27 Eylül 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28778

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, millî savunma uzman yardımcılığı ile millî savunma uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının şeklini ve uygulamasını, millî savunma uzman yardımcıları ile millî savunma uzmanlarının çalışma usul ve esasları ile görev, hak ve sorumluluklarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

b) Birim: Millî Savunma Bakanlığı merkez teşkilatı hizmet birimlerini,

c) Giriş sınavı: Millî savunma uzman yardımcılığı için yapılan yazılı ve sözlü sınavı veya yalnızca sözlü sınavı,

ç) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

d) Komisyon: Giriş sınavı komisyonunu,

e) KPSS: (A) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

f) Kurul: Yeterlik sınavı kurulunu,

g) Müsteşar: Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarını,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

h) Tez jürisi: Millî savunma uzman yardımcısı tarafından hazırlanan tezi inceleyen ve değerlendiren jüriyi,

ı) Uzman: Millî savunma uzmanını,

i) Uzman yardımcısı: Millî savunma uzman yardımcısını,

j) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

k) Yeterlik sınavı: Millî savunma uzmanlığı için yapılan yazılı sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığına Giriş

Giriş sınavı

MADDE 4 – (1) Uzman yardımcıları, mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Uzman yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü veya Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yalnızca sözlü sınavdan oluşur.

(2) Giriş sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülecek zamanlar ve öğrenim dallarında yapılır.

(3) Giriş sınavı, giriş sınavı komisyonu tarafından yapılır. Yazılı sınav klasik ve/veya test usulünde yapılabilir. Bakanlık, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavın bir kısmını ya da tamamını ÖSYM’ye, üniversitelere veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırabilir. Bu takdirde yazılı sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ile ilgili kuruluş arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, KPSS taban puanı ve türü/türleri, hangi alandan kaç uzman yardımcısının alınacağı, atama yapılacak kadro sayısı, derecesi, yazılı sınav yapılması hâlinde yazılı sınav konuları, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, ilk ve son başvuru tarihleri, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar, başvuru süresinin bitiminden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de, Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden en az birinde ve kurumsal internet sitesinde ilan edilir.

Giriş sınavına katılma şartları

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (A) grubu kadrolar için yapılan KPSS den, giriş sınav duyurusunda belirtilen puan türlerine göre taban puan ve üzeri puan alarak, ilanda belirlenen sayıda aday arasına girmiş olmak.

b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya mühendislik, mimarlık, eczacılık ile fen ve edebiyat fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Giriş sınavını kazanan adaylardan, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık mevzuatında öngörülen nitelikleri taşımaları istenecektir.

İstenilen belgeler

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Bakanlıktan veya Bakanlığın kurumsal internet sitesinden temin edilebilecek millî savunma uzman yardımcılığı giriş sınavı başvuru formu.

b) T.C. kimlik numarası beyanı.

c) Yüksek öğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya Bakanlık tarafından onaylı örneği.

ç) Geçerlilik süresi dolmamış (A) grubu kadrolar için yapılan KPSS sonuç belgesinin aslı veya Bakanlık tarafından onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı.

d) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi.

e) 2 adet vesikalık fotoğraf.

Başvuru şekli ve yeri

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına başvuru, elden, posta yoluyla ilanda belirtilen adrese veya ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Giriş sınavına hazırlık çalışmaları ve sınava giriş

MADDE 9 – (1) Giriş sınavı hazırlık çalışmaları, Sivil Memurlar Şubesi Müdürlüğünce yürütülür. Sivil Memurlar Şubesi Müdürlüğü, başvuru için öngörülen süre içerisinde yapılan müracaatları inceler.

(2) Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, giriş sınavına çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanır. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylardan, ilanda belirtilen KPSS puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, öğrenim dallarına göre atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının, yazılı sınav yapılması halinde, en fazla yirmi katını geçmemek üzere ilanda belirlenen sayıda aday sıralamaya tabi tutulur. Bu şekilde belirlenen sayıda aday tutanakla tespit edilir ve giriş sınavına katılma hakkını elde eder. KPSS puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılır.

(3) Yalnızca sözlü sınav yapılması halinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının dört katından fazla olamaz.

(4) Giriş sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir.

