonu her yl Haziran aynn iinde toplanarak bu maddenin altnc ve yedinci fkra hkmlerine uygun olarak hazrlanm olan semeli ders kurullar eitim program taslaklarna son eklini verir ve Faklte Kuruluna sunar.

(9) Semeli Ders Kurulu Programlar, Eitim Komisyonu nerisi dikkate alnarak Faklte Kurulunca belirlenir ve semeli ders kurulu eitim dnemi balamadan nce Dekanlk tarafndan renci panolar ve Faklte internet sitesinde ilan edilir.

Semeli staj kurulu

Madde 21 (1) Eitimin drdnc ve beinci snflarnda renciler snf gemek iin gerekli olan toplam 60 kredinin, en fazla %75ini (45 kredi) zorunlu staj kurullarn, en az %25ini (15 kredi) ise semeli ders/staj kurullarn baar ile bitirerek tamamlamak zorundadrlar.

(2) Semeli ders/staj kurullarnn toplam kredisinin %80ini (12 kredi) alan ii, %20sini (3 kredi) alan d ders/staj kurullarn baar ile tamamlayarak elde edilmelidir.

(3) Semeli staj kurulu bir veya daha fazla tema etrafnda biraraya toplanm kuramsal konu ve/veya uygulamalardan oluur.

(4) Semeli Staj Kurulu Koordinatrleri Eitim komisyonu tarafndan iki eitim yl grev yapmak zere seilirler.

(5) Semeli Staj Kurulu Koordinatrleri kurul eitim programnn yrtlmesinden sorumludur.

(6) Semeli staj kurulunun yl iindeki tm dnglerinin tamamlanmasnn ardndan en ge onbe gn iinde;

a) Semeli Staj Kurul Koordinatrleri kurula, katkda bulunan retim yeleri ve Faklte renci temsilcisinin belirledii ilgili kurulu baar ile tamamlam bir ve baarsz olmu bir rencinin katlm ile kurul sonu deerlendirmesini yapar, sonu raporu ve bir sonraki eitim ylnda uygulanacak eitim program taslan hazrlayarak dekanla sunar.

b) Tp Eitimi Anabilim Dalnn Akademik Kurulu, semeli staj kurulu eitim programn izlemekle grevlendirdii retim yesinin kurul eitim program ve uygulanmas deerlendirmelerini grmek zere toplanr, sonu raporu ve nerilerini hazrlayarak dekanla sunar.

(7) Her Eitim ylnn Nisan aynn ilk haftasnda retim ye veya yeleri yeni semeli staj kurulu tekliflerini oluturarak Dekanla sunarlar. Nisan aynn ikinci haftasnda eitimden sorumlu Dekan Yardmcsnn bakanlnda Tp Eitimi Anabilim Dal Akademik Kurulu tarafndan belirlenen iki retim yesi yeni semeli staj kurulu tekliflerini deerlendirir, lisans eitiminin gerekli ve lkenin salk hizmeti ihtiyalarn gz nne alarak gereinde katkda bulunabilecei dnlen retim yelerini de davet ederek yeni semeli staj kurulu eitim program taslaklarn hazrlar ve Eitim Komisyonuna sunar.

(8) Eitim Komisyonu her yl Haziran ay iinde toplanarak bu maddenin altnc ve yedinci fkra hkmlerine uygun olarak hazrlanm olan semeli staj kurulu eitim program taslaklarna son eklini verir ve Faklte Kuruluna sunar.

(9) Semeli staj kurulu eitim programlar, Eitim Komisyonu nerisi dikkate alnarak Faklte Kurulunca belirlenir ve semeli ders kurulu eitim dnemi balamadan nce Dekanlk tarafndan renci panolar ve Faklte internet sitesinde ilan edilir.

Dikey koridor dersleri

MADDE 22 (1) Zorunlu ders kurullarnn temalar dnda kalan konular dikey koridor dersleri olarak dzenlenebilirler.

(2) Bu derslerin eitim program, lme ve deerlendirme kriterleri Dekanln nerisi ile Faklte Kurulu tarafndan eitim dnemi balamadan belirlenerek, Dekanlk tarafndan renci panolar ve Faklte internet sayfasnda ilan edilir.

Klinik beceri eitimi

MADDE 23 (1) rencilere ilk snf eitim program ierisinde dier program geleri ile ve snflar iinde btnlk oluturacak ekilde klinik beceri eitimi verilir.

(2) Bu eitim, beceri eitimi ilkelerine uygun olarak ve tam renme prensibiyle verilir.

(3) Klinik beceri eitiminin kapsam Eitim Komisyonu tarafndan belirlenir, ders kurullarna datlr.

(4) Klinik beceri eitim oturumlarnn tarihleri ve yerleri, kurul yrtme komiteleri tarafndan kurul dersleriyle btnlk oluturacak ekilde belirlenir.

(5) renciler drdnc snfa balamadan nce ilk snf eitimindeki ders kurullarnda verilen btn klinik beceri eitimlerinden yeterlik almak zorundadr.

Eitim komisyonu

MADDE 24 (1) Dekan bakanlnda, eitimden sorumlu Dekan Yardmcs, Ders ve Staj Kurulu Yrtme Komitesi Bakanlar, n Hekimlik Dnem Bakan, Tp Eitimi Anabilim Dal Bakan ve lme Deerlendirme Birimi Bakanndan oluur.

(2) Eitim komisyonunun srekli yeleri dnda kalan Ders ve Staj Yrtme Komitesi Bakan ve yeleri ile n Hekimlik Dnem Bakan ve dilim sorumlular, Dekann teklifi ile Faklte Kurulu tarafndan belirlenir ve iki eitim yl grev yaparlar. Bu yelerin grev sresi, ilgili eitim ylnda btn zorunlu/semeli ders/staj kurullarnn eitim program taslaklarnn dzenlenerek Faklte Kurulunda onaylanmas sonrasnda sona erer.

(3) Eitimin srdrlecei zorunlu ders ve staj kurullarnn says, sresi, kuramsal konu-uygulama ierikleri, hangi Anabilim Dallarnn eitime katlaca ve eitim programlar ilgili zorunlu ders ve staj yrtme komitesi deerlendirme raporu-nerilerini ve Tp Eitimi Anabilim Dal deerlendirme raporu-nerilerini de dikkate alarak yllk eitim program halinde Eitim Komisyonu tarafndan Mays ay iinde dzenlenir ve Faklte Kuruluna nerilir.

