17 Eyll 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28768

YNETMELK

Nianta niversitesinden:

NANTAI NVERSTES LSANSST ETM-RETM

VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Nianta niversitesine bal enstitlerde yrtlen lisansst eitim, retim ve snavlar ile ilgili esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Nianta niversitesine bal enstitlerde yrtlen tezli ve tezsiz yksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarndan oluan lisansst eitim-retime ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen:

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snavn,

c) Enstit: Nianta niversitesine bal lisansst eitim-retim yapan enstitleri,

) Enstit Anabilim Dal Bakan (EADB): Nianta niversitesine bal fakltelerdeki lisansst eitim-retim programlar bulunan blm bakanlarn,

d) Enstit Kurulu: Nianta niversitesine bal ilgili enstitnn enstit kurulunu,

e) Enstit Ynetim Kurulu: Nianta niversitesine bal ilgili enstitnn enstit ynetim kurulunu,

f) ngilizce Hazrlk Program: Nianta niversitesi Hazrlk Snfnca yrtlen ngilizce hazrlk programlarn,

g) Mdr: lgili enstit mdrn,

) Mtevelli Heyeti: Nianta niversitesi Mtevelli Heyetini,

h) Rektrlk: Nianta niversitesi Rektrln,

) Senato: Nianta niversitesi Senatosunu,

i) niversite: Nianta niversitesini,

j) YDS: Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

ifade eder.

KNC BLM

Lisansst Programlar ve Eitim-retim

Lisansst programlarn kapsam

MADDE 5 (1) Lisansst retim; yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik dzeylerinde yaplr. Bunlardan:

a) Yksek lisans program; en az drt yl sreli bir yksekretim kurumundan lisans diplomas ya da buna edeer bir derece alm olanlarn bu eitim zerine yapacaklar retim, bilimsel aratrma, sanatsal tez ve uygulama etkinliklerini kapsar. Bir yksek lisans programnda tezli veya tezsiz yksek lisans program seeneklerinden hangisinin uygulanacana enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn ve enstit ynetim kurulunun uygun grleri ve Senatonun onay ile karar verilir.

b) Doktora program: Tezli yksek lisans veya lisans eitimi zerine yaplacak retim, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur. renciye bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yeteneini kazandrmay amalar.

c) Sanatta yeterlik program: Yksek lisans veya lisans eitimi zerine yaplacak retim, n yeterlik snav, sanatta yeterlik tez nerisi, sanatta yeterlik tezi ve sanatta yeterlik uygulamasndan oluur. renciye bamsz aratrma yapmay, yeni sentezlere ulaarak zgn bir sanat eserinin ortaya konulmasn, mzik ve sahne sanatlarnda ise ileri bir uygulama yeteneini ve yaratcl gelitirmeyi amalar.

retim programlarnn almas

MADDE 6 (1) Lisansst programlar, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansst Eitim-retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmeliinin 7 nci maddesince enstit anabilim dallar ile ayn adlar tarlar. Ancak Rektrn nerisi ve Yksekretim Kurulu karar ile bir enstit anabilim/anasanat dalnda, o enstit anabilim/anasanat dalndan deiik adlar tayan lisansst programlarda alabilir.

(2) Lisansst programlar, yurt ii ve yurt d ortak lisansst programlar eklinde de dzenlenebilir. Bu programlarn Senato tarafndan hazrlanan uygulama usul ve esaslar Yksekretim Kurulunun onayna sunulur.

retim dili

MADDE 7 (1) Lisansst retimi Trke, Trke-ngilizce veya ngilizce dillerinde yaplabilir. Trke-ngilizce yrtlen programlarda renciler, mezuniyet iin gerekli toplam kredilerinin en az %30unu ngilizce verilen derslerden almak zorundadrlar. Deiim programlar erevesinde edeerlii kabul edilen ancak farkl yabanc dilde alnan dersler ngilizce ders kapsamnda deerlendirilir.

NC BLM

Lisansst Programlara Kabul

Bavuru koullar

MADDE 8 (1) Yksek lisans programlarna bavuracak adaylarn bir lisans diplomasna sahip olmalar ve lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan merkezi olarak yaplan Akademik Personel ve Lisansst Eitim Giri Snavndan (ALES) bavurduu programn puan trnden 55 standart puanna sahip olmalar gerekir. Yksek lisans programlarna renci kabulnde, ALES puannn yan sra gerekirse, lisans not ortalamas ve mlakat sonucu da deerlendirilebilir. Bu deerlendirmeye ilikin hususlar ile bavuru iin adaylarn salamas gereken referans mektubu, neden yksek lisans yapmak istediini belirten kompozisyon, uluslararas standart snavlar ve benzeri dier belgeler, hangi dzeyde yabanc dil bilgisi gerektii, ALES puannn %50den az olmamak kouluyla ne kadar arlkla deerlendirmeye alnaca, yalnz ALES puan ile renci kabul, enstit anabilim/anasanatdal bakanlnn gr enstit kurulunun nerisi zerine Senato tarafndan belirlenir. Gzel Sanatlar ve Konservatuar alanlarndan renci kabulnde ALESe girmi olma koulu aranmaz.