(5) Giriş sınavına girme hakkı kazanan adaylara sınava giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde, fotoğraf, kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

Giriş sınavı komisyonu

MADDE 10 – (1) Yazılı sınavın Bakanlıkça yapılması durumunda yazılı sınav ile sözlü sınav sorularının hazırlanması veya hazırlattırılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması, giriş sınavı komisyonu tarafından yapılır.

(2) Komisyon, Bakan tarafından belirlenecek 5 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Asil üyelerin belgelendirebilecekleri bir mazeretlerinin olması nedeniyle Komisyona katılamamaları hâlinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Komisyona katılırlar.

(3) Bakan gerekli görürse Komisyon üyesi olarak yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinden yararlanabilir. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez.

(4) Komisyon üye tamsayısıyla toplanır.

(5) Komisyonun sekreterlik hizmetleri Sivil Memurlar Şubesi Müdürlüğünce yürütülür.

(6) Komisyonun Başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar, bunların yerine yedek üyeler katılır.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınavın Bakanlıkça yapılması halinde aşağıda belirtilen esaslar uygulanır.

a) Sınav soruları komisyon tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır. Mesleki bilgi soruları, Bakanlığın görev alanı dikkate alınarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı düzenlenir ve Komisyon üyelerince imzalanarak mühürlü zarf içinde Komisyon Başkanına teslim edilir.

b) Yazılı sınavda isim yeri kapanabilir özel cevap kâğıtları kullanılır. Sınavlar, komisyonun gözetimi ve denetimi altında yapılır. Komisyon başkanınca yeterli sayıda gözetmen görevlendirilir. Sınav başlamadan önce adayların hüviyetlerinin kontrol edildiği, soru zarfının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda tutanak düzenlenir ve sınav kuralları açıklanarak, adayların önünde kapalı soru zarfı açılır.

c) Sınav sonunda sınavın başlayışını, akışını, bitimini ve her adayın kullandığı kâğıt adedini gösteren bir tutanak daha düzenlenir. Toplanan cevap kâğıtları ve tutanaklar zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra komisyon başkanına verilir.

ç) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için sınav sonucunun yüz tam puan üzerinden en az yetmiş olması şarttır.

d) Komisyon, cevap kâğıtlarını değerlendirerek sınav sonuçlarını sınav gününü takip eden en geç otuz gün içinde Sivil Memurlar Şube Müdürlüğüne teslim eder. Yazılı sınav sonuçları teslim tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Müsteşarın onayı ile liste halinde Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir.

e) Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sözlü sınava çağrılır.

f) Yazılı sınav sonuçları, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde yapılacak olan sözlü sınavın yeri ve tarihi Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir ve sınava giren bütün adaylara tebliğ edilmiş sayılır.

g) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır.

ğ) Sınavda düzenlenen tutanaklar salon başkanı ve gözetmenlerce imzalanır.

h) Sınavın klasik veya klasik ve test usulünde beraberce yapılması durumunda cevap kâğıtlarının değerlendirilmesi her komisyon üyesince ayrı ayrı yapılır. Bu şekilde yapılan sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

(2) Yazılı sınavın 4 üncü maddede belirtilen kurumlara yaptırılması halinde sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ile ilgili kuruluş arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

Yazılı sınav konuları

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav konuları Bakanlığın görev alanına giren temel konular ile mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen ve sınav duyurusunda belirtilen mesleki alan bilgisi konularından yapılır.

(2) Sınav sorularının % 80’i mesleki alan bilgisi konularından, % 20’si Bakanlığın görev alanına ait temel bilgilerden hazırlanır.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavdan sonra yapılan veya doğrudan yapılan sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavı sonuçları ve sonuçlara itiraz

MADDE 14 – (1) Komisyon; yazılı sınav yapılmış olması halinde, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların giriş sınavı başarı puanlarını tespit eder. Sadece sözlü sınav yapılmış olması halinde, KPSS puanı ve sözlü sınav notu toplamının aritmetik ortalaması, adayların giriş sınavı başarı puanı olarak kabul edilir.

(2) Giriş sınavı başarı puanı en az yetmiştir.

(3) Sınav sonuçlarına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSS puan türleri için ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle öğrenim dallarına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri tutanakla belirlenir ve sözlü sınavın bitimini takip eden beş iş günü içerisinde Müsteşarın onayı ile liste halinde Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, sınav sonucu sözlü sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilir.

