17 Eylül 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28768

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

ASKERÎ HÂKİM ADAYLARININ SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/10/1985 tarihli ve 18910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yazılı sınav kurulunun oluşması için yeterli sayıda şube müdürü bulunmaması halinde Askeri Adalet İşleri Başkanı da yazılı sınav kurulunda yer alabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.