26 Eylül 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28777

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/21)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 1 – (1) 27/4/2000 tarihli ve 24032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2000/3) ile 7307.19 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında yer alan “boru bağlantı parçaları”nın Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Brezilya menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur. 7/9/2006 tarihli ve 26282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/23) ve 22/5/2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/10) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturmaları kapsamında anılan önlemlerin devamına karar verilmiştir. Ayrıca, 7/9/2006 tarihli ve 26282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/24) ile bahse konu eşyanın Bulgaristan, Endonezya, Hindistan, Sırbistan-Karadağ ve Tayland menşeli olanlarının ithalatı için de değişen miktarlarda dampinge karşı önlemler yürürlüğe konmuş olup, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/10) çerçevesinde bu önlemlerin de devamına karar verilmiştir.

(2) Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş., anılan eşyanın ÇHC menşeli ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin, ÇHC menşeli boru bağlantı parçalarının Çin Tayvanı (Tayvan) üzerinden ülkemize ihraç edilmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiası ile Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.

(3) Bu çerçevede, mevcut damping önleminin etkisiz kılındığına yönelik yeterli delillerin bulunması üzerine 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/25) ile başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin soruşturma tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ile 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın sonuçlarını içermektedir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 3 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki diplomatik temsilciliğine, soruşturma konusu ürünün bilinen ithalatçılarına ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada Bakanlığımıza vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek olumlu karşılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre verilmiştir.

(2) Bu süreç içerisinde ilk etapta 7 ithalatçı firma soru formuna cevap vermiş; hiçbir üretici/ihracatçı firma ise soru formuna cevap vermemiştir.

(3) KENNY VENSEN INTERNATIONAL CO. LTD. (KENNY VENSEN) unvanlı ihracatçı firma, soru formunu verilen süre ve ek süre içinde cevaplamamış, daha sonraki süreçte önemli ölçüde eksik ve kısmi olarak hazırladığı cevabı tarafımıza iletmiştir. Bu bağlamda, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde söz konusu firma işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir.

(4) KENNY VENSEN firması nezdinde, soruşturma çerçevesinde daha fazla bilgi ve belge edinmek amacıyla 10-12/6/2013 tarihleri arasında yerinde inceleme soruşturması gerçekleştirilmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturmanın açılmasını müteakiben, Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılara, ürünün ilgili ülkede yerleşik bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da bilgilendirilmesi için ilgili ülkenin Ankara’daki diplomatik temsilciliğine ilgili soru formlarına, inceleme raporunun gizli olmayan özetine ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/25)’e ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim, ticari bilgilerin gizliliği de göz önünde bulundurularak, soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki diplomatik temsilciliğine iletilmiş olup, taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır.

Soruşturma dönemi

MADDE 5 – (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 1/1/2008-30/11/2012 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 6 – (1) ÇHC menşeli boru bağlantı parçalarına uygulanan dampinge karşı önlemin Tayvan üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu çerçevede, önlemlerin etkisiz kılındığına yönelik belirlemeler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi

MADDE 7 – (1) Ülkemizin soruşturma konusu ürün ithalatı 2008 yılında 6.100 ton, 2009 yılında 4.700 ton, 2010 yılında 5.800 ton, 2011 yılında 6.200 ton ve 2012 yılı itibarıyla ise 4.000 ton olarak gerçekleşmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürünün toplam ithalatı içinde Tayvan’dan yapılan ithalatın payı 2008-2012 döneminde takip eden birer yıllık dönemler itibariyle önce %1 düzeyinden %11,8’e ve %12,4’e yükselmiş, son iki yılda ise %7,3 ve %3,6 olarak gerçekleşmiştir.

(3) Söz konusu ürünlerin ticaretinin seyrinin değişimi, özellikle 2006 yılında gerçekleştirilen damping ve nihai gözden geçirme soruşturmaları neticesinde yürürlüğe konulan önlemleri müteakiben gerçekleşmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler

MADDE 8 – (1) Tayvan’da mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu firmalarca üretilmiş olduğu beyan edilen soruşturma konusu boru bağlantı parçalarını Türkiye’ye ihraç eden firmaların, soruşturma sürecinde tespit edilen bilgi, belge ve bulgular ışığında ÇHC menşeli ithalatta mevcut olan önlemi etkisiz kıldığı tespit edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sonuç ve Karar

Sonuç

MADDE 9 – (1) Tayvan’da mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu firmalarca üretilmiş olduğu beyan edilen soruşturma konusu boru bağlantı parçalarını Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/10) ile ÇHC menşeli boru bağlantı parçalarının ithalinde 800 ABD Doları/Ton tutarında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemi etkisiz kıldığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

Karar

MADDE 10 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Tayvan menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/10) ile ÇHC menşeli ürünler için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

 

GTP

EŞYA TANIMI

MENŞE VE/VEYA

ÇIKIŞ ÜLKESİ

DAMPİNGE KARŞI ÖNLEM

7307.19

Diğerleri

Çin Tayvanı

800 ABD Doları/Ton

 

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/10) ile ÇHC menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

Uygulama

MADDE 11 – (1) Gümrük idareleri, 10 uncu maddede yer alan tabloda gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında gösterilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.