(2) Doktora programlarna bavuracak adaylarn bir lisans veya tezli yksek lisans diplomasna, hazrlk snflar hari en az on yaryl sreli Tp, Di Hekimlii ve Veterinerlik Faklteleri diplomasna, Eczaclk ve Fen Fakltesi lisans veya yksek lisans derecesine veya Salk Bakanlnca dzenlenen esaslara gre bir laboratuvar dalnda kazanlan uzmanlk yetkisine sahip olmalar ve ALESden bavurduu programn puan trnde 55, lisans diplomasyla bavuranlardan 80 standart puanna sahip olmalar gerekir. Lisans derecesiyle doktora programna bavuranlarn lisans mezuniyet not ortalamalarnn 4 zerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmalar gerekir. Yksek lisans derecesiyle doktoraya bavuracak olanlarn doktora programlarna kabulnde, ALES puan yan sra lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas ve mlakat sonucu da deerlendirilebilir. Bu deerlendirmeye ilikin hususlar ile bavuru iin adaylarn salamas gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediini belirten kompozisyon, uluslararas standart snavlar benzeri dier belgeler enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn gr enstit kurulunun nerisi zerine Senato tarafndan belirlenir. Ancak doktora programna renci kabulnde YDSden en az 55 veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puan muadili bir puan alnmas zorunludur. ALES puannn %50den az olmamak kouluyla ne kadar arlkla deerlendirmeye alnaca, yalnz ALES puan ile renci kabul enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn gr enstit kurulunun nerisi zerine Senato tarafndan belirlenir. Gzel Sanatlar ve Konservatuar alanlarndan renci kabulnde ALESe girmi olma koulu aranmaz.

(3) Sanatta yeterlik almasna bavuracak adaylarn bir lisans veya yksek lisans diplomasna sahip olmalar, Gzel Sanatlar ve Konservatuar alanlar haricinde, ALESten 55, lisans diplomasyla bavuranlarn 80 ALES standart puanna sahip olmalar gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programna bavuranlarn lisans mezuniyet not ortalamalarnn 4 zerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmalar gerekir. Yksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programna bavuracak olanlarn sanatta yeterlik programlarna kabulnde ALES puan yan sra, lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas ile mlakat yetenek snav/portfoly incelemesi sonucu da deerlendirilebilir. Bu deerlendirmeye ilikin hususlar ile bavuru iin adaylarn salamas gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediini belirten kompozisyon, uluslararas standart snavlar ve benzeri dier belgeler enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn gr ve enstit kurulunun nerisi zerine Senato tarafndan belirlenir. Ancak sanatta yeterlik programna renci kabulnde YDS'den en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puan muadili bir puan, yabanc uyruklu renciler iin ana dilleri dnda ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinden birinden YDS'den en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puan muadili bir puan alnmas zorunludur. ALES puannn %50'den az olmamak kouluyla ne kadar arlkla deerlendirmeye alnaca, yalnz ALES puan ile de renci kabul enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn gr ve enstit kurulunun nerisi zerine Senato tarafndan belirlenir. Gzel Sanatlar ve Konservatuar alanlarndan renci kabulnde ALESe girmi olma koulu aranmaz.

Kontenjan tespiti ve ilan

MADDE 9 (1) Enstitlerdeki yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarna renci alnp alnmamas ve alnacak renci says anabilim/anasanat dal bakanlnn nerileri dikkate alnarak enstit kurulunca belirlenir.

(2) Enstitlerin renci kabul edecei yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarnn adlar, kontenjanlar ve gerekli grlen dier bilgiler Rektrle bildirilir ve Senato tarafndan kararlatrlm akademik takvimde yer alan son bavuru tarihi ve snav tarihleri ile birlikte toplu olarak ilan edilir.

Bilimsel hazrlk programlarna renci kabul

MADDE 10 (1) Lisansst programlarnda, nitelikleri aada belirtilen adaylarn eksikliklerini gidermek amacyla enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit kurulunun onay ile bilimsel hazrlk program uygulanabilir:

a) Lisans veya yksek lisans derecesini bavurduklar yksek lisans veya doktora programndan farkl alanlarda alm olan adaylar,

b) Lisans veya yksek lisans derecesini dier yksekretim kurumlarndan alm olan lisansst program adaylar.

(2) Bilimsel hazrlk programna bu Ynetmeliin 8 inci maddesinde belirtilen esaslara gre renci kabul edilir. Bilimsel hazrlk programna kabul edilecek rencilerin hangi bilim dallarndan olaca ilgili anabilim dal bakanlklarnn nerisi ile enstit kurulu tarafndan belirlenir.

(3) Bilimsel hazrlk programnda alnmas zorunlu dersler bir alt dzeydeki program dersleri arasndan seilir. Bilimsel hazrlk programnda alnmas zorunlu dersler, ilgili lisansst programn tamamlamak iin gerekli grlen derslerin yerine geemez. Ancak, bilimsel hazrlk programndaki bir renci, bilimsel hazrlk derslerinin yansra ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit kurulu onay ile lisansst programa ynelik dersler de alabilir.

(4) Bu programda hangi derslerin alnaca ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit kurulunun karar ile belirlenir. Ancak, bu programlardaki derslerin toplam kredisi iki yaryl iin yirmidrd aamaz.

(5) Bilimsel hazrlk programnda da ders, devam, snav, baar ve benzeri konularda bu Ynetmelik hkmleri uygulanr. Bilimsel hazrlk programnda geirilecek sre en ok bir takvim yldr. Bu sre dnem izinleri dnda uzatlamaz ve bu Ynetmelikte belirtilen lisansst srelerine dahil edilmez.

(6) Bilimsel hazrlk programnda alnan derslerin kredi ve notlar lisansst mezuniyet ortalamasna katlmaz.

