17 Eyll 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28768

YNETMELK

Nianta niversitesinden:

NANTAI NVERSTES NLSANS VE LSANS ETM

VE RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Nianta niversitesi nlisans ve lisans dzeyinde ve ngilizce hazrlk snfnda yrtlen eitim-retim faaliyetlerinin dzenlenmesine, bu faaliyetlere katlan rencilerin snavlarna deerlendirme, izin, kayt, kayt silme, diploma ve akademik danmanlk ilemlerine ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Nianta niversitesinde yrtlen her trl eitim, eitim ve retim faaliyetleri ile snav ve deerlendirme esaslarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc ve 44 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) niversite: Nianta niversitesini,

b) Mtevelli Heyet: niversite Mtevelli Heyetini,

c) Rektr: niversite Rektrn,

) Senato: niversite Senatosunu,

d) Ynetim Kurulu: niversite bnyesindeki faklte, yksekokul ve meslek yksekokulu ynetim kurullarn,

e) Dekan: niversite bnyesindeki fakltelerin dekanlarn,

f) Yksekokul Mdr: niversite bnyesindeki yksekokul ve meslek yksekokullarnn mdrlerini,

g) Blm Bakan: niversite bnyesindeki blmlerin bakanlarn,

) AGNO: Arlkl genel not ortalamasn,

h) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,

) ANO: Arlkl not ortalamasn,

i) Danman: rencilerin eitim, renim ve dier sorunlaryla ilgilenmek zere grevlendirilen retim elemann,

j) Mazeret snav: Ara snavlarla ilgili ynetim kurulunca kabul edilen hakl ve geerli bir nedenden dolay katlamayan renciler iin alan snavlar,

k) Normal ders yk: rencinin devam edecei yaryla ait retim programndaki derslerin kredi toplamn,

l) Ortak zorunlu ders: 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendinde belirtilen Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk Dili ve Yabanc Dil derslerini,

m) renci leri Daire Bakanl: niversite renci leri Daire Bakanln,

n) retim program: Blm veya program grleri alnmak sureti ile Senatoca kabul edilen retim programn,

o) n artl ders: Alnabilmesi iin nceki yaryl veya yllarda yer alan derslerden bir veya birkann baarlmas art aranlan dersi,

) nlisans: Ortaretimden sonra en az drt yaryllk veya iki yllk bir program kapsayan yksek retimi,

p) Lisans: Ortaretimden sonra en az sekiz yaryllk veya drt yllk bir program kapsayan yksek retimi,

r) Zorunlu dersler: rencinin almak zorunda olduu dersleri,

s) Semeli dersler: rencinin, retim programnda belirtilen dersler arasndan seerek alabilecei dersleri,

) Yaryl ders yk: rencinin yarylda kaytl olduu tm derslerin kredi toplamn,

t) Yaryl sonu snav: Dersin okutulduu yaryl sonunda yaplan snav,

ifade eder.

KNC BLM

renci Kayt ve Kabul leri, Yatay Geiler

renci ileri ve disiplin

MADDE 5 (1) rencilerin; kayt, kayt yenileme, ders kayd, kayt sildirme, iliik kesme, izinli saylma/kayt dondurma, intibak, kurum ii ve kurum d yatay gei, yaz retimi, baar deerlendirmesi, snavlar ve benzeri her trl ilemleri, ilgili mevzuat hkmleri dorultusunda, renci leri Daire Bakanlnca yrtlr.

(2) rencilerin yatay geilerine, retim ve snavlarna ait ilemlerine, izinlerine ve niversiteden iliiinin kesilmesine ilgili akademik birimin ynetim kurulu karar verir. renci bu kararlara kar onbe gn iinde Ynetim Kuruluna itiraz edebilir.

(3) rencilerin disiplin i ve ilemleri ilgili mevzuat hkmlerine gre yrtlr.

renim creti

MADDE 6 (1) Her retim yl banda nlisans ve lisans rencilerinden miktar Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen renim creti alnr. renci; kendi isteiyle ayrlm olmas veya ilgili mevzuat hkmleri gereince kaydnn silinmi olmas halinde dahi, kaytl olduu eitim-retim yl iin Ynetim Kurulu tarafndan her yl iin belirlenen oranda gecikme bedeli ile birlikte renim cretinin tamamn demekle ykmldr.

(2) rencinin vefat veya renimini srdremeyecek derecede hastal halinde renim creti, vefat veya hastalnn renimini srdremeyecek derecede olduunun bir salk kuruluundan ald salk raporu ile belirlendii ana kadar geen sre ile snrl olarak tahsil edilir. Bu durumlarda cretin hesabnda ilgili eitim ve retim ylna ilikin akademik takvimde ngrlen eitim ve retim haftalar esas alnr.

