17 Eyll 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28768

YNETMELK

Nianta niversitesinden:

NANTAI NVERSTES ANA YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Nianta niversitesinin ynetimine, ileyiine, akademik organlarna ve grevlerine ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Nianta niversitesinin ynetimine, ileyiine, idari ve akademik organlarna ve bu organlarn grevlerine, retim elemanlarna ve mali konulara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayl Yksekretim Kurumlar Tekilat Kanununun ek 146 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: niversite Mtevelli Heyet Bakann,

b) Mtevelli Heyet: niversite Mtevelli Heyetini,

c) Rektr: niversite Rektrn,

) Senato: niversite Senatosunu,

d) niversite: Nianta niversitesini,

e) Vakf/Kurucu Vakf: Engin Fikirler Eitim ve Kltr Vakfn,

f) Ynetim Kurulu: niversite Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Mtevelli Heyet, Akademik Organlar, retim Elemanlar ve Grevleri

Mtevelli heyet ve grevleri

MADDE 5 (1) Mtevelli Heyet, niversitenin en yksek karar organdr ve niversitenin tzel kiiliini temsil eder.

(2) Mtevelli Heyet, Vakf Ynetim Kurulu tarafndan Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az te ikisi, yksekrenim grm adaylar arasndan drt yl sre ile seilen en az yedi en fazla onbir yeden oluur. Sresi biten yeler yeniden seilebilir. Mtevelli Heyet yelerinin adlar seildikleri tarihi izleyen bir ay iinde Yksekretim Kurulu Bakanlna (YK) bildirilir. Mtevelli Heyet ylda en az drt kez toplanr.

(3) Mtevelli Heyet yeleri kendi aralarndan drt yl iin bir Bakan ve bir Bakan Vekili seer. Sreleri biten Bakan ve Bakan Vekili yeniden seilebilir.

(4) Rektr, Mtevelli Heyetin tabii yesi olup, kendisi ile ilgili konularda toplantlara katlamaz ve ayn zamanda Mtevelli Heyet bakan seilemez. Vakf Ynetim Kurulu Bakan ve yeleri ile bunlarn birinci derece kan ve kayn hsmlar ile elerinden Mtevelli Heyette grev alacaklarn says ikiyi geemez. Rektr dndaki niversite mensuplar Mtevelli Heyette grev alamaz. Devlet niversitelerinde grev yapan retim elemanlar niversitesinden gerekli iznin alnm olmas kayd ile Mtevelli Heyette grev alabilir. Rektr dndaki Mtevelli Heyet yeleri niversitede cretli veya cretsiz herhangi bir grev alamaz, ders veremezler.

(5) Mtevelli Heyet yelii fahridir. Ancak, Vakf Ynetim Kurulu karar ile Mtevelli Heyet yelerine; ilgili mevzuat hkmlerine gre belirlenen miktar gememek zere toplantya katlma, yol ve huzur hakk verilebilir. Mtevelli Heyet Bakan ve yelerine bunun dnda deme yaplamaz.

(6) Mtevelli Heyet, ihtiya duyulmas halinde hukuki, akademik ve mali konularda tam veya yar zamanl olarak danmanlk hizmetleri alr.

(7) Mtevelli Heyet, niversite adna her trl tasarrufi ve iltizami ileri yapmaya, szleme ve taahhtleri imzalamaya, ahzu kabza, her trl kambiyo senedi dzenlemeye, bankalardan kredi, ek karnesi almaya ve kullanmaya, her trl tanr ve tanmaz mal almaya rehin ve ipotek tesis ve fekkine yetkilidir.