(7) Bilimsel hazrlk programna kaydolan yksek lisans rencileri derslere devam etmek, program kapsamnda alm olduu dersleri en az DD ile baarm olmak ve en az 2,00 akademik ortalama ile baarl olmak zorundadr. Baarsz rencilerin enstit ile iliii kesilir.

(8) Bilimsel hazrlk programna kaydolan doktora program rencileri, derslere devam etmek, program kapsamnda alm olduu dersleri en az CC ile baarm olmak ve en az 2,50 akademik ortalama ile baarl olmak zorundadr. Baarsz rencilerin enstit ile iliii kesilir.

zel renci kabul

MADDE 11 (1) Bir yksekretim kurumu mezunu veya rencisi olup belirli bir konuda bilgisini artrmak isteyenler zel renci olarak kabul edilebilir. zel renci kabul koullar ve bu konudaki dier esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Yatay gei yoluyla renci kabul

MADDE 12 (1) niversitedeki veya baka bir yksekretim kurumundaki lisansst programnda en az bir yaryl tamamlam renci Senato tarafndan belirlenen esaslar erevesinde yatay gei yoluyla niversitenin lisansst programlarna kabul edilebilir.

Yabanc uyruklu adaylarn kabul

MADDE 13 (1) Yabanc uyruklu adaylarn lisansst eitim programlarna kabul koullar, ilgili program enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn gr ve enstit kurulunun nerisi zerine Senato tarafndan belirlenir.

Lisansst programlara kayt, kayt yenileme, sre ve renim creti

MADDE 14 (1) niversitede bavurduklar lisansst programlarda renim yapma hakk elde eden adaylar, kaytlarn akademik takvimde belirlenen sre iinde yaptrrlar. Kayt iin istenen belgelerin asl veya enstit tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

(2) Lisansst rencileri her yaryl banda kaytlarn yenilerler.

(3) Lisansst rencileri her retim ylnda Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenen miktarda renim creti derler.

Derslerin almas ve ders sorumluluklar

MADDE 15 (1) Her yaryl verilecek dersler ve bu dersleri vermek zere grevlendirilecek retim elemanlar enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi, ilgili idari birimin onay ile enstit ynetim kurulunca karara balanr ve ilan edilir.

(2) rencilerin danmanlar tarafndan alan ve tez almasna ynelik olan uzmanlk alan dersleri de ayn yntemle, ancak kredisiz olarak alr. Uzmanlk alan derslerinin ders yk, Senato esaslaryla belirlenir. renci, tez almasna kayt yaptrd dnem bandan itibaren her yaryl tez almasna ve danmannca alan uzmanlk alan dersine kayt yaptrmak zorundadr. Uzmanlk alan dersleri tez almas sresince devam eder. Tez almasnn iki danman tarafndan ynetildii durumlarda uzmanlk alan dersleri ilk danman tarafndan alr.

(3) Lisansst dzeyindeki dersler, ilke olarak retim yeleri tarafndan verilir. Enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn gerekeli nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile doktora ve sanatta yeterlilik unvanna sahip retim grevlilerine ve sanat retim elemanlarna da lisansst dzeyde dersler verilebilir. Gerekli grldnde enstit ynetim kurulunun nerisi ile yukardaki koullarla niversite dndan da grevlendirme yaplabilir.

Derslerin kredi deeri, AKTS kredisi, snavlar ve deerlendirme

MADDE 16 (1) Bir lisansst dersin kredi deeri, bir yaryl devam eden bir dersin haftalk teorik ders saatinin tamam ile haftalk uygulama veya laboratuvar saatinin yarsnn toplamdr. AKTS, bir dersin hedeflenen renme ktlarn kazandrmak amacyla planlanan renim aktivitelerini baaryla tamamlamak iin gerekli zaman temel alarak belirlenen i ykne dayanan kredi sistemidir.

(2) Uzaktan eitim-retim yapan programlar hari, lisansst programlara kaytl renciler; teorik derslerin %70ine, seminer ve uygulamal derslerin %80' ine devam etmek zorundadr.

(3) Bir yaryl iinde en az iki baar lm yaplr. lgili retim yesinin takdirine gre bunlardan biri veya her ikisi; snav, dev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri uygulama almas biiminde yaplr.

(4) Bir renciye; ald her ders iin retim elemanlar tarafndan aada belirtilen baar puanlar, baar puanlarnn karl harf notlar ve katsaylar verilir:

Transkriptte 100 zerinden

Baar notu Katsay gsterilen e deer puan

AA 4.00 90-100

BA 3.50 85-89

BB 3.00 80-84

CB 2.50 75-79

CC 2.00 70-74

DC 1.50 60-69

DD 1.00 50-59

FF 0.00 0-49

NA 0.00 0-00

(5) Bu harf notlarnn dnda aadaki semboller kullanlr:

a) I- Eksik,

b) S- Yeterli,

c) U- Yetersiz,

) M- Muaf,

d) NA- Devamsz,

e) T- Transfer.

(6) Bunlardan;

a) (I) notu; ara snav veya yaryl sonu snavlarna giremeyen rencilere verilir. Bu rencilerden ara snavlara; hastalk veya baka bir zorunlu nedenle, baarl olduu halde ders iin gerekli almalar bitiremeyenler ve ara snava giremeyenler (I) notu ald dersten, o dersin ara snavnn yapld tarihten itibaren 3 i gn iinde bir dileke ile bavurarak, ara snav yerine alacak mazeret snavna girmek ve bir not almak zorundadr. Aksi halde, (I) notu kendiliinden (FF) notuna dnr. Yaryl sonu snavlarnn mazereti olmad iin bu snavlara giremeyenlerin (I) notu, not ortalamas hesabnda (FF) notu ilemi grr.

b) (S) notu; retim programlarnda bulunan kredisiz derslerden baarl olan rencilere verilir.

c) (U) notu; retim programlarnda bulunan kredisiz derslerden baarsz olan rencilere verilir.

