25 Eylül 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28776

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2007/46/AT)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin (2007/46/AT) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Avrupa Birliğinin  (EC) 1060/2008, (EC) 78/2009, (EC) 79/2009, (EC) 385/2009, (EC) 595/2009, (EC) 661/2009, 2010/19/EU, (EU) 371/2010, (EU) 183/2011, (EU) 582/2011, (EU) 678/2011, 2011/415/EU, (EU) 65/2012, (EU) 1229/2012, (EU) 1230/2012, (EU) 143/2013 ve (EU) 195/2013 sayılı Direktif ve düzenlemeler ile yapılan değişiklikler dikkate alınarak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek I’indeki;

a) 0.5, 1.9, 2, 2.5, 2.6, 2.6.1, 2.10, 2.11, 2.11.4, 2.11.5, 2.12, 2.12.1, 2.12.2, 2.16 ila 2.16.5 inci maddeleri ile “Açıklayıcı Notlar” kısmındaki (h) dipnotu Ek-1’deki şekilde değiştirilmiş ve aynı kısma Ek-1’deki (7) numaralı dipnot eklenmiştir.

b) 2.1.1.1 inci maddesinin numarası 2.1.2, 2.1.1.1.1 inci maddesinin numarası 2.1.2.1 ve 2.1.1.1.2 inci maddesinin numarası ise 2.1.2.2 olarak değiştirilmiş, 2.5.1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı eke Ek-1’deki 1.10, 2.6.2, 13.12 nci maddeler eklenmiştir.

c) 3.2.2.2, 3.2.12.2.6.8.1 ve 3.2.12.2.6.8.2 nci maddeleri Ek-1’deki şekilde değiştirilmiş ve aynı eke Ek-1’deki 3.2.1.11, 3.2.2.2.1, 3.2.8.3.3, 3.2.9.2.1, 3.2.9.3.1, 3.2.9.7.1, 3.2.12.1.1, 3.2.12.2.6.8.1.1, 3.2.12.2.6.8.2.1, 3.2.12.2.6.9, 3.2.12.2.6.9.1, 3.2.12.2.7.0.1 ila 3.2.12.2.7.0.8, 3.2.12.2.7.6.5, 3.2.12.2.7.7, 3.2.12.2.7.7.1, 3.2.12.2.8.1 ila 3.2.12.2.8.8.3, 3.2.17.8.1.0.1, 3.2.17.8.1.0.2 ve 3.5.4 ila 3.5.5.2 nci maddeleri eklenmiştir.

ç) 2.17, 2.17.1 ve 2.17.2 nci maddeleri Ek-1’deki şekilde eklenmiştir.

d) 3.5.6, 3.5.6.1, 3.5.6.2, 3.5.6.3 üncü maddeleri ile “Açıklayıcı Notlar” kısmına (y), (y1), (y2), (y3), (y4), (y5) numaralı dipnotlar Ek-1’deki şekilde eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek III Bölüm I ‘A: M ve N kategorileri’ kısmındaki;

a) 0.5, 2, 2.6, 2.6.1, 2.10, 2.11, 2.11.4, 2.11.5, 2.12, 2.12.1, 2.12.2, 2.16 ila 2.16.5 inci maddeleri Ek-2’deki şekilde değiştirilmiş ve aynı kısma Ek-2’deki 1.9, 1.10, 2.5, 2.6.2 nci maddeleri eklenmiştir.

b) 3.2.2.2 maddesi Ek-2’deki şekilde değiştirilmiş ve aynı kısma Ek-2’deki 3.2.1.11, 3.2.2.2.1, 3.2.8.3.3, 3.2.9.2.1, 3.2.9.3.1, 3.2.9.7.1, 3.2.12.1.1, 3.2.12.2.6.9, 3.2.12.2.6.9.1, 3.2.12.2.7.0.1 ila 3.2.12.2.7.0.8, 3.2.12.2.7.6.5, 3.2.12.2.7.7, 3.2.12.2.7.7.1, 3.2.17.8.1.0.1, 3.2.17.8.1.0.2, 3.2.12.2.8.1 ila 3.2.12.2.8.8.3 ve 3.5.4 ila 3.5.5.2 nci maddeleri eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek III Bölüm I ‘B: O kategorisi’ kısmında yer alan; 2.16.5  inci maddesi yürürlükten kaldırılmış, 0.5, 2, 2.6, 2.6.1, 2.10, 2.12, 2.12.2, 2.16 ila 2.16.3 üncü maddeleri Ek-3’deki şekilde değiştirilmiş ve aynı kısma Ek-3’deki 1.9, 1.10 ve 2.6.2 nci maddeleri eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek IV’ünün Bölüm 1’i bu Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek IV’ünün Bölüm 1, İlave 1’i bu Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek VIII’i bu Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek IX’unun, Bölüm I’inin;