(4) Eitimin srdrlecei semeli ders ve staj kurullarnn says, sresi, kuramsal konu-uygulama ierikleri, hangi Anabilim Dallarnn eitime katlaca, renci kontenjanlar ve eitim programlar semeli ders veya staj kurulu koordinatr deerlendirme raporu-nerilerini ve Tp Eitimi Anabilim Dal deerlendirme raporu-nerilerini de dikkate alarak yllk eitim program halinde Eitim Komisyonu tarafndan Haziran ay iinde dzenlenir ve Faklte Kuruluna nerilir.

(5) Eitim Komisyonu, n-hekimlik dnem bakanlnca hazrlanan raporu da deerlendirerek her yln Haziran ay iinde bir sonraki eitim dneminin n-hekimlik dnemi eitim programna son eklini verir ve Faklte Kurulunun onayna sunar.

Ders kurulu yrtme komitesi

MADDE 25 (1) Ders Kurulu Yrtme Komitesi kurul eitim programnn yrtlmesinden sorumludur.

(2) Ders Kurulu Yrtme Komitesi, Dekann teklifi ile Faklte Kurulu tarafndan belirlenen bir bakan ve en az iki yeden oluur.

(3) Ders Kurulu Yrtme Komitesi Bakan ve yeleri iki eitim yl boyunca grev yapar, bu yelerin grevi ilgili kurulun bir sonraki eitim dneminin programnn Faklte Kurulunda onaylanmas sonrasnda sona erer.

(4) Ders Kurulu Yrtme Komitesi, ders kurulunun eitim dneminin sona ermesinin ardndan renci ve retim yesi geri bildirimlerini de alarak, sonu raporunu hazrlar yeni eitim dneminde uygulanacak eitim program taslan Ders Kurulunun bitiminden sonra en ge onbe gn iinde Dekanla sunar.

(5) Kuramsal ve uygulamal eitimi gerekletirecek olan retim yelerinin, kuramsal ve uygulamal eitim konularnn ama ve renim hedeflerini ve bu hedeflere uygun ierikleri hazrlamalarn salar.

(6) Gereinde rencilere ynelik klavuzlar hazrlar ve datmn salar.

(7) Ders kurulu eitim programnda zorunlu nedenlerle deiiklik yaplmas gerektiinde durumu renci panolar ve Faklte internet sitesinde rencilere duyurur.

(8) lme deerlendirmede kullanlacak sorularn ierik incelemesini yapar, teknik incelemeler ve kurul snavlarnn yaplabilmesi iin lme Deerlendirme Birimi ile birlikte alr.

Staj kurulu yrtme komitesi

MADDE 26 (1) Staj Kurulu Yrtme Komitesi kurul eitim programnn yrtlmesinden sorumludur.

(2) Staj Kurulu Yrtme Komitesi, Dekann teklifi ile Faklte Kurulu tarafndan belirlenen bir bakan ve en az iki yeden oluur.

(3) Staj Kurulu Yrtme Komitesi Bakan ve yeleri iki eitim yl boyunca grev yapar, bu yelerin grevi ilgili kurulun bir sonraki eitim dneminin programnn Faklte Kurulunda onaylanmas sonrasnda sona erer.

(4) Staj Kurulu Yrtme Komitesi, kurulunun eitim dneminin sona ermesinin ardndan renci ve retim yesi geri bildirimlerini de alarak sonu raporunu bir sonraki yln staj kurulu eitim program taslan Staj Kurulunun bitiminden itibaren en ge onbe gn iinde dekanla sunar.

(5) Kuramsal ve uygulamal eitimi gerekletirecek olan retim yelerinin, kuramsal ve uygulamal eitim konularnn ama ve renim hedeflerini ve bu hedeflere uygun ierikleri hazrlamalarn salar.

(6) Gereinde rencilere ynelik klavuzlar hazrlar ve datmn salar.

(7) Ders Kurulu eitim programnda zorunlu nedenlerle deiiklik yaplmas gerektiinde durumu renci panolar ve Faklte internet sitesinde rencilere duyurur.

(8) lme deerlendirmede kullanlacak sorularn ierik incelemesini yapar, teknik incelemeler ve kurul snavlarnn yaplabilmesi iin lme Deerlendirme Birimi ile birlikte alr.

Semeli ders/staj kurulu koordinatr

MADDE 27 (1) Semeli Ders/Staj Kurulu Koordinatr, Kurul eitim programnn yrtlmesinden sorumludur.

(2) Semeli Ders/Staj Kurulu Koordinatr, Eitim Komisyonu tarafndan iki eitim yl grev yapmak zere seilir, bu yelerin grevi ilgili kurulun bir sonraki eitim dneminin programnn Faklte Kurulunda onaylanmas sonrasnda sona erer.

(3) Semeli Ders/Staj Kurulu Koordinatrnn herhangi bir ekilde grevden ekilmesi durumunda ayn usullere gre yeni ye iki eitim yl grev yapmak zere seilir.

(4) Semeli Ders/Staj Kurulu Koordinatrleri, semeli ders kurulunun tm e ve dngleri ile tamamlanmasnn ardndan on gn iinde kurula katkda bulunan retim yeleri ve Faklte renci temsilcisinin belirledii ilgili kurulu tamamlam iki rencinin katlm ile kurul sonu deerlendirmesini yapar, sonu raporunu ve bir sonraki eitim ylnda uygulanacak eitim program taslan hazrlayarak dekanla sunar.

(5) Semeli Ders/Staj Kurulu Koordinatrleri, kuramsal ve uygulamal eitimi gerekletirecek olan retim yelerinin, kuramsal ve uygulamal eitim konularnn ama ve renim hedeflerini ve bu hedeflere uygun ierikleri hazrlamalarn salar.

(6) Semeli Ders/Staj Kurulu Koordinatrleri, gereinde rencilere ynelik klavuzlar hazrlar ve datmn salar.

(7) Semeli Ders/Staj Kurulu Koordinatrleri, ders/staj kurulu eitim programnda zorunlu nedenlerle deiiklik yaplmas gerektiinde durumu renci panolar ve Faklte internet sitesinde rencilere duyurur.

n hekimlik dnemi

MADDE 28 (1) Fakltenin altnc snfnda uygulanan eitimin btn n-hekimlik dnemi olarak tanmlanr.

(2) n-hekimlik Dnemi Bakan ve dilim sorumlular Dekann nerisi ile Faklte Kurulu tarafndan seilir.

(3) n-hekimlik Dnem Bakan ve dilim sorumlular iki eitim yl boyunca grev yaparlar,

(4) n-hekimlik Dnem Bakan, n-hekimlik dilimlerinin yrtlmesini ve koordinasyonu salar, eitim faaliyetlerinin yrtlmesini izler ve denetler.