) (M) notu; anabilim/anasanat dal bakanlklarnn teklifi ve Enstit Kurulunun onay ile kesinleen derslerden ilgili blmce uygulanan muafiyet snav sonucunda baarl olan rencilere verilir. (M) notu ortalamaya katlmaz.

d) (NA) notu; derse devam veya ders uygulamalarna ilikin ykmllklerini yerine getiremedii iin baarsz olan rencilere verilir. (NA) notu, not ortalamas hesabnda (FF) notu ilemi grr.

e) (T) notu; Enstitye yatay gei yolu ile kayt yaptran rencilerin kendi kurumlarnda alm olduklar ve denklii Enstit Kurulu tarafndan kabul edilen derslere verilir. Enstit Ynetim Kurulu bu notlarn intibakn, niversitenin baar deerleme sistemine uyarlamak suretiyle yapar ve rencinin AGNOsu ile mezuniyet transkripti intibak ileminden sonra hesaplanr.

(7) Bir dersin baar notu, ara snav notu veya ara snavlar not ortalamas ile yaryl sonu snav notunun birlikte deerlendirilmesiyle belirlenir. Yaryl sonu snav notunun baar notuna etkisi Fen Bilimleri Enstitsnde %50, dier enstitlerde %60tr.

Snav sonularna itiraz

MADDE 17 (1) renci alm olduu dersin yaryl sonunda ilan edilen baar notuna, ilan tarihinden itibaren bir hafta ierisinde, dilekesini enstit sekreterliine teslim ederek itirazda bulunabilir. tiraz, maddi hata ynnden ilgili retim eleman tarafndan incelenir. tirazda bulunan rencinin baar notu enstit ynetim kurulunda grlerek kesinleir.

Baarszlk nedeniyle ders tekrarlama

MADDE 18 (1) renci, baarsz olduu bir dersi tekrar almak zorundadr. Ancak, baarsz olunan ders seimlik bir ders ise bu dersin yerine ayn seimlik ders havuzundan farkl bir ders de alnabilir.

(2) Tm programlarda M notu; yksek lisans programlarnda CB notu veya zeri; doktora ve sanatta yeterlilik programlarnda ise BB notu veya zeri harfli baar notu alnm dersler tekrar edilmez. Tekrar edilen derslerde, alnan en son harfli baar notu geerlidir.

Mazeret ve izinler

MADDE 19 (1) rencinin hakl ve geerli nedenlerle eitim-retim yl balangcndan itibaren en ge otuz gn ierisinde mracaat etmesi halinde ilgili ynetim kurulu kararyla bir defada en ok iki yaryl olmak zere azami drt yaryl izin verilebilir. renci izinli sayld her yaryl iin tek ders creti demek zorundadr.

(2) Hastalk, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkmiyet ve askerlik tecilinin kaldrlmas gibi rencinin mazeret olarak beyan edecei, ilgili ynetim kurulunun uygun grecei nedenlerle yaryl iinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki rencilere dedikleri retim creti iade edilmez.

(3) kinci fkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde rencinin, olayn meydana gelmesinden itibaren en ge yirmi gn iinde enstit mdrlne bavurmas ve olay gerekli belgelerle kantlamas gerekir. Sz konusu nedenlerin devam halinde ilgili ynetim kurulunca izin sresi uzatlabilir.

(4) zinli saylan renci derslere devam edemez ve izinli olduu dnemde yaryl sonu snavlarna giremez.

(5) zinli saylan sreler, renim sresinden saylmaz.

liik kesilmesi

MADDE 20 (1) Lisansst retim rencilerinin aadaki durumlarda kaytl olduklar programlardan iliikleri kesilir:

a) renciler, bir dileke ile enstitye bavurarak kendi istekleri ile kaytlarn sildirebilir. Bu durumda, demi olduklar har ve cretler iade edilmez.

b) niversiteden karlma cezas alan renciler ile bir baka niversiteye yatay gei yoluyla giden rencilerin kaytlar silinir.

Yksek lisans programlar arasnda gei

MADDE 21 (1) Yksek lisans programlar tezli ve tezsiz olarak iki ekilde yrtlr. Tezli ve tezsiz yksek lisans programlar arasnda gei yaplabilir. Gei yapan rencinin ilk programda geirdii sre, gei yapt program iin ngrlen sreden saylr. Gei bavurular her renim yaryl banda yaplabilir ve ilgili enstit anabilim dal bakanlnn uygun gr alnarak enstit ynetim kurulu tarafndan karara balanr.

DRDNC BLM

Tezli Yksek Lisans Program

Ama ve kapsam

MADDE 22 (1) Tezli yksek lisans programnn amac; rencinin bilimsel aratrma yaparak bilgilere erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama yeteneini kazanmasn salamaktr.

(2) Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak zere en az yedi adet ders, en az bir seminer dersi ve tez almasndan oluur. Derslerden zorunlu olanlar ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ile enstit kurulu tarafndan tespit edilir. Seminer dersi ve tez almas kredisiz olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. renci en ge nc yaryln bandan itibaren her yaryl tez almasna kayt yaptrmak zorundadr.

