1 Ekim 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28782

DANITAY KARARI

Dantay Dokuzuncu Daire Bakanlndan:

Esas No : 2010/1067

Karar No : 2013/4050

Kanun Yararna Temyiz Eden : Dantay Basavcl

Davac : Cemile Asgari

Vekili : Av. Fuat Topdemir

Halaskargazi Cad. 274/85 ili/STANBUL

Kar Taraf : Eminn Belediye Bakanl/STANBUL

Vekili : Av. Vahide Bayram Karabrk (ayn yerde)

stemin zeti : Davacnn hissedar olduu stanbul li, Eminn lesi, elebiolu Mahallesinde bulunan, 393 ada, 2 parsel sayl gayrimenkul nedeniyle tahakkuk ettirilen 2005 yl emlak (bina) vergisinin vadesinde denmemesi sonucu dzenlenen deme emrinin iptali istemiyle alan davay kabul ederek deme emrini iptal eden stanbul 1. Vergi Mahkemesinin 4.10.2007 tarih ve E: 2006/1460, K: 2007/1874 sayl kararn bozarak davay reddeden stanbul Blge dare Mahkemesinin 7.4.2009 tarih ve E: 2008/1582, K: 2009/4795 sayl kararnn kanun yararna bozulmas istenilmektedir.

Dantay Basavcl'nn Kanun Yararna Bozma stemi : Davacnn hissedar olduu stanbul li, Eminn lesi, elebiolu Mahallesinde bulunan, 393 ada, 2 parsel sayl gayrimenkul nedeniyle tahakkuk ettirilen 2005 yl emlak (bina) vergisinin vadesinde denmemesi sonucu dzenlenen deme emrinin iptali istemiyle alan davay kabul ederek deme emrini iptal eden stanbul 1. Vergi Mahkemesinin 4.10.2007 tarih ve E: 2006/1460, K: 2007/1874 sayl kararn bozarak davay reddeden stanbul Blge dare Mahkemesinin 7.4.2009 tarih ve E: 2008/1582, K: 2009/4795 sayl kararnn hukuka aykr olduu ileri srlerek kanun yararna bozulmas konusunda Basavclmz bilgilendiren dileke zerine, konu incelendi;

2577 sayl dari Yarglama Usul Kanunu'nun "Kanun yararna bozma" balkl 51'inci maddesinde, blge idare mahkemesi kararlar ile idare ve vergi mahkemelerince ve Dantay'ca ilk derece mahkemesi olarak verilip, temyiz incelemesinden gemeden kesinlemi bulunan kararlardan nitelii bakmndan yrrlkteki hukuka aykr bir sonucu ifade edenlerin, ilgili bakanlklarn gsterecei lzum zerine veya kendiliinden Basavc tarafndan kanun yararna temyiz olunabilecei, temyiz istei yerinde grld takdirde kararn kanun yararna bozulaca, bu bozma kararnn daha nce kesinlemi olan mahkeme veya Dantay kararnn hukuki sonularn ortadan kaldrmayaca hkme balanmtr.

Dosyann incelenmesinden, davacnn hissedar olduu stanbul li, Eminn lesi, elebiolu Mahallesinde bulunan, 393 ada, 2 parsel sayl gayrimenkul nedeniyle tahakkuk ettirilen 2005 yl emlak (bina) vergisinin vadesinde denmemesi sonucu dzenlenen deme emrine kar davac tarafndan, sz konusu tanmazn tapu kaydna 4.7.2002 tarihli ve 3751 sayl yevmiye maddesi ile "korunmas gerekli kltr varldr" erhi konularak korunmas gerekli kltr varl olarak kayt altna alnd ve bu durumun daval idareye 7.4.2005 tarihli dileke ile bildirildii, emlak vergisinden bu nedenle muaf olan bir tanmaz iin deme emri dzenlenemeyecei iddiasyla alan davada, ileri srlen iddialar yerinde grlerek stanbul 1. Vergi Mahkemesince, deme emrinin iptaline karar verildii, bu kararn stanbul Blge dare Mahkemesince kanun yararna bozulmas istenilen sz konusu kararla bozulduu ve davann reddedildii anlalmaktadr.

2863 sayl Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanunu'nun 21'inci maddesinin 3'nc fkrasnda, tapu ktne "korunmas gerekli tanmaz kltr varldr" kayd konulmu olan ve I inci ve II nci grup olarak gruplandrlm bulunan tanmaz kltr varlklar ile arkeolojik sit alan ve doal sit alan olmalar nedeniyle zerlerine kesin yaplanma yasa getirilmi tanmaz kltr ve tabiat varlklar olan parsellerin, her trl vergi, resim ve hartan muaf olduu kurala balanmtr.

