1 Ekim 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28782

YNETMELK

Giresun niversitesinden:

GRESUN NVERSTES LSANSST ETM-RETM

VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Giresun niversitesine bal enstitler tarafndan yrtlen lisansst programlarnda uygulanacak eitim-retim ve snavlara ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Giresun niversitesine bal enstitlerde yrtlen tezli ve tezsiz yksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlar ile bunlarn gerektirdii eitim-retim, bilimsel aratrma ve uygulama faaliyetlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Akademik takvim: Her yl Senato tarafndan belirlenen lisansst eitim-retim dneminde yaryl, yaz dnemi, dersler ve yeterlik snav dnemlerini belirten takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) AKTS kredisi: Bir diploma programn bitiren rencinin kazanaca bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katksn ifade eden renim kazanmlar ile aka belirlenmi teorik veya uygulamal ders saatleri ve renciler iin ngrlen dier faaliyetler iin gerekli alma saatleri de gz nnde bulundurularak belirlenen ders kredisini,

) ALES: Akademik Personel ve Lisansst Eitim Giri Snavn,

d) Anabilim/anasanat dal: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisans st Eitim-retim Enstitlerinin Tekilt ve leyi Ynetmeliinin 5 inci maddesinde tanmlanan ve eitim program bulunan anabilim/anasanat daln,

e) Anabilim/anasanat dal kurulu: Lisansst program ve rencisi olan anabilim/anasanat dalnn bilim veya sanat dal bakanlarndan oluan kurulu; anabilim/anasanat dalnn, yalnz bir bilim veya sanat daln kapsad durumlarda ise btn retim yelerinden ve doktora yapm retim grevlilerinden oluan kurulu,

f) Danman/tez danman: Enstitde kaytl renciye ders ve tez dnemlerinde rehberlik etmek zere enstit ynetim kurulu tarafndan atanan retim yesini veya nitelikleri Senato tarafndan belirlenen doktora derecesine sahip retim grevlilerini,

g) Enstit: Giresun niversitesi bnyesinde lisansst eitim-retim amacyla kurulmu olan enstitleri,

) Enstit kurulu: Enstit mdrnn bakanlnda, enstit mdr yardmclar ve enstitde programlar bulunan anabilim/anasanat dal bakanlarndan oluan kurulu,

h) Enstit ynetim kurulu: Enstit mdrnn bakanlnda, enstit mdr yardmclar ve enstit kurulu tarafndan yl iin seilen retim yesinden oluan kurulu,

) GMAT: Uluslararas snavlardan olan Graduate Management Admission Test Snavn,

i) GRE: Uluslararas snavlardan olan Graduate Record Examinations Snavn,

j) Ortak danman: Lisansst eitim yapan rencinin tez konusunun zellii gerei, ilgili anabilim/anasanat dal tarafndan nerilen ve enstit ynetim kurulunca atanan, niversitede veya baka bir yksekretim kurumunda grevli retim yesini veya nitelikleri Senato tarafndan belirlenen doktora derecesine sahip retim grevlilerini,

k) Lisansst eitim: Tezsiz yksek lisans, tezli yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarndan oluan eitimi,

l) Mdr: Giresun niversitesine bal enstit mdrlerini,

m) renci: Lisansst eitim yapmak zere enstitye kaytl olan yksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik program rencisini,

n) zel renci: Bir yksekretim kurumu mezunu veya rencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artrmak isteyen ve bu Ynetmelikteki gerekli koullar salam olmak kaydyla, Giresun niversitesi enstitlerinde ders alan, ancak rencilik haklarndan yararlanamayan renciyi,

o) Rektr: Giresun niversitesi Rektrn,

) Seminer: Lisansst rencilerin ders dneminde hazrladklar, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan ve szl sunularak deerlendirilen yazl bir metinden oluan almay,

p) Senato: Giresun niversitesi Senatosunu,

r) Tez: Yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eitiminin amacna ynelik olarak hazrlanan bilimsel almay,

s) Tez izleme komitesi: Doktora rencisinin tez nerisini deerlendirmek, tez almalarna rehberlik etmek ve ynlendirmek grevini stlenen biri tez danman olmak zere en az retim yesinden oluan komiteyi,

) TUS: Tpta Uzmanlk Snavn,

t) Uzmanlk alan dersi: Danmann alt bilimsel alanda bilgi, grg ve deneyimlerini rencilere aktard ve tez almalarna yardmc olduu teorik dersi,

u) niversite: Giresun niversitesini,

) Yaryl: Cumartesi, pazar ve resmi tatil gnleri ile yaryl snav gnleri hari, en az yetmi alma gnn kapsayan, balang ve biti tarihleri her akademik yl Senato tarafndan belirlenen gz ve bahar yaryl dnemlerindeki eitim-retim srelerini,

v) YDS: Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

y) Yeterlik komitesi: Doktora ve sanatta yeterlik programlarnda yeterlik snavlarnn uygulanmasndan sorumlu olan ve srekli grev yapan be retim yesinden oluan komiteyi,

z) Yeterlik snav: Doktora rencisinin bilimsel dnebilme, bilimsel yntemleri zmseme ve bamsz bir aratrmay yrtebilme yeterliliini deerlendirmeye ynelik snav,

ifade eder.

KNC BLM

Lisansst Eitim-retimle lgili Esaslar

Programn almas

MADDE 5 (1) Lisansst program ama teklifleri, enstitlerin anabilim/anasanat dallar esas alnarak anabilim/anasanat dal kurulunun nerisi ile enstitye yaplr. Anabilim/anasanat dal bulunmayan programlarn ama teklifleri enstit kurulu tarafndan gerekletirilir. Lisansst programlar ilgili mevzuat hkmlerine gre yrtlr.

(2) Alan programlar enstit anabilim/anasanat dallar ile ayn adlar tar. Ancak, ilgili enstitnn teklifi, Senatonun karar ve Yksekretim Kurulu onay ile o enstit anabilim/anasanat dallarndan deiik bir ad tayan disiplinler aras lisansst programlar ve ayn usule tabi olmak kaydyla, yurt ii ve/veya yurt dndaki niversiteler ile ortak lisansst programlar da alabilir.

Kontenjanlarn belirlenmesi ve ilan

MADDE 6 (1) Lisansst programlar iin hangi blmlerden veya anabilim/anasanat dallarndan renci kabul edilebilecei programlarn zellii ve olanaklar da dikkate alnarak ilgili anabilim/anasanat dal kurullarndan geirilmi teklifler enstit ynetim kurulunda grlp karara balanr.

(2) renci kontenjanlar ve kontenjanlarla ilgili zel artlar, enstit uygulama esaslarna gre, ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnca hazrlanr, enstit ynetim kurulunda grlp karara balanarak, Rektr oluru ile ilan edilir. Sz konusu ilan her yaryl banda renci almak zere verilebilir.