a) “Örnek A1–Sayfa 1”, “Örnek A2–Sayfa 1”, “Örnek B–Sayfa 1” kısımlarındaki 0.5 inci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) “Sayfa 2–M1 Kategorisi Araç”, “Sayfa 2–M2 Kategorisi Araç”, “Sayfa 2–M3 Kategorisi Araç”,  “Sayfa 2–N1 Kategorisi Araç”, “Sayfa 2–N2 Kategorisi Araç”, “Sayfa 2–N3 Kategorisi Araç”, “Sayfa 2–O1 ve O2 Araç Kategorileri”, “Sayfa 2–O3 ve O4 Araç Kategorileri”  kısımlarındaki 13 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu kısımlarda yer alan 13.1 maddeden sonra ve “Sayfa 2–M1 Kategorisi Araç” kısmında yer alan 13 üncü maddeden sonra aşağıdaki 13.2 nci madde eklenmiştir.

c) “Örnek B–Sayfa 1” kısmına aşağıdaki 0.2.2 ve 0.5.1 inci maddeleri; “Sayfa 2–N1 Kategorisi Araç” kısmına aşağıdaki 14 üncü madde eklenmiştir.

ç) “Sayfa 2–M1 Kategorisi Araç” kısmında yer alan 49 uncu maddenin içerisine 2 nci maddeden sonra gelmek üzere alt maddeleri ile birlikte aşağıdaki 3 üncü madde eklenmiştir.

 

“0.5. İmalatçının şirket adı ve adresi:”

 

“13. Yürür vaziyette kütle: …………………………………kg ”

 

“13.2. Aracın fiili kütlesi: …………………………………..kg ”

 

“0.2.2. Temel aracın tip onayı bilgileri (q):

Tip:           

Varyant (a):               

Versiyon (a):             

Kapsam genişletme numarası dahil tip onayı numarası:”

 

“0.5.1. Temel aracın imalatçısının ismi ve adresi (q)

 

“14. Temel aracın yürür vaziyette kütlesi:………………kg (l)(q)”

 

“3. Eko yenilik/yenilikler takılı araç: evet/hayır (1)

3.1. Eko yeniliğin/yeniliklerin genel kodu (p1)

3.2. Eko yenilik/yenilikler sebebiyle toplam CO2 emisyon tasarrufu (p2) (test edilen her bir referans yakıt için tekrar edin)”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek IX’unun, Bölüm II’sinin;

a) “Örnek C1–Sayfa 1”, “Örnek C2–Sayfa 1” kısımlarındaki 0.5 inci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) “Sayfa 2–M1 Kategorisi Araç”, “Sayfa 2–M2 Kategorisi Araç”, “Sayfa 2–M3 Kategorisi Araç”, “Sayfa 2–N1 Kategorisi Araç”, “Sayfa 2–N2 Kategorisi Araç”, “Sayfa 2–N3 Kategorisi Araç”, “Sayfa 2–O1 ve O2 Kategorisi Araçlar”, “Sayfa 2–O3 ve O4 Kategorisi Araçlar” kısımlarındaki 14 üncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve “Sayfa 2–N1 Kategorisi Araç” kısmına aşağıdaki 13  üncü madde eklenmiştir.

c) “Ek IX ile ilgili açıklayıcı notlar” kısmında yer alan (f) dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) “Ek IX ile ilgili açıklayıcı notlar” kısmına aşağıdaki (q) dipnotu eklenmiştir.

d) “Ek IX ile ilgili açıklayıcı notlar” kısmına aşağıdaki (p), (p1), (p2) dipnotları eklenmiştir.