6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 54'nc maddesinde ise, deme mddeti iinde denmeyen amme alacann tahsil dairesince cebren tahsil olunaca, 55. maddesinde amme alacan vadesinde demeyenlere 7 gn iinde borlarn demeleri veya mal bildiriminde bulunmalar lzumunun bir deme emriyle tebli olunaca, 58'inci maddesinde de kendisine deme emri tebli olunan ahsn byle bir borcu olmad veya ksmen dedii veya zamanamna urad hakknda tebli tarihinden itibaren 7 gn iinde itirazda bulunabilecei ngrlmtr.

Blge dare Mahkemesince, tahakkuk hkmlerinden bahisle deme emrine konu emlak vergisinin 31 Ocak tarihi itibaryla tahakkuk ettii ve itiraz edilmeksizin kesinletii, kesinleen bu tahakkukun iki taksitte denen verginin tamamn kapsad, davacnn idareye verdii 7.4.2005 tarihli dileke ncesinde kesinleen verginin tahsili amacyla deme emri dzenlenmesinde hukuka aykrlk bulunmad gerekesiyle Vergi Mahkemesinin tek hakim karar bozularak deme emrine kar alan dava reddedilmi ise de, 2005 takvim yl bina vergisinin, henz deme vadesi dolmadan, sz konusu tanmazn tapu kaydna 4.7.2002 tarihli ve 3751 sayl yevmiye maddesi ile korunmas gerekli kltr varl olarak erh konulduu ve bu hususun Vergi Dairesi Mdrlne davac tarafndan 7.4.2005 tarihli dileke ile bildirildii, davacnn sahip olduu emlak vergisine konu tanmazn, 2863 sayl Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanununun 21'inci maddesi gereince her trl vergi, resim ve hartan muaf olduu tartmasz bir vakadr. Bu hususa ilikin davac iddias, 6183 sayl Kanununun 58'inci maddesi kapsamnda deerlendirildiinde, Ocak ay itibaryla tahakkuk etmi olsa bile, bir verginin, deme emri aamasnda tahakkukun dayanan ortadan kaldran muafiyet durumunun, davacnn deme emrine konu byle bir borcunun, dolaysyla ortada tahsili gereken bir kamu alacann bulunmad eklinde deerlendirerek deme emrini iptal eden Mahkeme kararnn onanmas gerekirken, birinci taksidin denme zamanndan nce tahakkuk etmi verginin kesinlemi olduu gerekesiyle davann reddine karar verilmi olmasnda hukuki isabet grlmemitir.

Nitekim, Dantay Dokuzuncu Dairesinin bu konuda verilmi birok kararnda, muafiyet hkmlerinin uygulanmasnn gerekli olduu hallerde, bu hususun deme emrine kar alan davalarda, borcun bulunmad kapsamnda deerlendirilerek karar verildii grlmektedir.

Aklanan nedenlerle, yrrlkteki hukuka aykr bir sonucu ifade eden stanbul Blge dare Mahkemesinin 7.4.2009 tarih ve E:2008/1582, K:2009/4795 sayl kararnn, 2577 sayl dari Yarglama Usul Kanununun 51inci maddesi uyarnca kanun yararna bozulmasnn uygun olaca dnlmektedir.

Tetkik Hakimi Hseyin Aydemir'in Dncesi: Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacnn hissedar olduu stanbul li, Eminn lesi, elebiolu Mahallesinde bulunan, 393 ada, 2 parsel sayl tanmazn tapu kaydna "korunmas gerekli tanmaz kltr varldr" erhinin 4.7.2002 tarihli ve 3751 sayl yevmiye maddesi ile konularak korunmas gerekli kltr varl olarak kayt altna alnd anlalmaktadr.

2863 sayl Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanunu'nun 21'inci maddesinin 3'nc fkrasnda, tapu ktne "korunmas gerekli tanmaz kltr varldr" kayd konulmu olan ve I inci ve II nci grup olarak gruplandrlm bulunan tanmaz kltr varlklar ile arkeolojik sit alan ve doal sit alan olmalar nedeniyle zerlerine kesin yaplanma yasa getirilmi tanmaz kltr ve tabiat varlklar olan parsellerin, her trl vergi, resim ve hartan muaf olduu kurala balanm olduundan, tapu kt kaydna korunmas gerekli kltr varldr erhi konulan tanmazn emlak vergisinden muaf tutulaca ak olup, davacnn muafiyet iddiasn, 6183 sayl Kanunun 58inci maddesine gre byle bir borcu olmad kapsamnda deerlendirilmesi gerektiinden Dantay Basavcl'nn kanun yararna bozma isteminin kabul gerektii dnlmektedir.