(3) renciler, kendilerine 24 nc madde uyarnca bir tez danman atanncaya kadar alacaklar dersleri, ilgili enstit anabilim dal bakanl tarafndan grevlendirilecek program koordinatrne danarak belirler. rencinin alaca derslerin en ok iki tanesi, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla, lisans derslerinden seilebilir. Ayrca ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir.

Sre

MADDE 23 (1) Tezli yksek lisans programn tamamlama sresi azami yldr. Daha ksa srede mezun olabilecek bir renciyle ilgili dzenlemeler, ilgili senato tarafndan kabul edilen ynetmelikle belirlenir.

(2) Tezli yksek lisans programn azami akademik yl iinde baar ile tamamlayamayanlar, renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder. Enstit ynetim kurulunca kabul edilen bir mazereti olmayan ve ders aamasnda her yaryl kaydn yenilemeyenlerin veya ilgili mevzuatla belirlenen sre iinde renimlerini bitiremeyenlerin enstit ile iliikleri kesilir.

Tez danman atanmas

MADDE 24 (1) Tezli yksek lisans programnda, enstit anabilim dal bakanl her renci iin bir tez konusu ve tez danmann en ge ikinci yaryln sonuna kadar ilgili enstitye nerir. Tez danman ve tez konusu nerisi ilgili enstit ynetim kurulu onay ile kesinleir. Tez almasnn niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda ikinci tez danman atanr.

(2) Tez danman ilgili enstit anabilim dalnda grevli retim yeleri olmad takdirde en yakn enstit anabilim dalndaki retim yeleri veya ilgili enstit anabilim dalndaki doktoral veya ihtisasl retim grevlileri arasndan seilebilir.

Seminer dersi

MADDE 25 (1) Tezli yksek lisans programnda yer alan seminer dersi, anabilim dal bakanl tarafndan her yaryl banda alr. kinci yaryl sonuna kadar tez danmann ve konusunu belirleyerek enstitye bildiren renci, en ge nc yaryl banda seminer dersine kayt yaptrmak ve ayn dnem ierisinde tez konusuyla ilgili semineri vermek zorundadr.

(2) Seminer dersi ve tez almas kredisiz olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir.

(3) renci seminer dersine ilikin talep formunu seminer tarihinden en az bir hafta nce enstitye verir. Seminer sunumu enstit tarafndan ilan edilir. Seminer sunumu tez danman, ilgili programdan iki veya yoksa farkl programdan bir-iki, toplamda retim yesi ve dinleyicilerin katlmyla yaplr.

(4) Seminer bitiminde, program koordinatr, tez danman ve ilgili programdan seminer sunumuna katlan retim elemannca imzalanan seminer tutana ayn gn enstitye verilir. Tutanakta sonu baarl ise (S), baarsz ise (U) notu verilir. Baarsz olan renci seminer dersini bir sonraki dnem tekrar alr.

(5) Seminer dersinden drdnc yaryl sonuna kadar baarl olamayan rencinin ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Yksek lisans tezinin sonulanmas

MADDE 26 (1) Tezli yksek lisans programndaki bir renci, elde ettii sonular, enstit kurulu tarafndan nerilip Senato tarafndan onaylanan tez yazm esaslarna uygun biimde yazar ve tezini jri nnde szl olarak savunur.

(2) Yksek lisans tez jrisi, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile atanr. Jri, biri rencinin tez danman ve en az biri niversite iindeki baka bir enstit anabilim dalndan veya baka bir yksekretim kurumundan olmak zere veya be retim yesinden oluur. Jrinin retim yesinden olumas durumunda, ikinci tez danman jri yesi olamaz.

(3) Jri yeleri sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez snavna alr. Tez snavnn tarihi ve saati jri bakan tarafndan ilgili enstitye en ge bir hafta nceden bildirilir. Enstit tez snavyla ilgili bilgileri ilan eder. Tez snav tm dinleyicilere ak olan tez almasnn savunulmas ve bunu izleyen soru ve cevap blmnden oluur.

(4) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar enstit anabilim dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada reddedilen renciye yeni bir tez konusu verilir veya rencinin talepte bulunmas halinde, tezsiz yksek lisans programnn ders kredi yk, proje yazm ve benzeri gereklerini yerine getirmi olmak kaydyla kendisine tezsiz yksek lisans diplomas verilerek programla ilikisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen renci ilgili dneme ait renim cretlerini demek koulu ile renimine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, tez ile ilgili artlar yerine getirmek ve snavlara katlmak hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

(5) Tez almasndan st ste iki kez veya aralkl olarak kez baarsz not alan rencinin enstit ile iliii kesilir.

Tezli yksek lisans diplomas

MADDE 27 (1) Tez snavnda baarl olmak ve dier koullar da salamak kaydyla, yksek lisans tezinin ciltlenmi en az kopyasn tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde ilgili enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan yksek lisans rencisine tezli yksek lisans diplomas verilir.

(2) Tezli yksek lisans diplomas zerinde rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

BENC BLM

Tezsiz Yksek Lisans Program

Ama ve kapsam

MADDE 28 (1) Tezsiz yksek lisans programnn amac, renciye mesleki konuda bilgi kazandrmak ve mevcut bilginin uygulama da nasl kullanlacan gstermektir. Tezsiz yksek lisans program ikinci lisansst retimde de yrtlebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak kouluyla en az on adet ders ile dnem projesi dersinden oluur. Dnem projesi dersi kredisiz olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. renci, dnem projesinin alnd yarylda dnem projesine kayt yaptrmak ve yaryl sonunda yazl bir rapor vermek zorundadr. kinci lisansst retim programnda doktora ve tezli yksek lisans eitimi yaplamaz.

