18 Eyll 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28769

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

ALIMA VE SOSYAL GVENLK BAKANLII PYASA

GZETM VE DENETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn grev alanna giren rnlerin piyasa gzetimi ve denetimi faaliyetlerinin usul ve esaslarn belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn grev alanna giren rnlerin piyasa gzetimi ve denetimi faaliyetlerinin yrtlmesine ilikin usul ve esaslar ile alnacak tedbirleri, denetim personelinin grev, yetki ve sorumluluklar ile retici ve datclarn ykmllklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanunun 4 nc maddesi, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayl alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 12 nci maddesi ile 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan rnlerin Piyasa Gzetimi ve Denetimine Dair Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln,

b) Datc: rnn tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri rnn gvenliine ilikin zelliklerini etkilemeyen gerek veya tzel kiiyi,

c) Denetim personeli: Piyasa gzetimi ve denetimi yapmak zere Bakanlka grevlendirilen iin niteliine uygun uzman personeli,

) Duyusal inceleme: rnn herhangi bir test veya muayene ilemine tabi tutulmasndan nce, denetim personelinin duyularn kullanarak yapaca incelemeyi,

d) Genel Mdrlk: Sal ve Gvenlii Genel Mdrln,

e) Kanun: 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanunu,

f) Numune etiketi: Hazrlanan numunelere ilitirilen ve taraflarn isim, unvan ve imzalarn tayan belgeyi,

g) PGD: Piyasa gzetimi ve denetimini,

) PGDVT (Piyasa Gzetimi ve Denetimi Veri Taban): Aykrlk, gvensizlik ve risk arz eden rnlere ilikin yaplan tespitler ve Bakanln PGD faaliyetlerine ilikin her trl bilginin, elektronik ortamda saklanmasna, veri girii, arma, raporlama ve analiz uygulamalarna imkn veren bilgi ynetim sistemini,

h) ahit numune: Test ve muayene yaplmasnn gerekli olduu hallerde, test, muayene veya belgelendirme kuruluuna gnderilen numunenin zayi olmas ya da test sonularna ynelik herhangi bir itiraz olmas durumunda bavurulmak zere denetim personeli tarafndan numune ile ayn anda alnan ayn nitelikteki numuneyi,

) Tutanak: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl Piyasa Gzetimi ve Denetimi Tutanan,

i) retici: Bir rn reten, imal eden, slah eden veya rne adn, ticari markasn veya ayrt edici iaretini koymak suretiyle kendini retici olarak tantan gerek veya tzel kiiyi; reticinin Trkiye dnda olmas halinde, retici tarafndan yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalaty; ayrca, rnn tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri rnn gvenliine ilikin zelliklerini etkileyen gerek veya tzel kiiyi,

ifade eder.

KNC BLM

Piyasa Gzetimi ve Denetimine likin Usul ve Esaslar

Genel esaslar

MADDE 5 (1) PGD; rnn piyasaya arz aamasnda veya rn piyasada iken, ilgili teknik dzenlemeye uygun olarak retilip retilmediini, gvenli olup olmadn denetlemek; gvenli olmayan rnlerin gvenli hale getirilmesini ve gerektiinde yaptrmlar uygulanmasn salamak amacyla Bakanlk tarafndan yaplan her trl faaliyeti kapsar.

(2) retici, piyasaya sadece gvenli rnleri arz etmek zorundadr. Teknik dzenlemelere uygun rnlerin gvenli olduu kabul edilir. Teknik dzenlemenin bulunmad hallerde, rnn gvenli olup olmad; Trk Standartlar Enstits tarafndan Trk Standard olarak kabul edilen bir Avrupa standardna karlk gelen ulusal standartlar veya mevcut olmas halinde Avrupa Birlii teknik zellikleri; bunlarn olmamas halinde ise Trk Standardlar Enstits tarafndan Trk Standard olarak kabul edilen dier ulusal standartlar veya ilgili sektrdeki salk ve gvenlik konularna ilikin iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji dzeyi veya tketicinin gvenliine ilikin makul beklenti dikkate alnarak deerlendirilir.

(3) Bakanlk, sorumlu olduu rnlere ilikin PGDyi, denetim personeli araclyla yrtr, denetim sonularna gre gerekli tedbirleri alr ve yaptrm uygular.

(4) Genel Mdrlk, sorumlu olduu rnlerin PGD yllk denetim plannn yan sra resen veya ihbar/ikyet zerine yapar. PGD ile ilgili birimin adres, telefon, faks ve e-posta gibi irtibat bilgileri Genel Mdrlk internet sitesinde duyurulur.