Giri esaslar ve kesin kayt

MADDE 7 (1) niversite programlarna renci alm Yksekretim Kurulu Bakanlnn (YK) ve lme, Seme ve Yerletirme Merkezinin (SYM) belirledii kriterler erevesinde yaplr.

(2) Kesin kayt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar, 2547 sayl Kanun hkmleri erevesinde Ynetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir. Belirlenen renim cretini demeyen ve ilan edilen esaslara uygun bavuru yapmayan rencinin kayd yaplmaz. niversiteye sresi iinde kesin kaydn yaptran ve kayt ilemleri tamamlanan aday renci, niversite rencisi olur ve rencilik haklarndan yararlanr.

(3) Kabul edilebilir bir mazereti bulunan adaylarn kesin kaytlar, yukardaki hkmlere uygun olmak artyla bir yakn vastasyla da yaptrlabilir. Sunduklar belgelerin yanl ve eksik olduu anlalan rencilerin bulunduklar yaryla baklmadan niversite ile iliikleri kesilir.

Kayt yenileme

MADDE 8 (1) renciler, her yaryl banda, akademik takvimde belirtilen sreler iinde, belirlenen cretlerini deyerek kaytlarn yenilemek ve ders kayt ilemlerini yapmakla sorumludurlar. renci, o yaryl iin ders seimini yapar ve danmannn onayn alarak kesin ders kaydn yaptrr.

(2) Yaryl ders kaydn yaptrmayan renci, o yaryl derslere ve snavlara giremez, rencilik haklarndan yararlanamaz. Bu sre rencinin retim sresinden saylr.

Kimlik kart

MADDE 9 (1) Bu Ynetmeliin ilgili maddeleri gerei kaytlarn yaptran veya yenileyen rencilere niversite rencisi olduklarn belirten fotorafl bir kimlik kart verilir.

Yatay geiler

MADDE 10 (1) niversiteye yaplacak yatay geiler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine gre yrtlr. Yatay geiler ilgili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla snrl olup intibak ilemleri, ilgili kurul tarafndan rencinin geldii niversite/yksekokul notlarnn bu Ynetmelik hkmlerine gre not sistemine dntrlmesi suretiyle yaplr.

(2) Bulunduklar kurum ii programda, nlisans programlar iin en az bir yaryl, lisans programlar iin ise en az iki yaryl renim grm olan renciler ilgili mevzuat hkmleri, belirlenen kontenjan ve bu Ynetmelik erevesinde edeer bir programa yatay gei iin, ilan edilen srede renci leri Daire Bakanlna bavuruda bulunabilir.

(3) Kurumlar aras ve kurum ii bavurular, rencinin gei yapmak istedii program bakanlnca incelenir ve bakanln nerisi, ilgili akademik birim kurul karar ile kesinleir.

NC BLM

Eitim ve retime likin Esaslar

retim yl ve akademik takvim

MADDE 11 (1) retim yl gz ve bahar yaryllarndan ve yaz retiminden oluur. Gz ve bahar yaryllarnn normal sresi her dnem iin en az ondrt haftadr. Bu sreye snavlar dhil deildir. Gerekli hallerde eitim ve retim sresi Senato tarafndan uzatlabilir.

(2) niversite eitim ve retim, Senato tarafndan belirlenen akademik takvim ile ilan edilir.

(3) Resmi tatil gnlerinde retim ve snav yaplmaz. Ancak, gerektiinde ilgili birimlerin nerisi ve ilgili birimin bal olduu Kurul kararyla retim ve snavlar Cumartesi ve Pazar gnleri de yaplabilir.

(4) Yaz retimi, Yksekretim Kurulunun onay ile ilgili mevzuat hkmleri erevesinde yrtlr.

retim ekli ve dili

MADDE 12 (1) retim programnda ngrlen teorik ve/veya uygulamal dersler, uygulamalar, proje ve stdyolar, laboratuar ve atlye almalar, pratik almalar, seminerler, bitirme almas, staj ve benzeri almalardan oluur.

(2) Aksi kararlatrlmadka her dersin sresi bir yaryldr.

(3) niversitede retim dili; yabanc dilde eitim verilen programlarda ngilizce, dier programlarda Trkedir.

Danmanlk

MADDE 13 (1) Her renci iin ilgili blm/program bakannn nerisi ve ilgili birim sorumlusunun onayyla, tam zamanl olarak grev yapan retim elemanlar arasndan bir akademik danman atanr.

(2) Danman; rencilerin derse devam, ders kayd ve baar durumlarn izleme ve rehberlik yapmak zere grevlendirilen retim elemandr.

(3) Danman, rencinin renimi sresince her yaryl alaca derslerin belirlenmesinde, kayt yenileme, ders brakma ve yeni ders alma gibi konularda rehberlik yapmakla ykmldr.

(4) Danmann grevde bulunmad srede yerine bakacak retim eleman blm/program bakannca belirlenir.