(5) n-hekimlik Dilim Sorumlusu, sorumlu olduu n-hekimlik diliminin yrtlmesinden sorumludur.

(6) n-hekimlik dilimlerinde uygulanacak eitim program, ilgili dilime katk veren Anabilim Dallar Akademik kurullarnda Mays ay iinde grlerek dilim sorumlusuna verilir. Dilim sorumlular bu program taslan en ge Mays aynn son haftasnda n-hekimlik dnem bakanna sunar.

(7) n-hekimlik Dnem Bakan, eitim dnemi ile ilgili program deerlendirme faaliyetlerini yrtr ve dilim sorumlular ile birlikte hazrlad sonu raporunu ve yeni eitim dneminin program taslan en ge Haziran aynn ikinci haftasnda Dekanla sunar.

(8) Tp Eitimi Anabilim Dalnn Akademik Kurulu, n-hekimlik eitim programn izlemekle grevlendirdii retim yesinin n-hekimlik dnemi eitim program ve uygulanmas ile ilgili deerlendirmelerini grmek zere toplanr, sonu raporu ve nerilerini hazrlayarak en ge Haziran aynn ikinci haftasnda Dekanla sunar.

(9) Eitim Komisyonu, her yln Haziran ay iinde bir sonraki eitim dneminin n-hekimlik dnemi eitim programna son eklini vererek Faklte Kurulunun onayna sunar. Faklte Kurulunca belirlenen n-hekimlik dnemi eitim program eitim dnemi balamadan nce Dekanlk tarafndan renci panolar ve Faklte internet sitesinde ilan edilir.

lme deerlendirme birimi

MADDE 29 (1) lme Deerlendirme Birimi, Dekann teklifi ile Faklte Kurulu tarafndan bir yl grev yapmak zere seilen be retim yesi ile Dekan tarafndan belirlenen personelden oluur.

(2) lme Deerlendirme Birimi Bakan, lme Deerlendirme Biriminde grevli retim yeleri arasndan Dekann teklifi ile Faklte Kurulu tarafndan seilir.

(3) Zorunlu haller dnda bir yl iinde lme Deerlendirme Biriminde grevli retim yeleri en fazla ikisi deiebilir.

(4) lme Deerlendirme Birimi;

a) Faklte eitim sisteminde kullanlan tm lme deerlendirme aamalarnn izlenmesi ve deerlendirmesinden.

b) Zorunlu ders kurullarnn ara snavlar dnda kalan ders kurulu kuramsal snavlarn ilgili ders yrtme komiteleri ile ibirlii iinde yaplmasndan.

c) Birim tarafndan dzenlenen snavlarn sonularnn belirlenmesinden ve duyurulmasndan.

) Soru bankas oluturulmasndan ve soru bankasndaki sorularn snav ncesi ve sonras teknik deerlendirmelerinin yaplmasndan.

d) Sorularn ve snavlara ilikin tm evraklarn gvenli ekilde saklanmasndan.

sorumludur.

(5) lme Deerlendirme Biriminde grevli retim yelerinin grevi, grev srelerinin dolduu eitim-retim ylnn son snavlarnn yaplp kesin sonularnn ilan ile sona erer.

Akademik takvim

MADDE 30 (1) Faklte akademik takvimi; her yl en ge Haziran ay iinde Eitim Komisyonu nerisi ile Faklte Kurulunca tespit edilir, Senato tarafndan onaylanr ve eitim yl balamadan nce renci panolar ve Faklte internet sitesinde rencilere duyurulur.

Devam zorunluluu

MADDE 31 (1) Tm staj ve ders kurullarna devam zorunludur ve buna ilikin esaslar unlardr;

a) Zorunlu/semeli ders kurullarnda ve genel zorunlu derslerde kuramsal derslerin %30undan fazlasna katlmayan renci ders kuruluna devam etmemi saylr ve ilgili kurulun ya da genel zorunlu dersin hibir snavna alnmaz.

b) Zorunlu/semeli ders kurullarnda laboratuvar, tartma, seminer, klinik ve saha almalar gibi uygulamalarn sresinin %20sinden fazlasna katlmayan renci ders kuruluna devam etmemi saylr ve ilgili kurulun hibir snavna alnmaz.

c) Zorunlu/semeli staj kurullarnda, staj kurulu eitim sresinin her haftas iin bir gnden fazla sre ile staj eitim programna katlmayan renci staj kuruluna devam etmemi saylr ve ilgili kurulun hibir snavna alnmaz. Zorunlu/semeli staj kuruluna katk salayan Anabilim Dallarnn blnm dilimler halinde eitim program uygulamas durumunda devamszlk hesabnda herbir dilimin sresi ayr ayr deerlendirilir. Devamszlk hesabnda gn iindeki etkinliklerden herhangi birine katlmamak bir gnlk devamszlk saylr.

) n-hekimlik dilimlerinde belirlenmi program sresinin her drt haftas iin bir gnden fazla sre ile eitim programna katlmayan renci devam etmemi ve ilgili n-hekimlik dilimini baar ile tamamlamam kabul edilir. Ancak, mazeretleri nedeni ile n-hekimlik dilimi sresinin her bir haftas iin en fazla bir gne kadar devamszl olan rencilerden mazereti Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilenler, devam edemedikleri uygulama almalarn n-hekimlik dilim sorumlu retim yesinin gsterdii gn ve saatte telafi etmek artyla devam koulunu salam saylrlar. Devamszlk hesabnda gn iindeki etkinliklerden herhangi birine katlmamak bir gnlk devamszlk saylr. Mazeretli devamszlk snrn aanlar ile snr amamakla birlikte mazeret bildirmeyen, mazereti kabul edilmeyen ya da telafi almas yapmayan renciler ilgili n-hekimlik dilimini tekrar ederler.

Mazeretler

MADDE 32 (1) rencilerin mazeretlerine ilikin esaslar aada aklanmtr:

a) rencilerin eitim sresinde salk nedeniyle mazeretli saylabilmesi iin, bu mazeretlerini salk raporu ile belgelendirmeleri gerekir. Mazereti Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilen renciler, mazeretleri sresince derslere devam edemez ve snavlara giremezler.

b) rencilerin anne, baba, karde, e veya ocuunun lm ya da bunlardan birinin ar hastal halinde bakacak baka bir kimsenin bulunmamas veya kaza, doal afet, tutukluluk, ailevi ve ekonomik nedenlerden mazeretli saylabilmesi iin mazeretlerini belgelendirmeleri gerekir.

c) Genel hkmlere gre kolluk kuvvetleri tarafndan gz altna alnma, tutukluluk veya kesinlemi bir mahkumiyet hali veya Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yksekretim kurumundan srekli uzaklatrma ya da karma cezas alm olanlar mazeretli saylmazlar.