(5) rnn teknik dzenlemeye aykrl veya gvensizlii konusunda her trl ihbar, ikyet, kaza ve dier kaynaklardan elde edilen bilgiler PGD faaliyetlerinde kullanlr.

(6) Reklm, sat veya kiralama amacyla internet dhil yazl ve grsel basnda yer alan rnler de piyasaya arz edilmi kabul edilir.

(7) Denetim sonucunda ortaya kan aykrlklarda sorumluluk reticiye aittir. Datc, sahip olduu bilgiler erevesinde, gvenli olmadn bildii rnleri piyasaya arz edemez. Datc, faaliyetleri erevesinde, rnlerin tad riskler ve bu risklerden korunmak iin alnmas gereken nlemler hakknda ilgililere bilgi verir. PGD faaliyetleri sonucunda aykrlklar belirlenen rnlere ilikin olarak reticinin tespit edilemedii durumlarda, reticinin veya rn tedarik ettii kiinin kimliini Bakanlka talep edildii tarihten itibaren on gn iinde bildirmeyen datc retici olarak kabul edilir.

(8) Denetim, rne, reticiye veya datcya ait bilgi ve belgelerin ilgili mevzuat erevesinde incelenmesi ve duyusal inceleme ile yaplr. nceleme neticesinde gerek duyulmas halinde her trl test ve muayenenin yaplmas veya yaptrlmas ile denetim gerekletirilir.

(9) Denetlenmi rnler, gerekli grld takdirde yeniden denetlenebilir.

(10) Genel Mdrlk, denetimi yaplan rnlerin test ve muayene ilemleri iin ncelikle bu rnlerin uygunluk deerlendirme srecinde grev almayan test ve/veya muayene kurulularnn imknlarndan yararlanr. Ancak bu artlara haiz uygunluk deerlendirme kuruluu yoksa rnn belgelendirme srecinde grev alm uygunluk deerlendirme kuruluunda denetim personeli gzetiminde test ve/veya muayene hizmeti alr. Her durumda test ve/veya muayene sonucuna gre karar verme yetkisi Genel Mdrle aittir.

(11) Genel Mdrlk, denetimlerin etkin ekilde gerekletirilmesi iin bildirim mekanizmas ve teknik komite kurar, birimler arasnda ibirlii ve koordinasyonu salar.

Denetimlerin yaplmas

MADDE 6 (1) Teknik dzenleme hkmleri sakl kalmak kaydyla, denetimler, Bakanln rnlere ve muhtemel kullanclarna ilikin yapaca risk deerlendirmesi sonucunda yllk denetim plan uyarnca yaplr.

(2) Resen, ihbar veya ikyet zerine yaplacak denetimlerde, ikyete ya da takibe konu rn hakknda, daha nce denetim yaplp yaplmad veya teste gnderilip gnderilmedii gibi hususlarn n incelemesi yapldktan sonra denetimlere balanr.

Denetimin ekli

MADDE 7 (1) PGD, durumun gereklerine gre, aadaki hususlardan bir veya birkan kapsayacak ekilde yaplr:

a) Teknik dzenlemenin ngrd iaretler ve/veya belgeler zerinden inceleme,

b) lgili teknik dzenlemenin bulunmad hallerde, beinci maddenin ikinci fkras erevesinde yaplan inceleme,

c) Duyusal inceleme ve muayene,

) Test ve/veya muayene.

Tutanak ve kayt ilemleri

MADDE 8 (1) Denetimlerde ekli ve kapsam Genel Mdrlke belirlenen tutanak dzenlenir.

(2) Genel Mdrlk, yaplan denetimlere ilikin bilgileri PGDVTe aktarr veya aktarlmasn salar.

Numune alma

MADDE 9 (1) Denetim personeli, rnn test ve muayenesini gerekli grd takdirde numune alr. Numune, rnn yapsna ve zelliine gre, test ve muayenelerin gerektirdii ly amamak zere, numune alnmas fiilen mmkn olmayan haller hari, biri ahit numune olmak zere takm alnr. Her bir takmda yer alacak numune miktarnn belirlenmesinde, ilgili standardn ngrd numune miktar esas alnr. Numune, retici veya datcdan bedeli denmeden alnr.

(2) Numune alnmas halinde, denetim esnasnda tutanan ilgili blm doldurulur. Numuneler zelliklerine gre mhrleri almayacak ekilde, denetim personeli tarafndan retici veya datc ile birlikte hazrlanr ve zerlerine taraflarn isim, unvan ve imzalarn tayan numune etiketi konulur.