(4) Sınav sonuçları açıklanırken, kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması hâlinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Sadece sözlü sınav yapılması durumunda, kazanan adayların notlarının eşit olması halinde ise KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(5) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

(6) Sınav sonuçlarının kurumsal internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren yedi iş günü içinde Bakanlıkta olacak şekilde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren Komisyon tarafından en fazla on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde verilmeyen dilekçeler dikkate alınmaz.

(7) Giriş sınavı başarı puanları, giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSS puan türleri ayrı ayrı dikkate alınmak kaydıyla, öğrenim dallarına göre atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir.

(8) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(9) Asil listedeki adaylardan çeşitli sebeplerle atanamayanlar, atamaları iptal olanlar atama olmadığı ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde boşalan kadrolara, Bakanlıkça gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar, yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Uzman yardımcılığına ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler

MADDE 15 – (1) Giriş sınavında başarılı olarak uzman yardımcılığına atanacaklardan aşağıdaki belgeler istenir.

a) Adli sicil kaydına dair yazılı beyan.

b) T.C. kimlik numarası beyanı.

c) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyan.

ç) 6 adet vesikalık fotoğraf.

d) Bakanlıktan veya Bakanlığın kurumsal internet sitesinden temin edilebilecek üç adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.

e) Mal beyannamesi.

Uzman yardımcılarının atanması

MADDE 16 – (1) Giriş sınavını kazananların uzman yardımcısı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(2) Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde 15 inci maddede belirtilen belgelerle beraber yazılı olarak veya şahsen Bakanlığa müracaat etmeleri gerekir.

(3) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(4) 15 inci maddede belirtilen belgeleri verilen süre içinde teslim edenlerden haklarında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların uzman yardımcılığına atamaları yapılır. Söz konusu soruşturma ve araştırma sonucu olumsuz sonuçlananlar için 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(5) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, ilgili Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Dönemi

Uzman yardımcılığı süresi

MADDE 17 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Uzman yardımcıları bu süre içinde 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar.

Uzman yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmeleri

MADDE 18 – (1) Uzman yardımcıları için, Eğitim Öğretim Şubesi Müdürlüğünce diğer birimlerin görüşleri de alınmak suretiyle, 17 nci maddede belirtilen adaylık eğitimi dışında ve iki yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde ayrıca özel bir çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve bu plan Müsteşar tarafından onaylanır.

(2) Bu plan;

a) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

b) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

c) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,

ç) Bakanlığın çalışma alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım yoluyla eğitim tecrübesi kazandırılmasını sağlamaya yönelik programları,

d) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

kapsar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Tezi, Uzmanlık Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 19 – (1) Uzman yardımcısı, Bakanlıktaki aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç iki yıllık hizmet süresinin tamamlanmasını takip eden bir aylık süre içinde, hazırlamak istediği teze ilişkin üç farklı konu belirleyerek tez önerisi hazırlar ve görev yaptığı birimin daire başkanının veya doğrudan müsteşar yardımcılıklarına bağlı olanlar için müsteşar yardımcısının onayına sunar. Tez önerisinde tezin konusu, çalışmanın amacı, önemi, yöntemi, varsayımları, bilgi toplama araçları, muhtemel kaynakçası, çalışma planı ve varsa ekleri hakkında bilgiler verilir. Onay makamınca beş iş günü içinde verilecek onaydan sonra tez konusu kesinleşmiş olur.

(2) Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, uzman yardımcısı en geç on beş gün içinde onay makamının önerileri doğrultusunda yeni bir tez konusu belirler. Belirlenen tez konusu aynı usulle onaya sunulur. Tez konusunun ikinci kez uygun görülmemesi halinde onay makamı tarafından yeni bir tez konusu belirlenir. Onaylanan veya belirlenen tez konusu, uzman yardımcısının görev yaptığı birim tarafından uzman yardımcısına tebliğ edilir ve on beş gün içinde Eğitim Öğretim Şubesi Müdürlüğüne bildirilir.