Bilimsel hazrlk

MADDE 7 (1) Bavurulan lisansst programa, farkl blm ya da anabilim/anasanat dallarndan mezun olan rencilerin alnmas durumunda, adaylarn eksikliklerini gidermek amacyla enstit anabilim/anasanat dalnn teklifi ve enstit ynetim kurulunun onay ile bilimsel hazrlk program uygulanr.

(2) Bilimsel hazrlk programnda geirilecek sre en ok iki yaryldr ve dnem izinleri dnda uzatlamaz. Bilimsel hazrlk programn belirlenen sre iinde baaryla tamamlayamayan renciler kaytl olduklar program iin gerekli olan asgari eitim-retime devam edebilme artlarn salayamam saylrlar ve renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile ek snavlardan yararlanma hakk verilir.

(3) Bilimsel hazrlk programnda alnacak dersler, yksek lisans rencileri iin lisans dzeyinde, doktora/sanatta yeterlik rencileri iin lisans ve/veya yksek lisans dzeyinde olmak zere enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun karar ile belirlenir.

(4) Bilimsel hazrlk programnda alnmas zorunlu dersler, ilgili lisansst program tamamlamak iin gerekli grlen derslerin yerine gemez.

(5) Bilimsel hazrlk programndaki bir renci; bilimsel hazrlk derslerinin yan sra, ilgili enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile lisansst programa ynelik derslerden, her yarylda en fazla iki ders alabilir. Bilimsel hazrlk programnda, lisans programlarndan da ders aldrlabilir.

(6) Bilimsel hazrlk programnda alnan derslerin devam durumu, snavlar, baar notu, ders tekrar, kayt silme ve dier esaslar, dersin alnd lisans/yksek lisans programnda alnan derslere uygulanan esaslarla ayndr. Bu programda geirilen sre, bu Ynetmelikte belirtilen yksek lisans veya doktora program srelerine dhil edilmez.

Programlara bavuru, deerlendirme ve kayt

MADDE 8 (1) Yksek lisans programlarna bavuracak adaylarn bir lisans diplomasna, doktora veya sanatta yeterlik programlarna bavuracak adaylarn ise, bu Ynetmeliin 10 uncu maddesinin ikinci fkrasndaki hkmler sakl kalmak kaydyla, tezli yksek lisans diplomasna sahip olma ve ALESten bavurduu programn puan trnden en az 55 puan veya geerlilii kabul edilen dier snavlardan edeer puan alm olma koulu dhil, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansst Eitim ve retim Ynetmeliindeki ilgili asgari bavuru koullarn salam olmas gerekir; ancak, gzel sanatlar ve sahne sanatlar alanlar ile Konferans evirmenlii Anabilim Dalna bavuran adaylardan ALESe girmi olma koulu aranmaz. Ancak enstit ynetim kurulunun nerisi ve Senatonun karar ile ALES puan aranabilir.

(2) Adaylar, ilgili enstit ynetim kurulunun karar ile ALES yerine GRE, GMAT veya enstit ynetim kurulunun kabul edecei bir yazl snav notu ile de bavurabilirler.

Yksek lisans

MADDE 9 (1) Yksek lisans programlarna kabul edilebilmek iin gerekli yabanc dil snav artnn uygulanmas, enstit kurulunun nerisi ve Senatonun kararna baldr.

(2) Asil ve yedek adaylar, bavurduklar yksek lisans programlarna, genel baar notlarna gre sralanarak kontenjan doluncaya kadar yerletirilir. Genel baar notu; ALES puan, yabanc dil puan, lisans arlkl genel not ortalamas ve mlakatta alnan notun enstit ynetim kurulunun nerisi ve Senatonun kararyla belirlenen oranlardaki toplamndan oluur. ALES puannn arl en az %50dir. Enstit ynetim kurulunun onay ve Senatonun karar ile bu snr ykseltilebilir ve programlarn zelliklerine gre farkl uygulanabilir. Ancak, bir adayn sralamada yer alabilmesi iin genel baar notunun en az 60 olmas gerekir. Bu not da enstit ynetim kurulunun nerisi ve Senato kararyla ykseltilebilir. Genel baar notu eit olan adaylarda, lisans arlkl genel not ortalamas yksek olana ncelik tannr. Mlakata katlmayan aday baarsz saylr ve sralamaya alnmaz.

(3) ngrlen mlakat yapmak iin retim yeleri arasndan anabilim/anasanat dal bakanlnn teklifi, enstit ynetim kurulunun onay ile farkl alma alanlarndan en az , en fazla be asil ve iki yedek yeden oluan bir deerlendirme kurulu oluturulur. Yedek yeler de ayn anabilim/anasanat dalndan seilir. Bavuru ve deerlendirme srecine ilikin usul ve esaslar enstit ynetim kurulunca belirlenir.

(4) Genel baar notlarna gre, bavurduklar lisansst programa girme hakk kazanan rencilerin listesi, ilgili enstit ynetim kurulu karar ile kesinleir ve ilgili enstitde ilan edilir.

Doktora ve sanatta yeterlik

MADDE 10 (1) Doktora/sanatta yeterlik programna renci kabulnde YDSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen edeer bir snavdan bu puan muadili bir puan; yabanc uyruklu renciler iin ana dilleri dnda ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinden birinden YDSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen edeer bir snavdan bu puan muadili bir puan alnmas zorunlu olup, bu asgari puanlarn girilecek programlarn zelliklerine gre ykseltilmesine enstit ynetim kurulu nerisi ile Senato karar verir.

(2) Adaylar bavurduklar doktora programlarna, genel baar notlarna gre sralanarak kontenjan doluncaya kadar yerletirilir. Genel baar notu; ALES puan, lisans veya yksek lisans arlkl genel not ortalamas, yabanc dil puan ve mlakatta alnan notun enstit ynetim kurulunun nerisi ve Senatonun kararyla belirlenen oranlardaki toplamndan oluur. ALES puannn arl en az %50dir. Enstit ynetim kurulunun nerisi ve Senatonun kararyla bu snr ykseltilebilir ve programlarn zelliklerine gre farkl uygulanabilir. Ancak, bir adayn sralamada yer alabilmesi iin genel baar notunun en az 65 olmas gerekir. Bu not enstit ynetim kurulunun nerisi ve Senatonun kararyla ykseltilebilir. Genel baar notu eit olan adaylarda, lisans arlkl genel not ortalamas yksek olana ncelik tannr. Mlakata katlmayan aday baarsz saylr ve sralamaya alnmaz. Lisans derecesi ile doktora programlarna bavuran adaylarn ALESten en az 80 puan alm olmalar, YDS veya edeer bir snavdan en az 65 puan alm olmalar ve lisans arlkl genel not ortalamalarnn 4 zerinden en az 3 veya muadili olmas koulu aranr.