(3) Denetleme srasnda alnan numuneler iin nsha halinde tutanak dzenlenir. Alnan numunelerin bir takm ile tutanan bir nshas reticiye veya datcya teslim edilir; bir nshas alnan numunenin bir takm ile birlikte test, muayene veya belgelendirme kuruluuna gnderilir; bir nshas da ahit numune ile birlikte Genel Mdrle teslim edilir. Test veya muayeneyi yapan kurulu tarafndan, mcbir sebepler hari olmak zere en ge otuz ign ierisinde numune ile ilgili rapor dzenlenir ve Genel Mdrle gnderilir.

(4) Numune almann mmkn olmad, tanamayan rnler iin test ve muayene ilemleri, denetim personelinin gzetiminde, rnn bulunduu yerde, retici veya datcnn katlm ile Bakanlka belirlenen test, muayene veya belgelendirme kuruluuna yaptrlr. retici veya datcnn bulunmamas test ve muayene ilemlerinin gerekletirilmesine engel tekil etmez.

Test ve muayene sonucunda yaplacak ilemler

MADDE 10 (1) Test ve muayene sonucunda, numunenin uygun kmas halinde;

a) Test ve/veya muayene creti Bakanla aittir.

b) Test ve/veya muayene sonucunda, rnn teknik dzenlemesine uygun ve gvenli olduunun, teknik dzenlemesi bulunmayan rnlerin ise gvenli olduunun tespit edilmesi durumunda, Bakanlk retici veya datcya bildirimin yapld tarihten itibaren ahit numunenin geri alnmas veya aldrlmas iin bir ay sre verir. Bu sre iinde alnmayan rnler, Defterdarlklara intikal ettirilir.

c) Numunenin niteliini kaybetmesi durumunda, bu husus Genel Mdrlke retici veya datcya bildirilerek, numune bedeli Genel Mdrlk tarafndan denir.

(2) Test ve muayene sonucunda numunenin gvensiz kmas durumunda;

a) Test ve muayene creti reticiye aittir. Bu cret hakknda 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmleri uygulanr.

b) Testi yaptrlan numune, niteliine gre uygun koullarda ve uygun bir sreyle test kuruluunda muhafaza edilir ve numunelerin teslim alnmas iin reticiye veya datcya bildirimde bulunulur. Bildirimi takiben bir ay iinde retici tarafndan alnmayan numuneler Genel Mdrlk tarafndan Numune Bertaraf Tutana dzenlenerek bertaraf edilir.

c) ahit numuneler rnn gvensizlii kesinleinceye kadar muhafaza edilir. rnn gvensizliinin kesinlemesi halinde Genel Mdrlk reticiye veya datcya bildirimde bulunur. Bildirimi takiben bir ay iinde retici tarafndan alnmayan numuneler, Genel Mdrlke belirlenen artlar dhilinde bertaraf edilir veya ettirilir.

(3) Numunenin, retici dndaki bir firmadan alnmas ve sz konusu firmann PGD tutana ile birlikte reticiye bavurmas durumunda, numune bedeli retici tarafndan sz konusu firmaya denir.

NC BLM

Aykrlk Halinde Alnacak Tedbirler ve Uygulanacak Yaptrmlar

Teknik dzenlemeye aykrlk

MADDE 11 (1) lgili teknik dzenlemeye uygun olmad tespit edilen, piyasada bulunan rnler iin, Bakanlk:

a) nsan salna, can ve mal gvenliine, hayvan, bitki yaamna ve salna ve evreye bir tehdit oluturmamas kouluyla dzeltilebilir aykrlklarn giderilebilmesi amacyla reticinin grn almak suretiyle dzeltme sresi verir.

b) Denetim sonucunda aykrln giderilmesi iin sre verilmi olan bir rne ayn aykrlk iin tekrar sre verilmez. Ancak verilen sre sonunda aykrln hastalk, doal afetler (deprem, sel, su baskn, kasrga ve benzeri), yangn, grev ve benzeri mcbir sebeplerin varl nedeniyle giderilemediinin ispatlanmas halinde verilen srenin yarsn gememek zere ek sre verilir.

c) Dzeltme iin sre talebinde bulunmad veya verilen sre sonunda aykrl gidermedii halde rnn piyasaya arzn durdurmayan reticiye, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen idari para cezas uygulanr.