“0.5. İmalatçının şirket adı ve adresi:”

 

“14. Aracın fiili kütlesi: …………………………………..kg”

                                                                                                                                                    

“13. Yürür vaziyette kütle: …………………………………kg”

 

“(q) (AT) 715/2007 Yönetmeliği kapsamına giren N1 kategorisindeki tamamlanmış araçlarla ilişkili olarak.”

 

“(p) Eko yenilikler.”

 

“(p1) Eko yeniliğin/yeniliklerin genel kodu birbirinden boşluk karakteriyle ayrılan aşağıdaki unsurlardan oluşacaktır:

-   Yönetmeliğin Ek VII'sinde tanımlandığı şekilde Onay Kuruluşunun kodu,

-   AB Komisyonu onay kararlarında tarih sırasına göre belirtilen, araca takılan her bir eko yeniliğin bireysel kodu.

(Örnek: Tarih sırasına göre onaylanan üç eko yeniliğin genel kodu 10, 15 ve 16 iken, Alman tip onayı kuruluşunca sertifikalandırılan bir araca takılan üç eko yeniliğin genel kodu “e1 10 15 16” olmalıdır.)”

 

“(p2) Her bir eko yeniliğin CO2 emisyon tasarrufu toplamı”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek XII’si bu Yönetmeliğin Ek-7’sinde yer alan şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin Ek XVI’nın; 1 inci maddesinde yer alan “Düzenleyici mevzuat listesi” kısmına ve İlave 2’sinde yer alan “Düzenleyici mevzuat listesi” tablosuna aşağıdaki 44 numaralı satırlar eklenmiştir.

 

No

Düzenleyici mevzuat referansı

Konusu

44.

AB/1230/2012 Yönetmeliği

Motorlu Araçlar ve Römorklarının Kütle ve Boyutları

 

No

Düzenleyici mevzuat referansı

Ek ve paragraf

Özel koşullar

44.

AB/1230/2012 Yönetmeliği

Ek I, Kısım B,

madde 7 ve madde 8

(a) Kaldırılabilir veya yüklenebilir dingiller bulunan araçların manevra kabiliyeti dahil olmak üzere manevra kabiliyetine ilişkin şartlara uygunluk

Ek I, Kısım C,

madde 6 ve madde 7

(b) Azami arka salınımın ölçümü.

 

Uygunluk belgeleri

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (b) bendi ile 9 uncu maddesinin (b) bendinde yer alan fiili kütle ile ilgili; 9/1/2014 tarihine kadar imalatçılar, uygunluk belgesinin diğer maddelerinden birinde belirtilmedikçe, uygunluk belgesinde yer alan kategorilerin  52 nci maddelerinde aracın fiili kütlesini belirtir. 10/1/2014 tarihinden itibaren imalatçılar, bu Yönetmeliğe uygun olan uygunluk belgeleri verir.

(2) 1/1/2017 tarihine kadar aracın fiili kütlesinin uygunluk belgesine yazılması  ihtiyaridir.

(3) Küçük seriler için 1/11/2012 tarihinden önce verilmiş AT Tip Onayları 31/10/2016 tarihinden sonra geçerliliğini kaybeder ve 1/11/2016 tarihinden itibaren, AT Tip Onayı MARTOY’un Ek IV’ünün İlave 1’inin şartlarına göre güncellenmediği takdirde bu araçlar için düzenlenecek uygunluk belgeleri geçersiz sayılır.

MADDE 12 – Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesinin (ç) bendi, 8 inci maddesinin (c) bendi, 9 uncu maddesinin (ç) bendi 1/1/2014 tarihinde,

b) 2 nci maddesinin (a) ve (b) bentleri, 3 üncü maddesinin (a) bendi, 4 üncü maddesi, 8 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri, 9 uncu maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri ile 10 uncu ve 11 inci maddesi 1/11/2013 tarihinde, 

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/6/2009

27272

15/1/2010

27463

21/12/2012

28504 (mükerrer)

26/4/2013

28629

 

 

Yönetmeliğin ekleri için tıklayınız