(3) Temel Tp Bilimlerinde doktora programlarna bavurabilmek iin Tp Fakltesi mezunlarnn lisans diplomasna ve 50 puandan az olmamak kouluyla Senato tarafndan belirlenecek Temel Tp Puanna veya ALESin saysal ksmndan 55 standart puandan az olmamak kouluyla Senato tarafndan belirlenecek ALES standart puanna sahip olmalar; Tp Fakltesi mezunu olmayanlarn ise yksek lisans diplomasna (di hekimlii ve veteriner faklteleri mezunlarnn lisans derecesine) sahip olmalar, ALESin saysal ksmndan 55 standart puandan az olmamak kouluyla Senato tarafndan belirlenecek ALES standart puanna sahip olmalar gerekir. Temel Tp Puan, TUS Temel Tp Bilimleri Testi-1 blmnden elde edilen standart puann 0.7, Klinik Tp Bilimleri testinden elde edilen standart puann 0.3 ile arplarak toplanmas ile elde edilir. lgili, Doktora programlarna renci kabulnde, Temel Tp Puan veya ALES puan yan sra gerekirse, lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas ve mlakat sonucu da deerlendirilebilir. Temel Tp Bilimlerinde doktora programna renci kabulnde YDSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen edeer bir snavdan bu puan muadili bir puan, yabanc uyruklu renciler iin ana dilleri dnda ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinden birinden YDSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen edeer bir snavdan bu puan muadili bir puan alnmas zorunlu olup, bu asgari puanlarn ykseltilmesi konusunda enstit ynetim kurulu nerisi ile Senato yetkilidir. Temel Tp Puannn veya ALES puannn %50den az olmamak kouluyla ne kadar arlkla deerlendirmeye alnaca, enstit ynetim kurulu nerisi ile Senato tarafndan belirlenir.

(4) ngrlen mlakat yapmak iin retim yeleri arasndan anabilim/anasanat dal bakanlnn teklifi, enstit ynetim kurulunun onay ile farkl alma alanlarndan en az , en fazla be asil ve iki yedek yeden oluan bir deerlendirme kurulu oluturulur. Yedek yeler de ayn anabilim/anasanat dalndan seilir. Bavuru ve deerlendirme srecine ilikin usul ve esaslar enstit ynetim kurulunca belirlenir.

(5) Genel baar notlarna gre, bavurduklar lisansst programa girme hakk kazanan rencilerin listesi, ilgili enstit ynetim kurulu karar ile kesinleir ve ilgili enstitde ilan edilir.

Yabanc dil hazrlk program

MADDE 11 (1) Yabanc dille eitim-retim yaplacak lisansst programa kabul edilecek adaylarda, yabanc dil koulu aranabilir. Bu durumda, tm dier koullar yerine getirdii hlde, yalnzca yabanc dil becerileri ile ilgili koullar salayamayanlar, bavurduklar lisansst programa anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun karar ile koullu olarak kabul edilebilir ve nce Yabanc Diller Yksekokulunun yabanc dil hazrlk programna kayt yaptrarak, dil becerilerini gelitirip ilgili dil koullarn saladktan sonra lisansst programlarna balarlar.

(2) Yabanc dil hazrlk programna kayt yaptran renciler ilk iki yaryl sonunda istenilen dil koulunu salayamamalar hlinde 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre, ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini deme koulu ile yabanc dil hazrlk programnda kayt yenileyebilirler. Bu durumda ders ve snavlara katlma hari rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

(3) Hazrlk snfndaki renciler iin 5/7/2013 tarihli ve 28698 sayl Resm Gazetede yaymlanan Giresun niversitesi Yabanc Diller Yksekokulu Eitim-retim ve Snav Ynetmelii hkmleri uygulanr.

zel renci kabul

MADDE 12 (1) Bir yksekretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini artrmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dal kurulunun ve enstit ynetim kurulunun karar ile baz lisansst derslere zel renci olarak kabul edilebilirler. zel renci statsnde ders alanlar rencilik haklarndan yararlanamazlar. zel rencilie kabul iin bavuran kiinin, renci katk payn yatrmas gerekir. Enstit ynetim kurulu, ilgili anabilim dal bakanlnn da grn alarak, zel renci saysnda kstlama yapabilir. Kstlama kapsam iinde srasyla retim elemanlarna ve baka bir lisansst programda renim grmekte olan rencilere ncelik tannr. Bu statdeki renciler, lisansst rencileri ile birlikte snavlara girerler. Baardklar takdirde kendilerine devam ettikleri ders ya da derslerin baar notunu belirten bir belge verilir.

(2) Daha nce herhangi bir niversitede zel renci statsnde ders alp baarl olan lisansst rencilerin, bu derslerinin kredi ykmllnden drlp drlmeyeceine son iki yl iinde alnan notlar gz nnde bulundurularak danmann da yazl gr ile ilgili anabilim/anasanat dal ve ilgili enstit ynetim kurulunca karar verilir.

Yatay gei yoluyla renci kabul

MADDE 13 (1) Hangi lisansst programlara yatay gei yaplabilecei, yatay gei kontenjanlar ve yatay gei iin bavuru koullar, ilgili anabilim/anasanat dalnn teklifi ve enstit ynetim kurulu onay ile belirlenir. Yatay gei iin yaplan bavurular, ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnn olumlu gr alnarak enstit ynetim kurulunca kabul edilir.

(2) Baka bir yksekretim kurumunun lisansst programnda en az bir yaryl baaryla tamamlam olan renci enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenmi kontenjana gre lisansst programlarna yatay gei yoluyla kabul edilebilir. Yatay gei bavurusu iin rencinin;

(a) niversitenin lisansst retime kabul iin ngrd koullara sahip olmas,

(b) Yksek lisans programlar iin kaytl olduu programda tez aamasna gememi olmas, doktora programlar iin yeterlik snavna girmemi olmas,

(c) Okuduu programda ngrlen toplam kredinin en az %50sine karlk gelen dersten baarl olmas,

gerekir.

kinci retim lisansst programlar

MADDE 14 (1) Tezsiz yksek lisans iin ikinci retim programlar da alabilir.

(2) Tezsiz yksek lisans ve ikinci retim tezsiz yksek lisans programlar cretli veya cretsiz olarak alabilir.

(3) cretli programlara kayt yaptran rencilerden alnacak cret miktar ile ders veren retim elemanlarna denecek ders cretlerinin miktar enstit ynetim kurulunun teklifi zerine niversite Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir.

Lisansst programlara kesin kayt

MADDE 15 (1) Programlara kayt yaptrmaya hak kazanan asil ve yedek adaylarn listesi, ilgili enstit tarafndan kayt tarihleri ile birlikte ilan edilir.

(2) Kesin kayt yaptrmaya hak kazanan adaylarn kaytlar, ilan edilen tarihlerde, adaylar tarafndan bizzat yaptrlr. Ancak, hakl ve geerli mazeretleri sebebiyle bizzat bavuramayan adaylar, noter onayl olmak kayd ile belirledikleri vekilleri aracl ile kayt sresi ierisinde kayt yaptrabilir. Belirlenen kayt tarihlerinde kayt yaptrmayan adaylar kayt hakkndan vazgemi saylrlar. Bu adaylarn yerine yedek listedeki sralamaya gre yerletirme yaplr.

