17 Eyll 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28768

YNETMELK

Hitit niversitesinden:

HTT NVERSTES KADIN VE ALE SORUNLARI UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Hitit niversitesine bal olarak kurulan Hitit niversitesi Kadn ve Aile Sorunlar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Hitit niversitesi Kadn ve Aile Sorunlar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) alma birimleri ve proje gruplar: Merkezin alma birimlerini ve proje gruplarn,

b) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

c) Merkez (HKAM): Hitit niversitesi Kadn ve Aile Sorunlar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: Merkezin Mdrn,

d) Rektr: Hitit niversitesi Rektrn,

e) Senato: Hitit niversitesi Senatosunu,

f) niversite: Hitit niversitesini,

g) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) niversitenin ilgili birimlerinin ibirlii ile yurt iinde ve yurt dnda kadn ve aile sorunlaryla ilgili her alanda aratrma yapmak, ilgili kurum ve kurulularla ibirlii yapmak ve eitime ynelik faaliyetlerde bulunmak.

b) Kadn ve aile almalar alannda oluturulan teorik ve metodolojik konular hakknda gerekli bilgiyi salamak, gelitirmek ve yaygnlatrmak.

c) Merkezin, kadn ve aile konularyla ilgili almalarda ibirlii yapabilecei noktalarda disiplinler aras aratrmalar yapmak, daha nce yaplm olan almalar deerlendirip, zm nerileri salamak.

) Kadn ve aile ile ilgili akademik alanda her trl bilgi retimini ve paylamn salayp, ilgili kurum ve kurulularla ibirlii yapmak; zm retmek, sorunlar zme ynelik ve iyiletirici projeler hazrlayp gelitirmek.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Kadn haklarnn korunmasn, yaygnlatrlmasn, gelitirilmesini salamak ve Atatrk lke ve nklplar ile kazanlm haklar ve kadnlarn bilinli birer toplum bireyi olmasn temel alarak, kadn ve aile sorunlar konusunda ulusal ve uluslararas dzeyde uygulanabilir projeler retmek, bilimsel veri salamak, inceleme ve aratrma yapmak; danmanlk hizmeti vermek; eitim program, kongre, sempozyum, konferans, seminer, kurs ve benzeri faaliyetler dzenlemek.

b) Merkezin amalar dorultusunda yerel, ulusal ve uluslararas dier kurum ve kurulularla ibirlii yaparak kongre, sempozyum, panel, atlye almalar ve kurslar dzenlemek, zel veya resmi kurululardan gelecek istekler dorultusunda projeler ve projelerle ilgili uygulama birimlerini oluturmak, bunlara katlmak, bunlar desteklemek ve yrtmek.

c) Kadn ve ailelerle ilgili programlar oluturarak her seviyedeki eitim birimlerinde ve ulusal kalknmaya etkin bir biimde katlamam olan krsal kesimdeki kadn ve kz ocuklar iin zel eitim programlar ve seminerler dzenlemek.

) Kadn ve aile sorunlar konusunda ilgili kamu kurum ve kurulular, akademik kurumlar, yerel ynetimler, gnll kurulular ve uluslararas rgtlerle, yurt iinde ve yurt dndaki benzer merkezlerle ibirlii yapmak ve bu amala bilimsel toplantlar dzenlemek, renci ve retim eleman deiiminde bulunmak, ortak almalar, projeler ve aratrmalar gelitirmek, bunlarda yer almak ve desteklemek.

d) rencilerin ve aratrmaclarn Merkezin amacyla ilgili konularda eitim-retim ve aratrma yapmalarn salayp bu konuda yardmc olmak; kadnlarn sorunlarnn zmnde katks olacak uygulamal almalar zendirmek ve bunlara imkn salamak; niversitede lisans, yksek lisans ve doktora dzeyinde kadn ve aile sorunlaryla ilgili ders, seminer ve benzeri etkinlikler dzenlenmesini ve rencilerin bu konulara ynelmesini zendirici eitsel almalarda bulunmak, bu alanda almalarda bulunanlar desteklemek.

e) Kadn ve aile sorunlar konusunda gelime ve yaynlarn izlenebilmesi amacyla kitaplk ve ariv oluturup Merkezin amalar dorultusunda yayn yapmak.

f) Kadn ve aileye ynelik politikalarn gelitirilmesine katkda bulunmak.

g) zellikle Karadeniz Blgesi ve orum ilindeki kadnlar ve kz ocuklar iin eitli konularda etkinlikler dzenlemek ve halk eitimi programlarn yrtmek.

) Kadn ve aile sorunlar konusunda kamuoyu olumasna yardmc olmak.

h) orum ilindeki tm ilgili paydalarla Merkezin amalar dorultusunda almalar yapmak.

) Ynetim Kurulunca kararlatrlacak Merkezin amalarna uygun dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri, alma Birimleri ve Proje Gruplar

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Merkezin alma alan ile ilgili niversite retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn yokluunda, Mdrn nerecei yardmclarndan birisi Mdre veklet eder. Veklet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir. Mdr, Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesinden, gelitirilmesinden dorudan Rektre kar sorumludur ve ayn zamanda Ynetim Kurulunun bakandr.