) Mazeretlerle ilgili her trl bavuru, mazeretin bitim tarihinden itibaren en ge be i gn iinde Dekanla yaplr. Daha sonra yaplan bavurular ileme konulmazlar.

d) rencilerin her trl mazereti Faklte Ynetim Kurulu tarafndan deerlendirilerek kabul veya ret edilir.

e) Trkiyeyi ve niversiteyi, milli takm ve niversiteleraras folklorik, sportif, kltrel ve bilimsel alanlarda temsil eden karlamalarda yer alan rencilerin, bu karlamalara ve bunlarn hazrlk almalarna katlmak zorunda olmalar nedeniyle eitime devam edemedikleri sreler, devam sresinin hesabnda dikkate alnmaz. renciler, bu sreler iinde giremedikleri uygulama almalarn telafi eder ve katlamadklar snavlara Faklte Ynetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde girer. Ancak zorunlu veya semeli ders/staj kurullarnda kuramsal ders veya uygulama almalarnn yarsndan fazlasna katlmayan renciler her koulda devamsz saylrlar, bitirme snavlarna alnmazlar ve ilgili ders/staj kurulunu tekrar ederler.

f) Bireysel almalar sonucu bilimsel toplantlarda sunumu kabul edilen, ulusal ve uluslararas kltrel ve sportif faaliyetlere seilen rencilere, Faklte Ynetim Kurulu karar ile izin verilebilir. Bu ekilde izin verilenler ile YK tarafndan izin verilmesi talep edilen renciler, Faklte Ynetim Kurulunun onay ile giremedikleri uygulama almalarn telafi eder ve katlamadklar snavlara, ilgili Ders veya Staj Yrtme Komitesi tarafndan belirlenecek tarihlerde girer. Ancak zorunlu veya semeli ders/staj kurullarnda kuramsal ders veya uygulama almalarnn yarsndan fazlasna katlmayan renciler her koulda devamsz saylrlar, bitirme snavlarna alnmazlar ve ilgili ders/staj kurulunu tekrar ederler.

Kayt dondurma

MADDE 33 (1) Uzun sreli hastalklar, doal afetler, tutukluluk, mahkmiyet, askerlik, ekonomik nedenler, niversite d burs, staj ve aratrma imknlarnn domas gibi hakl ve geerli bir mazeretinin olmas ve bunun Faklte Ynetim Kurulu tarafndan kabul edilmesi halinde rencinin kayd bir defada en ok bir yl iin dondurulabilir. Bu ekilde kayd dondurulan renci derslere devam edemez ve snavlara giremez. Kayt dondurma sresi, azami eitim sresine ilave edilir.

NC BLM

Snavlar, Baar Durumlar ve Mezuniyete likin Esaslar

Snav trleri

MADDE 34 (1) rencilerin baar durumunu belirlemek amac ile aadaki snavlar yaplr:

a) Zorunlu ders kurulu ara snavlar.

b) Ders kurulu sonu kuramsal deerlendirme snavlar.

c) Ders kurulu sonu uygulama deerlendirme snavlar.

) Klinik beceri snavlar.

d) Staj kurulu sonu kuramsal deerlendirme snavlar.

e) Staj kurulu sonu uygulama deerlendirme snavlar.

f) Ders kurulu btnleme snavlar.

g) Staj kurulu btnleme snavlar.

) Staj/Ders kurullar tek kurul snavlar.

Ders kurulu ara snavlar

MADDE 35 (1) Eitim sresi be hafta ve daha ksa olan zorunlu ders kurullarnda ara snav yaplmaz. Eitim sresi alt hafta ve zerinde olan zorunlu ders kurullarnda bir ara snav, eitim sresinin yars tamamlandnda uygulanmak zere dzenlenir.

(2) Ara snav tarihi, Kurul Yrtme Komitesi tarafndan kurul balamadan nce eitim program ile birlikte ilan edilir.

(3) Ara snav kuramsal bilgi lmeye ve ara snavn uyguland tarihe kadar ilenmi olan kuramsal konular deerlendirmeye ynelik uygulanr.

(4) Deerlendirmede klasik veya oktan semeli sorular kullanlabilir.

(5) Ara snav sonular en ge be gn iinde aklanr.

(6) Kurul ara snavlarna katlmayan renciler sfr (0) not alrlar.

(7) Ara snavdan alnan not ders kurulu kuramsal notuna %30 orannda katkda bulunur.

(8) Btnleme veya tek kurul snavlarnn kurul kuramsal notunun hesaplanmasnda ara snav notu dikkate alnmaz.

(9) Ders kurulu ara snavlarna mazeretli olarak katlmayan ve mazereti Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilen rencilere, katlamadklar ara snavlar iin mazeret snav hakk verilir. Bu durumdaki renciler verilen snav hakkn kurul bakanlarnca belirlenen ve Fakltenin internet sayfasnda ilan edilen tarihte kullanrlar.

Ders kurulu sonu kuramsal deerlendirme snavlar

MADDE 36 (1) Zorunlu ders kurullarnn her birinin sonunda bir kuramsal deerlendirme snav aadaki, esaslara gre uygulanr.

a) Ders kurulu sonu kuramsal deerlendirme snavna girebilmek iin kayt, devam ve ilan edilmi dier koullar yerine getirmek gerekir.

b) Ders kurulu sonu kuramsal deerlendirme snavnn tarihi kurul yrtme komisyonu komitesi tarafndan kurul balamadan nce ders program ile birlikte ilan edilir.

c) Snavda, ders kurulu kuramsal kapsamnn tamamn ieren, kuramsal bilgi lmeye ynelik sorular kullanlr. Deerlendirmede oktan semeli sorular kullanlabilir. Kullanlacak sorularn snavdan nce Kurul Yrtme Komitesi tarafndan ierik ve lme Deerlendirme Birimi tarafndan teknik incelemeleri yaplr.

) Ders kurulu sonu kuramsal deerlendirme snavnn yapld gn baka ders ya da snav yaplmaz.

d) Ders Kurulu sonu kuramsal deerlendirme snavnda tam notun %50sini almak gerekir, bu notu alamayan renciler btnleme snavna girer.

e) Zorunlu ders kurulu sonu kuramsal deerlendirme snav notu ders kurulu kuramsal notuna %70 orannda katkda bulunur.