(3) Tez konusu uygun bulunan uzman yardımcısının, tezinde yeterli ilerlemeyi sağlayamaması ve konusunu değiştirmeyi istemesi durumunda, tez konusunun kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde bir defaya mahsus olmak üzere aynı usulle değiştirilebilir. Değiştirilen yeni tez konusu, uzman yardımcısının görev yaptığı birim tarafından Eğitim Öğretim Şubesi Müdürlüğüne bildirilir. Tez konusunun değiştirilmesi tezin teslim süresini uzatmaz.

(4) Kanunen kabul edilebilir mazereti olmaksızın belirtilen süreler içinde tez konusunu belirlemeyenler, başarısız tez vermiş sayılır.

Uzmanlık tezinin hazırlanması

MADDE 20 – (1) Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini takip eden bir yıl içinde hazırlanır.

(2) Uzman yardımcısına tez hazırlama sürecinde yardımcı olmak ve tavsiyelerde bulunmak maksadıyla, uzman yardımcısının görevli olduğu birimin daire başkanı veya doğrudan müsteşar yardımcılıklarına bağlı olanlar için müsteşar yardımcısı ile koordine edilerek, Eğitim Öğretim Şubesi Müdürlüğü tarafından bir tez danışmanı belirlenir.

(3) Uzmanlar ile Bakanlık teşkilatı veya bağlı kuruluşlarında görev yapan ve daha önce lisansüstü programlarda akademik çalışma yapmış, tez konusunda uzman kamu görevlileri tez danışmanı olarak belirlenir. Gerektiğinde üniversite öğretim üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından da danışman belirlenebilir. Bu şekilde belirlenecek tez danışmanının uzman yardımcısı tarafından önerilmesi halinde, ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

(4) Uzmanlık tezleri, tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanır. Türkçe olarak hazırlanacak uzmanlık tezinin, uzman yardımcısının kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi esastır. Uzmanlık tezi, Bakanlıkça belirlenen şekle uygun olarak hazırlanır.

Uzmanlık tezinin teslimi

MADDE 21 – (1) Uzman yardımcısı hazırladığı tezini istenilen sayıda çoğaltarak, tez konusunun kesinleşmesini takip eden bir yıl içinde, görevli bulunduğu birimin daire başkanına veya doğrudan müsteşar yardımcılıklarına bağlı olanlar için müsteşar yardımcısına teslim eder. İlgili daire başkanı veya müsteşar yardımcısı, teslim aldığı tezi on gün içinde Eğitim Öğretim Şubesi Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.

Tez jürisi ve görevleri

MADDE 22 – (1) Uzman yardımcısının uzmanlık tezini değerlendirmek üzere, uzman yardımcısının görev yaptığı birimin daire başkanı veya müsteşar yardımcısı başkanlığında, tez danışmanı ile Müsteşar tarafından en az daire başkanı düzeyindeki yöneticiler ile uzmanlar arasından görevlendirilecek üç asıl ve üç yedek üyeden tez jürisi oluşturulur. Gerek görüldüğünde Müsteşar, en çok iki üyeyi yükseköğrenim kurumları öğretim üyeleri arasından seçebilir. Asil üyelerin belgelendirebilecekleri bir mazeretlerinin olması nedeniyle katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre jüride yer alırlar.

(2) Uzmanlık tezi değerlendirilmek üzere tez jürisine dağıtılır ve incelenmesi için bir aylık süre verilir.

(3) Tez jürisi, tezi değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir.

(4) Tez jürisinin sekreterlik hizmetleri Eğitim Öğretim Şubesi Müdürlüğünce yürütülür.

(5) Tez jürisi başkanı ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları tez savunmalarında görev alamazlar, bunların yerine yedek üyeler katılır.

Uzmanlık tezinin tez jürisi tarafından değerlendirilmesi ve sonuçları

MADDE 23 – (1) Uzman yardımcısı, Eğitim Öğretim Şubesi Müdürlüğünce tespit edilecek değerlendirme gününde tezini sözlü olarak savunur ve tez jürisi üyelerinin sorularını cevaplandırır.

(2) Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısız kabul edilen tezler için gerekçe gösterilir. Tezin oy çokluğu ile başarılı bulunması durumunda da olumsuz oy kullanan jüri üyeleri gerekçelerini yazılı olarak belirtirler.