(2) rencinin alaca derslerin en ok tanesi, lisans renimi srasnda alnmam olmas koulu ile lisans derslerinden seilebilir.

Danman atanmas

MADDE 29 (1) lgili enstit anabilim dal bakanl, en ge birinci yaryln sonuna kadar her renci iin ders seiminde ve dnem projesinin yrtlmesinde danmanlk yapacak bir danman belirler. Danman; ilgili anabilim dalndaki retim yeleri, o enstit anabilim dalnda bu nitelikte bir retim yesi bulunmad veya sayca yeterli olmad durumlarda en yakn enstit anabilim dalndaki retim yeleri veya ilgili enstit anabilim dalndaki doktoral veya alannda ihtisas yapm retim grevlileri arasndan belirlenir.

Sre

MADDE 30 (1) Tezsiz yksek lisans programn tamamlama sresi yldr. Ancak, en erken drdnc yaryln iinde mezuniyet iin tm koullar yerine getiren renciler snava alnabilir.

(2) Tezsiz yksek lisans programn azami akademik yl iinde baar ile tamamlayamayanlar, renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder. Enstit ynetim kurulunca kabul edilen bir mazereti olmayan ve ders aamasnda her yaryl kaydn yenilemeyenlerin veya ilgili mevzuatla belirlenen sre iinde renimlerini bitiremeyenlerin enstit ile iliikleri kesilir.

Tezsiz yksek lisans diplomas

MADDE 31 (1) Kredili derslerini ve dnem projesini baaryla tamamlayan yksek lisans rencisine tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

(2) Tezsiz yksek lisans diplomas zerinde rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

(3) Tezsiz yksek lisans programna devam edenler, bavurduklar yksekretim kurumunca tezli yksek lisans program iin belirlenmi olan asgari artlar yerine getirmek kaydyla, tezli yksek lisans programna gei yapabilirler. Bu durumda tezsiz yksek lisans programnda alnan dersler enstit ynetim kurulu kararyla tezli yksek lisans programndaki derslerin yerine saylr.

ALTINCI BLM

Doktora Program

Ama ve kapsam

MADDE 32 (1) Doktora programnn amac; renciye bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmaktr. Doktora almas sonunda hazrlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yntem gelitirme,

c) Bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini tamas gerekir.

(2) Doktora program tezli yksek lisans derecesi olan renciler iin toplam yirmi bir krediden az olmamak kouluyla en az yedi adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur. Lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin ise en az krk iki kredilik on drt adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur.

(3) Lisansst derslerinin; yksek lisans derecesi olan renciler iin toplam dokuz krediye kadar en fazla adedi, lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin ise toplam on sekiz krediye kadar en fazla alt adedi, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile niversite ii ve d dier lisansst programlarnda verilmekte olan derslerden seilebilir.

(4) Lisans dersleri, ders ykne ve doktora kredisine saylmaz.

(5) Doktora program; yurt ii ve yurt dndaki dier yksekretim kurumlaryla ortaklaa dzenlenen programlar eklinde de yrtlebilir.

Sre

MADDE 33 (1) Doktora programn tamamlama sresi; yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin alt yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin dokuz yldr. Ancak ders muafiyeti bulunan veya tezini daha ksa srede savunabilecei danman tarafndan belirlenen renciler iin bu sre, ilgili enstit ynetim kurulu karar ile yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin drt yla, lisans derecesi ile kabul edilenler iin yedi yla kadar indirilebilir. Tez savunma snav tezin teslimini izleyen iki ay iinde yaplr.

(2) Doktora program iin gerekli kredili dersleri baaryla tamamlamann azami sresi; tezli yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin iki yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin yldr.

(3) Kredili derslerini baaryla bitiren, yeterlik snavnda baarl bulunan ve tez nerisi kabul edilen, ancak tez almasn birinci fkradaki sre sonuna kadar tamamlayamad iin tez snavna giremeyen bir renciye, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile tezini jri nnde savunmas iin her seferinde en az alt ay olmak zere yeni sreler verilir.

(4) Bu sre iinde kredili derslerini baaryla tamamlamayanlar ile azami sresi iinde tez almasn tamamlayamayanlar, renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programna bavurmu olanlardan, gerekli kredi yk, proje ve benzeri dier artlar yerine getirmi olmalar kaydyla doktora tezinde baarl olamayan rencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

Tez danman atanmas

MADDE 34 (1) lgili anabilim dal bakanl, tezli yksek lisans derecesi ile kabul edilen her renci iin en ge ikinci yaryln sonuna, lisans derecesi ile kabul edilen her renci iin drdnc yaryl sonuna kadar ilgili enstitye bir tez danman nerir.

(2) Tez danman nerisi, ilgili enstit ynetim kurulu kararyla kesinleir. Tez danmannn tezli yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin en ge nc yaryln bana, lisans derecesi ile kabul edilenler iin ise, en ge beinci yaryln bana kadar atanmas zorunludur.

(3) Tez almasnn niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda ikinci tez danman atanabilir. kinci tez danman dier niversitelerin retim yelerinden veya Yksekretim Kurulu tarafndan tannan yurt dndaki niversitelerden ve aratrma kurulularndan da seilebilir.