(2) Alan ii semeli ders kurullarnda kurul sonu deerlendirme snav yaplp yaplmayaca ve baar artlar her bir semeli ders kurulu iin Eitim Komisyonu nerisi ile Faklte Kurulunca ayr ayr belirlenir ve ders kurulu eitim program ile birlikte semeli ders kurulu eitim dnemi balamadan nce renci panolar ve Faklte internet sitesinde ilan edilir.

(3) Alan d semeli ders kurullarnda, ders kurulunu baar ile tamamlam olmak iin ders kuruluna devam etmi olma art aranr.

Ders kurulu sonu uygulama deerlendirme snavlar

MADDE 37 (1) Zorunlu ders kurullar sonunda, kurulda yrtlen uygulama almalarndan, Kurul Yrtme Komitesi tarafndan gerekli grlenler iin uygulama snav aadaki, esaslara gre yaplr.

a) Ders kurulu sonu uygulama deerlendirme snavna girebilmek iin kayt, devam ve ilan edilmi dier koullar yerine getirmek gerekir.

b) Ders kurulu sonu uygulama deerlendirme snavnn yntemi ve kapsam, kurula katk veren Anabilim Dallarnn katk oran renim hedefleri gzetilerek Kurul Yrtme Komitesi tarafndan belirlenir ve kurul balamadan nce ders program ile birlikte ilan edilir.

c) Ders kurulu sonu uygulama deerlendirme snav, tek bir oturumda uygulanabilecei gibi teknik nedenlerle ders kuruluna katk veren her bir Anabilim Dal iin her biri farkl mekan ve zamanlarda uygulan snavlar eklinde de dzenlenebilir.

) Ders kurulu sonu uygulama deerlendirme snav birden fazla oturumda gerekletirilmi ise her bir Anabilim Dal iin kurul uygulamalara katklar orannda bir arlk katsays belirlenerek, her durumda tek bir kurul uygulama notu hesaplanarak ilan edilir. Bu durumda, not hesaplarnda ondalk noktasndan sonra gelen ilk basamak be veya daha bykse not bir st tam sayya, kkse bir alt tam sayya eitlenir.

d) Ders kurulu sonu uygulama deerlendirme snavnda tam notun %50sini almak gerekir, bu notu alamayan renciler btnleme snavna girer.

e) Ders kurulu sonu uygulama deerlendirme alnacak notlar kurul baar notuna %30 orannda katkda bulunur.

(2) Alan ii semeli ders kurullarnda kurul sonu uygulama deerlendirme snav yaplp yaplmayaca ve baar artlar her bir semeli ders kurulu iin eitim Komisyonu nerisi ile Faklte Kurulunca ayr ayr belirlenir ve ders kurulu eitim program ile birlikte semeli ders kurulu eitimi balamadan nce renci panolar ve Faklte internet sitesinde ilan edilir.

(3) Alan d semeli ders kurullarnda, ders kurulunu baar ile tamamlam olmak iin ders kuruluna devam etmi olma art aranr.

Klinik beceri snavlar

MADDE 38 (1) Klinik beceri eitimlerinin sonunda, yeterlik belirlemeye ynelik beceri lme snavlar dzenlenir. Eitim sonunda yaplan yeterlik snavnda baarl olamayan rencilerin, ilgili kurulun ders kurulu sonu deerlendirme snav haftasnda, ilgili kurulun btnleme haftasnda ve tek kurul snav haftasnda yaplacak ek beceri snavlar ile yeterliklerini tamamlamalar gerekir.

Staj kurulu sonu kuramsal deerlendirme snavlar

MADDE 39 (1) Zorunlu staj kurullarnn sonunda, staj eitim program kapsamna uygun yaplandrlm kurul sonu kuramsal deerlendirme snav aadaki esaslara gre uygulanr.

a) Staj kurulu sonu kuramsal deerlendirme snavna girebilmek iin kayt, devam ve ilan edilmi dier artlar yerine getirmek gerekir.

b) Staj kurulu sonu kuramsal deerlendirme snavnn tarihi, ilgili staj kurulu balamadan nce Kurul Yrtme Komitesi tarafndan ders program ile birlikte ilan edilir.

c) Staj Kurulu Yrtme Komitesi, staj kuramsal programna katk veren tm Anabilim Dallarndan katklar orannda, be seenekli oktan semeli soru alarak kurul sonu kuramsal deerlendirme snavn dzenler ve tek oturumda uygular.

) Staj kurulu sonu kuramsal deerlendirme snavnda tam notun %50sini almak gerekir, bu notu alamayan renciler btnleme snavna girer.

d) Bu snavda alnan not staj kurulu baar notuna % 70 orannda katkda bulunur.

(2) Alan ii semeli staj kurullarnda, kurul sonu kuramsal deerlendirme snav yaplp yaplmayaca ve baar artlar her bir semeli staj kurulu iin eitim Komisyonu nerisi ile Faklte Kurulunca ayr ayr belirlenir ve staj kurulu eitim program ile birlikte semeli staj kurulu eitimi balamadan nce renci panolar ve Faklte internet sitesinde ilan edilir,

(3) Alan d semeli staj kurullarnda, staj kurulunu baar ile tamamlam olmak iin staj kuruluna devam etmi olma art aranr.

Staj kurulu sonu uygulama deerlendirme snavlar

MADDE 40 (1) Zorunlu staj kurullarnn sonunda, staj eitim program kapsamna uygun yaplandrlm kurul sonu uygulama deerlendirme snav aadaki esaslara gre uygulanr.

a) Uygulama snavna girebilmek iin kayt, devam ve ilan edilmi dier koullar yerine getirmek gerekir.

b) Uygulama snavnn yntemi ve kapsam, kurula katk veren Anabilim dallarnn katk oran Staj Kurulu Yrtme Komitesi tarafndan belirlenir ve kurul balamadan nce ders program ile birlikte ilan edilir.

c) Staj Kurulu uygulama snav, tek bir oturumda uygulanabilecei gibi teknik nedenlerle ders staj kuruluna katk veren her bir Anabilim dal iin her biri farkl mekan ve zamanlarda uygulanan snavlar eklinde de dzenlenebilir.

) Kurul Uygulama snav birden fazla oturumda gerekletirilmi ise her bir Anabilim Dal iin kurul uygulamalarna katklar orannda bir arlk katsays belirlenerek, her durumda tek bir kurul uygulama notu hesaplanarak ilan edilir. Bu durumda, not hesaplarnda ondalk noktasndan sonra gelen ilk basamak be veya daha bykse not bir st tam sayya, kkse bir alt tam sayya eitlenir.

d) Staj kurulu sonu uygulama deerlendirme snavnda tam notun %50sini almak gerekir, bu notu alamayan renciler btnleme snavna girer.

e) Alnacak notlar staj kurulu baar notuna %30 orannda katkda bulunur.