(3) Jüri tarafından tezi ve savunması başarılı bulunduğu halde tezde düzeltmeler yapılmasının gerektiğinin belirlenmesi halinde, uzman yardımcısı tezinde yapılması istenilen düzeltmeleri en geç bir ay içerisinde tamamlayarak, tezini Eğitim Öğretim Şubesi Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(4) Süresi içinde tezlerini jüri önünde sunmayan veya tezleri başarısız bulunanlara tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Bu süre içerisinde teslim edilen tez, jüri üyeleri tarafından bir aylık süre içerisinde değerlendirilir.

(5) Tezin kabul edilmesinden sonra tezin izlenmesi ve tezden faydalanılması maksadıyla bir veri tabanı oluşturularak tezlerin veri tabanına kaydedilmesi sağlanır.

(6) Tezi başarılı bulunan uzman yardımcısı, sonucun ilanından itibaren üç ay içerisinde yeterlik sınavına girer.

Uzmanlık yeterlik sınavına girme koşulları

MADDE 24 – (1) Uzmanlık yeterlik sınavına girebilmek için;

a) Uzman yardımcısı kadrosunda, adaylıkta geçen süreler dahil en az üç yıl çalışmış olmak,

b) Hazırladıkları uzmanlık tezinin tez jürisi tarafından başarılı kabul edilmesi,

şarttır.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan süreye aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dahil değildir.

Yeterlik sınavı kurulu

MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavı kurulu; Müsteşar İdari Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı, uzman yardımcısının görev yaptığı birimin daire başkanı veya doğrudan müsteşar yardımcılıklarına bağlı olanlar için müsteşar yardımcısı ile Müsteşar tarafından en az daire başkanı düzeyindeki yöneticiler ile uzmanlar arasından görevlendirilecek iki asıl üyeden oluşur. Ayrıca, Müsteşar tarafından üç yedek üye tespit edilir. Asil üyelerin belgelendirebilecekleri bir mazeretlerinin olması nedeniyle Kurula katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Kurula katılırlar.

(2) Kurul, üye tamsayısı ile toplanır.

(3) Kurulun sekreterlik hizmetleri Eğitim Öğretim Şubesi Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

(4) Kurulun başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar, bunların yerine yedek üyeler katılır.

Yeterlik sınavı

MADDE 26 – (1) Yeterlik sınav konuları en az altı ay önceden uzman yardımcılarına duyurulur. Yeterlik sınav tarihi ise en az bir ay önceden uzman yardımcılarına yazılı olarak bildirilir. Uzmanlık yeterlik sınavı yalnızca yazılı sınavdan oluşur.

(2) Yeterlik sınavıyla, uzman yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren mevzuat ve uygulamaları ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıkları ölçülür.

(3) Sınav soruları yeterlik sınavı kurulunca hazırlanır ve üyelerce imzalanarak mühürlü zarf içinde Kurul başkanına teslim edilir.

(4) Sınav soruları; yeterlik sınavı kurulu başkanının görevlendireceği, sınava girecek uzman yardımcısının kadro görev yeri ile ilgili konularda ihtisas sahibi olan personele de hazırlattırılabilir. Bu şekilde yapılacak görevlendirmelerde gizlilik prensibi esas alınır. Sorular, hazırlayan personel tarafından imzalanarak kapalı zarflar içinde kurul başkanına teslim edilir.

(5) Sınav klasik ve/veya test usulünde yapılabilir. Bu husus uzman yardımcılarına yeterlik sınavı için yapılacak çağrıda ayrıca bildirilir.

(6) Sınavda isim yeri kapanabilir özel cevap kağıtları kullanılır. Kurul Başkanınca yeterli sayıda gözetmen görevlendirilir. Sınav başlamadan önce sınava katılanların kimliklerinin kontrol edildiği, soru zarfının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda tutanak düzenlenir ve sınav kuralları açıklanarak soru zarfı sınava katılanların huzurunda açılır.

(7) Sınav sonunda sınavın başlayışını, akışını, bitişini ve her adayın kullandığı cevap kağıdı adedini gösteren bir tutanak daha düzenlenir. Toplanan cevap kağıtları ve tutanaklar zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra Kurul Başkanına teslim edilir. Sınav sonuçları, en geç sınav gününü takip eden yirmi gün içinde açıklanır.

(8) Sınavda başarılı olabilmek için sınav sonucunun yüz tam puan üzerinden en az yetmiş olması şarttır.

