18 Eyll 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28769

YNETMELK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

MOTORLU ARALARIN BELRL KATEGORLER N GELM

ACL FRENLEME SSTEM LE LGL TP ONAYI

YNETMEL (AB/347/2012)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu hkmleri uyarnca, aralarn yapm ve kullanm bakmndan karayolu yapsna ve trafik gvenliine uyma zorunluluunu yerine getirmek zere, motorlu aralarn belirli kategorileri iin gelimi acil frenleme sistemi ile ilgili hkmleri ve bunlarn uygulanmasna ait usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, bu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen aralar hari olmak zere, MARTOYun Ek IIsinde tanmland ekilde M2, M3, N2 ve N3 kategorisi aralara uygulanr.

(2) Bu Ynetmelik;

a) Azami ktlesi 3,5 tonu aan, 8 tonu amayan N2 kategorisi yar rmork ekici aralara,

b) Snf A, Snf I ve Snf II olan M2 ve M3 kategorisi aralara,

c) Snf A, Snf I ve Snf II olan M3 kategorisi krkl aralara,

) MARTOYun Ek IIsinin Ksm Asnn 4.2 ve 4.3 maddelerinde belirtilen M2, M3, N2 ve N3 kategorisi arazi tipi aralara,

d) MARTOYun Ek IIsinin Ksm Asnn 5 inci maddesinde belirtildii ekilde M2, M3, N2 ve N3 kategorisi zel amal aralara,

e) dingilden fazla dingile sahip olan M2, M3, N2 ve N3 kategorisi aralara

uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik;

a) Karayollar Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanunun 4 nc ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanlarak,

b) Avrupa Birliinin (EU) 347/2012 sayl Reglasyonuna paralel olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) MARTOYun 3 nc maddesinde yer verilen tanmlar bu Ynetmeliin uygulanmasnda da geerli olup, sz konusu tanmlara ek olarak bu Ynetmelikte geen;

a) 661/2009/AT: 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralarn ve Bunlar in Tasarlanan Rmorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayr Teknik nitelerin Genel Gvenlii ile lgili Tip Onay Ynetmelii (661/2009/AT)ni,

b) AB: Avrupa Birliini,

c) Acil frenleme faz: Gelimi acil frenleme sisteminin, aracn servis fren sistemine en az 4 m/s2 yavalama iin frenleme talebi gnderdiinde balayan faz,

) AT: Avrupa Topluluunu,

d) Ayr teknik nite: Bu Ynetmelie gre sadece bir veya daha fazla tanmlanm ara tipi ile ilgili olarak ayr tip onay alabilen, n cam silme ve ykama sistemleri gibi aracn bir paras olarak hazrlanan niteyi,

e) arpma uyar faz: Gelimi acil frenleme sisteminin srcy potansiyel bir nden arpma konusunda uyard, acil frenleme fazndan bir nceki faz,

f) arpmaya kalan zaman: Zaman iinde belirli bir anda, denek ara ve hedef arasndaki mesafenin denek aracn ve hedefin nispi hzna blnmesiyle elde edilen zaman deerini,

g) Denek ara: Deneye tabi tutulan arac,

) Durur vaziyette hedef: Denek ara ile ayn yne bakan durur vaziyette ve ayn yolculuk eridinin merkezinde konumlandrlm bir hedefi,

h) e iareti: Aralarn paalk tertibatnn bu Ynetmelik hkmlerine uygunluunu gsteren iareti,

) Gelimi acil frenleme sistemine gre ara tipi: malatnn ticari ad veya markas; gelimi acil frenleme sisteminin performansn nemli lde etkileyen ara zellikleri; gelimi acil frenleme sisteminin tipi ve tasarm gibi temel hususlar bakmndan farkl olmayan aralarn kategorisini,

i) Hareketli hedef: Sabit bir hzda denek ara ile ayn ynde ve ayn yolculuk eridinin merkezinde yolculuk yapan bir hedefi,

j) Hedef: MARTOYun Ek IIsinin Ksm Csinin 1 inci maddesinde tanmland ekilde M1 snf AA sedan kategorisi yolcu otomobillerinin byk hacimli seri retimi veya yumuak bir hedef olmas durumunda, deney durumundaki gelimi acil frenleme sisteminin sensr sistemine uygulanabilir belirleme karakteristikleri bakmndan benzer bir arac temsil eden nesneyi,

k) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralar ve Rmorklar Tip Onay Ynetmeliini (2007/46/AT),

l) Onay Kuruluu: Tip onayndan her ynyle sorumlu olan, onay belgelerini dzenlemeye ve gerektiinde geri ekmeye, dier onay kurulularnn bavurabilecei bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri grevlendirmeye ve imalatlarn imalat uygunluuyla ilgili ykmllklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanln,

m) Ortak alan: zerinde bir veya daha fazla bilgi ilevinin, ayn anda olmamakla birlikte, gsterilebildii bir alan,

n) z kontrol: En azndan sistemin aktif olduu srede, sistem hatas iin yar-srekli bir temelde kontrol yapan entegre bir ilevi,

o) Tip onay: Ara veya ayr teknik nite tipinin bu Ynetmelikte belirtilen hkmlere uygunluunu gsteren onaylama ilemini,

) Tip onay belgesi: Onay kuruluunun ara veya ayr teknik nite tipinin onaylandn resmi olarak bildirdii belgeyi,

p) Yumuak hedef: Bir arpma olaynda asgari hasara urayacak ve denek arata asgari hasara neden olacak bir hedefi,

ifade eder.