(2) Alan ii semeli staj kurullarnda kurul sonu uygulama deerlendirme snav yaplp yaplmayaca ve baar artlar her bir semeli staj kurulu iin Eitim Komisyonu nerisi ile Faklte Kurulunca ayr ayr belirlenir ve staj kurulu eitim program ile birlikte semeli staj Kurulu eitimi balamadan nce renci panolar ve Faklte internet sitesinde ilan edilir.

(3) Alan d semeli staj kurullarnda, staj kurulunu baar ile tamamlam olmak iin staj kuruluna devam etmi olma art aranr.

Ders kurulu btnleme snavlar

MADDE 41 (1) Zorunlu kurul sonu kuramsal deerlendirme veya zorunlu kurul sonu uygulama deerlendirme snavlarna mazeretli veya mazeretsiz katlmayan renciler, zorunlu ders kurullarnn kurul sonu kuramsal deerlendirme veya kurul sonu uygulama deerlendirme snavlarnda tam notun %50sini alamayan renciler ile kurul baar notlar %60n altnda olan renciler iin btnleme snavlar dzenlenir.

(2) Zorunlu ders kurulu btnleme snav, ilgili kurulun yrtme komitesi tarafndan lme deerlendirme birimi ibirliinde ders kurulu sonu kuramsal deerlendirme ve kurul sonu uygulama deerlendirme snav dzenleme ilkelerine uygun olarak dzenlenir ve eitim-retim yl banda niversite Senatosu tarafndan belirlenmi olan btnleme haftasnda son kurul sonu deerlendirme snavndan en az on be gn sonra olacak ekilde uygulanr.

(3) Ayn gn, ayn snf iin birden fazla zorunlu ders kurulu btnleme snav uygulanamaz.

(4) Zorunlu ders kurulu btnleme snav notu, kuramsal btnleme snav notunun %70i ile uygulama btnleme snav notunun %30u alnarak hesaplanr, bu durumda not hesaplarnda ondalk noktasndan sonra gelen ilk basamak be veya daha bykse not bir st tam sayya, kkse bir alt tam sayya eitlenir.

(5) Ders kurulu btnleme snavnda baarl saylabilmek iin kuramsal ve uygulama btnleme snavlarnn herbirinden tam notun en az %50sini almak ve zorunlu ders kurulu btnleme snav notunun tam notun en az %60 olmas gereklidir.

(6) Btnleme snavlarna mazeretli olarak giremeyen renciler iin ayrca snav almaz, ancak bu rencilerin snav haklar sakl kalr ve ilgili ders kurulunun bir sonraki normal snavna alnrlar.

(7) Alan ii semeli ders kurullarnda kurul sonu baarsnn deerlendirmesi iin deerlendirme snav yaplp yaplmayaca bu snavn dzenlenme, deerlendirme ilkeleri ve baar artlar, baarsz renciler iin btnleme snav dzenlenip dzenlenmeyecei her bir semeli staj kurulu iin eitim Komisyonu nerisi ile Faklte Kurulunca ayr ayr belirlenir ve ders kurulu eitim program ile birlikte semeli ders kurulu eitim dnemi balamadan nce renci panolar ve Faklte internet sitesinde ilan edilir.

Staj kurulu btnleme snavlar

MADDE 42 (1) Zorunlu staj kurulu sonu kuramsal deerlendirme veya zorunlu staj kurulu sonu uygulama deerlendirme snavlarna mazeretli veya mazeretsiz katlmayan renciler, staj kurullarnn kurul sonu kuramsal deerlendirme veya kurul sonu uygulama deerlendirme snavlarnda tam notun %50sini alamayan renciler ile kurul baar notlar %60n altnda olan renciler iin btnleme snavlar dzenlenir.

(2) Zorunlu staj kurulu btnleme snav, ilgili kurulun yrtme komitesi tarafndan lme deerlendirme birimi ibirliinde staj kurulu sonu kuramsal deerlendirme ve staj kurulu sonu uygulama deerlendirme snav dzenleme ilkelerine uygun olarak dzenlenir ve eitim-retim yl banda niversite Senatosu tarafndan belirlenmi olan btnleme haftasnda son kurul sonu deerlendirme snavndan en az on be gn sonra olacak ekilde uygulanr.

(3) Ayn gn, ayn snf iin birden fazla staj kurulu btnleme snav uygulanamaz.

(4) Staj kurulu btnleme snav notu, kuramsal btnleme snav notunun %70i ile uygulama btnleme snav notunun %30u alnarak hesaplanr, bu durumda not hesaplarnda ondalk noktasndan sonra gelen ilk basamak be veya daha bykse not bir st tam sayya, kkse bir alt tam sayya eitlenir.

(5) Staj kurulu btnleme snavnda baarl saylabilmek iin kuramsal ve uygulama btnleme snavlarnn herbirinden tam notun en az %50sini almak ve staj kurulu btnleme snav notunun tam notun en az %60 olmas gereklidir.

(6) Btnleme snavlarna mazeretli olarak giremeyen renciler iin ayrca snav almaz, ancak bu rencilerin snav haklar sakl kalr ve ilgili ders veya staj kurulunun bir sonraki normal snavna alnrlar.

(7) Alan ii semeli staj kurullarnda kurul sonu baarsnn deerlendirmesi iin deerlendirme snav yaplp yaplmayaca bu snavn dzenlenme, deerlendirme ilkeleri ve baar artlar, baarsz renciler iin btnleme snav dzenlenip dzenlenmeyecei her bir semeli staj kurulu iin Eitim Komisyonu nerisi ile Faklte Kurulunca ayr ayr belirlenir ve staj kurulu eitim program ile birlikte semeli staj kurulu eitimi balamadan nce renci panolar ve Faklte sitesinde ilan edilir.

Ders veya staj kurulu tek kurul snavlar

MADDE 43 (1) Tek kurul snavlar, eitim-retim yl sonunda yaplan btnleme snavlar sonucunda her snf iin sadece bir ders ya da staj kurulundan baarsz olan renciler iin akademik takvimde ilan edilmi olan tarihlerde yaplr.

(2) Semeli ders/staj kurulu baar durumu tek kurul snav hakkn etkilemez.

(3) Tek kurul snav ilgili ders veya staj yrtme komitesi tarafndan lme Deerlendirme Birimi ibirliinde kurul sonu kuramsal deerlendirme ve kurul sonu uygulama deerlendirme snav dzenleme ilkelerine uygun olarak dzenlenir ve uygulanr. Snav sonular Dekanlk tarafndan renci panolar ve Faklte internet sayfasnda ilan edilir.