(9) Sınavın klasik veya klasik ve test usulünde beraberce yapılması durumunda cevap kâğıtlarının değerlendirilmesi her Kurul üyesince ayrı ayrı yapılır. Bu şekilde yapılan sınavda başarılı sayılmak için, Kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Yeterlik sınavı sonuçları ve sonuçlara itiraz

MADDE 27 – (1) Sınav sonunda, sınav kurulu her üyenin verdiği notu ayrı ayrı gösteren bir çizelge ve sınav tutanağı tanzim ederek sınavın bitimini takip eden beş iş günü içinde Eğitim Öğretim Şubesi Müdürlüğüne bildirir. Geçerli bir mazereti bulunmaksızın sınava girmeyenler başarısız kabul edilir.

(2) Sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren yazılı olarak yedi iş günü içinde itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren Kurul tarafından en fazla on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu uzman yardımcısına yazılı olarak bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Ek sınav hakkı

MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzmanlığa atanma

MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan ve uzman yardımcılığı döneminde alınmış olmak kaydıyla YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartını yerine getiren uzman yardımcısının, uzman olarak boş kadro durumuna göre öncelikle görev yaptığı hizmet birimine ataması yapılır.

Uzman yardımcısı unvanının kaybı

MADDE 30 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, 28 inci maddeye göre ek sınav hakkı tanınanlardan başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Sorumluluk ve Eğitimleri

Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları

MADDE 31 – (1) Uzmanlar istihdam edildiği birimin görev alanına giren konularda aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Mevzuatla Bakanlığa verilmiş olan görevleri yürütmek ve Bakanlık tarafından yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak.

b) Bakanlığın görev alanına giren mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek, mevzuata ilişkin taslakların hazırlanmasına, görüşülmesine katkıda bulunmak.

c) Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve inceleme yapmak, proje üretmek ve geliştirmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen toplantıları ve çalışmaları takip etmek, kurum içi ve kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılmak.

d) Mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek, gerekli dokümanları toplamak ve bu konularda gerekli görülen çalışmaları ve incelemeleri yapmak.

e) Uzman yardımcılarının bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

f) Görev tanım formunda belirtilen görevler ile amirleri tarafından verilecek benzer nitelikteki görevleri yerine getirmek.

(2) Uzman yardımcıları, istihdam edildiği birimin görev alanına giren konularda aşağıdaki görevleri yaparlar.

a) Görevlendirildikleri birimin işlerine katkıda bulunmak.

b) Mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek.

c) Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli ön hazırlıklar ile gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak.

ç) Uzmanlar ile birlikte kurum içi ve kurumlar arası toplantılar ile inceleme programlarına katılmak.

d) Görev tanım formunda belirtilen görevler ile amirleri tarafından verilecek benzer nitelikteki görevleri yerine getirmek.

(3) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, verilen görevlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesinden dolayı, amirlerine ve Bakanlığa karşı sorumludur.

Hizmet içi ve yabancı dil eğitimi

MADDE 32 – (1) Bakanlık, uzman ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı zamanlarda ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir.

(2) Uzman ve uzman yardımcıları Bakanlıkça uygun görülen kurum dışı kurs ve sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Bakanlık tarafından hazırlanan bir program dahilinde yabancı dil eğitiminden yararlandırılabilirler.

Yurt dışı eğitim

MADDE 33 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, staj veya araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak veya yurt dışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartıyla lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilebilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 34 – (1) Giriş sınavı neticesinde sınavı kazanıp uzman yardımcısı kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında saklanır. Başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların başvuru belgeleri giriş sınavı sonuçlarının ilanını izleyen iki ay içinde talepleri halinde elden iade edilir, sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır.

(2) Uzman yardımcısının tezi hakkında tez jürisinin değerlendirme sonucu ile yeterlik sınavı sonucundaki belgeleri özlük dosyalarında saklanır.

(3) Giriş sınav komisyonu ve yeterlik sınavı kurulu tarafından düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları gösteren listeler ile tutanaklar, dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır.

Uzmanlığa yeniden atanma

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre millî savunma uzmanı unvanını kazandıktan sonra bu unvanındaki görevinden çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro olması ve Bakanlığın ihtiyacı bulunması şartıyla millî savunma uzmanlığına atanabilirler.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.