(2) Uygunluk iaretinin veya uygunluk deerlendirme ilemleri sonucunda verilen belgelerin gerei yanstmadnn, tahrif veya taklit edildiinin tespit edilmesi halinde Cumhuriyet Basavclna su duyurusunda bulunulur. Sutan dolay yaptrm uygulanmayan hallerde, dava zamanam sresi iinde kalmak artyla Kanunun 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (f) bendinde ngrlen idari para cezas uygulanr.

(3) Uygunluk iaretinin ilgili teknik dzenlemenin ngrd ekil ve artlar bakmndan usulsz kullanldnn tespiti halinde, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (f) bendinde ngrlen idari para cezas uygulanr.

Gvensizlik

MADDE 12 (1) Teknik dzenlemeye uygunluu belgelenmi olsun ya da olmasn kaza, lm, ikyet ve dier nedenlerle veya yaplacak duyusal inceleme sonucunda gvensizlik phesi uyandran rnler iin tutanan ilgili blm doldurulur ve test veya muayeneye bavurulur. Genel Mdrlke, gvenli olmadna karar verilen rnler iin yaplacak risk deerlendirmesi sonular da dikkate alnarak Kanunun 11 ve 12 nci maddelerindeki yaptrmlar uygulanr.

(2) Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen yaptrmlar kapsamnda toplatlmas ve rnn gvenli hale getirilmesi mmkn ise buna ilikin dzeltici faaliyet plann Genel Mdrlke belirlenen sre ierisinde vermesi iin reticiye bildirim yaplr. retici, bunun zerine sz konusu faaliyet plann hazrlayarak, Genel Mdrle yazl olarak ibraz eder. Bu sre ierisinde faaliyet plannn ibraz edilmemesi halinde, Genel Mdrlk gerekli yaptrmlar uygular.

(3) Dzeltme sresi sonunda yaplan ilemler Genel Mdrlk tarafndan deerlendirilir, gerekli grlmesi halinde, dzeltmeye tabi tutulan rnn tarafsz bir test veya muayene kuruluu tarafndan test ve muayenesi istenebilir. Dzeltme ilemleri sonucunda gvenli olduu kantlanan rnler tekrar piyasaya arz edilir.

(4) Denetim sonucunda piyasaya arz yasa, toplatma ve bertaraf gibi tedbirlerin uyguland rnn piyasaya arz edilen miktar ve tedbir uygulanan miktar Genel Mdrlk tarafndan takip edilir.

(5) Gvensizlii tespit edilen rnlere ilikin bilgiler Ekonomi Bakanlna iletilir.

Gvensizliin deerlendirilmesi

MADDE 13 (1) Gvensiz rnlerin tad riskin derecesinin belirlenmesi amacyla Genel Mdrlk bnyesinde risk deerlendirmesine tabi tutulur.

(2) Genel Mdrlke rnlere ilikin yaplacak risk deerlendirmesi, Avrupa Komisyonu Topluluk Hzl Bilgi Sistemi (RAPEX) rehber dokman referans alnmak suretiyle; rnn tanm, nitelii, neden olabilecei tehlikeler, hedefledii kullanc ve tketiciler, rnn neden olduu yaralanmann iddeti ve gerekleme ihtimali gibi etkenler gz nnde bulundurularak yaplr.

(3) Bakanlk, gvensizlie konu rndeki riskin derecesine gre orantllk ilkesine uygun olarak gerekli tedbirleri alr.

Yllk kaytlar ve faaliyet raporu

MADDE 14 (1) Genel Mdrlk, yrtt PGD faaliyetine ilikin yllk kaytlar tutar. Bu kaytlar, denetlenen firma, denetlenen rn, denetlenen rnn menei, denetimin hangi teknik dzenleme erevesinde yapld, denetimin resen mi ikyet zerine mi olduu, denetimin kapsam, denetim sonucu uygulanan tedbir ve yaptrmlara ilikin bilgileri kapsar. Bu kaytlar erevesinde Genel Mdrlk, PGD faaliyet raporunu hazrlayarak, takip eden yln ikinci aynn sonuna kadar Ekonomi Bakanlna iletir.