(3) Eksik belge ile kesin kayt yaplmaz.

(4) Kesin kaydn yaptran rencinin sunduu belge ve bilgilerin doru olmadnn belirlenmesi durumunda ilgili rencinin, hangi yarylda olduuna baklmadan ilgili enstit ile iliii kesilir. Sz konusu rencinin mezun olmas halinde kendisine verilmi olan tm belgeler, diploma dhil iptal edilir ve hakknda kanuni ilem yaplr.

Lisansst programlarda kayt yenileme

MADDE 16 (1) Lisansst programlara kayd yaplan renciler her yaryl ders ve/veya tez aamasnda kayt yenilemek zorundadr.

(2) Mazereti sebebiyle belirlenen sre iinde kaydn yenilemeyen renci, mazeretli kayt yenileme sresi iinde mazeretini yazl olarak enstit mdrlne bildirir. Mazereti, enstit ynetim kurulunca kabul edilen renci kaydn yenileyebilir.

(3) Mazeret sresi ierisinde kaydn yenilemeyen renci o yaryl iin derslere ve snavlara alnmaz. Bu sre eitim-retim sresinden saylr.

Akademik takvim

MADDE 17 (1) Akademik takvim Senato tarafndan belirlenir.

retim dili

MADDE 18 (1) Enstitlerde dersler Trke olarak verilir. Ancak, anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi, enstit kurulunun teklifi ve Senatonun karar ile belirli bir eitim-retim programnda yer alan ders, uygulama, snav ve tezlerin tamam veya bir ksm yabanc dilde yaplabilir.

Devam zorunluluu

MADDE 19 (1) renciler derslere, uygulamalara ve snavlara katlmak zorundadr. rencilerin devam durumlar ilgili retim yesi tarafndan izlenir. Bir dersten veya uygulamadan yaryl/ylsonu ve varsa btnleme snavlarna girebilmek iin; rencinin teorik dersler ile teorik ve uygulamann birlikte yapld derslerin en az %70ine, uygulamal derslerin ise en az %80ine devam etmi olmas gerekir.

(2) Teori ve uygulama derslerinden devamszlk haricindeki baarszlk nedenleriyle ders tekrar olmas durumunda devam art aranmaz.

Lisansst derslerin AKTS kredi deerleri

MADDE 20 (1) Lisansst derslerinin AKTS kredi deerleri enstit anabilim/anasanat dal kurulunun nerisi ve enstit kurulu karar dorultusunda Senato tarafndan belirlenir.

Tez danman

MADDE 21 (1) Tezli yksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarnda, enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ile enstit ynetim kurulu her renciye retim yeleri arasndan ders ve tez dnemleri iin bir danman atar. Tezsiz yksek lisans programlarndaki her renciye ilgili anabilim/anasanat dal tarafndan bir ders danman atanr. Lisansst danmanl, retim elemannn rencinin danmanlna enstit ynetim kurulunca atand tarihte balar ve mezun olduu tarihe kadar devam eder.

(2) Danman, rencinin alaca derslerin belirlenmesinde, tez, seminer veya sergi, proje gibi dier program etkinliklerinin yrtlmesinde yardmc olur ve lisansst almalarn ynetir.

(3) Lisansst tez ve ders danmanl, ilgili anabilim/anasanat dal kurulunun teklifiyle niversite bnyesindeki dier birimlerde grev yapan retim yelerine de verilebilir. Lisansst almalarnn niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda, danmann nerisi ile ikinci bir tez danman atanabilir. Ortak danmanlarn, en az yardmc doentlik derecesine sahip olmas gerekir.

(4) Tez danmannn baka bir yksekretim kurumuna gemesi durumunda ilgili enstit ynetim kurulu onay ile bu danmanl devam edebilir.

(5) rencinin ve/veya tez danmann talebi, anabilim/anasanat dal bakanlnn gr ve ilgili enstit ynetim kurulunun uygun grmesi hlinde rencinin tez danman deitirilebilir.

Derslerin ve ders sorumlularnn belirlenmesi

MADDE 22 (1) Lisansst dersler ile bu derslerin gz ve bahar yaryllarna gre dalm ilgili anabilim/anasanat dal kurulunun teklifi, enstit ynetim kurulunun karar ve Senatonun onayyla belirlenir.

(2) Almas onaylanan derslerin hangi retim yeleri tarafndan verilecei anabilim/anasanat dal kurulunun gr alnarak, anabilim/anasanat dal bakanlnca teklif edilir ve enstit ynetim kurulu tarafndan karara balanr.

(3) Dersler, ncelikle ilgili anabilim/anasanat dalndaki profesr, doent ve yardmc doentler tarafndan verilir. Gerekli olduu takdirde; danmann nerisi, anabilim/anasanat dal bakanlnn teklifi ve enstit ynetim kurulu onay ile dier anabilim/anasanat dallarndaki veya baka yksekretim kurumlarndaki retim yeleri de ders verebilir.

(4) rencinin farkl anabilim/anasanat dallarnda veya dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan dersleri alma istekleri renci danmannn nerisi ve enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn gr alnarak enstit ynetim kurulunca karara balanr.

(5) Daha nce niversitede zel renci statsnde alnm dersler ile dier yksekretim kurumlarndan alnabilecek derslerin toplam, program banda transfer edilen dersler dhil, o programdaki toplam ders ykmllnn 1/3n geemez.

(6) Bir programdaki renci, daha nce ayn anabilim/anasanat dalndaki bir lisansst program tamamlamadan kendi istei ile ayrlm ise, tamamlanmam programdan yeni programa transfer edilecek derslerin ne kadarnn yukardaki toplama dhil edileceine ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ile enstit ynetim kurulu karar verir.

(7) Transfer edilen derslerden niversite bnyesindeki dier lisansst programlardan alnm olanlar, notlar ile birlikte transfer edilir ve bu notlar genel not ortalamasna dhil edilir. Dier yksekretim kurumlarndan alnarak transfer edilen dersler not ortalamasna dhil edilmez.

Ders ekleme, brakma ve deitirme

MADDE 23 (1) renciler; ders seme formuna yazarak setii dersleri, danmannn onayyla ve kaytl olduklar programn kredi snrlarn dikkate alarak, Senato tarafndan belirlenen mazeretli kayt yenileme sresi iinde brakabilir veya deitirebilir. Bu sreden sonra ders deiiklii yaplmaz.

Deerlendirme ve notlar

MADDE 24 (1) rencilerin derslerdeki baar durumlar yaryl ii snav ve almalar ile yaryl sonu snav sonularna gre ilgili retim yeleri tarafndan belirlenir. rencilere aldklar her ders iin aadaki izelgeye gre harf notlarndan biri baar notu olarak verilir.

