3 Eylül 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28754

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Hazır ambalajlı gıdalarla ilgili olarak;

a) Gıda işletmecileri;

1) Son tüketiciye yönelik olan, ancak toplu tüketim yerleri haricinde son tüketiciye satılmadan önceki bir aşamada piyasaya arz edilen,

2) Toplu tüketim yerlerine yönelik olan ve hazırlama, işleme, parçalama, bölme veya doğrama işlemleri için toplu tüketim yerlerine arz edilen,

gıdaların ambalajının üzerinde veya bu ambalaja yapıştırılmış bir etiket üzerinde veya gıda ile ilgili ticari belgelerin üzerinde 8 inci ve 9 uncu maddelere göre zorunlu olan bilgilerin bulunmasını sağlar. Bilgilerin ticari belgeler üzerinde bulunması durumunda; bu belgeler, gıdanın beraberinde yer alır veya teslimattan önce ya da teslimat sırasında gönderilir.

b) Gıda işletmecileri her durumda, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen bilgilerin, hazır ambalajlı gıdaların piyasaya arz edildiği dış ambalaj üzerinde de yer almasını sağlar. Bu bilgiler hazır ambalajlı gıdanın ambalajı veya etiketi üzerinde bulunuyorsa ve dış ambalajdan açık bir şekilde ve kolayca görülebiliyorsa, bilgilerin dış ambalajda tekrar belirtilmesine gerek yoktur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“g) 7 nci maddenin birinci fıkrasında bahsedilen ve gıdanın etiketlenmesinden sorumlu olan gıda işletmecisinin adı veya ticari unvanı ve adresi,

ğ) Kayıt işlemine tabi olan gıda işletmelerinde üretilen veya ambalajlanan gıdalar için, gıdanın üretildiği veya ambalajlandığı gıda işletmesinin işletme kayıt numarası,”

“(2) Bakanlıkça onay şartı getirilen gıdaların etiketinde “gıda onay numarası”nın yazılması zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Gıdaların üretimi ve hazırlanmasında bileşen olarak ve/veya bileşik bileşende etil alkol ve/veya alkollü içki kullanılmışsa, etil alkol ve/veya alkollü içkinin adı bileşenler listesinde bildirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasına göre gıdanın etiketlenmesinden sorumlu olan gıda işletmecisinin adı veya ticari unvanı ve adresi uygun ifadeler kullanılarak belirtilir.

(2) İthal ürünlerde gıda işletmecisi “ithalatçı” olarak belirtilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Gıdanın üretildiği veya ambalajlandığı gıda işletmesinin işletme kayıt numarası, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olarak ve “İşletme kayıt no” şeklinde  belirtilir.

(2) Kayıt işlemine tabi olan gıda işletmecisinin birden fazla işletmesi var ise; üretimin veya ambalajlamanın yapıldığı işletmenin kayıt numarası açık bir şekilde işaretlenmek şartıyla diğer işletmelere ait kayıt numaraları da etikette yer alabilir.

(3) İşaretlemenin yapılamadığı durumlarda, gıdanın üretildiği işletmenin işletme kayıt numarasıyla birlikte uygun bir kodlama sistemi kullanılabilir.

(4) İşletme kayıt numarası için etiket üzerinde başka bir yere “İşletme kayıt no (İKN)” şeklinde  atıfta bulunuluyorsa atıf yapılan yerde “İKN:…” kısaltması kullanılarak işletme kayıt numarası bildirilir.

(5) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olarak işletme onay numarası alan gıda işletmecilerinin kayıt işlemleri kapsamında ürün üretmeleri halinde, kayıt numarası alınmadan onay numarası kullanılacaksa, etiket üzerinde tanımlama işareti uygulanmadan; “İşletme kayıt no:….” ifadesini takiben “TR-İl Trafik Plaka No-İşletme Numarası (4 hane)” şeklinde onay numarasına yer verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu bölümde yer alan hükümler, özel beslenme amaçlı gıdalar için geçerli olan mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bakanlık tarafından belirlenen ürün takip sisteminin uygulanacağı gıda veya gıda grupları ile uygulama süresi Bakanlık tarafından belirlenerek Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Etiketinde İlave Zorunlu Bilgiler Bulunması Gereken Gıdalar tablosunun 2.1., 2.2. ve 4.1. satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

 

“

2.1. Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğine göre kullanımına izin verilen bir tatlandırıcıyı veya tatlandırıcıları içeren gıdalar

“Tatlandırıcı içerir.” veya “Tatlandırıcılı” ifadesi, gıdanın adının yanında yer alır.

2.2. Hem ilave şeker hem de Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğine göre kullanımına izin verilen bir tatlandırıcıyı veya tatlandırıcıları içeren gıdalar

“Şeker ve tatlandırıcı içerir.” veya  “Şekerli ve tatlandırıcılı” ifadesi gıdanın adının yanında yer alır.

 

 

“

                                                                                                ”

 

4.1. Adında ‘kahve’ veya ‘çay’ ifadesi yer alan ve kahve, çay veya kahve ya da çay ekstraktı bazlı içecekler hariç olmak üzere;

- Değiştirilmeksizin tüketimi amaçlanan ve hangi kaynaktan gelirse gelsin 150 mg/L’yi aşan bir miktarda kafein içeren içecekler

- Konsantre veya kurutulmuş formda olan ve tüketime hazırlandıktan sonra hangi kaynaktan gelirse gelsin 150 mg/L’yi aşan bir miktarda kafein içeren içecekler

“Yüksek miktarda kafein içerir. Çocuklar veya hamile ya da emziren kadınlar için tavsiye edilmez.” uyarısı etiket üzerinde ürünün adı ile aynı görüş alanı içinde yer alır. Kafein miktarı, bu uyarıyı takiben parantez içinde ve bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına uygun şekilde mg/100 mL olarak bildirilir.