(4) Tek kurul snav notu, tek kurul kuramsal deerlendirme snav notunun %70i ile tek kurul uygulama deerlendirme notunun %30u alnarak hesaplanr, bu durumda not hesaplarnda ondalk noktasndan sonra gelen ilk basamak be veya daha bykse not bir st tam sayya, kkse bir alt tam sayya eitlenir.

(5) Tek kurul snavnda baarl saylabilmek iin tek kurul kuramsal deerlendirme ve tek kurul uygulama deerlendirme snavlarnn herbirinden tam notun en az %50sini almak ve tek kurul snav notunun tam notun en az %60 olmas gereklidir.

(6) Bu snavlara mazeretli ya da mazeretsiz olarak katlmayan rencilere ayrca tek kurul mazeret snav hakk verilmez.

Snav uygulamas ve sonularn ilan

MADDE 44 (1) Snav uygulamas ve sonularnn ilanna ilikin esaslar unlardr:

a) Snav gnleri ilan edildikten sonra zorunlu haller dnda deitirilmez.

b) Snavlara tespit edilen gn ve saatte girmeyen renciye sfr (0) notu verilir.

c) Snavlara ancak ilgili snava girme hakkn kazanm renciler katlabilir. Snava girme hakk kazanamayan rencilerin listesi snavdan nce Dekanlka Faklte internet sayfasnda ilan edilir.

) Snavlar Cumartesi ve Pazar gnleri ile mesai saati dnda da yaplabilir.

d) Zorunlu ders kurulu ara snavlar Ders Kurul Yrtme Komitesi tarafndan dzenlenir ve uygulanr, sonular Dekanlk tarafndan renci panolar ve Faklte internet sayfasnda ilan edilir.

e) Zorunlu ders kurullarnn ara snavlar dnda kalan dier tm kuramsal snavlar Kurul Yrtme Komitelerinin ibirlii ile lme Deerlendirme Birimi sorumluluunda dzenlenir, Dekanlk tarafndan grevlendirilen retim elemanlar tarafndan uygulanr ve lme Deerlendirme Birimi tarafndan deerlendirilir; snav sonular Dekanlk tarafndan renci panolar ve Faklte internet sayfasnda ilan edilir.

f) Zorunlu ders kurulu uygulama deerlendirme snavlar Ders Kurul Yrtme Komitesi tarafndan dzenlenir ve uygulanr; snav sonular bu Ynetmeliin 45 inci maddesinin ikinci fkras hkmleri dorultusunda Dekanlk tarafndan renci panolar ve Faklte internet sayfasnda ilan edilir.

g) Zorunlu staj kurullarnn kuramsal/uygulama snavlar Staj Kurulu Yrtme Komiteleri sorumluluunda dzenlenir ve uygulanr; snav sonular Dekanlk tarafndan renci panolar ve Faklte internet sayfasnda ilan edilir.

) Semeli ders/staj kurullarnda kurul sonu kuramsal deerlendirme veya kurul sonu uygulama deerlendirme snavnn yaplmas durumunda snav Semeli Ders/Staj Kurulu Koordinatr sorumluluunda uygulanr, baar durumu Dekanlk tarafndan renci panolar ve Faklte internet sayfasnda ilan edilir.

h) Snav sonular snav tarihinden sonra en ge be gn iinde ilan edilir.

Snav sonularna itiraz

MADDE 45 (1) renciler yanl olduunu dndkleri sorularla ilgili itirazlarn snavn bitiminden itibaren 24 saat iinde Dekanla yazl olarak yaparlar. Bu itirazlar, Dekanlk tarafndan belirlenen komisyona incelettirilir. tiraz sresinin tamamlanmasnn ardndan 24 saat iinde itiraz karara balanarak, sonu Dekanlk internet sayfasndan ilan edilir.

(2) renciler snav sonular hakkndaki itirazlarn, snav sonular ilan edildikten sonra, en ge i gn iinde Dekanla yazl olarak yaparlar.

(3) Zorunlu ders kurullarnda bu itirazlar Dekan tarafndan ara snavlar iin Ders Kurulu Yrtme Komitesine, kuramsal deerlendirme snavlar iin lme Deerlendirme Birimine, uygulama snavlar iin Ders Kurulu Yrtme Komitesine incelettirilir. Ancak maddi hata grlrse gerekli not dzeltmesi yaplr. Uygulama snavlarnn sonularna yaplan itirazlar kurul sonu kuramsal deerlendirme snavnn sonularnn ilanndan nce karara balanarak Dekanlk tarafndan renci panolar ve internet sayfasndan ilan edilir.

(4) Zorunlu staj kurullarnda bu itirazlar Dekan tarafndan Staj Kurulu Yrtme Komitesine incelettirilir. Ancak maddi hata grlrse gerekli not dzeltmesi yaplr.

(5) Alan ii semeli ders/staj kurullarnda bu itirazlar Dekan tarafndan ilgili Ders/Staj Kurulu Koordinatrne incelettirilir. Ancak maddi hata grlrse gerekli not dzeltmesi yaplr.

(6) Gerektiinde Dekan, Faklte Ynetim Kurulunun karar ile dersi okutan retim elemanlarndan birini de kapsayacak en az kiilik komisyon kurarak itiraz inceletebilir. Komisyonun gerekeli karar Faklte Ynetim Kurulunda grlerek karara balanr.

Snavlarn deerlendirilmesi ve not hesab

MADDE 46 (1) Snavlar yz (100) tam not zerinden deerlendirilir. Not hesaplarnda ondalk noktasndan sonra gelen ilk basamak be veya daha bykse not bir st tamsayya, kkse bir alt tam sayya eitlenir.

Ders kurulu baar notu

MADDE 47 (1) Ders kurulu kuramsal deerlendirme notu; eer ara snav uygulanm ise yaplan ara snav notunun %30u ile kurul sonu kuramsal deerlendirme snav notunun %70inin toplamndan oluur. Bu iki not toplandktan sonra not hesaplarnda ondalk noktasndan sonra gelen ilk basamak be veya daha bykse not bir st tam sayya, kkse bir alt tam sayya eitlenir.

(2) Ders kurulu baar notu, ilk snf programnn uyguland ders kurullarnda alnan kurul kuramsal deerlendirme notunun %70i ile kurul sonu uygulama snav notunun %30unun toplamndan oluur. Bu iki not toplandktan sonra not hesaplarnda ondalk noktasndan sonra gelen ilk basamak be veya daha bykse not bir st tamsayya, kkse bir alt tam sayya eitlenir. Baarl saylabilmek iin ders kurulu sonu kuramsal deerlendirme snav notunun tam notun en az %50si, ders kurulu sonu uygulama deerlendirme snav notunun tam notun en az %50si ve ders kurulu baar notunun tam notun en az %60 olmas zorunludur.