(2)Yksek Lisans, doktora veya sanatta yeterlik derslerinin snavlar, 100 tam not zerinden deerlendirilir. Bir dersin baar notu, ara snav not ortalamasnn %40 ile yaryl sonu veya ylsonu snav notunun %60nn toplamdr. rencinin ilgili dersten baarl saylabilmesi iin yksek lisansta, en az CC, doktora ve sanatta yeterlikte en az CB olmas gerekir.

a)

Harf Notu Katsay Puan

AA 4.00 90-100

BA 3.50 85-89

BB 3.00 80-84

CB 2.50 75-79

CC 2.00 70-74

FF 0.00 0-69

(3) Ayrca, izelgedeki harf notlarnn dnda kalan deerlendirmeler iin aadaki harfler kullanlr:

a) M (Muaf):Yatay geile gelen rencilerin nceki programlarnda baarl olduklar veya daha nce baka bir lisansst programa kaytl iken alp baardklar ders/derslerden ilgili ynetim kurulu karar ile muaf tutulduklar durumda kullanlr.

b) B (Baarl): Kredisiz dersler, uzmanlk alan dersi, seminer ve tez almasnn baar ile tamamlanmas hlinde kullanlr.

c) K (Kalr, Baarsz): Kredisiz dersler, uzmanlk alan dersi, seminer ve tez almasnn baarszl durumu iin kullanlr.

) D (Devamsz): Dersin devam ykmlne ilikin artlarn yerine getirilmemesi durumunda kullanlr. FF notu olarak deerlendirilir.

d) M, B ve K harf notlar ortalamaya dhil edilmez.

(4)Yaryl notlarn gsteren baar durumu izelgeleri suret olarak dersin retim yesi tarafndan dzenlenir ve retim yesiyle birlikte anabilim/anasanat dal bakan tarafndan imzalanr. Anlan izelgenin bir sureti dersin retim yesinde kalr. Kalan iki suret ilgili enstitye teslim edilir. Enstitnn, bu suretlerden birini renci leri Daire Bakanlna gndermesiyle notlar kesinleir.

(5) renci baarsz olduu zorunlu dersleri tekrarlamak zorundadr. Ancak, baarsz olunan zorunlu dersin kaldrlmas hlinde ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit kurulu karar ile baarsz olunan zorunlu dersin yerine baka bir zorunlu ders verilir. Bu durumda genel not ortalamasna son alnan dersin notu katlr.

(6) Semeli bir derste baarsz olunmas durumunda ise renci ayn dersi veya yerine baka bir semeli dersi almak zorundadr.

(7) renciler akademik danmanlarnn onayyla ayn program ierisinde daha nce alp baarl olduklar dersleri tekrarlayabilir. Bu durumda genel not ortalamasna sadece son alnan not katlr.

(8) Dnem ii gerekletirilen snavlardan baarsz olan rencilere ilgili dnemin sonunda ders saysnda snr olmadan btnleme hakk verilir. Devamsz rencilere btnleme hakk verilmez.

Snav sonularna itiraz

MADDE 25 (1) renci snav sonularnn ilnndan itibaren en ge be i gn iinde enstit mdrlne yazl ekilde bavurarak snav sonucuna itiraz edebilir. Bu itiraz, snav kdnn fotokopisi ile birlikte yeniden deerlendirme yaplmak zere ilgili anabilim/anasanat dal bakanl araclyla ders sorumlusuna iletilir. Deerlendirmede hata grlrse, gerekeli olarak not dzeltmesi yaplarak enstit mdrlne bildirilir. tiraz sonucu, enstit ynetim kurulu karar ile kesinleir. tirazn tetkik ve deerlendirilmesi, itirazn yapld tarihten itibaren en ge on be gn iinde sonulandrlr.

(2) Ders sorumlular snav sonularyla birlikte snav evrakn da enstitye teslim eder. Snav notuna etkili olan almalarn ve tutanaklarn birer sureti de bu sre iinde enstitye teslim edilir. Snav evrak rencinin mezuniyetine kadar saklanr.

retim aamalar

MADDE 26 (1) Tezli yksek lisans program ders, tez almalar ve tez savunmas aamalarndan; tezsiz yksek lisans program dnem projesi dersi de dhil olmak zere derslerden; doktora retimi ders, yeterlik snav, tez nerisi savunmas, tez almalar ve tez savunmas aamalarndan; sanatta yeterlik program ise, ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi almalardan oluur.

(2) Kaytl olduklar lisansst program izin alnan sreler dhil olmak zere azami sresi iinde tamamlayamayan renciler lisansst uzatmal renci statsne alnr. Bu renciler 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi hkmlerinde belirtilen koullara gre katk veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlm ile dnem projesi hari rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmadan rencilik statleri devam eder.

(3) Tezli programlarda tez almas yapmak veya tez savunmasna girmek iin ilgili yarylda tez dersine kayt yaptrlm olmas arttr.

(4) Kaytl olduu program ngrlen azami sre ierisinde tamamlayamayan rencilerin ders almadklar veya tez almas/savunmas yapmadklar yaryllarda niversiteye kayt yaptrmalar veya izin bavurusunda bulunmalar gerekli deildir.

Kayt dondurma ve izin

MADDE 27 (1) renciler; Senato tarafndan belirlenen hakl ve geerli mazeretlerinden dolay veya eitim-retimlerine katkda bulunacak burs, staj ve aratrma gibi imknlarn domas hlinde, danmann ve anabilim/anasanat dal bakanlnn gr alnmak suretiyle enstit ynetim kurulu kararyla bir veya iki yaryl sreyle kayt dondurabilir.

(2) Kayt dondurma taleplerinin akademik takvimde belirtilen sre iinde yaplmas gerekir. Kayt dondurma sresi eitim-retim sresinden saylmaz. Kayt dondurma sresinin bitimini takip eden yaryln banda renci kaydn yeniler ve renimine kald yerden devam eder.

(3) rencilere; belgeleyecekleri nemli ve hakl sebeplerin bulunmas, Trkiyeyi veya niversiteyi temsil amacyla bilimsel, sosyal, kltrel ve sportif faaliyetlere veya yarmalara katlmalar veya yurt ii/yurt d eitim, staj, aratrma, bilgi-grg artrma gibi imknlarn domas halinde, enstit ynetim kurulu kararyla bir yla kadar izin verilebilir. Bu izin sresi eitim-retim sresinden saylmaz. Zorunlu hller dnda izin bavurularnn kayt yenileme sresi iinde yaplmas gerekir.

(4) niversite hastaneleri veya dier salk kurulularndan alnacak salk kurulu raporu ile belgelendirmek kaydyla, basit izofreni, paranoid izofreni, dissosiatif hastalk tablosu, borderline gibi ruhsal bozukluklar, askerlik, retim elemanlarnn veya resmi kurumlarda alanlarn eitim-retim, staj, aratrma gibi sebeplerle yurt dnda grevlendirilmeleri halinde rencilere; enstit ynetim kurulu kararyla bir yldan daha uzun sre izin verilebilir. Bu izin sresi eitim-retim sresinden saylmaz.

(5) Yaryl ierisinde alnan raporlarn yaryl sresinin yarsn amas durumunda renci o yaryl iin izinli saylr.

