24 Eylül 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28775

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/5/1998 tarihli ve 23332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Enerji Dönüşümleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – Yönetim Kurulu, üniversitenin değişik birimlerinden konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından iki yıllık süre için atanacak dört öğretim üyesi ve Müdür ile birlikte beş kişidir.

Yönetim Kurulu her ay en az bir defa ve Müdürün gerekli gördüğü hallerde toplanır. Müdür yardımcısı ve döner sermaye işletme müdürü, toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilirler. Yönetim kurulu üye tam sayısının en az yarıdan bir fazlasının hazır bulunması halinde toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.