(5) Danman; onay verdii ders seme, ders ekleme, ders brakma gibi ilemlere ait rencinin de imzasn tayan belgelerin bir nshasn renci leri Daire Bakanlna zamannda teslim eder.

ngilizce hazrlk muafiyeti ve eitimi

MADDE 14 (1) niversitenin yabanc dilde eitim yapan programlarna kayt hakkn kazanm rencilerle, bu programlara yatay geile kabul edilen renciler, yabanc dil dzey belirleme snav ve ngilizce yeterlik snavna tabi tutulurlar. ngilizce yeterlik snavnda baarl olanlar veya Senatoca geerlilii kabul edilen bir uluslararas yabanc dil snavnda niversitenin yeterli grd dzeyde puan alanlar, dorudan ilgili blme kayt olur.

(2) Yabanc dil seviyeleri yeterli bulunmayanlar ile ngilizce yeterlik snavnda baarsz olan renciler, niversitenin dzenledii zorunlu ve en az iki yaryl (bir yl) sreli ngilizce hazrlk programna katlr. ngilizce hazrlk program Senatonun belirleyecei esaslara gre dzenlenir.

(3) Bir yln sonunda baarsz olan renciler ngilizce yeterlik snavnda baarl oluncaya kadar hazrlk programna devam eder. Bu sre iki yl aamaz. Hazrlk programnda ikinci ylsonunda baarsz olunmas halinde rencilerin talepleri zerine SYM tarafndan baka bir niversite ya da kaydnn bulunduu niversitede retim dili Trke olan edeer bir baka programa, edeer bir program bulunmamas halinde yakn programlardan birine yerletirilir. Ancak, bunun iin, kayt yaptrd yl itibariyle, rencinin niversiteye giri puannn, yerletirilecei programa kayt yaptrmak iin aranan taban puandan dk olmamas gerekir.

(4) Trke programlara kaydolan renciler iin; ayrca, yabanc dil muafiyet snav uygulanr. Baarsz olanlar ortak zorunlu yabanc dil dersinden sorumlu olur.

(5) Trke eitim yapan programlar kazanan renciler ile yatay geile gelen renciler istedikleri takdirde, bir yl (iki yaryl) sreli yabanc dil hazrlk programna kayt olabilir. Bu rencilerden yabanc dil hazrlk retim creti alnr. Hazrlkta geen bir yllk sre, eitim sresinden saylmaz. Sz konusu hazrlk eitim-retiminde baarl olan renciye ngilizce baar sertifikas verilir. Bir yln sonunda renciler dorudan kendi programlarna devam eder.

retim programlar

MADDE 15 (1) niversitede retim ortak, zorunlu ve seimlik dersler gz nnde tutulmak ve blm bakanlklarnn grleri alnmak suretiyle Senatoca kararlatrlan retim programna gre yaplr.

(2) niversitede okutulan Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk Dili ve Yabanc Dil zorunlu dersleri ile birlikte, ilgili yksekretim kurumunun ilgili program iin tespit ettii asgari eitim ve retim almalarn ihtiva eden ve tmyle baarldnda diploma almaya hak kazandran eitim ve retim almalarnn btn eitim ve retim planlarnda gsterilir ve niversitede eitim ve retim, her yaryldaki derslerin adlarnn ve haftalk kredi saatlerinin gsterildii bu retim planlarna gre yaplr.

(3) Bir programn eitim ve retim plan ve bu planlarda yaplacak deiiklikler ilgili birim kurullarnda hazrlanr ve Senato onay ile yrrle girer.

(4) niversitede eitim-retim; teorik dersler, seminerler, uygulamalar, projeler, stdyo, laboratuar ve atlye almalar, pratik almalar, stajlar, eskizler, arazi zerinde uygulama, bitirme almas ve benzeri almalardan oluur.

(5) Dersler elli dakika olarak yaplr. Her dersin kredisi retim plannda belirtilir. Kredinin hesaplanmasnda teorik dersler iin, haftalk ders saati says kadar; teorik ders saatlerinin dnda kalan ve haftalk ders programnda yer alan her trl uygulama ve laboratuar almalar iin, haftalk ders saatinin yars kadar kredi verilir.

(6) Bir dersin kredisi, o dersin haftalk teorik saati ile uygulama ve laboratuar saatlerinin yarsnn toplamndan oluur. AKTSye gre bir derse ait kredi deeri, ilgili birim kurulunun teklifi, Senatonun onay ile belirlenir.

(7) Zorunlu hazrlk snflar en az iki yaryldr. Programlarn bir yaryldaki ders ve uygulamalar ilgili birim kurulunun teklifi, Senato onay ile kesinleir.

(8) lgili birim kurulu tarafndan kabul edilmi retim planna uygun ders programlar, her eitim ve retim yaryl banda rencilere duyurulur.