(6) Kayt dondurma ve izin dneminde, renci derslere devam edemez ve snavlara giremez. Bu sre iinde girilen snavlar geersiz saylr.

(7) zni sona eren renci, enstitye yazl olarak bavurarak kaydn yenilemek zorundadr.

Uzmanlk alan dersi

MADDE 28 (1) Yksek lisans program ve doktora/sanatta yeterlik program rencileri iin ayr ayr, tez danman tarafndan yrtlmek ve danmanlk grevinin sonuna kadar her yaryl ve yaz tatillerinde de devam etmek zere, uzmanlk alan dersi alabilir. Uzmanlk alan dersi, tezli yksek lisans program ve doktora/sanatta yeterlik programndaki rencilerin tez dnemi ile birlikte balar. Her renci, tez danman tarafndan alan uzmanlk alan dersini almak zorundadr. Uzmanlk alan dersi kredili olup baarl/baarsz olarak deerlendirilir.

(2) Uzmanlk alan dersine ilikin ilkeler enstit kurulunun nerisi zerine Senato tarafndan belirlenir.

Seminer dersi

MADDE 29 (1) Seminer dersi tezli yksek lisans rencisinin ders dnemini tamamlayaca son dnemde verilir. renci tarafndan sunulacak seminerin konusu, tarihi ve saati en ge seminer sunumuna on gn kala ilgili enstitye anabilim/anasanat dal bakanl tarafndan gnderilir. Seminer sunumu tm renci ve retim elemanlarna ak olarak yaplabilir.

(2) Seminer dersi kredili olup baarl/baarsz olarak deerlendirilir.

(3) Seminer sunumunu gerekletirmeyen rencinin enstit ynetim kurulunca tez almasna balamasna izin verilmez.

NC BLM

Tezsiz Yksek Lisans Program

Ama

MADDE 30 (1) Tezsiz yksek lisans programnn amac; en az drt yl sreli bir yksekretim kurumundan mezun olanlara meslek konularda derin bilgi kazandrmak ve mevcut bilgileri, uygulamada nasl kullanacaklarn retmektir.

Kapsam

MADDE 31 (1) Tezsiz yksek lisans program; toplam 60 AKTS lik en az on ders ile 30 AKTS lik bir yaryl sreli dnem projesi dersinden oluur. Lisans renimi srasnda alnmam olmak kouluyla, en ok 12 AKTS lik ders, lisans derslerinden de seilebilir.

(2) Tezsiz yksek lisans program ikinci retim ve uzaktan eitim program eklinde de yrtlebilir.

Sre

MADDE 32 (1) Tezsiz yksek lisans programn tamamlama sresi varsa yabanc dil hazrlk snf hari en fazla alt yaryldr. Ald takdirde yabanc dil hazrlk snf ve bilimsel hazrlk snfnda geen sreler bu sreye dhil deildir. Bu Ynetmelik hkmlerine gre baarsz olan renciler 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi hkmlerinde belirtilen koullara gre katk veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlm ile dnem projesi hazrlama hari rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmadan rencilik statleri devam eder.

Danman ve dnem projesi

MADDE 33 (1) Enstit ynetim kurulu; ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnn teklifi zerine, her renciye ders seiminde ve dnem projesinin yrtlmesinde danmanlk yapacak bir retim yesini veya doktoral retim grevlisini en ge birinci yaryln sonuna kadar danman olarak atar. Danman, rencinin dnem projesinin konusunu nc yaryln bana kadar enstit mdrlne teklif edilmek zere anabilim/anasanat dal bakanlna sunar. Proje konusu enstit ynetim kurulu karar ile kesinleir.

(2) Dnem projesi, nc yaryl dersleriyle ve tekrar alnan derslerle birlikte yrtlebilir. renci, dnem projesini ald yaryllarda dnem projesine kayt yaptrmak ve yaryln sonunda tez yazm kurallarna uygun ekilde hazrlanm bir rapor hlinde enstitye vermek zorundadr. Dnem projesi dersi baarl veya baarsz olarak deerlendirilir.

DRDNC BLM

Tezli Yksek Lisans Program

Ama

MADDE 34 (1) Tezli yksek lisans programnn amac, lisans derecesi yeterliliklerine dayal bir alanda, bilginin geniletilmesi ve derinletirilmesi ile birlikte bilimsel aratrma yaparak bilgiye ulaabilme, bilgiyi deerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerini salamaktr.

Kapsam

MADDE 35 (1) Tezli yksek lisans programlar; toplam 60 AKTS lik birisi seminer dersi olmak zere en az sekiz ders ile 60 AKTS deerindeki yksek lisans tezi ve uzmanlk alan dersinden oluur.

(2) Lisansst dersler, ilgili enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile bu Ynetmeliin 22 nci maddesindeki st snr amamak koulu ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir.

(3) Tezli yksek lisans program rgn ve uzaktan eitim program eklinde de yrtlebilir.

Yksek lisans tezi

MADDE 36 (1) Tezli yksek lisans programnda tez dnemine geebilmek iin uzmanlk alan dersi hari tm derslerin baarlmas gerekir. Derslerini baaryla tamamlayan renci iin tez danmannn teklifi zerine ilgili enstit anabilim/anasanat dalnn uygun gr ve enstit ynetim kurulu karar ile tez konusu belirlenir. Tez dersine kayt yaptrmadan tez almas yaplamaz.

(2) Yksek lisans tez jrisi, danmann nerisi, ilgili enstit anabilim/anasanat dalnn uygun gr ve enstit ynetim kurulu onay ile atanr. Jri, biri rencinin danman, dierlerinden en az biri niversite iindeki baka bir enstit anabilim/anasanat dalndan veya baka bir yksekretim kurumundan olmak zere, bir danman varsa , iki danman varsa be retim yesinden oluur.

(3) renci, enstit yazm kurallarna gre hazrlad tezi jri yelerine gnderilmek zere be adet, ikinci tez danman olmas durumunda yedi adet ciltlenmemi tez rneini ilgili enstitye teslim etmek zorundadr. Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez snavna alr. Tez snav retim yelerine ve dinleyiciye ak olarak yaplabilir. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Tezin savunma sresi en az krk be, en ok doksan dakikadr.

(4) Jri teze ilikin kabul, dzeltme veya ret karar verir. Karar oybirlii veya oy okluuyla alnr. Bu karar, ilgili enstit anabilim/anasanat dal bakanlnca tez savunmasn izleyen gn iinde enstit mdrlne tutanakla bildirilir.

(5) Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci, gereini yaparak tezini en ge ay iinde ayn jri nnde yeniden savunur. Tezi baarsz bulunan renciye ilgili bakanln nerisi ve ilgili enstit ynetim kurulu karar ile yeni danman atanr. Yeni danmann teklifi zerine renci iin enstit ynetim kurulu karar ile yeni tez konusu belirlenir.

(6) Tezi kabul edilen renci, enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenen biim ve saydaki tez kopyalarn, tez savunmasn izleyen bir ay iinde enstit mdrlne teslim eder.

