11 Eylül 2013 Tarihli ve 28762 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2013/5084   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/5157    Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2013/5285    Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Din Hizmetleri Koordinatörlükleri Hakkında Karar

2013/5286    Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Kültür ve Turizm Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2013/5302    Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

—  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği

—  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/32)

—  2013 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2013 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2013 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2013 Yılı Ağustos Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri

—  Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2013 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/56)

—  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 5)

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


11/9/2013 tarihli ve 28762 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Milletlerarası Andlaşma, Milletlerarası Sözleşme ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Yönetmelik yayımlanmıştır.