(9) Staj; eitim ve retim programnn zelliklerine gre, yaryl aralarnda yrtlen ve rencinin edindii bilgileri uygulama alanna aktarma kabiliyetini gelitirmeyi amalayan, okul d almalardr. Staj uygulama esaslar ilgili birim kurullarnn teklifi ve Senatonun onayyla belirlenir.

(10) Bitirme projesi; rencinin, istenen mesleki bilgi ve beceri dzeyine eritiini gsteren ve danman retim elamanlar nezaretinde yrtlen kiisel veya grup almasdr.

(11) Seminer; eitim ve retim programna ilikin bir konu erevesinde, retim elemanlar ve renciler tarafndan hazrlanp sunulan ve tartmal olarak gelitirilen almalardr.

(12) Eitim ve retim almalar yk; her yaryl eitim ve retim plannda gsterilen o yaryla ait eitim ve retim almalardr.

n art dersleri ve dier koullar

MADDE 16 (1) Herhangi bir dersin alnabilmesindeki n artlar ve dier koullar, ilgili blm bakanlklarnn nerisi, ilgili birim kurulu ve Senatoca onaylanan retim programna gre uygulanr.

Semeli derslerin alnmas

MADDE 17 (1) Semeli dersler, retim programnda belirlenen esaslara gre her programn retim plan ierisinden tek tek veya belirlenmi ders gruplarndan seilebilir.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 18 (1) Ortak zorunlu dersler kredili olarak, haftada ikier ders saati olmak zere, iki yarylda okutulur.

Derse yazlma, ders brakma

MADDE 19 (1) renci, akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve brakma sresi ierisinde, her yaryl iin ders seimini yapar ve danmannn onayn alarak kesin ders kaydn yaptrr.

(2) renci, baarsz olduu derslere ncelikle kaydolmak zorundadr.

(3) Ders yk haftada otuz kredi saatten fazla olamaz ve st yaryllardan ders alnamaz. Ders yknn hesabnda derslerin kredi/AKTS deeri esas alnr.

(4) Ders kaytlarnda aada belirtilen esaslar dikkate alnr:

a) renciler, ncelikle alt yaryllardan baarsz olduklar ve daha nce almadklar derslere kaydolmak zorundadr. Bu derslerin alnmasna alt yaryllardan balanr, retim programndan kartlan ve almayan derslerin yerine ise ilgili kurullarca belirlenen dier dersler alnr.

b) Daha nce alnan bir seimlik dersin tekrarnda ayn dersin alnmas zorunludur. Seimlik dersin kaldrlm olmas halinde yerine ayn seimlik gruptan olmak zere baka bir seimlik ders alnabilir.

c) renci, danmannn onayyla her yaryln banda ve akademik takvimde belirlenen sre ierisinde en fazla iki ders brakabilir veya baka derslere kaydn yaptrabilir.

) Bir rencinin bir yarylda alaca eitim ve retim almalar yk; rencinin istei, danmann onay ile tamamlanr. Danman ve rencinin imzalad ders kayt belgesi, danman tarafndan renci leri Daire Bakanlna teslim edilir.

Derslere devam zorunluluu

MADDE 20 (1) Her renci, devam edecei yaryla ait ders, uygulama, laboratuar, proje, seminer, atlye, bitirme almas ve benzeri almalara katlmak zorundadr.

(2) Bir yaryl iinde, yabanc dil hazrlk snf derslerine % 80; teorik derslere % 70, uygulama ve laboratuar derslerinin en az % 80ine devam etmeyen renciler o dersin yaryl sonu snavna alnmaz.

(3) Her retim eleman, derslere devam mecburiyetini bu esaslara gre kontrol eder.

(4) Derslere devam mecburiyetini yerine getirmemi rencilere ait her ders iin bir liste, akademik takvimde belirtilen derslerin bittii gn Dekanla/Yksekokul Mdrlne verilir ve snavlardan nce ilan edilir. Bu renciler, belirtilen dersten devamsz saylr ve o dersin snavna kabul edilmezler. Baarsz saylan bu rencilere NA notu verilir.

Sportif ve kltrel etkinlikler

MADDE 21 (1) Milli takm ve niversiteleraras spor karlamalarnda veya kltrel etkinliklerde niversite tarafndan grevlendirilen sporcu ve rencilerin, bu etkinliklere ve hazrlk almalarna katlmak zorunda olmalar nedeniyle renime devam edemedikleri sreler, devam sresinin hesabnda dikkate alnmaz.

