18 Eyll 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28769

YNETMELK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

MOTORLU ARALARA ERTTEN AYRILMA UYARI

SSTEM TAKILMASI LE LGL TP ONAYI

YNETMEL (AB/351/2012)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu hkmleri uyarnca, aralarn yapm ve kullanm bakmndan karayolu yapsna ve trafik gvenliine uyma zorunluluunu yerine getirmek zere, motorlu aralara eritten ayrlma uyar sistemi taklmas ile ilgili hkmleri ve bunlarn uygulanmasna ait usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, ikinci fkrada belirtilen aralar hari olmak zere, MARTOYun Ek IIsinde tanmland ekilde M2, M3, N2 ve N3 kategorisi aralara uygulanr.

(2) Bu Ynetmelik;

a) Azami ktlesi 3,5 tonu aan, 8 tonu amayan N2 kategorisi yar rmork ekici aralara,

b) Snf A, Snf I ve Snf II olan M2 ve M3 kategorisi aralara,

c) Snf A, Snf I ve Snf II olan M3 kategorisi krkl otobslere,

) MARTOYun Ek IIsinin Ksm Asnn 4.2 ve 4.3 nc maddelerinde belirtilen M2, M3, N2 ve N3 kategorisi arazi tipi aralara,

d) MARTOYun Ek IIsinin Ksm Asnn 5 inci maddesinde belirtildii ekilde M2, M3, N2 ve N3 kategorisi zel amal aralara,

e) dingilden fazla dingile sahip olan M2, M3, N2 ve N3 kategorisi aralara,

uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik;

a) Karayollar Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanunun 4 nc ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanlarak,

b) Avrupa Birliinin 23/4/2012 tarihli (EU) 351/2012 sayl Reglasyonuna paralel olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) MARTOYun 3 nc maddesinde yer verilen tanmlar bu Ynetmeliin uygulanmasnda da geerli olup, sz konusu tanmlara ek olarak bu Ynetmelikte geen;

a) 661/2009/AT: 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralarn ve Bunlar in Tasarlanan Rmorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayr Teknik nitelerin Genel Gvenlii ile lgili Tip Onay Ynetmelii (661/2009/AT)ni,

b) AB: Avrupa Birliini,

c) AT: Avrupa Topluluunu,

) Ayrlma oran: Denek aracn uyar verme noktasndaki grnr erit iaretine dik bir adan yaklama hzn,

d) Grnr erit iaretleri: eridin snr izgisi zerine kastl olarak konulan ve sr boyunca src tarafndan dorudan grlebilir olan delinatrleri (yol snr iaretleri),

e) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralar ve Rmorklar Tip Onay Ynetmeliini (2007/46/AT),

f) Ortak alan: zerinde bir veya daha fazla bilgi ilevinin, ayn anda olmamakla birlikte, gsterilebildii bir alan,

g) erit: Bu Ynetmelik eki Ek-2nin lavesinde gsterildii ekilde, bir ara yolunun blnd boylamasna bantlardan birini,

) eritten Ayrlma Uyar Sistemine gre ara tipi: malatnn ticari ad veya markas, eritten ayrlma uyar sisteminin performansn nemli lde etkileyen ara zellikleri veya eritten ayrlma uyar sisteminin tipi ve tasarm gibi temel hususlar bakmndan farkl olmayan aralarn bir kategorisini,

h) Tip onay: Ara veya ayr teknik nite tipinin bu Ynetmelikte belirtilen hkmlere uygunluunu gsteren onaylama ilemini,

) Tip onay belgesi: Onay kuruluunun ara veya ayr teknik nite tipinin onaylandn resmi olarak bildirdii belgeyi,

i) Onay Kuruluu: Tip onayndan her ynyle sorumlu olan, onay belgelerini dzenlemeye ve gerektiinde geri ekmeye, dier onay kurulularnn bavurabilecei bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri grevlendirmeye ve imalatlarn imalat uygunluuyla ilgili ykmllklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanln,

ifade eder.

Bir ara tipinin eritten ayrlma uyar sistemi ile ilgili AT tip onay bavurusu

MADDE 5 (1) malat veya imalatnn temsilcisi, eritten ayrlma uyar sistemi ile ilgili bir ara tipinin AT Tip Onay iin bavuruyu Onay Kuruluuna yapar.

(2) Bavuru, Ek-1in Ksm 1inde belirtilen bilgi dokman rneine uygun olarak dzenlenir.

(3) Bu Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan ilgili artlar karlanyorsa, Onay Kuruluu AT tip onay ve MARTOYun Ek VIIsinde belirtilen numaralama sistemine uygun olarak bir tip onay numaras verir. Ayn numara baka bir ara tipine tahsis edilemez.

(4) Onay Kuruluu Ek-1in Ksm 2sinde yer alan rnee uygun olarak oluturulmu AT Tip Onay Belgesini onaylayarak bavuru sahibine verir.

Tip onay mevcut olan aralar iin uygulama

GEC MADDE 1 (1) Tip onay mevcut olan aralar iin 1/11/2015 tarihine kadar, bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Yrrlk

MADDE 6 (1) Bu Ynetmelik 1/11/2013 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 7 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Ekleri