”

“

6. Bileşiminde Etil Alkol ve/veya Alkollü İçki Bulunan Gıdalar (2)

6.1. Gıdaların üretimi ve hazırlanmasında bileşen olarak ve/veya bileşik bileşende etil alkol ve/veya alkollü içki kullanılmışsa

“Alkol içerir” ifadesi, etiket üzerinde yer alır.

7. Domuzdan Elde Edilen Madde İçeren Gıdalar (3)

7.1 Gıdada bileşen ve/veya bileşik bileşen olarak domuzdan elde edilen herhangi bir madde bulunuyorsa

“Domuzdan elde edilen … içerir” ifadesi,  gıdanın adı ile aynı yüzde yer alır.

(2) Bileşik bileşenin son üründe bulunan miktarına bakılmaksızın “Alkol içerir” bildirimi yapılır.

(3) Bileşik bileşenin son üründe bulunan miktarına bakılmaksızın “Domuzdan elde edilen … içerir” bildirimi yapılır

”

 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Bileşenlerin Miktarının Bildirimi’nin 2 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ek-2 uyarınca, “tatlandırıcı içerir”/“tatlandırıcılı” veya “şeker ve tatlandırıcı içerir”/“şekerli ve tatlandırıcılı” ifadesi gıdanın adının yanında yer alıyor ise, bu ifadelerin bulunmasını gerektiren bileşen veya bileşen grubu için,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-7 Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi ve Son Tüketim Tarihi’nin birinci bölümünün 1 inci maddesi ile 3 üncü maddesinin  (e)  bendi ve ikinci bölümünün 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Tavsiye edilen tüketim tarihi, ‘Tavsiye edilen tüketim tarihi’ ifadesi açık bir şekilde kullanılarak veya ‘… tarihinden önce tüketilmesi tavsiye edilir.’ şeklinde belirtilir. Bu ifadenin yanında ya tarihin kendisi ya da tarihin etiket üzerinde bulunduğu yere atıfta bulunan bir ifade yer alır. Tavsiye edilen tüketim tarihi için etiket üzerinde başka bir yere “Tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT):” şeklinde  atıfta bulunuluyorsa atıf yapılan yerde “TETT” kısaltması kullanılarak tavsiye edilen tüketim tarihi bildirilir. Ürünün muhafaza edilmesi sırasında uyulması gereken koşullar varsa, tavsiye edilen tüketim tarihi bilgisini takiben belirtilir.”

“e) İyotlu tuzlar hariç insan tüketimine uygun tuz,”

“1) Son tüketim tarihi, ‘son tüketim tarihi’ ifadesi kullanılarak veya ‘… tarihine kadar tüketiniz’ şeklinde belirtilir. Bu ifadenin yanında ya tarihin kendisi ya da tarihin etiket üzerinde bulunduğu yere atıfta bulunan bir ifade yer alır. Son tüketim tarihi için etiket üzerinde başka bir yere “Son tüketim tarihi (STT):” şeklinde  atıfta bulunuluyorsa atıf yapılan yerde “STT” kısaltması kullanılarak son tüketim tarihi bildirilir. Bu bilgileri takiben, uyulması gereken muhafaza koşulları belirtilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-12 Gıdaların Porsiyon Büyüklükleri’nin “1.Fırın Ürünleri” kategorisine aşağıdaki 1.9. ve 1.10. no.lu satırlar eklenmiştir.

“

1.9. Tart/turta çeşitleri

65 g

1.10.Çörek çeşitleri (sade veya dolgulu kruvasan, sade veya dolgulu briyoş, vb.)

30 g

”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar saklı kalmak kaydıyla;

a) 29/12/2011 tarihinden önce faaliyet göstermekte olan gıda işletmecileri, 11 inci madde ile 27 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlere 1/7/2012 tarihine kadar,

b) 29/12/2011 tarihinden önce faaliyet göstermekte olan gıda işletmecileri, 45 inci madde ile bu fıkranın (c) bendinde yer alan hükümler hariç olmak üzere bu Yönetmelik hükümlerine 31/12/2013 tarihine kadar,

c) 3/9/2013 tarihinden önce faaliyet göstermekte olan gıda işletmecileri, 7 nci maddenin dördüncü fıkrası, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri ile ikinci fıkrası, 18 inci maddenin dördüncü fıkrası, 26 ncı madde, 27 nci maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları ile 40 ıncı maddenin üçüncü fıkrası, Ek-2’nin 6. ve 7. no.lu satırları, Ek-7’nin Birinci Bölümünün 1 inci maddesi ile 3 üncü maddesinin (e) bendi ve İkinci Bölümünün 1 inci maddesinde yer alan hükümlere 31/12/2014 tarihine kadar,

uymak zorundadır. 29/12/2011 tarihinden önce faaliyet göstermekte olan gıda işletmecilerinin 11 inci madde ve 27 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarına uymaksızın 1/7/2012 tarihinden önce piyasaya arz ettikleri veya etiketledikleri gıdalar ile 45 inci madde ve bu fıkranın (c) bendinde yer alan hükümler hariç olmak üzere bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaksızın 31/12/2013 tarihinden önce piyasaya arz edilen veya etiketlenen gıdalar 31/12/2014 tarihine kadar piyasada bulunabilir.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/12/2011

28157 (3. Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/2/2012

28201