DRDNC BLM

Notlar, Snavlar ve Baar Durumu

Ders baars ve deerlendirme esaslar

MADDE 22 (1) rencilerin alm olduu derslerden baarl saylabilmeleri iin; derse devam, dnem ii almalar, ara snav ve yaryl sonu (final) snavlar gz nne alnr. rencinin ders geme ve ham baar notuna bu faktrlerin hangi oranda etkili olaca ve lme ve deerlendirme yntemi, dersle ilgili kaynaklar o dersin mfredatnda belirtilir ve yaryl balarnda dersin sorumlusu olan retim eleman tarafndan rencilere duyurulur. Dersin ham baar notunun hesaplanmasnda dersin lme ve deerlendirme kriterleri; her ders iin, program bakannn teklifi, ilgili birim kurulunun onay ile her program iin ayr ayr belirlenir.

(2) Hazrlk program dndaki programlarn bir dersinden devam alan renci, bu dersi tekrar aldnda, devam etmek zorunda deildir. FF alarak baarsz olan rencilerin derse devamlar zorunludur. Ancak, renci her durumda, ders mfredat kapsamndaki proje, atlye, laboratuar, uygulama, dev ve benzeri almalara, ara snav ve final snavlarna katlmak zorundadr.

(3) Normal eitim sresini tamamlad halde dersi tekrar almak zorunda olan renciler, derse devam etme kouluna bal olmadan, belirlenen creti demek artyla akademik takvime uygun olarak ders kayd yaptrmakla ykmldrler.

Arlkl not ortalamas (ANO) ve arlkl genel not ortalamas (AGNO)

MADDE 23 (1) ANO ve AGNO hesaplanmas aadaki ekildedir:

a) ANO hesabnda, rencinin her yaryl ald derslerin baar notu arlk katsaylar ile bu derslere ait kredi saatleri arplarak elde edilen arpmlar toplanr ve kredi saatlerinin toplamna blnr.

b) AGNO hesabnda ise; ilk yaryldan itibaren rencinin ald tm derslerin baar notu arlk katsaylar ile bu derslere ait kredi saatleri arplarak elde edilen arpmlar toplanr ve bu toplam, kredi saatleri toplamna blnr.

c) Blme sonucu, virglden sonra iki hane yrtlp yuvarlatlarak verilir.

) Baar notlar (S) ile takdir edilen Beden Eitimi, Gzel Sanatlar ve benzeri dersler ile muaf (M) olunan dersler AGNO hesabna katlmaz.

Baar notunun hesaplanmas

MADDE 24 (1) rencilerin baar notunun hesaplanmasnda bal deerlendirme sistemi, bu Ynetmelik hkmlerine gre dorudan not dnm veya retim elemannn takdirinde bu maddenin beinci fkrasnda belirtilen harf notlarndan biri verilir. Bal deerlendirmede, o dersi alan tm rencilerin aldklar ham baar notlarnn aritmetik ortalamas ve istatistiksel dalm dikkate alnr. Bal deerlendirmenin uygulamas ile ilgili esaslar Senato tarafndan belirlenir.

(2) rencilere aldklar her ders iin, bu Ynetmeliin ilgili maddesindeki esaslara gre, ilgili retim elemanlar tarafndan yaryl ii almalar, ara snav ve final snavlar iin 100 puan zerinden not verilir ve rencilere ilan edilir.

(3) rencilerin derse devam, dnem ii almalar, ara snav ve yaryl sonu (final) snavlar gz nne alnarak Senato tarafndan belirlenen esaslara gre ham baar notu hesaplanr.

(4) Ham baar notu belirlenen esaslar dorultusunda bal deerlendirme sistemi ile harfli baar notuna dntrlr. Baar notu, harf notu olarak tanmlanr.

(5) Harf notlarnn 100 puan zerinden karlklar aadaki tabloda gsterilmitir:

Baar notu Katsay Transkriptte 100 zerinden gsterilen e deer puan

AA 4.00 90-100

BA 3.50 85-89

BB 3.00 80-84

CB 2.50 75-79

CC 2.00 70-74

DC 1.50 60-69

DD 1.00 50-59

FF 0.00 0-49

NA 0.00 0-00

(6) Bu harf notlarnn dnda aadaki semboller kullanlr:

a) I-Eksik,

b) S-Yeterli,

c) U-Yetersiz,

) M-Muaf,

d) NA-Devamsz,

e) T-Transfer.

(7) Bunlardan;

a) (I) notu; ara snav veya yaryl sonu snavlarna giremeyen rencilere verilir. Bu rencilerden ara snavlara; hastalk veya baka bir zorunlu nedenle, baarl olduu halde ders iin gerekli almalar bitiremeyenler ve ara snava giremeyenler (I) notu ald dersten, o dersin ara snavnn yapld tarihten itibaren 3 i gn iinde bir dileke ile bavurarak, ara snav yerine alacak mazeret snavna girmek ve bir not almak zorundadr. Aksi halde, (I) notu kendiliinden (FF) notuna dnr. Yaryl sonu snavlarnn mazereti olmad iin bu snavlara giremeyenlerin (I) notu, not ortalamas hesabnda (FF) notu ilemi grr.

b) (S) notu; retim programlarnda bulunan kredisiz derslerden baarl olan rencilere verilir.

c) (U) notu, retim programlarnda bulunan kredisiz derslerden baarsz olan rencilere verilir.