Eitim sresi

MADDE 37 (1) Tezli yksek lisans programnn azami sresi, izin alnan sreler hari, alt yaryldr. Bu sre iinde program tamamlayamayan renciler, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre, ilgili dneme ait renci katk pay ve renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

BENC BLM

Doktora ve Sanatta Yeterlik Programlar

Ama

MADDE 38 (1) Doktora programnn amac; rencinin alannda gerekli bilgi birikimini kazanmasn, bamsz aratrma yapmasn, bilimsel bulgu ve olaylar geni ve derinlemesine bir bak asyla irdeleyerek yorum yapmasn, yeni sentezlere ulamasn, evrensel nitelikte yeni bir metot gelitirmesini veya yeni bilgi retmesini salamaktr.

(2) Sanatta yeterlik programnn amac; rencinin alannda gerekli bilgi birikimini kazanmasn, bamsz aratrma yapmasn, sanatsal olgu ve olaylar gei ve derinlemesine bir bak asyla irdeleyerek yorum yapmasn, yeni sentezlere ulamasn, evrensel nitelikte yeni bir metot gelitirmesini, yeni bilgi retmesini veya zgn ve st dzeyde yaratclk gerektiren bir sanat etkinlii gerekletirmesini salamaktr.

Kapsam

MADDE 39 (1) Doktora program, enstitde yrtlen programlardan birinde ve/veya niversite iinde ya da yurt ii/yurt d dier yksekretim kurumlaryla ortaklaa dzenlenmi programlar eklinde de yrtlebilir.

(2) Doktora program; dersler, uzmanlk alan dersi, yeterlik snav, tez nerisi, tez almas ve tez savunma snavlarndan oluur.

(3) Doktora programna tezli yksek lisans derecesi ile kabul edilen renci, en az 120 AKTS kredilik yedi ders ile tez almasn, lisans derecesi ile kabul edilen renci ise en az 240 AKTS kredilik on drt ders ile tez almasn baar ile tamamlamak durumundadr. Uzmanlk alan dersi ve tezin toplam AKTS kredi deeri 120 olmaldr.

(4) Derslerini baaryla tamamlayarak yeterlik snavnda baarl olan ve sanat almas nerisi kabul edilen renci, zgn ve st dzeyde yaratclk gerektiren bir sanat etkinlii ieren sanat almasn tez izleme komitesi gzetiminde hazrlar.

(5) Derslerini tamamlayan renci yeterlik snavnda baarl olduu takdirde doktora tez nerisi sunar.

(6) Sanatta yeterlik program, en az 120 AKTS kredilik yedi ders ve uygulamalar ile 120 AKTS kredilik sergi, proje, resital, konser, temsil veya ilgili anasanat dal kurulunun nerdii, enstit ynetim kurulunun onaylad dier almalardan oluur.

(7) Sanatta yeterlik program rencisi elde ettii sonular enstit tez yazm kurallarna uygun biimde yazmak ve sanat almasna ilikin sanat etkinliini ve raporunu jri nnde sunmak ve szl olarak savunmak zorundadr.

(8) Doktora/sanatta yeterlik programlar, yurt ii ve yurt d entegre doktora/sanatta yeterlik programlar eklinde de dzenlenebilir.

Dersler ve deerlendirme

MADDE 40 (1) renciler, yeterlik snavn getikten sonraki yaryldan balayp her dnem kaydolarak tez almas yaparlar.

(2) Lisansst dersler, ilgili enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile bu Ynetmeliin 22 nci maddesinde belirtilen st snr amamak koulu ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir.

(3) Bilimsel hazrlk amacyla lisans ve yksek lisans programlarndan alnan dersler, doktora/sanatta yeterlik programnda alnmas gereken derslere veya kredilere saylmaz.

(4) En az CB notu alnmam zorunlu derslerin tekrar alnmas gereklidir.

Eitim sresi

MADDE 41 (1) Doktora/sanatta yeterlik programn azami tamamlama sresi, yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin on iki yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin ise on sekiz yaryldr.

(2) Doktora/sanatta yeterlik program iin gerekli dersleri baaryla tamamlamann azami sresi tezli yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin drt yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin ise alt yaryldr.

(3) Bu sre iinde program tamamlayamayan renciler, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre, ilgili dneme ait renci katk pay ve renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Yeterlik snav

MADDE 42 (1) Yeterlik snavnn amac, rencinin temel konular ile doktora/sanatta yeterlik almasyla ilgili konularda bilgi derinliine sahip olup olmadnn snanmasdr.

(2) Derslerini baar ile tamamlayan renciler, yeterlik snavna alnr. Yksek lisans derecesi ile kabul edilen renci en ge beinci yaryln, lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci ise en ge yedinci yaryln sonuna kadar yeterlik snavna girmek zorundadr.

(3) Yeterlik snav aralk-ocak ve haziran-temmuz aylarnda ylda iki kez olmak zere enstit ynetim kurulunun belirledii tarihlerde yaplr.

(4) Yeterlik snavlar, enstit anabilim dal bakanl tarafndan nerilen, enstit ynetim kurulu tarafndan onaylanan ve srekli grev yapan be kiilik yeterlik komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr. Komitenin grev sresi enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ile enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenir. Yeterlilik komitesi, ncelikle ilgili anabilim/anasanat dalnda yer alan retim yeleri veya ayn koullar salayan yakn anabilim dallarndan retim yelerinden oluur. Bir retim yesi birden fazla yeterlik komitesinde yer alabilir. Komite, farkl alanlardaki snavlar hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek amacyla tez danmannn da iinde bulunaca en az kiiden oluan bir yeterlik snav jrisini enstit ynetim kurulunun onayna sunar.

(5) Yeterlik snav yazl ve szl olmak zere iki aamadan oluur. Yazl snavda baarl olan renciler szl snavna alnrlar.

(6) Yeterlik jrisi, rencinin yazl ve szl snavlardaki baar durumunu deerlendirerek baarl veya baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Bu karar, yeterlik komitesi tarafndan yeterlik snavn izleyen gn iinde enstitye tutanakla bildirilir. Yeterlik snavnda baarsz olan ya da koullar yerine getirdii halde yeterlik snavna giremeyen renci baarl olana kadar yeterlik snav dnemlerinde bu snava girmeye devam eder.

(7) Yeterlik snav jrisi, yeterlik snavn baaran bir rencinin, ders ykn tamamlam olsa bile, en fazla iki ders almasn isteyebilir. Fazladan alnacak ders/dersleri izleyen iki yaryln sonuna kadar baaryla tamamlayamayan renci ilgili dnemin renci katk payn veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler.

Tez izleme komitesi

MADDE 43 (1)Yeterlik snavnda baarl bulunan renci iin ilgili enstit anabilim/ anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile bir ay iinde bir tez izleme komitesi oluturulur.