(4) Tez danman ilgili enstit ynetim kurulunca tespit edilen esaslar erevesinde tez konusunu belirleyip ilgili enstitye bildirir. Tez danman deiimi atamann son sresini izleyen yaryl iinde yaplr. leriki tarihlerdeki istekler ve zel durumlar enstit ynetim kurulu tarafndan deerlendirilir.

(5) Tez danman; o anabilim dalnda grevli profesr ve doentler veya yardmc doentler arasndan seilir. kinci tez danman; dier niversitelerden, Yksekretim Kurulu tarafndan tannan yabanc niversitelerden, aratrma kurulularndan, alannda doktora/tpta uzmanlk/sanatta yeterlik derecesine sahip uzman kiilerden ve retim grevlilerinden seilebilir.

Yeterlik snav

MADDE 35 (1) Yeterlik snavnn amac; rencinin temel konular ve doktora almasyla ilgili konularda derinliine bilgi sahibi olup olmadnn snanmasdr. Yeterlik snavlar ylda iki kez yaplr. Bunlarn hangi aylarda yaplaca anabilim dal bakanlklarnn gr alnarak enstit ynetim kurulunca kararlatrlr.

(2) renci derslerini baaryla tamamladnda yeterlik snavna girebilir. Ancak, tezli yksek lisans derecesi ile kabul edilmi renciler en ge beinci yaryln, lisans derecesi ile kabul edilmi renciler en ge yedinci yaryln sonuna kadar yeterlik snavna girmek zorundadr.

(3) Yeterlik snavlar, ilgili anabilim dal bakanl tarafndan nerilip enstit ynetim kurulu tarafndan onaylanan ve srekli grev yapan be kiilik doktora yeterlik komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr. Komite, farkl alanlardaki snavlar hazrlamak ve deerlendirmek amac ile be yeli snav jrileri kurabilir. Komite ve snav jrileri en az doktora derecesine sahip retim elemanlarndan oluur.

(4) Doktora yeterlik snav, yazl ve szl olarak iki blm halinde yaplr. Yazl snav sresi en az 60, en ok 120 dakika, szl snav sresi en az 30, en ok 90 dakikadr. Doktora yeterlik komitesi, snav jri nerileri ve rencinin yazl ve szl snavlardaki baar durumunu deerlendirerek rencinin baarl veya baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dal bakanlnca yeterlik snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik snavnda baarsz olan renci bir sonraki yarylda tekrar snava alnr.

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik snavn baaran bir rencinin, ders ykn tamamlam olsa bile, toplam kredi miktarnn 1/3n gememek artyla fazladan ders/dersler almasn isteyebilir. Fazladan alnacak dersi/dersleri yksek lisans derecesi ile kabul edilmi rencilerin altnc yaryln, lisans derecesi ile kabul edilmi rencilerin ise onuncu yaryln sonuna kadar baaryla tamamlayamamas halinde rencinin enstit ile iliii kesilir.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmi ve en az yedi dersini baar ile tamamlam bir renci, en ge drdnc yaryldan balamak zere tezli veya varsa tezsiz yksek lisans programna geebilir. Tezli yksek lisans programndaki seminer dersinden drdnc yarylda baarl olunmas ve yksek lisans tezinin de bunu takip eden iki yaryl iinde verilmesi zorunludur. Lisans dereceli doktora programnda yldan fazla okumu renci program deitiremez.

Tez izleme komitesi

MADDE 36 (1) Yeterlik snavnda baarl bulunan renci iin ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile bir ay iinde tez konusu ile ilgili bir tez izleme komitesi oluturulur.

(2) Tez izleme komitesi retim yesinden oluur. Komitede tez danmanndan baka ilgili enstit anabilim dal iinden ve dndan birer ye yer alr. kinci tez danmannn bulunmas durumunda ikinci tez danman dilerse komite toplantlarna katlabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasndan sonraki dnemlerde, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile yelerde deiiklik yaplabilir.

Tez nerisi savunmas

MADDE 37 (1) Doktora yeterlik snavn baar ile tamamlayan renci, en ge alt ay iinde; yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez nerisini tez izleme komitesi nnde szl olarak savunur. renci, tez nerisi ile ilgili yazl bir raporu szl savunmadan en az on be gn nce komite yelerine datr.

(2) Tez izleme komitesi, rencinin sunduu tez nerisinin kabul veya reddine salt ounlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dal bakanlnca tez nerisi savunmasn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(3) Tez nerisi reddedilen renci, ilgili enstit ynetim kurulunca tespit edilen esaslar erevesinde yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptir. Byle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa ayn danmanla devam etmek isteyen renci ay iinde, danman ve konu deitiren renci ise alt ay iinde tekrar tez nerisi savunmasna alnr.

(4) Tez nerisi kabul edilen renci iin tez izleme komitesi, Ocak-Temmuz veya Haziran-Aralk aylar arasnda birer kere olmak zere ylda iki kez toplanr. renci, toplant tarihinden en az bir ay nce komite yelerine yazl bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yaplan almalarn zeti ve bir yl sonraki dnemde yaplacak alma plan belirtilir. rencinin tez almas komite tarafndan baarl veya baarsz olarak deerlendirilir.

