1 Ekim 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28782

YNETMELK

Frat niversitesinden:

FIRAT NVERSTES TRKE RETM UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Frat niversitesine bal olarak kurulan Frat niversitesi Trke retimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu ynetim organlarnn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Frat niversitesi Trke retimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu ynetim organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (F TMER): Frat niversitesi Trke retimi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Frat niversitesi Trke retimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin Mdrn,

c) Rektr: Frat niversitesi Rektrn,

) niversite: Frat niversitesini,

d) Ynetim Kurulu: Frat niversitesi Trke retimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar ve faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar ve faaliyet alanlar unlardr:

a) Yurt iinde ve yurt dnda Trkiye Trkesini retmek.

b) Trkiyeyi ve Trk kltrn tantmak amacyla ilgili mevzuat hkmlerine gre yurt iinde ve yurt dnda ubeler amak.

c) Sertifikaya dayal Trke hazrlk kurslar dzenlemek.

) Sertifikaya dayal, dil yeterliklerini gelitirici kurslar dzenlemek.

d) Trke dzey belirleme snavlar dzenlemek; bu snavlar sonucunda Trkeyi kullanm yeterlikleri belirlenen kiiler iin belgeler dzenlemek.

e) Trkiye Cumhuriyetinin yapt uluslararas ikili anlamalar erevesinde ilgili kurum ve kurulular ile Trke retimi konusunda almalar yapmak; uygulama, aratrma ve yayn faaliyetlerinde bulunmak.

f) Kamu kurumlar ve kurulular tarafndan yurt iinde ve yurt dnda Trkeyi ve Trk kltrn retmek zere grevlendirilen retim elemanlar ve retmenler iin hazrlayc eitim kurslar amak.

g) Trke retim yntemleri konusunda aratrma ve uygulamalar yapmak, yaplmakta olan almalar desteklemek ve tevik etmek.

) Trkenin ana dili olarak eitimi ve retimi konusunda programlar hazrlayp yntemler gelitirmek, bu konu ile ilgili olarak yurt iinde ve yurt dnda eitli kurum ve kurulularla ortak almalar yapmak.

h) Trke retiminin daha etkin hle getirilmesi iin Trke ile dier dillerin retimi arasnda karlatrmal almalarda bulunmak.

) Trkeyi retmeye, Trkiyeyi ve Trk kltrn tantmaya dnk kitap, dergi, blten, rapor ve bror yaynlamak, projeler hazrlamak, dil laboratuvarlar oluturmak, filmler ve kasetler hazrlamak.

i) Trkiyedeki ve yurt dndaki niversitelerin Trke retmenlii, Trk Dili ve Edebiyat, ada Trk Leheleri ve Edebiyatlar, Trkoloji, Dilbilim, Halk Bilimi blmlerinde/ programlarnda renim gren rencilere ynelik uygulama programlar dzenlemek ve bu rencilere staj yaptrmak; gerektiinde bu almalarla ilgili sertifikalar vermek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 6 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 7 (1) Mdr, Merkezin faaliyet alan ile ilgili almalar yapan niversite retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl sreyle grev yapmak zere atanr. Sresi biten Mdr yeniden atanabilir.

(2) Mdrn nerisi ile Mdre almalarnda yardmc olmak zere, Merkezin faaliyet alan ile ilgili almalar yapan niversite retim elemanlar arasndan iki kii, 3 yl sreyle grev yapmak zere Rektr tarafndan atanr. Rektr, gerektiinde ayn usulle mdr yardmclarn deitirebilir.

(3) Mdr, grevi banda bulunmad zamanlarda yardmclarndan birini vekil brakr. Vekletin alt aydan fazla srmesi durumunda yeni Mdr atama yoluna gidilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 8 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin Ynetim Kuruluna bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak.

c) Merkezin faaliyetlerinin dzenli olarak yrtlmesini, gzetim ve denetimini salamak.

) Merkezde yrtlen almalara dnk grevlendirmeleri yapmak.

d) Merkezin yllk faaliyet raporunu hazrlamak.

e) Merkezin yllk bte tasarsn hazrlayp Ynetim Kuruluna sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda, iki mdr yardmcs ile Merkezin faaliyet alan ile ilgili almalar yapan niversite retim elemanlar arasndan Mdr tarafndan nerilen ve Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilen iki yeden oluur. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu akademik bir organdr. Merkezin eitim, retim, danmanlk, yayn faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esaslar Ynetim Kurulunca kararlatrlr. Ynetim Kurulu, ayda en az bir kez olaan ve gerektiinde olaanst olarak Mdrn ars zerine salt ounlukla toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu, Merkezin ynetimi ile ilgili konularda aadaki grevleri yapar:

a) Merkezin almalaryla ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak.

b) Merkezin bte tasarsn karara balamak.

c) Merkezin yatrm ve plan tasarsn hazrlamak ve onaylanmas iin Rektre sunmak.

) Merkezde grevlendirilen elemanlarn eitim, uygulama, aratrma, danmanlk ve yayn konularndaki isteklerini deerlendirip karara balamak.

d) Gerekli hllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici alma gruplar oluturmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek.

e) Merkeze bal ubelerin kuruluu ve ileyii hakkndaki ilkeleri belirlemek ve niversite Ynetim Kurulunun onayna sunmak.

f) Merkeze bal ube almas ve kapatlmas ile ilgili usul ve esaslar belirlemek, bu konuda Rektre neride bulunulmasna karar vermek.

g) Merkezde grevlendirilecek elemanlarn tespiti ve tayini ile ilgili konularda Mdrn tekliflerini incelemek ve rektrlk makamna nerilmesine karar vermek.

) Yurt iindeki ve yurt dndaki kamu kurulular ve zel kurulular ile ortaklaa yrtlecek almalarn esas ve usullerini tespit etmek.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

retim elemanlar

MADDE 11 (1) Merkezde grevlendirilen retim elemanlar, bu Ynetmelik erevesinde, eitim ve retim, uygulama ve aratrma, yayn ve danmanlk, plan ve program hizmetlerini yrtmek; ders vermek, ders ve test kitaplar ile snav sorular hazrlamak, snav yapmak, kurslara ve kltrel faaliyetlere katlmak, genel a ve internet sayfasnn tasarm, uzaktan dil retimi almalar ve benzeri grevleri yerine getirmekle ykmldrler.

dari koordinatr

MADDE 12 (1) Merkezde Mdr tarafndan grevlendirilen bir idari koordinatr bulunur. dari koordinatr, idari hizmetlerin gerektirdii iblmnn yaplmas, ilerin takip ve kontrolnn salanmas, kurum ii ve kurum d yazmalarn yrtlmesi amacyla Mdr tarafndan verilen grevleri yrtmekle, Ynetim Kurulunda oy hakk olmakszn raportrlk yapmakla grevlidir.

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 14 (1) 12/7/1993 tarihli ve 21635 sayl Resm Gazetede yaymlanan Frat niversitesi Dil Eitim-retim ve Aratrma Merkezi Ynetmelii (FDEM) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Frat niversitesi Rektr yrtr.