(2) Tez izleme komitesi, tez danman ve biri ilgili anabilim/anasanat dal iinden, dieri ise bir baka yksekretim kurumundan veya enstitye bal baka bir anabilim/anasanat dalndan olmak zere retim yesinden oluur. Tez izleme komitesi yelerinin uzmanlk alanlarnn tez konusu ile uyumlu olmasna ve zellikle disiplinler aras tez almalarnda ilgili disiplinin retim yelerinin grev almasna dikkat edilir. Ortak tez danmannn olmas ve komiteye katlmak istemesi durumunda, komite be kiiden oluur. Bu durumda beinci komite yesi ilgili enstit anabilim/anasanat dal retim yelerinden seilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasndan sonraki dnemlerde, danmann gr alnarak ilgili bakanln gerekeli nerisi ve ilgili enstit ynetim kurulunun karar ile yelerde deiiklik yaplabilir.

Tez nerisi savunmas

MADDE 44 (1) Yeterlik snavn baar ile tamamlayan renci, en ge alt ay ierisinde yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez, sergi, konser, resital veya proje nerisini tez izleme komitesi nnde szl olarak savunur. renci, tez nerisi ile ilgili yazl bir raporu szl savunmadan en az on be gn nce komite yelerine sunar.

(2) Tez izleme komitesi, rencinin sunduu tez, sergi, konser, resital veya proje nerisinin kabul veya reddine salt ounlukla karar verir. lgili anabilim/anasanat dal bakanl tez izleme komitesinin kararn tez nerisi savunmasn izleyen gn iinde enstitye tutanakla bildirir.

(3) Tez, sergi, konser, resital veya proje nerisi reddedilen renci, ilgili anabilim/anasanat dal bakanlna mracaat yoluyla yeni bir danman atanmasn isteme ve tez, sergi, konser, resital veya proje konusunu yeniden belirleme hakkna sahiptir. Byle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi grevlendirilebilir. Programa, ayn danmanla devam etmek isteyen bir renci ay iinde, kendine yeni danman atanan ve tez, sergi, konser, resital veya proje konusu deitiren bir renci ise alt ay iinde tekrar tez nerisi savunmasna alnr.

(4) rencinin talebi, enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile danman ve/veya tez konusu deiiklii yaplabilir. Tez konusunu deitiren rencilere tez konusu nerisi ile ilgili esaslar tekrar uygulanr.

(5) Tez, sergi, konser, resital veya proje nerisi kabul edilen renci iin tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralk aylar arasnda birer kere olmak zere ylda iki kez toplanr. renci, toplant tarihinden en az bir ay nce komite yelerine yazl bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yaplan almalarn zeti ve bir sonraki dnemde yaplacak alma plan belirtilir.

(6) rencinin tez, sergi, konser, resital veya proje almas, komite tarafndan baarl veya baarsz olarak belirlenir. Karar ilgili anabilim/anasanat dal bakanl tarafndan toplanty izleyen gn iinde tutanakla enstitye bildirilir.

(7) Tez izleme komitesi tarafndan st ste iki kez veya aralkl olarak kez baarsz bulunan rencinin raporlarnn sonular ve tez izleme komitesi karar, anabilim/anasanat dal bakanl tarafndan enstitye bildirilir. renciye, yeni bir tez konusu ve/veya danmanla almalarna devam etme hakk verilir. Bu durumdaki renciler ilgili dnemin renci katk payn veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler. Bu durumda ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Tez savunmas

MADDE 45 (1) Tez savunmas, doktora/sanatta yeterlik programnn son aamasdr. rencinin, tez savunmasna girebilmesi iin, en az tez izleme komitesinden baarl olmas gerekir.

(2) Tez savunmas jrisi, danmann nerisi ve ilgili enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn uygun gr ve enstit ynetim kurulu onay ile atanr. Jri, rencinin tez izleme komitesinde yer alan retim yeleri ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun retim yesi olmak zere be asil, iki yedek yeden oluur.

(3) Bu yelerden bir asil ve bir yedek ye baka niversiteden, bir asil ye ise o enstit anabilim/anasanat dalnn dndan olur.

(4) Jri yeleri aralarndan birini bakan olarak seer. Jri, snavda izlenecek yntemi, snavda sorulacak sorular ve snav sresini kendisi belirler; tereddde dlen konularda salt ounlukla karar alr.

(5) Jri, hazrlanan tezin teslim edildii tarihten itibaren en erken iki hafta ve en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez savunmas snavna alr.

(6) Tez savunmas tez almalarnn sunumu ve bunu izleyen soru-cevap ksmndan oluur. Tez savunmasnn sunum ksm, dinleyicilere aktr. Tezin savunma sresi en az krk be, en ok doksan dakikadr.

(7) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir.

(8) Bu karar, ilgili enstit anabilim/anasanat dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde enstit mdrlne tutanakla bildirilir.

(9) Tezi reddedilen renciye, danman tarafndan veya anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisiyle enstit ynetim kurulunca atanan yeni tez danman tarafndan baka bir tez konusu verilir.

(10) Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge alt ay iinde dzeltme gerekliliklerini yerine getirir ve tezini ayn jri nnde yeniden savunur.

(11) Tezi kabul edilen renci, enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenen biim ve saydaki tez kopyalarn, tez savunmasn izleyen bir ay iinde enstit mdrlne teslim eder.

Programn tamamlanmas ve mezuniyet

MADDE 46 (1) Programdan mezun olmak iin, tezin jri tarafndan kabul edilmi, enstit mdrlne teslim edilmi ve tezin ekil ynnden de uygun bulunmu olmas gerekir. Eitim creti borcu da bulunmayan renci programdan mezun edilerek kendisine doktora/sanatta yeterlik diplomas verilir.

(2) rencinin izlemi olduu programn onaylanm ad doktora/sanatta yeterlik diplomasnda belirtilir.

(3) Lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programna kabul edilmi olanlardan tezde baarl olmayanlara talepleri hlinde, gerekli kredi yk, proje ve benzeri dier artlar yerine getirmi olmalar kaydyla enstit ynetim kurulu kararyla tezsiz yksek lisans diplomas verilir. Bu durumdaki renciler, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre, ilgili dneme ait renci katk pay ve renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder. Disiplin cezas nedeniyle doktora programn tamamlayamam rencilere bu hak verilmez.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 47 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Yksekretim Kurulu ve Senato kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 48 (1) 28/1/2008 tarihli ve 26770 sayl Resm Gazetede yaymlanan Giresun niversitesi Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

ntibak

GEC MADDE 1 (1) 2013-2014 Eitim-retim Ylndan nce niversitede kaytl renciler hakknda, talep etmeleri hlinde bu Ynetmeliin 48 inci maddesi ile yrrlkten kaldrlan Ynetmeliin ilgili madde hkmleri uygulanr.

(2) Bu Ynetmeliin yaymndan nce Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Snav (KPDS) ve niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snav (DS)nda baarl olan rencilerin haklar sakldr.

Yrrlk

MADDE 49 (1) Bu Ynetmelik 2013-2014 Eitim-retim Yl bandan geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 50 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Giresun niversitesi Rektr yrtr.