Doktora tezinin sonulandrlmas

MADDE 38 (1) Doktora programndaki bir renci, elde ettii sonular ilgili kurul tarafndan kabul edilen kurallara uygun biimde yazmak ve tezini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Doktora tez jrisi, ilgili program bakan ve anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile atanr. Jri, rencinin tez izleme komitesinde yer alan retim yeleri ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun ayn veya yakn anabilim dalnda grevli retim yesi olmak zere be kiiden oluur.

(3) Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez snavna alr. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Snav sresi en az 75, en ok 120 dakikadr.

(4) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar, enstit anabilim dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge alt ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada tezi reddedilen renciye yeni bir tez konusu verilir, lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmi olanlardan tezde baarl olamayanlar iin talepleri halinde 31 inci maddeye gre tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

Doktora diplomas

MADDE 39 (1) renci, tez snavnda baarl olmak ve dier koullar da salamak kaydyla doktora tezinin ciltlenmi en az kopyasn ve tezin tamam ile Trke ve yabanc dilde zetlerini ieren adet elektronik kopyasn, tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde ilgili enstitye teslim eder. Tezi ekil ynnden uygun bulunan doktora rencisine doktora diplomas verilir. Diplomann asl hazrlanncaya kadar diploma yerine geen k belgesi verilebilir.

(2) Doktora diplomas zerinde, rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

YEDNC BLM

Sanatta Yeterlik Program

Ama ve kapsam

MADDE 40 (1) Sanatta yeterlik almas zgn bir sanat eserinin ortaya konulmasn, mzik ve sahne sanatlarnda ise stn bir uygulama ve yaratcl amalayan bir lisansst eitim programdr. Sanatta yeterlik program, renciye bamsz aratrma yapmay ve sanat dalnda yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmay ve rencinin kendi disiplini ierisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmasn amalar. Sanatta yeterlik program sonunda hazrlanacak tezin ve birlikte sunulacak sergi, bireysel icra, gsteri ve benzeri uygulama almalarnn; sanat dalna yenilik getirme, yeni bir sanatsal yntem gelitirme, bilinen bir sanatsal yntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Sanatta yeterlik program toplam yirmi bir krediden az olmamak kouluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi almalardan oluur.

(3) Lisansst dersler ilgili enstit anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden seilebilir.

Sre

MADDE 41 (1) Sanatta yeterlik programn tamamlama sresi yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin alt yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin dokuz yldr. Daha ksa srede mezun olabilecek bir renci ile ilgili dzenlemeler, enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn gr ve enstit ynetim kurulunun nerisi zerine Senato tarafndan belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik program iin gerekli kredili dersleri baaryla tamamlamann azami sresi yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin drt yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin alt yaryldr.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalar baar ile bitiren, ancak tez, sergi veya proje almasn birinci fkrada belirtildii zere alt yl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci iin dokuz yl sonuna kadar tamamlayamad iin snava giremeyen bir renciye ilgili enstit anasanat dal bakanlnn nerisi ve ilgili enstit ynetim kurulu onay ile tezini, sergi veya proje almasn jri nnde savunmas iin her seferinde en az alt ay olmak zere ek sre verilir.

(4) Bu sre iinde kredili derslerini baaryla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje almasn tamamlayamayanlar, renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programna bavurmu olanlardan, gerekli kredi yk, proje ve benzeri dier artlar yerine getirmi olmalar kaydyla sanatta yeterlik tezinde baarl olamayan rencilerin talepleri halinde 31 inci maddeye gre kendilerine tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

Danman atanmas

MADDE 42 (1) Enstit anasanat dal bakanl, her renci iin ders ve uygulama seimi ile tez, sergi veya proje yrtlmesinde danmanlk yapacak bir retim yesini ilgili enstitye nerir. Danman nerisi enstit ynetim kurulu karar ile kesinleir. Danmann, en ge drdnc yaryl sonuna kadar atanmas zorunludur.

(2) Danman, retim yeleri veya nitelikleri Senatoca uygun grlecek retim grevlileri arasndan seilir.

Sanatta yeterlik almasnn sonulanmas

MADDE 43 (1) Tez hazrlayan bir renci elde ettii sonular, sergi veya proje hazrlayan bir renci ise almasn aklayan ve belgeleyen bir metni Senato tarafndan kabul edilen yazm kurallarna uygun biimde yazmak ve ayrca tezini, sergisi veya projesini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Jri, ilgili enstit anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile atanr. Jri, biri rencinin danman ve en az ikisi baka yksekretim kurumlarnn retim yeleri olmak zere be kiiden oluur.

(3) Jri yeleri, sz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi snava alr. Snav, sanatta yeterlik almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur.

(4) Snavn tamamlanmasndan sonra jri, dinleyicilere kapal olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar enstit anasanat dal bakanlnca snav izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik almas hakknda dzeltme karar verilen renci en ge ay iinde gereini yaparak tezini, sergisini veya projesini ayn jri nnde yeniden savunur. Sanatta yeterlik almas reddedilen veya dzeltme sonras savunmada reddedilen renciye yeni bir alma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programna kabul edilmi olanlardan tezde baarl olamayanlar iin talepleri halinde 31 inci maddeye gre tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

Sanatta yeterlik diplomas

MADDE 44 (1) Sanatta yeterlik almasnda baarl olan renciye, dier koullar da salamak kaydyla sanat dalnn zelliine gre alan belirleyen bir diploma verilir.

SEKZNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 45 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri, Yksekretim Kurulu, Senato ve ilgili kurul kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 46 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 47 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Nianta niversitesi Rektr yrtr.