11 Eylül 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28762

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2013/5302

Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/8/2013 tarihli ve 7888 sayılı yazısı üzerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                    M. GÜLER                                                     C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                                   N. AVCI                                               M. GÜLER                                                       V. EROĞLU

                                                         Millî Eğitim Bakanı                       Millî Savunma Bakanı V.                             Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                                                                 B. YILDIRIM

                                                                           Sağlık Bakanı                                                          Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME

ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan gösterge rakamları Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı için, Yayın Kurulunun gerekçeli önerisi ve Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulu kararı ile beş katına kadar arttırılabilir. Ancak; zorluğu, çok büyük emek ve zaman harcandığı, alanında yenilikler getirdiği ve Türk kültür ve bilimine katkılarının olduğu tespit edilerek yayınlanacak telif ve tercüme eserler ile eleştirmeli metinlere ilişkin göstergelerin, Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulu tarafından on katına kadar arttırılması önerilebilir. Bu öneri, bütçe imkânları dikkate alınarak Yazma Eserler Kurumu Başkanının oluru ile karara bağlanır.

(3) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı yayınlarının ücretsiz olarak dağıtılmasına ilişkin hususlar, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükümleri uygulanmaksızın Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulunun önerisi ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanının oluru ile karara bağlanır.”

MADDE 2 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.