) (M) notu; blm bakanlklarnn teklifi ve Yksekokul Kurulunun onay ile kesinleen derslerden ilgili blmce uygulanan muafiyet snav sonucunda baarl olan rencilere verilir. (M) notu ortalamaya katlmaz.

d) (NA) notu; derse devam veya ders uygulamalarna ilikin ykmllklerini yerine getiremedii iin baarsz olan rencilere verilir. (NA) notu, not ortalamas hesabnda (FF) notu ilemi grr.

e) (T) notu; Yksekokula yatay gei yolu ile kayt yaptran rencilerin kendi kurumlarnda alm olduklar ve denklii Yksekokul Ynetim Kurulu tarafndan kabul edilen derslere verilir. Yksekokul Ynetim Kurulu bu notlarn intibakn, Yksekokulun baar deerleme sistemine uyarlamak suretiyle yapar ve rencinin AGNOsu ile mezuniyet transkripti intibak ileminden sonra hesaplanr.

Baar durumu

MADDE 25 (1) renciye ald puann not tablosundaki karlndan daha dk harf notu verilmez. Bir dersten CC ve st not alan renciler, o dersten dorudan baarl saylr. Herhangi bir dersten DC veya DD notu alan rencilerin o dersten baarl saylmalar iin; ANOsu nlisans ve lisans programlar iin en az 1.80 olmas gerekir. Drt yaryllk eitim-retimini tamamlayan nlisans rencileri ile sekiz yaryllk eitim-retimini tamamlayan lisans rencilerinin, Genel Not Ortalamalarna baklmakszn varsa FF, NA, U notlu dersleri tekrar almalar gerekir. Bu renciler isterlerse DC ve DD notu aldklar dersleri de danmanlarnn onay ile tekrar alabilir.

(2) AGNOsu 2.00 ve daha yukar olan ve retim program dhilinde baarsz dersi bulunmayan renci, baarl saylr.

(3) n lisans programlar iin 4 yaryl sonunda, lisans programlar iin 8 yaryl sonunda btn derslerini baarm olup, not ortalamas 3.00 3.49 arasnda olan renciler onur listesinde; 3.50 4.00 arasnda olan renciler ise, yksek onur listesinde yer alr. Onur veya yksek onur rencilerine onur veya yksek onur belgeleri verilir.

Baar notunun belirlenmesi

MADDE 26 (1) Bir dersin baar notu; o derse ait yaryl ii snavlar, ksa snavlar, arazi almas, uygulama, dev, proje, atlye, seminer, devam, laboratuar, staj ve benzeri yaryl ii almalarndan ve yaryl sonu snavndan alnan notlar ile o dersin baar deerlendirme sistemine gre belirlenir. Alacak derslere ait baar deerlendirme sistemi, her yaryln balangcndan itibaren bir hafta iinde ilgili retim eleman tarafndan renci bilgi sistemine girilerek ilan edilir.

(2) Bir dersin baar notu, her yaryl sonunda akademik takvimde gsterilen sre ierisinde ve ilgili retim eleman tarafndan renci bilgi sistemine girilir; ayrca, ilgili idari birime yazl olarak elden teslim edilir. Baar notlar ile ilgili sonular renci leri Daire Bakanl tarafndan ilan edilir.

Snavlar

MADDE 27 (1) Snavlar; ara snavlar, ksa snavlar ve dnem ii almalar, mazeret snavlar, tek ders snav ve yaryl sonu (final) snavndan oluur. Ara snavlar ve yaryl sonu snavlar, yazl olarak yaplr. Dier snavlarn, dersi veren retim eleman tarafndan ders bilgi formunda belirtmek kouluyla szl, proje, dev ve benzeri uygulamalar olarak yaplmasna da karar verilebilir. Bunlardan;

a) Ara snav; her eitim ve retim yarylnda, her bir dersle ilgili olarak, akademik takvimde belirlenen sre ierisinde en az bir kez ve yazl olarak yaplr.

b) Ksa snavlar ve dnem ii almalar; ders mfredat kapsamnda retim yesinin yaryl iinde, gerekli grdnde yapt ksa snavlar ve dnem ii almalardr.

c) Mazeret snav; mazereti nedeniyle ara snava katlamayan renciler iin yaplan snavdr. Ara snavlara mazeretleri nedeni ile giremeyen renciler mazeretlerini belirten belgeyi bir dileke ekinde snav tarihinden itibaren en ge i gn iinde Mdrle teslim eder. lgili ynetim kurulu karar ile mazereti uygun grlenlere snav hakk verilir. Ara snavlarn mazeret snav, yaryl iinde Mdrln belirleyecei tarihte ve final snavlarndan nce yaplr.

