24 Eylül 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28775

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/9/2012 tarihli ve 28425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının web sayfasından elektronik ortamda ders programını yapar, danışmanın ders programını onaylaması ile kaydı yenilenir. Programını belirlenen tarihte yaptırmayan öğrenci, mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde danışman onayı ile ders alma-bırakma günlerinde program yaptırabilir. Kaydını belirlenen sürelerde yenilemeyen öğrenci o yarıyıl/yılda derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik hakkından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.”

“(6) Ders alma-bırakma günlerinin bitimini izleyen on beş gün içinde ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin üzerine ders yüklenmesi veya üzerinden ders silinmesi işlemi yapılabilir.”

“(7) 2013-2014 öğretim yılından itibaren öğrenime başlayan öğrenciler sadece AKTS’ne tabidirler. Bu öğrenciler için kredi alt veya üst limiti yoktur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Her öğrenci için, ilgili birim başkanı tarafından bir danışman görevlendirilir. Danışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma-bırakma işlemleri danışman onayı ile yapılır. Danışmanların görevleri ile ilgili konular Senato tarafından düzenlenir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/9/2012

28425

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

16/11/2012

28469

2-

17/2/2013

28562

3-

12/5/2013

28645