24 Eylül 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28775

YÖNETMELİK

Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/4/2013 tarihli ve 28605 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora tez sınavından başarılı olan öğrenci, tezinin ciltlenmiş üç kopyası ile iki adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eder. Enstitü yönetim kurulu tarafından jüri raporları doğrultusunda tezi kabul edilen öğrencinin, doktor unvanı almaya hak kazanması için, 35 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yayın şartını sağlaması gerekir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/4/2013

28605