) Tek ders snav; 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesinde tanmlanan azami renim srelerini doldurmam olup, AGNOsu en az 2.00 olan mezuniyetleri iin devam zorunluluklarn yerine getirmi ve tek dersi kalan renciler iin uygulanr. Bu renciler Mdrle dileke ile ilan edilen sre iinde mracaat eder ve Ynetim Kurulu karar ile ilan edilen tarihte ders cretini demek artyla alan tek ders snavna girebilirler. rencilerin baarl saylabilmeleri iin bu snavdan en az CC notu almalar gerekir. Tek ders snavnda baarl olamayan renciler bu dersi ilgili yarylda yeniden almak zorundadr. renciler tek ders snav hakkndan bir defa yararlanabilir. Tek ders snav hakkn kazanm olduu dnemde kullanmayanlar bu haktan vazgemi saylr.

d) Yaryl sonu (final) snav; her yaryl sonunda, o yarylda alan dersler iin yaplan snavdr. Yaryl sonu (final) snavnn mazeret snav yoktur.

Snavlarn yaplmas

MADDE 28 (1) retim yl balamadan nce hazrlanan akademik takvimde tarihleri belirlenmi olan snavlarn gn ve saatleri, ilgili birimler tarafndan snavlardan bir hafta nce rencilere duyurulur. Snavlar, Senato tarafndan belirlenen esaslara uygun olarak programda gsterilen gn, yer ve saatte yaplr. Ancak, niversite dnda yaplmas gereken ders ve uygulamalarn snavlar, niversite binalar dnda da yaplabilir.

(2) Snavlar, o dersi vermekle grevli retim elemanlar dzenler ve ynetir. Sorumlu retim elemannn snav gn niversitede bulunamamas halinde snav kimin yapacana, retim elemannn nerisi zerine blm/program bakanlnca karar verilir.

Snav sonularna itiraz

MADDE 29 (1) renci, bir dersin ara ve final snav sonularna baar notunun ilan edilmesinden itibaren be i gn ierisinde dilekesini ilgili birim sekreterliine teslim ederek itirazda bulunabilir. Bu itiraz, ilgili birimin oluturaca ve ilgili dersin retim eleman da dahil kiilik bir komisyon tarafndan deerlendirilerek, en ge iki hafta iinde ilgili kurulda kesin karara balanr. Karar, renci leri Daire Bakanlna ve renciye iletilir.

BENC BLM

Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet ve diploma

MADDE 30 (1) retim programnda gsterilen derslerin tmnden baarl olmu ve AGNOsunu en az 2.00 dzeyine karm, ilgili birim ynetim kurulunun karar ile mezuniyet koulunu salam rencilere, akademik birim ve blm/program ad belirtilmek suretiyle nlisans veya lisans diplomas verilir.

(2) Diploma almaya hak kazanm renciler, diplomalarn alabilmek iin ilgili birimlerden temin edecekleri iliik kesme belgesini ibraz etmek zorundadr.

(3) rencinin mezuniyet tarihi, ilgili ynetim kurulunun rencinin mezun olduuna dair ald kararn tarihidir.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Devaml ve geici ayrlma

MADDE 31 (1) niversiteden kesin olarak ayrlmak isteyen rencilerin kaytlar silinir. Kayt sildirmeye ilikin esaslar unlardr:

a) niversiteye kaytl rencilerden kaydn sildirmek isteyenler bir dileke ile renci leri Daire Bakanlna bavurur. Bu renciler renimine devam etmemi, kaydn yenilememi, kendi istei ile ayrlm veya ilgili mevzuat hkmleri gereince kayd silinmi olsa dahi, gemi yllar ve kaytl olduu eitim ve retim yl dhil olmak zere; mali taahhtleri ile belirlenmi gecikme bedelini demekle ykmldr.

b) Ders yl banda yeni kayt yapan veya kayt yenileyen rencilerden; bir sre sonra ayrlmak isteyenler nceki yllar dhil ve o yla ait stlenmi olduklar mali taahhtlerini yerine getirmek zorundadr.

c) Kayt sildirme posta yoluyla yaplamaz. rencinin bizzat yazl mracaat gerekir. Ancak, zel hallerde mali ykmllklerin yerine getirilmi olmas kouluyla renci, belirledii yasal vekilleri araclyla niversiteden kayt sildirebilir.

) Kayt sildirme ilemlerine ilikin dier usul ve esaslar Senatoca dzenlenir.

d) Kesin kaydn sildiren rencinin niversite ile iliii kesilir. Dosyasndaki diploma iade edilir. Bu durumdaki rencinin kayd yeniden almaz.

e) Bu Ynetmelikte yer almayan dier nedenlerle kayd silinme durumuna gelmi rencilere de yukardaki hkmler uygulanr.

