17 Eyll 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28768

YNETMELK

Giresun niversitesinden:

GRESUN NVERSTES UZAKTAN ETM UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Giresun niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Giresun niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fkrasnn (d) bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (GR-UZEM): Giresun niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Rektr: Giresun niversitesi Rektrn,

) niversite: Giresun niversitesini,

d) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) niversitede bilgi iletiim teknolojilerine dayal olarak uzaktan yaplacak olan n lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansst dhil tm eitim-retim programlar ve faaliyetleri kapsamndaki program ve uygulamalar yrtmek.

b) Bilgi iletiim teknolojilerine dayal uzaktan eitim eklinde yaplan ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri uygulamalar yrtmek.

c) Yksekretimin zaman ve mekn snrlln gidererek yeni renci kitlelerine yaylmasn salamak.

) Yksekretimde retilen bilgiyi zaman ve mekndan bamsz tm ilgililere ulatrmak.

d) Teknolojinin salad oklu ve etkileimli ortam imknlar ile eitim-retimin baarsn artrmak.

e) E-renme temelli ders ve programlar gelitirmek ve niversitede verilmekte olan dersleri bilgi iletiim teknolojileri ile desteklemek.

f) Kurum ve kurulularn uzaktan eitim ihtiya ve isteklerine yardmc olmak.

g) niversitedeki akademik birimler arasnda etkileimi ve yardmlamay desteklemek.

) niversite ile ulusal ve uluslararas niversiteler, kurum ve kurulular arasnda ibirliine ve yardmlamaya katk salamak.

h) Uzaktan eitim ile ilgili uygulama, aratrma ve gelitirme almalar yapmak ve yaynlamak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Bilgi iletiim teknolojilerine dayal uzaktan eitim eklinde yaplan nlisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansst programlar ile ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

b) niversite Senatosu kararlar erevesinde nlisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansst eitim-retim faaliyetlerine ilikin esaslar dzenlemek.

c) Uzaktan eitimde internet, dier veri iletiim alar, radyo, televizyon, telefon ve posta gibi iletiim aralar ve basm, ses (audio), grnt (video), bilgisayar (elektronik ortam) ve teknolojinin sunduu gereleri kullanmak ve bununla ilgili program ve yazlmlar gelitirmek.

) Kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetleri, dersleri ve programlar belirlemek, kredilendirmek, sertifika, katlm belgesi, ders geme belgesi ve benzerlerini vermek.

d) Kurs, seminer, konferans, ders ve programlara kayt, kabul, snav, baar ve ders geme ve benzeri ilemleri dzenlemek ve sunmak.

e) Kurs, seminer, konferans, ders ve benzeri gibi retim faaliyetlerinde grev alacak retim elemanlarn belirlemek, grevlendirmek, ibirlii ve koordinasyonu salamak.

f) Uygun ve etkin uzaktan eitim teknolojileri, sunum teknikleri, istemde alm teknikleri konusunda planlama ve uygulamalar yapmak.

g) Kurs, seminer, konferans, ders ve program rgtlenmesinin yeterlilii, sunucu/istemci altyap rgtlenmesi, iletiim/etkileim planlama ve uygulamalarn yapmak, renci destek hizmetleri, lme ve deerlendirme almalar yapmak.

) niversite ii ve d projelerde ihtiya duyulan yazlm otomasyonlarn ve ders ieriklerini gerekletirmek, akreditasyonlar yapmak, bu konularda danmanlk yapmak ve gerekli koordinasyonu salamak.

h) Bilgi toplumuna gei srecinde Trkiyenin kalknmasna ve gelimesine yardmc nitelikteki eitimlerin bilgi iletiim teknolojileri vastasyla yaygnlatrlmas iin bilimsel ve teknolojik aratrmalar yapmak veya nermek.

) Uzaktan eitim ile ilgili aratrma ve uygulamalarda yerli ve yabanc kurulularla ibirlii yapmak.

i) Uzaktan eitim kapsamnda Rektrlk tarafndan nerilen ve/veya Ynetim Kurulu tarafndan kararlatrlan dier faaliyetleri gerekletirmek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, niversitenin aylkl ve devaml statdeki retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr, grevlendirildii usul ile grevden alnabilir. Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere niversitenin retim elemanlar arasndan en fazla iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. Mdrn grevi sona erdiinde mdr yardmclarnn da grevi sona erer. Mdrn geici olarak grevinden ayrlmas halinde yerine mdr yardmclarndan birisi veklet eder. Mdr yardmclarnn da bulunmad durumlarda Ynetim Kurulu yelerinden birisi veklet eder.

Mdr ve mdr yardmclarnn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulunu toplantya armak, bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak.

c) Merkezin alma, hedef ve planlar ile yllk faaliyet raporunu hazrlamak, Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrle sunmak.

) Merkezin idari ilerini yrtmek, personel ihtiyacn belirlemek ve Rektrle sunmak.

d) Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak.

e) Her trl uzaktan eitim program rencileri ve retim elemanlar iin teknik ve akademik destein verilmesini salamak.

f) Faklteler, enstitler, yksekokullar, meslek yksekokullar ve niversite bnyesindeki dier birimler ile Rektrle bal blmlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilikin koordinasyon ve ibirliini salamak.

g) Yurt ii ve yurt dndaki uygulama ve aratrma merkezleri ile ibirlii yapmak.

(2) Mdr yardmclar, Mdrn verdii grevleri yapmakla ykmldr.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve mdr yardmclar dhil dokuz kiiden oluur. Dier alt ye, niversitenin retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Grev sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. yeliin herhangi bir ekilde boalmas halinde yeni ye grevlendirilir. Mdr, Ynetim Kurulunun bakandr. Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine ylda en az iki kez salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Mdrn nerisi zerine, gerektiinde niversite iinden ve dndan konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kiiler de gr bildirmek zere Ynetim Kurulu toplantlarna katlabilirler. Ancak bu kiiler oy kullanamazlar.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Bu Ynetmelikte belirlenen esaslar dorultusunda Merkezin ynetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektrle sunulacak faaliyet raporunu grmek.

c) Merkezde grev alan personelin, uzaktan eitim ile ilgili aratrma, yayn ve bilimsel toplantlara katlma isteklerini deerlendirmek, karar vermek.

) Merkeze gelen i ve proje tekliflerini deerlendirip, nerilerde bulunmak.

d) Merkez iin gerek duyulan alma gruplar ve komisyonlar kurmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan belirlenecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 (1) Merkezin harcama yetkilisi Mdrdr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Giresun niversitesi Rektr yrtr.