DRDNC BLM

Denetim Personelinin Grev, Yetki ve Sorumluluklar

Denetim personelinin grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 15 (1) Beinci maddenin nc fkras erevesinde denetim personelinin grev, yetki ve sorumluluklar aada belirtilmitir.

a) Denetim personelinin grev ve yetkileri;

1) lgili mevzuat hkmleri uyarnca, grev alanna giren konularda PGD yapmak, gerekli olan tutanak ve raporlar hazrlamak ve ilgili yerlere sunmak,

2) Kanunda belirtilen ceza ve tedbirler hari olmak zere, denetim faaliyeti srasnda, ilgililerin cezai sorumluluunu gerektiren eylemleri tespit edildiinde, durumu ilgili Makamlara iletilmek zere Genel Mdrle yazl olarak bildirmek,

3) Grev alanna giren konularda ve ilgili mevzuatn uygulanmasnda ortaya kan ihtiyalar erevesinde inceleme ve aratrma yapmak, gr ve nerilerini Genel Mdrle sunmak,

4) Denetlenecek rnlerden numune almak,

5) Yrtt denetim grevi iin gerekli grd dosya ve belgeleri gizli de olsa, denetim yapt kurulu ve kiilerden istemek, bunlar incelemek, bunlarn yetkili merciler tarafndan onaylanm rneklerini almak, fabrika, atlye, iletme, maaza, dkkn, ticarethane, depo ve ambar gibi yerler ile denetime konu olan dier yerlerde inceleme ve saym yapmak, aratrmak, bu konularda ilgili yetkililerden yardm ve bilgi talep etmek,

6) retici veya datcnn PGD faaliyetini engellemesi durumunda, gvenlik glerinden yardm istemek ve onlarn nezaretinde denetim yapmak,

7) PGD srasnda, gerekli grlmesi durumunda, Bakanlk onay ile refakat etmek zere, iin niteliine uygun uzman kiileri davet etmek, bunlarn gr ve nerilerinden yararlanmak ve rapor istemek.

b) Denetim personelinin sorumluluklar;

1) Bakanlka verilen kimlik kartn denetimden nce retici veya datcya ibraz etmek,

2) Denetledii kurulularn ynetim ve yrtme ilerine karmamak,

3) PGD grevini, mevzuata uygun olarak bamsz ve tarafsz yrtmek,

4) PGD srasnda elde ettii her trl bilgi ve belgelere ilikin olarak 18 inci maddede dzenlenen gizlilik ilkesine riayet etmek.

BENC BLM

retici ve Datcnn Ykmllkleri

reticinin ve datcnn ykmllkleri

MADDE 16 (1) retici ve datcnn ykmllkleri unlardr:

a) Denetim personelinin talep etmesi halinde gerekli bilgi ve belgeleri denetim personeline sunmak, retim yerlerinin ve depolarnn adreslerini vererek buralarda gerekli tespitleri yapmasn salamak, rnn tedarik ve datm ana ilikin bilgileri sunmak.

b) Denetim grevinin gerei gibi yrtlmesi iin denetim personeline grevi sresince uygun bir alma yeri salamak; uygun yer bulunamadnda veya denetim personeline uygun koullar oluturulmadnda, denetim personelinin istei zerine rne ait gerekli belgeleri denetim personelinin alma yerine getirerek kendisine teslim etmek.

c) lgili teknik dzenlemede belirtilen tm belgeleri; bu belgeler kapsamndaki son rnn yurt iinde retiliyor ise retildii, ithal ise ithal edildii tarihten itibaren ilgili teknik dzenlemede belirtilen sreyle, bu srenin belirtilmemesi halinde on yl boyunca muhafaza etmek ve istenilmesi halinde denetim personeline ibraz etmek.

(2) Gvensiz rnlere ilikin verilen piyasaya arz yasa, toplatma ve bertaraf kararlarnn uygulanmasnn ve risk altndaki kiilerin bilgilendirilmesinin salanmas amacyla;

a) Genel Mdrlk gvensiz rnlere ilikin hazrlanacak ilan metninin, lke genelinde datm yaplan iki gazete ile lke genelinde yayn yapan iki televizyon kanalnda ilan edilmesini reticiden ister.

b) Genel Mdrlk, gvensiz rnlere ilikin hazrlanacak veya yaplacak ilanlarda gvensiz rnde tespit edilen riskin derecesine gre ilann ekli, zaman ve ilann yaplaca televizyon ve gazetelere ilikin hususlar belirler.

c) Risk altndaki kiilerin belirli bir yerleim yerinde toplanmas ve yerel yayn yapan gazete ile televizyon kanallar vastasyla bilgilendirilmesinin mmkn olduu durumlarda, bu duyuru yerel basn ve yayn organlar yoluyla yaplr. Risk altndaki kiilerin bilindii durumlarda ise bu kiiler dorudan bilgilendirilir.