(2) Mdre almalarnda yardmc olmak zere, Merkezin faaliyetleriyle ilgili niversite retim elemanlar arasndan yl iin en fazla iki mdr yardmcs, Rektr tarafndan grevlendirilir. Alt ay akn sreyle uzaklama halinde Mdr yardmclar deiir. Mdrn grev sresinin dolmas ve grevinden ayrlmas durumunda Mdr yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kuruluna ve Danma Kuruluna bakanlk etmek.

c) Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak,

) Ynetim Kurulunu toplantya armak, bu toplantlarn gndemini hazrlamak ve bu toplantlara bakanlk etmek.

d) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak.

e) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait yllk alma programn hazrlamak ve Ynetim Kurulunda onaylanm ekliyle Rektre sunmak.

f) Danma Kurulunu toplantya armak.

g) Yurt ii ve yurt dndaki ilgili eitim-retim, aratrma, uygulama ve benzeri kamu ve zel sektr kurum ve kurulularyla ve/veya kiilerle alma alanna giren konularda ibirlii gerekletirmek.

) Merkezin btn etkinliklerinin gzetim ve denetiminin yaplmas ve sonularnn alnmas iin gerekli nlemleri almak.

h) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak.

) lgili bilim dallarnda Danma Kurulunda grev alabilecek yeleri belirlemek, grevlendirilmek zere Rektre nermek.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve mdr yardmclar ile niversite Ynetim Kurulunca nerilen, Merkezin alma alan ile ilgili niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen en fazla yedi kiiden oluur. Sresi bitmeden ayrlan veya alt aydan fazla grevlendirme nedeniyle toplantlara katlamayacak Ynetim Kurulu yesinin yerine ayn usulle yeni ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu akademik bir organ olup, Merkezin eitim, retim, bilimsel aratrma ve yayn faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esaslar kararlatrr. Ynetim Kurulu ylda en az iki kez ve gerektiinde Mdrn ars zerine salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alr. Oylarn eitlii halinde Mdrn kulland oy ynnde ounluk salanm kabul edilir.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu grevleri unlardr:

a) Bu Ynetmelikte belirlenen amalar dorultusunda Merkezin alma ve ynetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Mdrn her alma dnemi sonunda dzenleyecei faaliyet raporunun hazrlanmasna ilikin esaslar belirlemek, sunulan raporu deerlendirmek ve bir sonraki dneme ilikin alma programn oluturmak.

c) Dzenlenen kurs, seminer, konferans gibi eitim almalar sonunda baar belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme esaslarn tespit ederek Rektrle nermek.

) Merkez personelinin eitim, uygulama, aratrma, hizmet retimi ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip, nerilerde bulunmak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili alma birimleri ve proje gruplar kurmak ve bunlarn alma esaslarn belirlemek.

e) Mdr tarafndan getirilen Merkezin ynetimi ile ilgili nerileri deerlendirmek ve karar almak.

f) Aratrma ve yayn konularnda kararlar almak.

g) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarn hazrlamak.

) Merkezin alma alanna giren dier konularda kararlar almak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Ynetim Kurulu tarafndan nerilen ve Rektr tarafndan seilen niversiteden ve ilgili kamu ve zel kurulularn, yl sreyle belirlenen temsilcilerinden oluur. Danma Kurulu ye says en fazla yirmi kiidir ve sresi dolmadan grevlerinden ayrlan yelerin yerine kalan sreyi doldurmak iin ayn usulle yenileri seilir. Sresi biten ye tekrar seilebilir. Danma Kuruluna Mdr bakanlk eder. Danma Kurulu ylda en az bir kez ve gerekli hallerde Mdrn ars ile toplanr. Toplantya katlamayacak Danma Kurulu yelerinin mazeretlerini Merkeze bildirmeleri gerekir.

(2) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin amalar dorultusunda yaplacak almalar, uygulamalar hakknda tavsiyelerde bulunmak, Ynetim Kuruluna sosyolojik, bilimsel ve teknolojik konularda danmanlk yapmak ve kendisine sunulan konularda inceleme yaparak istiari gr bildirmek.

b) Merkezin dier kii ve kurulularla ilikilerinin gelitirilmesine katkda bulunmak.

c) Merkezin faaliyet ve dnem raporlarn incelemek ve nerilerde bulunmak.

) Merkezin faaliyet alanna giren konularda Ynetim Kuruluna yardmc olmak, Mdrn istei halinde Ynetim Kurulu almalarna katlmak.

alma birimleri ve proje gruplar

MADDE 13 (1) Merkezin kapsaml ve devamllk arz eden faaliyetlerinde Mdrn nerisi, Ynetim Kurulunun karar ve Rektrn onay ile alma birimleri ve proje gruplar oluturulabilir. alma birimleri ve proje gruplarnn kuruluu, alma ve grev sreleri Ynetim Kurulunca belirlenen esaslara gre dzenlenir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Demirba ve ekipmanlar

MADDE 15 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrma ve uygulamalar kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirbalar Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato ve niversite Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Hitit niversitesi Rektr yrtr.