Mtevelli heyetin grevleri

MADDE 6 (1) Mtevelli Heyetin grevleri unlardr:

a) Faklte, enstit, yksekokul, teknopark, hazrlk okulu, meslek yksekokulu, uygulama ve aratrma merkezi, faklte ve yksekokullar oluturan akademik birimlerin; kurulmas, kapatlmas veya birletirilmesi hususunda Senato tarafndan alnan kararlar deerlendirerek YKe sunmak,

b) Faklte, enstit ve yksekokullar oluturan akademik birimlerin ynetimine ilikin Ynetim Kurulu, Senato ve Rektr tarafndan alnan kararlar onaylamak,

c) niversitede grevlendirilecek yneticiler ve retim elemanlar ile dier personelin szlemelerini ve atamalarn yapmak, retim eleman dndaki personelin terfilerini ve grevden alnmalarn onaylamak,

) niversiteye alnacak renci saylarn, burs kontenjanlarn ve verilecek burs miktarlarn belirleyerek YKe sunmak,

d) Yurtiinde ve yurtdnda dier yksekretim kurumlar ile yaplacak ibirlii ilkelerini belirlemek ve ileyiini denetlemek, bilimsel ve akademik ibirlii, retim eleman ve renci deiimi gibi konularda anlama ve protokolleri hazrlamak veya deerlendirmek suretiyle YKn onayna sunmak,

e) niversitenin btesini kabul etmek ve uygulamalar izlemek, rencilerden alnacak cretleri tespit etmek.

Rektr ve grevleri

MADDE 7 (1) niversitenin yneticisi olan Rektr YKn olumlu gr alndktan sonra Mtevelli Heyet tarafndan drt yl sre ile atanr.

(2) Rektr, 2547 sayl Kanun ve ilgili dier mevzuat hkmleri ile Mtevelli Heyet tarafndan verilen grevleri yapar.

(3) Rektr, niversitede grevli profesrler arasndan en fazla aday Rektr yardmcs olarak Mtevelli Heyetin onayna sunar. Rektr yardmclarnn grev sreleri Rektrn grev sresi ile snrldr. Rektr grevi banda bulunmad hallerde bir Rektr yardmcsn, Rektr yardmcsnn bulunmad hallerde bir dekan yerine vekil brakr.

Senato ve grevleri

MADDE 8 (1) Senato; Rektrn bakanlnda, Rektr yardmclar, dekanlar, her faklteden ilgili faklte kurullarnca yl iin seilecek birer retim yesi, Rektrle bal enstit ve yksekokul mdrleri ve renci konseyi bakanndan oluur.

(2) Senato; niversitenin akademik faaliyetleriyle ilgili konularda karar verir, Mtevelli Heyet tarafndan intikal ettirilen konularda gr bildirir, bir snava bal olmayan fahri akademik unvanlar verir ve ilgili dier mevzuat hkmleriyle verilen dier grevleri yapar.

Ynetim kurulu ve grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Rektrn bakanlnda, dekanlar, niversiteye bal deiik birim ve alanlar temsil edecek ekilde Senato tarafndan drt yl iin seilen retim yesinden oluur. Rektr yardmclar oy hakk olmakszn ynetim kurulu toplantlarna katlabilirler.

(2) Ynetim Kurulu; niversitenin ynetimiyle ilgili olarak Rektrn getirecei konularda karar alr, nerilerde bulunur, faklte, enstit ve yksekokul ynetim kurullarnn kararlarna yaplan itirazlar karara balar ve ilgili dier mevzuat hkmleriyle verilen dier grevleri yapar.

Dekan, enstit ve yksekokul mdr

MADDE 10 (1) Dekan, Rektr tarafndan nerilir ve YKn olumlu gr zerine Mtevelli Heyet tarafndan atanr. Enstit ve yksekokul mdr Rektr tarafndan nerilir ve Mtevelli Heyet tarafndan atanr.

(2) Dekan, enstit ve yksekokul mdrnn grev sresi yldr. Sresi sona eren dekan veya mdr ayn usulle yeniden atanabilir.

Blm bakan

MADDE 11 (1) Blm bakan, dekann nerisi zerine Rektr tarafndan atanr. Blm bakannn grev sresi yldr. Sresi sona eren blm bakan ayn usulle yeniden atanabilir.

retim elemanlar

MADDE 12 (1) retim elemanlarnn seimi, deerlendirilmesi, seilenlerin uygun grlen akademik unvanlarla grevlendirilmeleri ilgili mevzuat hkmlerine gre vakf yksekretim kurumunun yetkili akademik organlarnca yaplr. retim elemanlarnn atamalarnda, devlet yksekretim kurumlarndaki atamalarda aranan artlara ilaveten niversitenin akademik ynden gerekli grd dier artlar da aranabilir.