(3) Baarsz olup btnleme veya tek kurul snavlarna giren renciler iin ders kurulu baar notu btnleme veya tek kurul snavlarnda alnan kuramsal deerlendirme snav notunun %70i ile uygulama deerlendirme snav notunun %30unun toplamndan oluur. Bu iki not toplandktan sonra hesaplarnda ondalk noktasndan sonra gelen ilk basamak be veya daha bykse not bir st tamsayya, kkse bir alt tam sayya eitlenir. Baarl saylabilmek iin btnleme/tek kurul kuramsal deerlendirme snav notunun tam notun en az %50si, btnleme/tek kurul uygulama deerlendirme snav notunun tam notun en az %50si ve ders kurulu baar notunun tam notun en az %60 olmas zorunludur.

Staj kurulu baar notu

MADDE 48 (1) Staj kurulu baar notu, kurul sonu kuramsal deerlendirme snav notunun %70i ile kurul sonu uygulama deerlendirme notunun %30unun toplamndan oluur. Bu iki not toplandktan sonra not hesaplarnda ondalk noktasndan sonra gelen ilk basamak be veya daha bykse not bir st tam sayya, kkse bir alt tam sayya eitlenir. Baarl saylabilmek iin staj kurulu sonu kuramsal deerlendirme snav notunun tam notun en az %50si, staj kurulu sonu uygulama deerlendirme snav notunun tam notun en az %50si ve staj kurulu baar notunun tam notun en az %60 olmas zorunludur.

(2) Baarsz olup btnleme veya tek kurul snavlarna giren renciler iin staj kurulu baar notu btnleme veya tek kurul snavlarnda alnan kuramsal deerlendirme snav notunun %70i ile uygulama deerlendirme snav notunun %30unun toplamndan oluur. Bu iki not toplandktan sonra not hesaplarnda ondalk noktasndan sonra gelen ilk basamak be veya daha bykse not bir st tamsayya, kkse bir alt tam sayya eitlenir. Baarl saylabilmek, btnleme iin btnleme/tek kurul kuramsal notunun tam notun en az %50si, btnleme/tek kurul uygulama notunun tam notun en az %50si ve staj kurulu baar notunun tam notun en az %60 olmas zorunludur.

Snf geme notu

MADDE 49 (1) Snf geme notu; ilk snfta alnan zorunlu ders kurulu baar notlarnn arlkl aritmetik ortalamasndan, drdnc ve beinci snflarda ise zorunlu staj kurulu baar notlarnn arlkl aritmetik ortalamasndan oluur.

(2) Genel zorunlu dersler ile semeli ders-staj kurulu baar notlar snf geme notu hesaplanmasnda dikkate alnmaz.

Semeli ders ve staj kurullarnda baar deerlendirmesi

MADDE 50 (1) renciler bir st snfa geebilmek iin semeli ders-staj kurulu programlarna katlp 12si alan ii, 3 alan d ders kurullarndan olmak zere 15 kredi almak zorundadr.

(2) Alan d semeli ders-staj kurullarnda baar iin rencinin eitim programna devam yeterli kabul edilir.

(3) Alan ii ders-staj kurullarnda ilgili kurulun sonunda Eitim Komisyonunun belirledii ve kurul eitim dnemi balamadan nce Dekanlk tarafndan renci panolar ve Faklte internet sitesinde ilan edilmi olan yntemle deerlendirme yaplr. Bu deerlendirmenin sonucunda baarsz olan renciler iin ilgili Kurul Koordinatr tarafndan belirlenen ve Dekanlk tarafndan renci panolar ve Faklte internet sitesinde ilan edilen tarihte ikinci deerlendirme yaplr. Bu deerlendirmede de baarsz olan renciler Faklte Kurulunca belirlenen takvim erevesinde ilgili semeli ders-staj kurulunu tekrar ederler.

(4) Genel zorunlu dersler ile semeli ders-staj kurulu baar notlar snf geme notu hesaplanmasnda dikkate alnmaz.

Snf geme

MADDE 51 (1) Snf gemeye ilikin esaslar unlardr:

a) Eitimin ilk snfnda renci, sorumlu olduu zorunlu ders kurullarnn her birinin ders kurulu sonu kuramsal deerlendirme snav ve kurul sonu uygulama deerlendirme snavlarnn herbirinin notu tam notun en az %50si, kurul baar notu da tam notun en az %60 olduu, bu ekilde zorunlu ders kurullarndan 45 kredisini; semeli ders kurullarndan da 15 kredisini tamamlad takdirde bir st snfa geer.

b) Eitimin ilk snfnda, kurul sonu kuramsal deerlendirme snav veya kurul sonu uygulama deerlendirme snav notu tam notun %50sinin veya kurul baar notu tam notun %60nn altnda olan renciler ilgili kurul iin alan btnleme snavlarna ve gereinde bu Ynetmeliin ilgili hkmleri dorultusunda dzenlenen tek kurul snavlarna girerler. Bu snavdan aldklar notla ilgili barajlar geen renciler bir st snfa devam edebilir.

c) Drdnc snfa balayabilmek iin ilk snftaki tm ders kurullarn baar ile tamamlam olma art aranr.

) nc snf ders kurulu elerine devam etme hakk kazanm ve ders kurulu baarszl nedeni ile drdnc snfa balamayan renciler ilgili kurulun yaplacak ilk deerlendirme snavna katlrlar.

d) Drdnc ve beinci snfta sorumlu olduklar her bir staj kurulu sonu kuramsal deerlendirme snav ve staj kurulu sonu uygulama deerlendirme snavlarnn herbirinin notu tam notun en az %50si, kurul baar notu da tam notun en az %60 olduu, bu ekilde zorunlu staj kurullarndan 45 kredisini; semeli staj kurullarndan da 15 kredisini tamamlad takdirde bir st snfa geer.

e) Drdnc ve beinci snfta, kurul sonu kuramsal deerlendirme veya uygulama deerlendirme snav notu tam notun %50sinin veya kurul baar notu tam notun %60nn altnda olan renciler ilgili kurul iin alan btnleme snavlarna ve gereinde bu Ynetmeliin ilgili hkmleri dorultusunda dzenlenen tek kurul snavlarna girerler. Bu snavdan aldklar notla ilgili barajlar ge