11 Eylül 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28762

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

DENETİMİ: 2013/3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/32)

MADDE 1 – 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/3)’nin Ek-2/B’sinde yer alan İthali Yasak Diğer Atıklar listesindeki “2620.99.10.00.00 Başlıca muhtevası nikel olanlar (Kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO-11126-5 standardına uygun olan nikel cürufu griti hariç)” ve “2620.99.95.00.00 Başlıca muhtevası diğer metal ve metal bileşikleri olan küller ve kalıntılar” satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

GTİP

MADDE İSMİ

2620.99.10.00.00

Başlıca muhtevası nikel olanlar

2620.99.95.00.00

Başlıca muhtevası diğer metal ve metal bileşikleri olan küller ve kalıntılar (Kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO-11126-5 standardına uygun olanlar hariç)

”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2012

28513 (2. Mükerrer)