(2) niversitede grev alacak olan akademik ve idari personelin alma esaslar 2547 sayl Kanunda devlet niversiteleri iin ngrlen hkmlere tabidir. Bu personelin aylk ve dier zlk haklar bakmndan ise 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanunu hkmleri uygulanr.

(3) retim elemanlarnn disiplin i ve ilemlerinde, 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar Ynetici, retim Eleman ve Memurlar Ynetmelii hkmleri uygulanr.

NC BLM

Birimler, Proje ve Danmanlk, renciler

Birimler

MADDE 13 (1) niversite bnyesinde, faklteler, enstitler, yksekokul, konservatuar, meslek yksekokulu ve hazrlk okulu ile uygulama ve aratrma merkezi kurulabilir.

(2) niversite iinde blm, anabilim ve ana sanat dallar ile uygulama ve aratrma merkezi almas, birletirilmesi veya kapatlmas; konservatuar, meslek yksekokulu veya hazrlk okulu kurulmas Senatonun karar ve Mtevelli Heyetin oluru ile Rektrn bavurusu zerine YKn kararyla yaplr.

Projeler ve danmanlk

MADDE 14 (1) niversitenin eitim ve aratrma projelerinin bulunmas, seilmesi, retim elemanlarnn danmanlk yapmalar, proje ve danmanlk hizmetlerinden elde edilecek gelirler ve telif haklarndan retim elemanlarnn yararlandrlmalar konusunda uygulanacak esaslar Ynetim Kurulunun nerisi zerine Mtevelli Heyet tarafndan belirlenir.

renciler

MADDE 15 (1) rencilerin niversiteye yerletirilmeleri, YK tarafndan belirlenen esaslara ve kontenjanlara gre yaplr.

(2) rencilerle ilgili kayt-kabul, snav, snf geme, mezuniyet ve benzeri konulara ilikin hususlar ilgili mevzuat hkmlerine gre yaplr.

(3) rencilerin disiplin i ve ilemlerinde ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

DRDNC BLM

Mali Hkmler

Kazan amac gtmeme ve gelirlerin vakfa devredilmemesi

MADDE 16 (1) niversitenin her eit gelirleri niversitede kalr ve geici ya da dolayl olarak dahi hi bir suretle vakf mamelekine veya hesaplarna intikal edemez.

Mali kolaylklar

MADDE 17 (1) niversite, ilgili mevzuat hkmleri ile salanan mali kolaylklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan istifade eder.

Mal varl

MADDE 18 (1) niversitenin ba ve dier ekillerde iktisap edecei tanmaz mallar, ilgili mevzuat hkmlerine gre tapuda niversite tzel kiilii adna tescil edilir.

Kaynaklarn kullanm

MADDE 19 (1) niversitenin inaat ve her eit alm, satm, kiralama ilerinde ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Gelir kaynaklar

MADDE 20 (1) niversitenin gelir kaynaklar unlardr:

a) rencilerden alnacak cretler,

b) niversitenin yatrm ve iletmelerinden elde edilecek gelirler,

c) Aratrma-gelitirme ve danmanlk projelerinden elde edilecek gelirler,

) Devlet btesi ve dier kamu kurulularndan yaplacak yardmlar,

d) Balar, vasiyetler ve dier gelirler.

Harcama yetkilisi

MADDE 21 (1) niversitenin harcama yetkilisi Bakandr.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 2547 sayl Kanun, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayl Resm Gazetede yaymlanan Vakf Yksekretim Kurumlar Ynetmelii ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelikler

MADDE 23 (1) 5/8/2010 tarihli ve 27663 sayl Resm Gazetede yaymlanan Nianta Meslek Yksekokulu Ana Ynetmelii ile 28/2/2013 tarihli ve 28573 sayl Resm Gazetede yaymlanan Nianta niversitesi Ana Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Nianta niversitesi Mtevelli Heyet Bakan yrtr.