(2) rencinin, ilgili kurulca kabul edilen zorlayc bir nedenle niversiteden geici olarak izinli saylmas durumunda kayd dondurulur. Kayt dondurmaya ilikin esaslar unlardr:

a) Hastalk, birinci dereceden yaknlarnn acil hastal halinde bakacak baka kimsesinin bulunmadnn belgelendirilmesi, tabii afetler, yurtd renim, askerlik tecilinin kaldrlarak askere alnma, gzalt ya da tutukluluk hali ve ilgili ynetim kurulunca hakl kabul edilen dier nedenlerle; rencinin istei zerine, ilgili ynetim kurulunun karar ile renciye n lisans programlarnda bir defada en ok iki yaryl, lisans programlarnda ise bir defada en ok drt yaryl izin verilebilir.

b) renci, kayt dondurma isteini yazl olarak dorudan ilgili birim sekreterliine yapar.

c) Kayt dondurma talebinde bulunan renci dilekesine ilgili geerli belgeyi ekler.

) Kayt dondurma istei kabul edilen renci bu sre iinde renim faaliyetlerine katlamaz, kayt dondurduu dnemin ara snav ve yaryl sonu snavlarna giremez. Bu sre retim sresinden saylmaz.

d) Kayt dondurmay gerekli klan zorlayc bir sebebin yaryl ortasnda meydana gelmesi halinde, renci o yaryln bandan itibaren kaydn dondurmu saylr.

e) Kayt dondurma isteinde bulunan renci, ncelikle tm mali ykmllklerini yerine getirmek zorundadr. Mali ykmllklerini yerine getirmeyen rencinin kayd dondurulmaz.

f) Ynetim Kurulu kararnda rencinin kesin kayt dondurma sresi belirtilir.

Yurt ii ve yurt d yksekretim kurumlarna gnderilen renciler

MADDE 32 (1) niversite ile yurt iindeki ve yurt dndaki yksekretim kurumlar arasnda yaplabilecek anlamalar uyarnca, renci deiimi programlar erevesinde niversite tarafndan n lisans programlar iin azami iki yaryla, lisans programlar iin ise azami drt yaryl kadar yurt iindeki ve yurt dndaki yksekretim kurumlarna renci gnderilebilir. Bu sre iinde rencinin niversitedeki kayd devam eder, bu sre retim sresinden saylr ve renci renim cretini niversiteye der.

(2) Anlamal olmayan yksekretim kurumlarna renci gnderilmesi, ilgili kurulun karar ve YK onayyla karara balanr.

(3) rencinin yurt ii ve yurt dndaki yksekretim kurumlarndan alm olduu derslerin edeerlik ilemleri; ilgili kurul tarafndan, ilgili yksekretim kurumundan ald notlarn bu Ynetmeliin ilgili maddesindeki not sistemine dntrlmesi suretiyle yaplr.

Ders muafiyeti

MADDE 33 (1) renci, kaydn yaptrdktan sonra daha nceki yksek renimi srasnda baarl olduu dersleri, ders saatlerini ve ieriklerini gsteren bir belge ibraz etmek kaydyla ders alma ve brakma sresi sonuna kadar baz derslerden ilgili mevzuat hkmleri erevesinde muafiyet talep edebilir. Ynetim Kurulu bu talebi inceleyerek renciyi yeterli grd derslerden muaf tutabilir.

(2) Ders muafiyeti, nceden kazanlm yeterliklerin tannmas ve intibak ilemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transfer Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik ile ilgili dier mevzuat hkmlerine gre yaplr.

(3) Muaf tutulan dersler transkriptte (M) notu olarak ilem grr.

Burslu renciler

MADDE 34 (1) rencilere verilecek burs ve indirimlerle ilgili hususlar, Senatoca kabul edilip Mtevelli Heyet tarafndan onaylanacak esaslar erevesinde belirlenir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 35 (1) Her trl tebligat, rencinin niversiteye kayt esnasnda bildirdii daimi adrese kargo veya posta aracl ile iadeli taahhtl olarak yaplmak suretiyle tamamlanm saylr.

(2) niversiteye kayt olurken bildirdikleri adresi yanl veya eksik olarak bildirmi olan veya adresi deitirdikleri halde bunu renci leri Daire Bakanlna dileke ile bildirmemi olan rencilerin, bildirdikleri adrese yaplacak tebligatlar geerlidir.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 36 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri ile Yksekretim Kurulu, Mtevelli Heyet, Senato ve Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 37 (1) 26/8/2010 tarihli ve 27684 sayl Resm Gazetede yaymlanan Nianta Meslek Yksekokulu nlisans Eitim ve retim Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 38 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 39 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Nianta niversitesi Rektr yrtr.