Onay kuruluunun ykmllkleri

MADDE 5 (1) Onay Kuruluu tarafndan;

a) 1/11/2013 tarihinden itibaren, gelimi acil frenleme sistemi ile ilgili gerekelerle, Ek-2de yer alan onay seviyesi 2nin artlar ve Ek-2nin lave 2sinde yer alan geti/kald kriterleri hari olmak zere, Ek-2 ve Ek-3te belirtilen artlara uygun olmayan aralarn, pnmatik arka dingil sspansiyonu ile donatlmam aralar hari, ilk defa tip onay alacak yeni tiplerine AT tip onay veya ulusal tip onay verilmez.

b) 1/11/2015 tarihinden itibaren, gelimi acil frenleme sistemi ile ilgili gerekelerle, Ek-2de yer alan onay seviyesi 2nin artlar ve Ek-2nin lave 2sinde yer alan geti/kald kriterleri hari olmak zere, Ek-2 ve Ek-3te belirtilen artlara uymayan tip onay mevcut yeni aralarn, pnmatik arka dingil sspansiyonu ile donatlmam aralar hari, uygunluk belgeleri MARTOYun 26 nc maddesinin amalar bakmndan geerli saylmaz ve bu aralarn tescili, sat ve hizmete girii yaplmaz.

c) 1/11/2016 tarihinden itibaren, gelimi acil frenleme sistemi ile ilgili gerekelerle, Ek-2de yer alan onay seviyesi 2nin artlar ve Ek-2nin lave 2sinde yer alan geti/kald kriterleri de dahil olmak zere, Ek-2 ve Ek-3te belirtilen artlara uymayan aralarn ilk defa tip onay alacak yeni tiplerine AT tip onay veya ulusal tip onay verilmez.

) 1/11/2018 tarihinden itibaren, gelimi acil frenleme sistemi ile ilgili gerekelerle, Ek-2de yer alan onay seviyesi 2nin artlar ve Ek-2nin lave 2sinde yer alan geti/kald kriterleri de dahil olmak zere, Ek-2 ve Ek-3te belirtilen artlara uymayan tip onay mevcut yeni aralarn uygunluk belgeleri MARTOYun 26 nc maddesinin amalar bakmndan geerli saylmaz ve bu aralarn tescili, sat ve hizmete girii yaplmaz.

(2) Onay Kuruluu, birinci fkra hkmleri sakl kalmak kaydyla, gelimi acil frenleme sistemi ile ilgili gerekelerle;

a) lk defa tip onay alacak yeni tip bir araca, 661/2009/AT Ynetmeliine ve bu Ynetmelie uygun olmas halinde, AT tip onay veya ulusal tip onay vermeyi reddedemez.

b) Tip onay mevcut yeni bir aracn, 661/2009/AT Ynetmeliine ve bu Ynetmelie uygun olmas halinde, tescilini, satn ve hizmete giriini engelleyemez.

c) lk defa tip onay alacak yeni tip bir M2 kategorisi araca ve azami ktlesi 8 tonu amayan yeni tip bir N2 kategorisi araca, uyar iin geti/kald deerleri ve devreye girme deney artlarnn bu Ynetmeliin geici 1 inci maddesine uygun olarak belirleninceye kadar, onay seviyesi 2ye gre AT tip onay veya ulusal tip onay veremez.

Bir ara tipinin gelimi acil frenleme sistemi ile ilgili AT tip onay

MADDE 6 (1) malat veya imalat temsilcisi, gelimi bir acil frenleme sistemi ile ilgili bir ara tipinin AT tip onay iin bavuruyu Onay Kuruluuna yapar.

(2) Bavuru, Ek-1in Ksm 1inde belirtilen bilgi dokman rneine uygun olarak dzenlenir.

(3) Bu Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan ilgili artlar karlanyorsa, Onay Kuruluu AT tip onayn ve MARTOYun Ek VIIsinde belirtilen numaralama sistemine uygun olarak bir tip onay numarasn verir. Ayn numara baka bir ara tipine tahsis edilemez.

(4) nc fkrann amalar bakmndan Onay Kuruluu Ek-1in Ksm 2sinde yer alan rnee uygun olarak oluturulmu bir AT tip onay belgesini onaylayarak bavuru sahibine verir.

Gei hkm

GEC MADDE 1 (1) 31/12/2014 itibariyle Onay Kuruluu, M2 kategorisi ve azami ktlesi 8 tonu amayan N2 kategorisi ara tiplerinin onay seviyesi 2 iin uymak zorunda olduklar uyar ve devreye sokma deney artlarnn geti/kald deerlerini dahil etmek amacyla Ek-2nin lave 2sini deitirecektir.

Yrrlk

MADDE 7 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Ekleri