25 Eylül 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28776

YÖNETMELİK

Okan Üniversitesinden:

OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL SORUMLULUK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Okan Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Okan Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Okan Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Okan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Okan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Çalışma Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; topluma ve sorunlarına duyarlı, yenilikçi ve katılımcı projeler üreten bir yapı oluşturmak, bu yapı içerisinde sosyal sorumluluk projeleri ile dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yapmak, dezavantajlı gruplara yönelik yapılan çalışmaların verimliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayan etki analizlerine dayalı modeller geliştirmek, doğrudan veya dolaylı biçimde sosyal konulara değinen akademisyen, öğrenci ve uygulamacıların yetişmesi, yetiştirilmesi ve disiplinler arası çalışmalar ile yayınlar, ve projeler üretilmesine olanak sağlamak, uluslararası uzmanların ve kuruluşların ilgisini çeken ve bünyesinde bulunduran bir mükemmeliyetçilik merkezi olarak, Türkiye’de sosyal girişimcilik ve sosyal iç girişimcilik kavramlarının, araştırma, eğitim ve uygulamalar sayesinde geniş çaplı olarak geliştirmektir.

Merkezin çalışma alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:

a) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşları ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak.

b) Lokal, ulusal ve uluslararası sosyal sorunlara yönelik farkındalık ve iyileştirme projeleri geliştirmek, dezavantajlı gruplara (kadın, genç, engelli, çocuk) ve çevrecilik/yeşil stratejiler konusunda seminer, panel ve benzeri çalışmalar düzenlemek.

c) Başta Üniversite yerleşkelerine komşu olan bölgelerde toplumsal sorunları tespit etmeye ve sosyal sorumluluk projeleriyle iyileştirmeye yönelik pilot projeler başlatmak ve bu projeleri ulusal seviyeler için rol model haline getirmek.

ç) Sosyal girişimcilik, sosyal işletmecilik ve sosyal sorumluluk konularında lisans ve lisansüstü dersler vermek, vaka çalışmaları, fikir ve makale yarışmaları yapmak ve çalıştaylar düzenlemek.

d) Değişik sektörler ve firmalar için sosyal sorumluluk projeleri geliştirilerek görüş bildirilebileceği eğitim ve danışmanlık çalışmaları hazırlamak ve yürütmek, mesleki kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, sempozyum, konferans ve çalışmalar düzenlemek.

e) Üniversitenin değişik fakültelerinde ve bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gönüllülük esası çerçevesinde aktif görev almalarını sağlamak.

f) Sosyal sorumluluk ve sosyal girişimcilik konularında ulusal ve uluslararası piyasalarda benzer uygulamaları izlemek ve bu konulardaki değerlendirmeleri ilgililerin ve kamunun bilgisine sunmak.

g) Yurtdışındaki benzer projelerde, işbirlikleri ve öğrenci değişimleri aracılığı ile sosyal girişimcilik kültürünü zenginleştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak.

ğ) Avrupa Birliğinin temel ilkelerinden olan “Bölgeler arası farklılıkları” Türkiye içinde de gidermeye yönelik çalışmalarda bulunmak.

h) Sosyal girişimciler ve sermaye sahipleri arasında işbirliği kurmak, sosyal fon oluşturmak ve geliştirmek suretiyle başarılı sosyal girişimci adaylarını desteklemek.

ı) Sosyal girişimcilik konusunda istekli olan öğrenci, akademisyen, reel ve hizmet sektöründe hizmet veren firmalar ve girişimci olmak isteyen bireyler için referans noktası olarak, özellikle yeni girişimlerinin başlangıcı noktasında soysal iş planı geliştirmelerine yardımcı olmak, tavsiyelerde bulunmak, danışmanlık ve mentörlük yapmak.

i) Sosyal sorumluluk ve sosyal girişimcilik alanında araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane, elektronik bilgi bankası ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait süreli ve süresiz yayınlar hazırlamak.

j) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Rektör tarafından Yönetim Kurulu üyelerinden birisi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman Müdür Yardımcısı Müdüre vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

ç) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki diğer üyeler, Üniversite öğretim elemanları arasından Senato tarafından iki yıllık süre için seçilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak her üç ayda bir veya gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda görev yapan, Üniversite içinden veya dışından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en çok on kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Stratejik planın hazırlanmasında Müdüre ve Yönetim Kuruluna destek olmak.

b) Merkezin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlayacak çalışmalar yapmak.

c) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar, Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu görevini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.