) Gvensiz rnlere ilikin ilan, reticinin internet sitesinde de yaymlanr. reticiler ayrca sz konusu ilan Bakanlk internet sitesinde yaymlanmak zere Bakanla bildirir.

d) (a), (b) ve (c) bentlerindeki tedbirler, belirtilen ekil ve srelerde kararn tebli tarihinden itibaren on i gn iinde retici tarafndan yerine getirilir.

(3) reticiler, gvensiz rnlerinin piyasada yer aldn kendiliinden tespit etmesi halinde, bu rnleri gnll geri arabilir ve gerekli tedbirleri alr. Ancak, retici piyasada gerekletirdii her trl geri arma ve ald tedbirlere ilikin tm bilgi ve belgeleri Bakanla iletmekle ykmldr. reticiler gnll geri armalarda risk altndaki kiilerin bilgilendirilmesini salamak amacyla, gerekli bilgileri Bakanlk internet sitesinde yaymlanmak zere Genel Mdrle bildirir. Ayrca, bu bilgiler reticinin internet sitesinde de yaymlanr.

(4) Gvensiz rnlere ilikin ilanlar aadaki zellikleri tar:

a) rn tantan marka, model, cins veya dier ayrt edici zellikler.

b) Mmkn olan durumlarda rnn fotoraf veya resimli tasviri.

c) Alnan nlem.

) nlemi gerektiren sorunun ak ve anlalr tarifi.

d) Sorumlu retici ve datcnn isim, adres ve dier iletiim bilgileri.

e) Riskten saknmak veya sorunu gidermek iin nerilen yntemler.

f) rnn iade edilecei yerler veya rndeki sorunun giderilmesini teminen gnderilebilecei adresler.

(5) reticilerin gvensiz rnlere ilikin ilan, toplatma ve bertaraf gibi tm yasal ykmllklerini yerine getirmemesi durumunda, bu ykmllkler Bakanlk tarafndan yerine getirilir. Bu kapsamda Bakanlka yaplacak masraflar, retici tarafndan karlanr. Bu masraflar hakknda, 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmleri uygulanr.

zlenebilirlik

MADDE 17 (1) reticiler, rnlerin zerinde seri, model, parti numaras veya baka bir ekilde rnlerinin tespit edilmesini salayacak bilgilere yer vermek zorundadr.

(2) reticiler, toplatma, imha veya dzeltici faaliyetin uygulanmas gerektiinde parti, seri baznda kayt oluturmak ve istenildiinde bu kaytlar Bakanla sunmak zorundadr.

(3) reticiler gerekli bilgileri, rnn byklnn veya doasnn buna izin vermedii durumlarda rnn ambalajnda veya yannda verilen bir belge ile salamak zorundadr.

(4) reticiler, ticari unvanlar veya tescilli markalar ile iletiim bilgilerini rnlerin zerinde, bunun mmkn olmad durumlarda rnn ambalajnda veya yannda verilen bir belgede gsterir.

(5) reticiler, rnlerin izlenebilirliini salamak iin gerekli tedbirleri almak zorundadr.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Bilgilerin gizlilii

MADDE 18 (1) Bakanlk, gerekletirdii PGD faaliyetleri srasnda temin ettii ve ticari sr niteliindeki veya fikri ve snai mlkiyet hakkna ilikin bilgilerin gizliliini korumak iin gerekli tedbirleri alr. Ancak, mevzuatn ve insan sal ve gvenliinin gerektirdii hallerde yaplan ifaat bu kapsamda saylmaz.

Yaptrmlarn uygulanmas

MADDE 19 (1) rnn piyasaya arznn yasaklanmas, piyasaya arz edilmi ise toplatlmas, ksmen veya tamamen bertaraf edilmesi karar Bakanlk tarafndan verilir.

(2) rnn, insan saln, can ve mal gvenliini tehlikeye drebileceine dair kesin belirti bulunmas halinde, rnn piyasaya arznn i gnn amamak zere geici olarak durdurulmas karar Genel Mdrlk tarafndan verilir.

(3) Gvensizlik ve teknik dzenlemeye aykrlk halinde Kanunun ngrd idari para cezalar Genel Mdrlke uygulanr.

Tebligat

MADDE 20 (1) dari para cezas ve/veya idari tedbirleri ieren idari yaptrm kararlarnn tebliinde, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanunu hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 21 (1) 28/12/2004 tarihli ve 25684 sayl Resm Gazetede yaymlanan alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl Tarafndan Yaplacak Piyasa Gzetimi ve Denetimine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.