TRK MLLET ADINA

Hkm veren Dantay Dokuzuncu Dairesi'nce stanbul Blge dare Mahkemesinin 7.4.2009 tarih ve E:2008/1582, K:2009/4795 sayl kararnn Dantay Basavcl tarafndan kanun yararna temyiz edilerek bozulmasnn istenilmesi zerine iin gerei grld:

Dosyann incelenmesinden; davacnn hissedar olduu stanbul li, Eminn lesi, elebiolu Mahallesinde bulunan, 393 ada, 2 parsel sayl gayrimenkul nedeniyle tahakkuk ettirilen 2005 yl emlak (bina) vergisinin vadesinde denmemesi sonucu dzenlenen deme emrine kar davac tarafndan, sz konusu tanmazn tapu kaydna 4.7.2002 tarihli ve 3751 sayl yevmiye maddesi ile "korunmas gerekli kltr varldr" erhi konularak korunmas gerekli kltr varl olarak kayt altna alnd ve bu durumun daval idareye 7.4.2005 tarihli dileke ile bildirildii, emlak vergisinden bu nedenle muaf olan bir tanmaz iin deme emri dzenlenemeyecei iddiasyla alan davada, ileri srlen iddialar yerinde grlerek stanbul 1. Vergi Mahkemesince, deme emrinin iptaline karar verildii, bu kararn; deme emrine konu emlak vergisinin 31 Ocak tarihi itibaryla tahakkuk ettii ve itiraz edilmeksizin kesinletii, kesinleen bu tahakkukun iki taksitte denen verginin tamamn kapsad, davacnn idareye verdii 7.4.2005 tarihli dileke ncesinde kesinleen verginin tahsili amacyla deme emri dzenlenmesinde hukuka aykrlk bulunmad gerekesiyle bozulmasna ilikin, stanbul Blge dare Mahkemesinin 7.4.2009 tarih ve E:2008/1582, K:2009/4795 sayl kararnn kanun yararna bozulmas istenilmektedir.

2863 sayl Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanunu'nun 21'inci maddesinin 3'nc fkrasnda, tapu ktne "korunmas gerekli tanmaz kltr varldr" kayd konulmu olan ve I inci ve II nci grup olarak gruplandrlm bulunan tanmaz kltr varlklar ile arkeolojik sit alan ve doal sit alan olmalar nedeniyle zerlerine kesin yaplanma yasa getirilmi tanmaz kltr ve tabiat varlklar olan parsellerin, her trl vergi, resim ve hartan muaf olduu kurala balanmtr.

6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 54'nc maddesinde ise, deme mddeti iinde denmeyen amme alacann tahsil dairesince cebren tahsil olunaca, 55. maddesinde amme alacan vadesinde demeyenlere 7 gn iinde borlarn demeleri veya mal bildiriminde bulunmalar lzumunun bir deme emriyle tebli olunaca, 58'inci maddesinde de kendisine deme emri tebli olunan ahsn byle bir borcu olmad veya ksmen dedii veya zamanamna urad hakknda tebli tarihinden itibaren 7 gn iinde itirazda bulunabilecei ngrlmtr.

Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacnn hissedar olduu stanbul li, Eminn lesi, elebiolu Mahallesinde bulunan, 393 ada, 2 parsel sayl tanmazn tapu kaydna "korunmas gerekli tanmaz kltr varldr" erhinin 4.7.2002 tarihli ve 3751 sayl yevmiye maddesi ile konularak korunmas gerekli kltr varl olarak kayt altna alnd anlalmaktadr.

Olayda, 2863 sayl Kanunun yukarda belirtilen maddesi hkm uyarnca, tapu kt kaydna "korunmas gerekli kltr varldr" erhi konulan tanmazn emlak vergisinden muaf tutulaca ak olup, davacnn muafiyet iddiasn, 6183 sayl Kanunun 58inci maddesine gre "byle bir borcu olmad" kapsamnda deerlendirilmesi gerekirken, yukarda aklanan gereke ile aksi ynde verilen Blge dare Mahkemesi kararnda isabet grlmemitir.

Aklanan nedenlerle Dantay Basavcs tarafndan yaplan temyiz isteminin kabul ve stanbul Blge dare Mahkemesinin 7.4.2009 tarih ve E:2008/1582, K:2009/4795 sayl kararnn 2577 sayl dari Yarglama Usul Kanunu'nun 51. maddesi uyarnca kanun yararna ve hkmn hukuki sonularna etkili olmamak koulu ile bozulmasna, kararn bir rneinin Maliye Bakanl ile Dantay Basavcl'na gnderilmesine ve Resm Gazetede yaymlanmasna 25.4.2013 tarihinde oybirlii ile karar verildi.